תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֶרֶץ ארץ, יַבָּשָׁה יבשה קרקע מוצקה, בניגוד לים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֲדָמָה אדמה שטח-קרקע לפי תכונותיו ושימושיו, כגון: אדמת בור, אדמה חקלאית, אדמת מרעה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קַרְקַע קרקע החומר במחובר אל הארץ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עָפָר עפר החומר המהווה את הקרקע
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גַּב גב, גַּב-הַר גב-הר החלק העליון המוארך של הר או גבעה או טור-הרים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שַׁרְשֶׁרֶת הָרִים שרשרת הרים מערכת מורכבת, שבה יכול להיות יותר מטור הרים אחד
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֵּל תל גבעה שהתהוותה משרידי יישובים שחרבו
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שְׁלוּחָה שלוחה הסתעפות בליטה מצלע של הר או של גבעה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)

slope slope, side side e.g. hillside, mountainside
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סוֹלְלָה סוללה מבנה מוגבה (מעפר,צרורות וכד') המשמש בדרך כלל למניעת הצפה במים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֲפֵרָה חפרה, חֲפִיר חפיר חיתוך או חציבה בקרקע, המשמשים למגן, הרחקת מים וכדומה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִלּוּי מילוי (א) סוללה. (ב) חומר המשמש למילוי חלל או שקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שׁוּחָה שוחה בור מוארך
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פִּיר פיר מבנה חלול תלול או אנכי בתוך הקרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בּוֹר בור חפור, להבדיל מן דות, שהוא בנוי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דּוּת דות מ"ר דּוּתִים. מכל לנוזלים הבנוי בתוך הקרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְתָּר מבתר חתך מוארך או אפיק שנחצבו או שנוצרו בפעולת מים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סֶכֶר סכר מחסום מלאכותי באפיק להרמת פני-המים או לעצירת המים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אוֹקְיָנוּס* אוקיינוס* מ"ר: אוֹקְיָנוֹסִים
* במילון המקורי כתוב: אוֹקְיָנוֹס
עדכון: ברבים אוֹקְיָנוּסִים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מֵרוֹץ מרוץ, מֵרוֹץ-מַיִם מרוץ-מים מ"ר: מֵרוֹצִים, מֵרוֹצֵי-מַיִם
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וָאדִי* ואדי*
* במילון המקורי כתוב: וָדִי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מֵצַר מצר, מֵצַר-יָם מצר-ים מ"ר: מְצָרִים, מְצָרֵי-יָם
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּלְתָּה* דלתה* מ"ר: דֶלְתוֹת
* במילון המקורי כתוב: דֶלְתָה
עדכון: ברבים דֶּלְתּוֹת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִרְוָח מרווח, מִרְוַח-בְּנִיָּה מרווח-בנייה הרוחק המזערי שבין קו-הבנייה לבין קו-המגרש
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קַו-מִגְרָשׁ קו-מגרש הגבול המוגדר של חלקת קרקע
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁעְבּוּד שעבוד בטוחה לחוב או להתחייבות
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שָׂכַר שכר מבנה או ציוד
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חָכַר חכר קרקע או עסק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שָׁם שם העריך הערכה רשמית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹיֵקְט* פרויקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹיֶקְט
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹגְרָמָה פרוגרמה פירוט התנאים לפרויקט בנייה, הכולל מטרה כללית ודרישות מפורטות
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַטָּרָה מטרה התוצאה הסופית שאליה מכוּונים המאמצים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יַעַד יעד מושג מצומצם יותר ממטרה ומעשי יותר, כגון: יעד-ביניים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְרָט מפרט מסמך הקובע במפורט את הדרישות הטכניות, כגון: סוג החומרים או המוצרים וטיבם, תיאורם, מידותיהם ודרכי-הביצוע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית תוכנית סידור שיטתי ומחושב של פעולות ושל הדרכים, האמצעים והזמנים לביצוען, לשם הוצאתה של משימה אל הפועל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפָּה מפה של ארץ, אזור, עיר, חלקת קרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית תוכנית מפה מפורטת בקנה-מידה גדול
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפְתֵּחַ* מפתח*, אִינְדֵּקְס* אינדקס*
* במילון המקורי כתוב: מַפְתֵּח
* במילון המקורי כתוב: אִינְדֶקְס
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּגֶם דגם, מוֹדֵל* מודל* עצם תלת-ממדי, בדרך-כלל מוקטן, שהוא דוגמה לעצם שחושבים לעשותו, או חיקוי של עצם קיים, כגון: בניין
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֶל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דְּגָם דגם צורה אופיינית של מבנה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְשֹׁמֶת רשומת תיאור גרפי לא-מושלם של עיקרי-דברים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֶּכֶן תכן תיאור מפורט של עצם, בדרך-כלל על-ידי סרטוט, לשם עשייתו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִצּוּב עיצוב קביעת צורה ראויה והולמת לעצם; מתן צורה שתהיה נאה ושימושית ככל האפשר, כגון: עיצוב ארכיטקטוני, עיצוב תעשייתי

design design e.g. architectural design, industrial design
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְקָד מפקד כגון: מִפקד אוכלוסיה, מִפקד תנועה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה