מתמטיקה (תשמ"ה)

סינון
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
המונח המעודכן: נְגִישׁוּת.
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
המונח המעודכן: נָגִישׁ.
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּק דיוק כגון: של לוח

accuracy accuracy e.g. of a table
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מְדֻיָּק מדויק כגון: עד לספרה עשרונית n, קרי: סִפְרָה אֶנִית

accurate accurate e.g. to n decimal places, to the nth decimal place
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַסְכֶּמֶת-אַקְצִיָּה* אסכמת-אקצייה*, אִינְטֶגְרַל-אַקְצִיָּה* אינטגרל-אקצייה*
* במילון המקורי כתוב: אַסְכֶּמֶת-אַקְצְיָה
* במילון המקורי כתוב: אִינְטֶגְרַל-אַקְצְיָה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)

add add vt
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
חִבּוּר חיבור, הַרְכָּבָה הרכבה של וקטורים, טנסורים
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיָּה חִבּוּרִית* פונקצייה חיבורית*, פוּנְקְצִיָּה אָדִיטִיבִית* פונקצייה אדיטיבית*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה חִבּוּרִית
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה אָדִיטִיבִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
עַד אֵין-סוֹף* עד אין-סוף*, לְאֵין-סוֹף* לאין-סוף*
* במילון המקורי כתוב: עַד אֵינְסוֹף
* במילון המקורי כתוב: לְאֵינְסוֹף
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁוָאָה דִּיפֵרֶנְצִיָּאלִית מְצֹרֶפֶת* משוואה דיפרנציאלית מצורפת*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאָה דִיפֶרֶנְצְיָלִית מְצֹרֶפֶת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה דּוּאָלִית* טרנספורמציה דואלית*
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה דוּאָלִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מֶרְחָב צָמוּד מרחב צמוד, מֶרְחָב דּוּאָלִי* מרחב דואלי* באלגברה
* במילון המקורי כתוב: מֶרְחָב דוּאָלִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיָּה אָפִינִית* פונקצייה אפינית*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה אָפִינִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
גֵּאוֹמֶטְרִיָּה אָפִינִית* גאומטרייה אפינית*
* במילון המקורי כתוב: גֶאוֹמֶטְרְיָה אָפִינִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אֹסֶף אוסף מ"ר: אֳסָפִים
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַלְגֶּבְּרָה* אלגברה* מ"ר: אַלְגֶבְּרוֹת
* במילון המקורי כתוב: אַלְגֶבְּרָה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַלְגֶּבְּרִי* אלגברי*
* במילון המקורי כתוב: אַלְגֶבְּרִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
עֲקֻמָּה אַלְגֶּבְּרִית* עקומה אלגברית*
* במילון המקורי כתוב: עֲקֻמָּה אַלְגֶבְּרִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁוָאָה אַלְגֶּבְּרִית* משוואה אלגברית*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאָה אַלְגֶבְּרִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִסְפָּר אַלְגֶּבְּרִי* מספר אלגברי*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפָּר אַלְגֶבְּרִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַלְגֶּבְּרִית* אלגברית*
* במילון המקורי כתוב: אַלְגֶבְּרִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַלְגּוֹרִיתְם* אלגוריתם*
* במילון המקורי כתוב: אַלְגוֹרִיתְם
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיָּה כִּמְעַט-מַחֲזוֹרִית* פונקצייה כמעט-מחזורית*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה כִּמְעַט-מַחֲזוֹרִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
גֹּבַהּ גובה כגון: של משולש, קונוס. מ"ר: גְּבָהִים

altitude altitude, height height e.g. of a triangle, cone
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)

amplitude amplitude of a periodic curve
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)

analysis analysis branch of mathematics
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
נִתּוּחַ ניתוח כגון: של בעיה

analysis analysis e.g. of a problem
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
גֵּאוֹמֶטְרִיָּה אָנָלִיטִית* גאומטרייה אנליטית*
* במילון המקורי כתוב: גֶאוֹמֶטְרְיָה אָנָלִיטִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
פִּתְרוֹן אָנָלִיטִי פתרון אנליטי מ"ר: פִּתְרוֹנוֹת אָנָלִיטִיִּים
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
גּוּף טַבַּעְתִּי גוף טבעתי נוצר ע"י סיבוב עקומה סגורה על ציר שאינו חותך אותה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
טַבַּעַת טבעת במישור. מ"ר: טַבָּעוֹת

annulus annulus in the plane
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
רֵישָׁה רישה במכפלה לא-חילופית

antecedent antecedent in non-cummutative multiplication
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
קַוִּים מְנֻגָּדִים קווים מנוגדים עושים זוויות שוות בסדר הפוך עם 2 קווים נתונים
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִפְתָּח מפתח של קונוס

aperture aperture of a cone
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
קָדְקוֹד* קודקוד*, שִׂיא שיא נקודה של יציר גאומטרי, המרוחקת ביותר מקו-ייחוס או ממישור-ייחוס. מ"ר: קָדְקֳדִים
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד

apex apex see also: vertex
עדכון: ברבים קָדְקוֹדִים
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מָתֵמָטִיקָה שִׁמּוּשִׁית* מתמטיקה שימושית*
* במילון המקורי כתוב: מָתֶמָטִיקָה שִׁמּוּשִׁית
העתק
חלופות תקניות : סִפְרָה רְגִילָה
להרחבה
חלופות תקניות : ספרה רגילה
להרחבה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
סְתַם-קָבוּעַ* סתם-קבוע*, קָבוּעַ סְתָמִי קבוע סתמי
* במילון המקורי כתוב: סְתָם-קָבוּעַ
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
סְתַם-פָּרָמֵטֶר* סתם-פרמטר*, פָּרָמֵטֶר סְתָמִי* פרמטר סתמי*
* במילון המקורי כתוב: סְתָם-פָּרָמֶטֶר
* במילון המקורי כתוב: פָּרָמֶטֶר סְתָמִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
ε כָּלְשֶׁהוּ ε כולשהו קרי: אֶפְּסִילוֹן
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
קֶשֶׁת קשת מ"ר: קְשָׁתוֹת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַרְק-קוֹסֵקַנְס* ארק-קוסקנס*
* במילון המקורי כתוב: אַרְק-קוֹסֶקַנְס
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַרְק-קוֹטַנְגֵּנְס* ארק-קוטנגנס*
* במילון המקורי כתוב: אַרְק-קוֹטַנְגֶנְס
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַרְק-סֵקַנְס* ארק-סקנס*
* במילון המקורי כתוב: אַרְק-סֶקַנְס
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַרְק-טַנְגֵּנְס* ארק-טנגנס*
* במילון המקורי כתוב: אַרְק-טַנְגֶנְס
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
סֵדֶר אַרְכִימֵדִי* סדר ארכימדי*
* במילון המקורי כתוב: סֵדֶר אַרְכִימֶדִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
שֶׁטַח שטח כגון: של ריבוע, ספרה

area area e.g. of square, sphere
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)

argument argument in demonstration
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַרְגּוּמֵנְט* ארגומנט* של מספר מרוכב
* במילון המקורי כתוב: אַרְגוּמֶנְט
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
חֶשְׁבּוֹן חשבון מלאכת-החשבון
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
תּוֹרַת-הַחֶשְׁבּוֹן תורת-החשבון, אָרִיתְמֵטִיקָה* אריתמטיקה*
* במילון המקורי כתוב: אָרִיתְמֶטִיקָה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
טוּר אָרִיתְמֵטִי* טור אריתמטי*
* במילון המקורי כתוב: טוּר אָרִיתְמֶטִי
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מַעֲרָךְ מערך כגון: מַטְרִיצָה

array array e.g. a matrix
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
חֵץ חץ של וקטור. מ"ר: חִצִּים
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אֵלֵמֶנְטִים חֲבֵרִים* אלמנטים חברים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים חֲבֵרִים
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
קִבּוּצִיּוּת קיבוציות, אָסוֹצְיָאטִיבִיּוּת* אסוציאטיביות*
* במילון המקורי כתוב: אָסוֹצְיָטִיבִיּוּת
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אָסִימֶטְרִיָּה* אסימטרייה*
* במילון המקורי כתוב: אָסִימֶטְרְיָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיַּת-אוֹטוֹקוֹרֵלַצְיָה* פונקציית-אוטוקורלציה*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיַת-אוֹטוֹקוֹרֶלַצְיָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מִישׁוֹר-עֵזֶר מישור-עזר בגאומטרייה תיאורית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
סִימֶטְרִיָּה צִירִית* סימטרייה צירית*
* במילון המקורי כתוב: סִימֶטְרְיָה צִירִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַקְסִיּוֹמָה* אקסיומה*, מֻשְׂכָּל רִאשׁוֹן מושכל ראשון
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמָה

axiom axiom see also: postulate
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַקְסִיּוֹמַת-הַבְּחִירָה* אקסיומת-הבחירה*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמַת-הַבְּחִירָה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַקְסִיּוֹמַת-הַהֶקֵּפִיּוּת* אקסיומת-ההיקפיות*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמַת-הַהֶקֵּפִיּוּת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַקְסִיּוֹמַת-הָאֵין-סוֹף* אקסיומת-האין-סוף*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמַת-הָאֵינְסוֹף
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַקְסִיּוֹמַת-הַזִּוּוּג* אקסיומת-הזיווג*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמַת-הַזִּוּוּג
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אַקְסִיּוֹמַת-הָרֵגוּלָרִיּוּת* אקסיומת-הרגולריות*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמַת-הָרֶגוּלָרִיּוּת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מֵתוֹדָה אַקְסְיוֹמָטִית* מתודה אקסיומטית*
* במילון המקורי כתוב: מֶתוֹדָה אַקְסְיוֹמָתִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
הִשְׁתִּית עַל אַקְסִיּוֹמוֹת* השתית על אקסיומות*
* במילון המקורי כתוב: הִשְׁתִּית עַל אַקְסְיוֹמוֹת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
צִירֵי-קוֹאוֹרְדִּינָטוֹת* צירי-קואורדינטות*
* במילון המקורי כתוב: צִירֵי-קוֹאוֹרְדִינָטוֹת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
צִיר-סִימֶטְרִיָּה* ציר-סימטרייה*
* במילון המקורי כתוב: צִיר-סִימֶטְרְיָה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
יִתְרָה יתרה, עֹדֶף עודף מ"ר: יְתָרוֹת; עֳדָפִים
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מֶרְחַב בָּנָךְ* מרחב בנך*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְחַב בַּאנַאך
העתק
מתמ