תחבורה יבשתית (תשע"ב)

סינון
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֶבֶן שָׂפָה אבן שפה חיץ בנוי בין כביש ובין מדרכה, אי תנועה או מִפרדה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אַגְרֵגָט אגרגט חומר גלם לסלילת כבישים, כגון שברי סלעים, חצץ וחול
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֶדֶן אדן קורת עץ, פלדה או בטון תחת פסי רכבת
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוּבָל אובל גשר על נציבים גבוהים רבים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוֹטוֹבּוּס דּוּ-מִפְרָקִי אוטובוס דו-מפרקי אוטובוס ארוך בעל שלושה חלקים המחוברים בשני מפרקים
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוֹטוֹבּוּס מִפְרָקִי אוטובוס מפרקי אוטובוס ארוך בעל חלק אחורי המחובר באמצעות מִפרק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוֹר גָּבוֹהַּ אור גבוה בתקנות התעבורה מכונה אוֹר דֶּרֶךְ
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוֹר נָמוּךְ אור נמוך בתקנות התעבורה מכונה אוֹר מַעֲבָר
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוֹת אות ברכבת
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אוֹת רַמְזוֹר אות רמזור אות המוצג על ידי פנסי הרמזור

signal indication signal indication, signal aspect signal aspect green aspect, yellow aspect, red aspect
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִזּוּן נְתִיבִים איזון נתיבים קביעת מספר הנתיבים בהיפרדויות ובהתמזגויות
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֵזוֹר הִשְׁתַּזְּרוּת אזור השתזרות אזור בכביש המושפע מפעולות ההשתזרות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֵזוֹר הִתְאוֹשְׁשׁוּת אזור התאוששות אזור לצד כביש, מעֵבר לאזור המִפלט, המאפשר בלימת רכב שסטה מהכביש ללא פגיעה בנפש
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֵזוֹר מִפְלָט אזור מפלט אזור לצד כביש המאפשר השתלטות על רכב שסטה מהכביש
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֵזוֹר תְּנוּעָה אזור תנועה יחידת שטח גאוגרפית לצורכי תכנון תחבורה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אָחוּד אחוד רכב שתא הנהג וארגז המטען שלו מאוחדים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֲחוּז הָעִכּוּב אחוז העיכוב בכביש; האחוז הממוצע מזמן הנסיעה שכלי רכב נוסעים בו בשיירה בגלל אי-יכולת לעקוף
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי אָרְכִּי אי אורכי מקובל גם אִי לָאֹרֶךְ; אי הפרדה ארוך וצר
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי הַכְוָנָה אי הכוונה אי תנועה שתפקידו לשנות כיוון נסיעה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי הַמְתָּנָה אי המתנה אי תנועה, כגון ליד תחנת אוטובוס או חשמלית, המיועד להמתנה בטוחה של נוסעים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי הַפְרָדָה אי הפרדה אי תנועה המיועד להפריד בין זרמי תנועה בכיוונים הפוכים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי טִפָּה אי טיפה אי הפרדה מוארך דמוי טיפה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי לְהוֹלְכֵי רֶגֶל אי להולכי רגל אי תנועה המשמש מקום מִבְטָח בשעת חציית כביש
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי מִפְלָט אי מפלט אי תנועה המיועד למִפלט להולכי רגל חוצים
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי נִתּוּב אי ניתוב אי תנועה המפצל תנועה אחת לשני זרמים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי סִיבוּב אי סיבוב אי שהתנועה סובבת סביבו
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי תְּנוּעָה אי תנועה שטח בדרך, מוקף כבישים, בנוי או מסומן בצבע ומיועד להפרדה בין תנועות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אַכָּן אכן התקן מערכת איכון המשמש לזיהוי מקום
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אַלְגּוֹרִיתְם אלגוריתם קבוצה סופית של כללים חד-משמעיים לפתרון בעיה במספר סופי של צעדים
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אַסְפַלְט אספלט מונח כללי לתערובת צמנט אספלטי וחומר מינרלי
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֹרֶךְ הִשְׁתַּזְּרוּת אורך השתזרות המרחק בין נקודת ההתמזגות ובין נקודת ההיפרדות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִשּׁוּשׁ אישוש התהדקות הקרקע במשך הזמן
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אַשְׁפָּרָה אשפרה בקרת ההתאדות, כגון מבטון
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בּוֹחֵן נְהִיגָה בוחן נהיגה מורשה מטעם רשות הרישוי לבחון אדם לצורך קבלת רישיון נהיגה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בּוֹחֵן רֶכֶב בוחן רכב מורשה מטעם רשות הרישוי לבחון רכב
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בְּטִישָׁה בטישה הידוק על ידי הקשות נשנות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בִּיּוּב ביוב מערכת צינורות או תעלות להרחקת שפכים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בִּיטוּמֵן ביטומן חומר המשמש להכנת תערובות אספלט לסלילת כבישים
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בֶּן-שִׁמּוּשׁ בן-שימוש, שָׁמִישׁ שמיש שאפשר להשתמש בו; ראוי לשימוש
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מַסַּד נְתוּנִים מסד נתונים אוסף נתונים על נושא מסוים, המאורגן לניהול באמצעות מערכת תכנה מתאימה
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בַּקָּרָה בקרה קביעת משטר התנועה באמצעות תִּמרוּר, רִמזוּר ואמצעים נוספים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בַּקָּרַת-גִּישָׁה בקרת-גישה מדיניות התחברות לדרך (סוגי החיבורים, מיקומם ואופן תפעולם)
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בַּקָּרַת-גִּישָׁה חֶלְקִית בקרת-גישה חלקית מדיניות התחברות לדרך באמצעות צמתים ומֶחלפים במספר מוגבל ומבוקר
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בַּקָּרַת-גִּישָׁה מְלֵאָה בקרת-גישה מלאה מדיניות התחברות לדרך באמצעות מחלפים בלבד ובפניות ימינה בלבד, ללא גישות לחצרים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
בַּקָּרַת תְּוַאי בקרת תוואי כללים להתוויה אופקית ואנכית של דרך
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גַּב הַמַּעֲקֶה גב המעקה הצד האחורי של המעקה שאינו מופנה לתנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גְּדוּדִית גדודית ערמה מוארכת של חומר לבניית דרכים בצד הדרך
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֶּדֶר הַפְרָדָה גדר הפרדה גדר בין כבישים למניעת מעבר להולכי רגל בכביש
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֹּדֶשׁ תְּנוּעָה גודש תנועה, גֹּדֶשׁ גודש מצב שבו הביקוש לתנועה עולה על היצע הכביש או המערכת
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גּוֹרֵם חִכּוּךְ צִדִּי גורם חיכוך צידי רכיב החיכוך הניצב לכיוון תנועת רכב בעקום אופקי ומתנגד להחלקה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גּוֹרֵר תּוֹמֵךְ גורר תומך גורר שמרכבו מכיל תא נהג בלבד עם משטח חיבור לגרירת גרור נתמך המותאם אליו, 'סוס'
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גִּישָׁה גישה בהנדסת תנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גַּל יָרֹק גל ירוק לאורך ציר תנועה מרומזר
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גַּלַּאי דְּרִישָׁה גלאי דרישה משמש גם גַּלַּאי פְּסִיחָה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גָּרוּר גרור קרון בלי מנוע ובלי תא נהג משלו, שנתכן להיגרר
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גָּרוּר נִתְמָךְ גרור נתמך גרור בעל גלגלים אחוריים בלבד, הנתמך בחלקו הקדמי על ידי משטח חיבור של גורר תומך המותאם אליו
מונחים נוספים באותה המשמעות: סֵמִיטְרֶיְלֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: סמיטריילר (לועזי)
להרחבה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֶּשֶׁר אִירִי גשר אירי מעבר מרוצף באפיק מרוץ מים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֶּשֶׁר מִזְדַּקֵּף גשר מזדקף גשר שחלקו או כולו מתרומם על ידי סיבוב סביב ציר אופקי
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֶּשֶׁר מִתְרוֹמֵם גשר מתרומם גשר שכולו עולה או יורד ונשאר אופקי
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֶּשֶׁר עִלִּי גשר עילי גשר מעל דרך, מסילה או תעלה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֶּשֶׁר תַּחְתִּי גשר תחתי גשר מתחת לדרך, למסילה או לתעלה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דְּבֻקָּה דבוקה קבוצת כלי רכב הנעים סמוכים זה לזה באותו כיוון
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מוֹדֵל מודל תבנית רעיונית
דֶּגֶם דגם טיפּוּס רכב
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דּוּ-נְתִיבִי דו-נתיבי בעל שני נתיבי נסיעה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דּוּ-סִטְרִי דו-סטרי דו-כיווני (כביש, נתיב, תנועה)
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דְּחֻסָּה דחוסה לרוב בת"ץ; מספר האנשים המרבּי שרכב יכול להכיל
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דַּחְפּוֹר דחפור טרקטור בעל להב מתרומם בחזית בניצב לתנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דַּחְפּוֹר זָוִיתִי דחפור זוויתי טרקטור בעל להב אלכסוני לכיוון התנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דַּחְקוּת תְּנוּעָה דחקות תנועה הפרעות הדדיות עקב צפיפות תנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דִּיאַגְרָמַת הִשְׁתַּזְּרוּת דיאגרמת השתזרות דיאגרמה המציגה את נפחי התנועה המשתזרים והלא-משתזרים
העתק
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֹּפֶס דופס כלי לתיחום עקבה של רכב בתנועתו או כלי לתיחום ההיטל האופקי של רכב בתנועתו, שַׁבְּלוֹנָה
חלופות תקניות : תַּדְמִית
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תדמית
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דַּרְגַּת עִקּוּם דרגת עיקום הזווית המרכזית של קשת מעגלית על מיתר באורך נתון
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ אֲזוֹרִית דרך אזורית דרך המקשרת בין יישובים באזור אחד או יותר ואוספת תנועה מדרכים מקומיות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ אַרְצִית דרך ארצית בישראל – דינה כדרך ראשית או מהירה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ גִּישָׁה דרך גישה דרך לא מסוּוגת, המתחברת לחלקות קרקע סמוכות ומשמשת להן גישה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ כְּבוּשָׁה דרך כבושה דרך העשויה מחלוקי נחל או שברי סלעים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְאַסֶּפֶת דרך מאספת דרך המשמשת לתנועה פנימית בתחום מסוים של עיר ומחברת אותו אל דרך עורקית
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְהִירָה דרך מהירה דרך בעלת בקרת-גישה מלאה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְהִירָה קְצוּבַת גִּישָׁה דרך מהירה קצובת גישה דרך מהירה שהגישה אליה קצובה על ידי רִמְזוּר בכבישים