טכניקה (תש"ו)

סינון
העתק
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תַּבְרִיג תבריג במובן ממשי
תִּבְרֹגֶת תברוגת במובן מופשט
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תַּבְרִיג מַשְׂמְאִיל* תבריג משמאיל*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרִיג מַשְׂמִאיל
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַשְׂמְאִיל* משמאיל*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׂמִאיל
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
אֹם אום נ'; ר' אֻמִּים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
אָפַץ בֹּרֶג* אפץ בורג*
* במילון המקורי כתוב: אָפוֹץ בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
קִטְרֵב לוֹלָב* קטרב לולב*
* במילון המקורי כתוב: קַטְרֵב לוֹלָב
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַפְתֵּחַ מַלְגְּזִי* מפתח מלגזי*
* במילון המקורי כתוב: מַפְתֵּחַ מַלְגֵּזִי
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַבְרֵג מברג רבים מַבְרְגִים, סַבֹּרֶג סבורג רבים סַבָּרְגִּים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
חִבֵּר בְּלוֹלָבִים* חיבר בלולבים*
* במילון המקורי כתוב: חַבֵּר בְּלוֹלָבִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
בָּרַג* ברג*, חִזֵּק בִּבְרָגִים* חיזק בברגים*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בִּבְרָגִים
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
בָּרַג* ברג*, חִזֵּק בִּבְרָגִים* חיזק בברגים*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בִּבְרָגִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
בָּרַג* ברג*, חִבֵּר בִּבְרָגִים* חיבר בברגים*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג
* במילון המקורי כתוב: חַבֵּר בִּבְרָגִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
בָּרַג אֶל* ברג אל*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג אֶל
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
עִגֵּן* עיגן*
* במילון המקורי כתוב: עַגֵּן
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
בָּרַג יַחַד* ברג יחד*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג יַחַד
המונח המעודכן: הִבְרִיג יַחַד
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
פִּתַּח בֹּרֶג* פיתח בורג*, הִתִּיר בֹּרֶג* התיר בורג*
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ בֹּרֶג
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּר בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
רִפָּה בֹּרֶג* ריפה בורג*
* במילון המקורי כתוב: רַפֵּה בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
הִתְרַפָּה* התרפה*
* במילון המקורי כתוב: הִתְרַפֵּה
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
הִדֵּק בֹּרֶג* הידק בורג*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
הוֹסִיף וְהִדֵּק בֹּרֶג* הוסיף והידק בורג*
* במילון המקורי כתוב: הוֹסֵף וְהַדֵּק בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
עִקֵּר תַּבְרִיג* עיקר תבריג*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּר תַּבְרִיג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תִּבְרֵג* תברג*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תִּבְרֵג בְּיָד* תברג ביד*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג בְּיָד
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
הוֹסִיף וְתִבְרֵג* הוסיף ותברג*
* במילון המקורי כתוב: הוֹסֵף וְתַבְרֵג
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תִּבְרֵג בְּלוּחַ* תברג בלוח*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג בְּלוּחַ
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תִּבְרֵג בְּמַחֲרֵטָה* תברג במחרטה*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג בְּמַחֲרֵטָה
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַסְרֵק מסרק ר' מַסְרְקוֹת
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַסְבֵּב מסבב ר' מַסְבְּבִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תַּבְרוֹג תברוג ר' תַּבְרוֹגִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַבְרֵז מברז ר' מַבְרְזִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
בָּרַז* ברז* במברז
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹז
העתק
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
יְתַד עֵרֶב יתד ערב ר' יִתְדוֹת-
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
חָטַט* חטט*, חָקַק* חקק*, חָרַץ* חרץ*
* במילון המקורי כתוב: חָטוֹט
* במילון המקורי כתוב: חָקוֹק
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹץ
העתק
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
גִּיֵּץ חֲרִיצִים* גייץ חריצים*, כִּרְסֵם חֲרִיצִים* כרסם חריצים*
* במילון המקורי כתוב: גַּיֵּץ חֲרִיצִים
* במילון המקורי כתוב: כַּרְסֵם חֲרִיצִים
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
יָתֵד שֶׁל חַרְטוֹם* יתד של חרטום*
* במילון המקורי כתוב: יָתֵד שֶׁל חַרְטֹם
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
חַרְטוֹם* חרטום* ר' חַרְטֻמִּים
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
עדכון: ברבים חַרְטוֹמִים
העתק
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
הערת המזכירות המדעית: רווח פִּין פָּצִיל.
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
יִתֵּד* ייתד*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
חִלֵּץ יָתֵד* חילץ יתד*, חָלַץ יָתֵד* חלץ יתד*
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּץ יָתֵד
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹץ יָתֵד
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
תָּקַע יָתֵד* תקע יתד*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ יָתֵד
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
הִדֵּק יָתֵד* הידק יתד*, חִזֵּק יָתֵד* חיזק יתד*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק יָתֵד
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק יָתֵד
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
מַסְמֶרֶת מסמרת ר' מַסְמָרוֹת
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
סִמְרוּר בִּשְׁנֵי שִׁטְחֵי גְּזִירָה* סמרור בשני שטחי גזירה*
* במילון המקורי כתוב: סִמְרוּר בִּשְׁנֵי שִׁטְחֵי גְזִירָה
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
סִמְרוּר בְּשִׁטְחֵי גְּזִירָה מְרֻבִּים* סמרור בשטחי גזירה מרובים*
* במילון המקורי כתוב: סִמְרוּר בְּשִׁטְחֵי גְזִירָה מְרֻבִּים
העתק