מוסיקה (תשט"ו)

סינון
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אָדָג'וֹ* אדג'ו* א) פרק איטי של סונאטה, סימפוניה וכד'; ב) ר' אִטי
* במילון המקורי כתוב: אֲדָג'וֹ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אוּלַם קוֹנְצֶרְטִים* אולם קונצרטים*
* במילון המקורי כתוב: אוּלָם קוֹנְצֶרְטִים
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אוּנְדֵּצִימָה* אונדצימה*
* במילון המקורי כתוב: אוּנְדֵצִימָה
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אוֹפֵּרָה אופרה ע"ע בית אופרה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אוֹפֵּרֵטָה* אופרטה*, אוֹפֵּרִית אופרית
* במילון המקורי כתוב: אוֹפֵּרֶטָּה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אוֹרְגָּנוּם* אורגנום*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְגָנוּם
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אוֹתֶנְטִי* אותנטי*, מְקוֹרִי מקורי ע"ע תנח שלם
* במילון המקורי כתוב: אַוְתֶּנְטִי
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אַחְדוּת* אחדות*
* במילון המקורי כתוב: אַחֲדוּת
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אָטוֹנָלִיּוּת אטונליות ע"ע מוסיקה אטונלית
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הֵאֵט האט ע"ע הלוך והאט
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִטִּי איטי, לְאַט לאט, אָדָג'וֹ* אדג'ו* ע"ע האט
* במילון המקורי כתוב: אֲדָג'וֹ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִטִּי לֹא בְּיוֹתֵר* איטי לא ביותר*, אִטִּי אַךְ לֹא בְּיוֹתֵר* איטי אך לא ביותר*, לְאַט לֹא בְּיוֹתֵר* לאט לא ביותר*, לְאַט אַךְ לֹא בְּיוֹתֵר* לאט אך לא ביותר*, אָדָג'וֹ נוֹן טְרוֹפּוֹ* אדג'ו נון טרופו*, אָדָג'וֹ מָא נוֹן טְרוֹפּוֹ* אדג'ו מא נון טרופו*
* במילון המקורי כתוב: אִטִּי לֹא בְיוֹתֵר
* במילון המקורי כתוב: אִטִּי אַךְ לֹא בְיוֹתֵר
* במילון המקורי כתוב: לְאַט לֹא בְיוֹתֵר
* במילון המקורי כתוב: לְאַט אַךְ לֹא בְיוֹתֵר
* במילון המקורי כתוב: אֲדָג'וֹ נוֹן טְרוֹפּוֹ
* במילון המקורי כתוב: אֲדָג'וֹ מָא נוֹן טְרוֹפּוֹ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אֵאוֹלִי* אאולי*
* במילון המקורי כתוב: אֵיאוֹלִי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אַךְ לֹא בְּיוֹתֵר* אך לא ביותר*
* במילון המקורי כתוב: אַךְ לֹא בְיוֹתֵר
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִכְרֵם אכרם ע"ע כרומטי, כרומטיות
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אֵלֶגְיָה* אלגיה*, אִלְיָה אליה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶגְיָה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אַלְט* אלט* מ"ר אַלְטִים
* במילון המקורי כתוב: אַלְטְ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אָלֵמַנְדָּה* אלמנדה*
* במילון המקורי כתוב: אַלֵּמַנְדָּה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִלְתּוּר אלתור, אִימְפְּרוֹבִיזַצְיָה* אימפרוביזציה*
* במילון המקורי כתוב: אִמְפְּרוֹבִיזַצְיָה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִלְתֵּר אלתר ע"ע אקדם; פנטס
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אַלְתְּרָן אלתרן, אִימְפְּרוֹבִיזָטוֹר* אימפרוביזטור*
* במילון המקורי כתוב: אִמְפְּרוֹבִיזָטוֹר
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִימְפְּרֵסָר* אימפרסר*
* במילון המקורי כתוב: אִמְפְּרֵסָר
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אַנְדַּנְטִינוֹ אנדנטינו א) פרק איטי של סונאטה, סימפוניה וכד' ב) ר' הליכי-מעט
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אִינְוֶנְצִיָּה* אינוונצייה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְוֶנְצְיָה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
אָ-קַפֵּלָה* א-קפלה*
* במילון המקורי כתוב: אָ-קַפֶּלָּה
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּר* בר* בית בשירת המייסטרזינגרים
* במילון המקורי כתוב: בַּאר
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּגָטֵלָה* בגטלה*, זוּטָה* זוטה*
* במילון המקורי כתוב: בָּגָטֶלָּה
* במילון המקורי כתוב: זוֹטָה
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בַּטְנוּן בטנון
בַּטְנוּנַאי בטנונאי הנגן, כִּנּוֹר בָּס* כינור בס*
כַּנַּר בָּס* כנר בס* הנגן
* במילון המקורי כתוב: כַּנַּר בַּס
* במילון המקורי כתוב: כִּנּוֹר בַּס
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בַּטְנוּנִית בטנונית, צֵ'לוֹ* צ'לו* מ"ר: צֶ'לּוֹת, וִיּוֹלוֹנְצֵ'לוֹ* ויולונצ'לו* מ"ר: וְיוֹלוֹנְצֶ'לּוֹת
בַּטְנוּנִיתָן בטנוניתן, צֵ'לָן* צ'לן* הנגן
* במילון המקורי כתוב: צֶ'לּוֹ
* במילון המקורי כתוב: צֶ'לָּן
* במילון המקורי כתוב: וְיוֹלוֹנְצֶ'לּוֹ
עדכון: ברבים צֵ'לוֹאִים, וִיּוֹלוֹנְצֵ'לוֹאִים
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בֵּינָה בינה הרווח בין קווי החמשה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בֵּית הַיְּתֵדוֹת* בית היתדות*, מֵיתָד מיתד
* במילון המקורי כתוב: בֵּית הַיְתֵדוֹת
מונחים נוספים באותה המשמעות: דִּיבֶּל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: דיבל (לועזי)
להרחבה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּלָדָה* בלדה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלָּדָה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּלֵט* בלט* א) הריקוד; ב) הלהקה
* במילון המקורי כתוב: בַּלֶּט
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּלֵטָר* בלטר*, רַקְדַן בָּלֵט* רקדן בלט*
* במילון המקורי כתוב: בַּלֶּטָּר
* במילון המקורי כתוב: רַקְדַן בַּלֶּט
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּלֵטָרִית* בלטרית*, רַקְדָנִית בָּלֵט* רקדנית בלט*
* במילון המקורי כתוב: בַּלֶּטָּרִית
* במילון המקורי כתוב: רַקְדָנִית בַּלֶּט
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּס* בס* ע"ע בטנון, זמר-בס
* במילון המקורי כתוב: בַּס
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּס דַּנְס* בס דנס*
* במילון המקורי כתוב: בַּס דַּנְסְ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּס יְסוֹדִי* בס יסודי*
* במילון המקורי כתוב: בַּס יְסוֹדִי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּס מְסֻפְרָר* בס מסופרר*, בָּס כּוֹלֵל* בס כולל*, קוֹנְטִינוּאוֹ קונטינואו, בָּסוֹ קוֹנְטִינוּאוֹ* בסו קונטינואו*
* במילון המקורי כתוב: בַּס מְסֻפְרָר
* במילון המקורי כתוב: בַּס כּוֹלֵל
* במילון המקורי כתוב: בַּסּוֹ קוֹנְטִינוּאוֹ
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּסוֹן* בסון*
* במילון המקורי כתוב: בַּסּוֹן
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בָּסוֹנַאי* בסונאי*
* במילון המקורי כתוב: בַּסּוֹנַאי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בּוּרְלֶסְקָה* בורלסקה*
* במילון המקורי כתוב: בֻּרְלֶסְקָה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
בְּרַנְל* ברנל*
* במילון המקורי כתוב: בְּרַנְלְ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גַּב גב של כלי
העתק
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גָּבֵר גבר ע"ע תצליל הגבר
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הִגְבִּיר הגביר ע"ע הגבר החלש, מגבר, מתגבר
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)

major major interval
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גָּוֶן גוון גוֹן-הצליל, גוֹן-הקול, טֶמְבֵּר* טמבר*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְבֶּר
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גּוּף גוף של כלי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גֵ'ז* ג'ז*
* במילון המקורי כתוב: גֶ'ז
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גֵ'זַאי* ג'זאי*
* במילון המקורי כתוב: גֶ'זַּאי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גַּלְיַארְדָּה* גליארדה*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְיַרְדָּה
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
גַּלָּם גלם, גַּלְמָן* גלמן*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְּמָן
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דּוֹ דו ע"ע רביב, זעיר
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דּוּבֶּל* דובל* צורה מוסיקלית
* במילון המקורי כתוב: דּוּבְּלְ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דּוֹדֵקָפוֹנִי* דודקפוני*
* במילון המקורי כתוב: דּוֹדֶקָפוֹנִי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דּוּ-חֶלְקִי דו-חלקי ע"ע משקל דו-חלקי
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דַּוְשָׁה דוושה ע"ע מקלדת רגל
דִּוֵּשׁ דיווש הפועַל
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דִּיאָטוֹנִי* דיאטוני* ע"ע סלם דיאטוני
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאטוֹנִי
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דִּיאָטוֹנְיָה* דיאטוניה*
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאטוֹנְיָה
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דִּיסְקַנְט* דיסקנט*
* במילון המקורי כתוב: דִּסְקַנְטְ
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
דֹּפֶן דופן בכינור וכד'
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
העתק
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הוֹמוֹפוֹנְיָה הומופוניה ע"ע מוסיקה הומופונית
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הֶזֵּחַ היזח היזח ההטעמה
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הַנְחָתָה הנחתה הנמכה ע"י נָחֵת
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הַנְסָקָה הנסקה הגבהה ע"י נָסֵק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הֶעֱבֵר העבר בפוגה; (ע"ע הצג; שנאי)
העתק
העתק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הֶפְּטָקוֹרְד* הפטקורד*
* במילון המקורי כתוב: הֶפְּטַכּוֹרְדְּ
העתק