כימיה כללית (תשמ"ה)

סינון
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֶדֶק אדק, בִּירֵטָה* בירטה*
* במילון המקורי כתוב: בִּירֶטָה
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֶדֶק-מִיקְרוֹ אדק-מיקרו, מִיקְרוֹבִּירֵטָה* מיקרובירטה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹבִּירֶטָה
העתק
חלופות תקניות : אַקְטָר
להרחבה
חלופות תקניות : אקטר
להרחבה
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אוֹרְגָּנִי* אורגני*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְגָנִי
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אָחִיד אחיד, הוֹמוֹגֵנִי* הומוגני*
* במילון המקורי כתוב: הוֹמוֹגֶנִי
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֲחִידוּת אחידות, הוֹמוֹגֵנִיּוּת* הומוגניות*
* במילון המקורי כתוב: הוֹמוֹגֶנִיּוּת
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אִי-אוֹרְגָּנִי* אי-אורגני*
* במילון המקורי כתוב: אִי-אוֹרְגָנִי
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אִי-אֲחִידוּת אי-אחידות, הֵטֵרוֹגֵנִיּוּת* הטרוגניות*
* במילון המקורי כתוב: הֶטֶרוֹגֶנִיּוּת
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֵלַסְטִי* אלסטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶלַסְטִי
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֵלַסְטִיּוּת* אלסטיות*
* במילון המקורי כתוב: אֶלַסְטִיּוּת
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדָה
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹלִיזָה* אלקטרוליזה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיזָה
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹלִיט* אלקטרוליט*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיט
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אֶמְצָעִי אמצעי מונח כללי
חֹמֶר חומר בצרופים בלבד
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)

analyze analyze chemically
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אַסְבֵּסְט* אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: אַסְבֶּסְט
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בָּסִיס בסיס הפן החיצוני של החלק התחתון של כלי
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)

bubble bubble vt., vi.
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בָּעִיר בעיר מסוגל לבעור באוויר
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בָּעַר בער נמצא במצב של בעירה
הִבְעִיר הבעיר הביא למצב של בעירה

burn burn vi., vt.
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בְּעֵרָה בערה תהליך כימי מלווה באש
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בַּקְבּוּק בקבוק כלי-קיבול בעל צוואר צר
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בַּקְבּוּק-רֵאָגֵנְט* בקבוק-ריאגנט*
* במילון המקורי כתוב: בַּקְבּוּק-רֶאָגֶנְט
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בַּקְבּוּקִית בקבוקית בקבוק קטן או צנצנת קטנה
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בַּקָּרָה בקרה כגון: בקרה פנימית של תגובה, בקרה קינטית, בקרה תרמודינמית
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
בְּתִרְכֹּבֶת בתרכובת כגון: גפרית בתרכובת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
דָּלִיק דליק מסוגל לבעור בקלות לאחר הצתה
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
דֵּסִיקָטוֹר* דסיקטור*
* במילון המקורי כתוב: דֶּסִיקָטוֹר
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
דִּקֵּק דיקק שחק או שבר לחלקים קטנים
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
דֶּרֶךְ דרך, מֵתוֹדָה* מתודה*
* במילון המקורי כתוב: מֶתוֹדָה
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְטֶרְאַקְטִיבִי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינטראקטיבי (לועזי)
להרחבה
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הָדִיר הדיר שניתן לחזור עליו בתהליך-ייצור על-ידי אדם אחר ובתנאים שונים
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הֵדֵק הדק דיקק חומר לאבקה בתוך נוזל
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הֲדָקָה הדקה דיקוק חומר לאבקה בתוך נוזל
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הִידְרָט* הידרט*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרָאט
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הִידְרוֹמֵטֶר* הידרומטר*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹמֶטֶר
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הָלוֹגֶן* הלוגן*
* במילון המקורי כתוב: הָלוֹגֵן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הַקְטָעָה הקטעה מונח כללי להפרדת תערובת-מקטעים, כגון: על-ידי סרכוז, זיקוק, הקטעה
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הַשְׁטָפָה השטפה שטיפת חומר ספוח על-ידי המסה
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הִתְנַדֵּף התנדף התאדה לגמרי
נִדֵּף נידף אידה לגמרי
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הִתְסִיס התסיס גרם תסיסה
תָּסַס תסס עבר תסיסה

ferment ferment vt., vi.
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הִתְעַבָּה התעבה פ"ע
עִבָּה עיבה הפך מגז לנוזל; פ"י
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
הִתְפָּרְדוּת התפרדות, פֵּרוּד פירוד התחלקות (או חלוקה) או הפיכה זמנית של מולקולה למולקולות פשוטות יותר, לאטומים, ליונים או לרדיקלים
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)