תחבורה יבשתית (תשס"ג)

סינון
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
עִלִּי עילי מונח לא מאושר
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
נְסוּעָה נסועה מספר הקילומטרים שרכב נסע בתקופת זמן (בשבוע, בשנה)
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִילוֹמֶטְרָז' (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קילומטרז' (לועזי)
להרחבה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מַעֲגָלִי מעגלי כגון נְסִיעָה מַעֲגָלִית, מַסְלוּל מַעֲגָלִי

circular circular e.g. c. tour, c. trip, c. route
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זְמַן כְּנִיסָה מְשֹׁעָר זמן כניסה משוער כְּנִיסָה - בתחבורה יבשתית ומסילתית; הַגָּעָה - בתחבורה אווירית וימית
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
עדכון במונח: מוֹנִית שֵׁרוּת.
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
נְסִיעַת מְכוֹנִית נסיעת מכונית להבדיל מן נְסִיעַת אוֹפַנַּיִם, נְסִיעַת אוֹטוֹבּוּס
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
תַּחֲנַת מַעֲבָר תחנת מעבר למשל לקו אחר או לכיוון אחר
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּגֶם הִזְדַּמְּנוּיוֹת* דגם הזדמנויות*, מוֹדֵל הִזְדַּמְּנוּיוֹת* מודל הזדמנויות*
* במילון המקורי כתוב: דֶּגֶם הִזְדַּמְּנֻיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֵל הִזְדַּמְּנֻיּוֹת
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
כַּרְטִיס מָנוּי כרטיס מנוי כגון "חופשי-חודשי"
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מַסִּיעוֹן מסיעון מערכת אוטומטית להסעת ציבור בין תחנות קבועות
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: שָׁאטֶל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: שאטל (לועזי)
להרחבה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
טָכוֹגְרָף טכוגרף מכשיר למידע תרשִימִי: מהירות, זמן ועצירוֹת
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
יְחִידַת נְסִיעָה יחידת נסיעה למשל: מעֲבר מִקו לְקו - שלושה מעברים הם יחידה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דְּחֻסָּה דחוסה תפוסה בצפיפות מרבית בכלי רכב
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מוֹפָע מופע פרק זמן המיוחד לפעולה מסוימת של תנועה מסוימת בכביש
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
שָׁלָב שלב כל המופעים הפועלים יחד
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)

signal aspect signal aspect green aspect, yellow aspect, red aspect
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אֶבֶן שָׂפָה אבן שפה חיץ בנוי בצד כביש, בינו לבין מדרכה, אי תנועה או מִפרדה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אוֹטוֹבּוּס מִפְרָקִי אוטובוס מפרקי אוטובוס ארוך בעל חלק אחורי, המחובר באמצעות מִפרק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אֵזוֹר הַשְׁפָּעָה אזור השפעה אזור בסמיכות לקצות מחבר, שמורגשת בו ההשפעה התפעולית של הקצוות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אֵזוֹר הִשְׁתַּזְּרוּת אזור השתזרות תחום בכביש המושפע מפעולות ההשתזרות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אֵזוֹר מִפְלָט אזור מפלט אזור לצד כביש, המאפשר השתלטות על רכב שסטה מהכביש
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אֲחוּז הָעִכּוּב אחוז העיכוב בכביש; האחוז הממוצע מזמן הנסיעה, שכלי רכב נוסעים בו בשיירה בגלל אי-יכולת לעקוף
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אִי טִפָּה אי טיפה אי הפרדה מוארך, דמוּי טיפה
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אִי מִפְלָט אי מפלט אי המיועד למִפלט להולכי רגל חוצים
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אִי פִּצּוּל וְהַכְוָנָה אי פיצול והכוונה אי תנועה המפצל תנועה אחת לשני זרמים
המונח המעודכן: אִי נִתּוּב.
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אִי תְּנוּעָה אי תנועה שטח בדרך, מוקף כבישים, בנוי או מסומן בצבע ומיועד להפרדה בין תנועות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אִחְסוּן אחסון המתנת מכוניות בנתיב-עזר לפנייה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
בַּקָּרָה בקרה קביעת משטר התנועה בצומת באמצעות תִמרור, רִמזוּר ואמצעים נוספים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
בַּקָּרַת גִּישָׁה בקרת גישה מדיניות התחברות לדרך (סוגי החיבורים, מספרם, מיקומם ואופן תפעולם)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
בַּקָּרַת גִּישָׁה חֶלְקִית בקרת גישה חלקית מדיניות התחברות לדרך באמצעות צמתים ומחלפים במספר מוגבל ומבוקר
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
בַּקָּרַת גִּישָׁה מְלֵאָה בקרת גישה מלאה מדיניות התחברות לדרך באמצעות מחלפים בלבד ובפניות ימינה בלבד, ללא גישות לחצרים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
בַּקָּרַת הַתְּוַאי בקרת התוואי כללים להתוויה אופקית ואנכית של דרך
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
גֹּדֶשׁ תְּנוּעָה גודש תנועה, גֹּדֶשׁ גודש מצב שבו הביקוש לתנועה עולה על היצע הכביש או המערכת
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
גּוֹרֵם הַחִכּוּךְ הַצִּדִּי גורם החיכוך הצידי רכיב החיכוך הניצב לכיוון תנועת רכב בעקום אופקי ומתנגד להחלקה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דּוּ-נְתִיבִי דו-נתיבי בעל שני נתיבי נסיעה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דּוּ-סִטְרִי דו-סטרי דו-כיווני (כביש, נתיב, תנועה)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דִּיאַגְרָמַת הִשְׁתַּזְּרוּת דיאגרמת השתזרות דיאגרמה המציגה את נפחי התנועה המשתזרים והלא-משתזרים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ אֲזוֹרִית דרך אזורית דרך המקשרת בין יישובים באזור אחד או יותר ואוספת תנועה מדרכים מקומיות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ אַרְצִית דרך ארצית בישראל - דינה כדרך ראשית או מהירה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ גִּישָׁה דרך גישה דרך לא מסוּוגת, המתחברת לחלקות קרקע סמוכות ומשמשת להן גישה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ מְחֻלֶּקֶת דרך מחולקת דרך שיש בה כבישים אחדים המופרדים על ידי מִפרדות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הַגְבָּהָה אֲחִידָה הגבהה אחידה הגבהה צִדית בשיעור אחיד לרוחב כל הכביש
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הֶסֵּט הַלּוֹכְסָן היסט הלוכסן שיעור ההטיה של לוכסן, בנתיב לשינוי מהירות או בנתיב עזר, ביחס להמשך הדרך או הנתיב
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הַכְוָנָה הכוונה הנחיה לכיוון התנועה הדרוש
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הַפְרָדָה מִפְלָסִית הפרדה מפלסית העברת דרכים (לרבות מסילות, שבילים וכיו"ב) זו מעל זו, במֶחלף או במִפרָד
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הִצְטַלְּבוּת אֲלַכְסוֹנִית הצטלבות אלכסונית הצטלבות של שתי דרכים המשכיות שהזווית ביניהן חדה מ-70 מעלות או קהה מ-110 מעלות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הִצְטַלְּבוּת נִצֶּבֶת הצטלבות ניצבת הצטלבות של שתי דרכים המשכיות שהזווית ביניהן היא בין 70 מעלות ל-110 מעלות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הַרְחָבָה הרחבה הגדלת רוחב המיסעה מעבר לרגיל
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הִשְׁתַּזְּרוּת השתזרות התמזגות והיפרדות סמוכות מאוד של כלי רכב הנוסעים באותו כיוון בכביש
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הִשְׁתַּזְּרוּת מֵיטָבִית השתזרות מיטבית השתזרות במספר נתיבים המספיק לתפעול מיטבי
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
הִתְמַזְּגוּת התמזגות השתלבות זרמי תנועה של כלי רכב המגיעים מכבישים שונים או מנתיבים שונים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זָוִית הַצֹּמֶת זווית הצומת הזווית בין שני כבישים הנפגשים בצומת
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זְכוּת הַדֶּרֶךְ זכות הדרך תחום הקרקע המיועד לדרך על כל מרכיביה (על פי רוב במפלס הקרקע)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זְרִימָה חָפְשִׁית זרימה חופשית זרימת תנועה שאינה מופרעת על ידי תמרורים, צמתים, רמזורים וצפיפות כלי רכב
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זְרִימָה מֻפְרַעַת זרימה מופרעת זרימת תנועה המופרעת על ידי תמרורים, צמתים ורמזורים או צפיפות כלי רכב
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
חַד-נְתִיבִי חד-נתיבי בעל נתיב נסיעה יחיד
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
חַד-סִטְרִי חד-סטרי מיועד לתנועה חד-כיוונית
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
חִתּוּךְ חיתוך הצטלבות זרמי תנועה של כלי רכב
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
חֲצִי-עֲקַלָּתוֹן חצי-עקלתון עיקול דמוי עקלתון, שחסר בו אחד העקומים המשניים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
חֲתָךְ רָחְבִּי חתך רוחבי, חֲתָךְ לָרֹחַב חתך לרוחב חתך ניצב לדרך, הכולל את כל המרכיבים לרוחב הדרך
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
חַרְטוֹם כְּנִיסָה חרטום כניסה אזור משולש המפריד בין דרך עוברת לבין מחבר הכניסה אליה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
כְּבִישׁ מְאַסֵּף-מְחַלֵּק כביש מאסף-מחלק, כְּבִישׁ מ"מ כביש מ"מ כביש דו-סטרי מסויג-גישה במלואו, העובר במקביל למסלולי דרך ממוחלפת ומופרד מהם (בתחומי מחלף או בין מחלפים סמוכים). תפקידיו העיקריים להוציא השתזרויות מתוך דרך עוברת ולצמצם את מספר הכניסות והיציאות במחלף או בדרך ממוחלפת
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
כֶּבֶשׁ מִלּוּט כבש מילוט, רַמְפַּת מִלּוּט רמפת מילוט רמפה לצד הדרך המיועדת לבלימה הדרגתית של רכב מידרדר בירידה ארוכה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
לוֹכְסַן קָצֶה לוכסן קצה לוכסן בקצה נתיב לשינוי מהירות (בחיבור לדרך ההמשכית)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מַדַּד נוֹחוּת צִדִּי מדד נוחות צידי שיעור השינוי של התאוצה הצנטריפוגלית לאורך עקום המעבר
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מִדְרַג דְּרָכִים מדרג דרכים דירוג הדרכים ברשת לפי סוגיהן
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מְהִירוּת יַחֲסִית מהירות יחסית וקטור של מהירות ההתקרבות בין שני כלי רכב
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מְהִירוּת מְיֻחֶלֶת מהירות מיוחלת מהירות הנסיעה החופשית של הנהג בהיעדר אילוצים גאומטריים או תנועתיים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מְהִירוּת תֶּכֶן מהירות תכן מהירות הנקבעת לתכן המרכיבים הגאומטריים של הדרך
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מְהִירוּת תִּפְעוּלִית מהירות תפעולית מהירות הנסיעה הממוצעת בפועל של כלי רכב לאורך קטע
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מוֹרַד הַזֶּרֶם מורד הזרם, "לְפָנַי" "לפניי" מקום בהמשך הנסיעה של כלי רכב בכביש
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְבָּר מחבר כביש חיבור המשמש למעבר בין שתי דרכים באותו מחלף
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְבָּרִים שְׁזוּרִים מחברים שזורים שני מחברי מעבר סמוכים, החוצים זה את זה בהפרדה מפלסית
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְלַף אַגָּס מחלף אגס מחלף גישה דו-מפלסי בן שלוש זרועות, שאין בו צמתים או לולאות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְלַף גִּישָׁה מחלף גישה מחלף המקשר בין שתי דרכים, שלפחות אחת מהן אינה ממוחלפת במלואה, וייתכנו בו התחברויות לדרך המשנית באמצעות צמתים בקצות מֶחברים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְלָף חֶלְקִי מחלף חלקי מחלף שאינו מאפשר את כל התנועות בין זרועותיו
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְלָף מָלֵא מחלף מלא, מֶחְלָף שָׁלֵם מחלף שלם מחלף המאפשר מעבר מכל זרוע לכל הזרועות האחרות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מֶחְלָף מְעֻיָּן בְּפִצּוּל כָּפוּל מחלף מעוין בפיצול כפול מחלף מעוין בן שתי דרכים דו-מסלוליות שמסלוליהן פוצלו והורחקו, ליצירת ארבעה צומתי משנה