גאודזיה (תשנ"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
אִזֵּן איזן, פִּלֵּס פילס הביא למצב אופקי
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
אי"כ אי"כ אדוֹם, ירוֹק, כחוֹל

RGB RGB red, green, blue
העתק
העתק
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
אַלְטִימֶטְרִיָּה* אלטימטרייה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְטִימֶטְרְיָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
המונח המעודכן: בְּעָיָה הוֹפְכִית
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
בָּרוֹמֵטֶר אָנֵרוֹאִידִי* ברומטר אנרואידי*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר אָנֵרוֹאִידִי
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
גֵּאוֹמֶטְרִיָּה* גאומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוֹמֶטְרְיָה
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
גֵּאוֹמֶטְרִיָּה בַּמִּישׁוֹר* גאומטרייה במישור*, גֵּאוֹמֶטְרִיַּת-הַמִּישׁוֹר* גאומטריית-המישור*
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוֹמֶטְרְיָה בַּמִּישׁוֹר
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוֹמֶטְרְיַת-הַמִּישׁוֹר
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
גֵּאוֹפִיזִיקָה* גאופיזיקה*
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוֹפִיסִיקָה
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
גְּלִיל-אוֹפְסֶט* גליל-אופסט*
* במילון המקורי כתוב: גְּלִיל-אוֹפְסֵט
העתק
העתק
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
דָּטוּם דטום משמש לייחוס
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
דִּיּוֹפְּטְרִיָּה* דיופטרייה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאוֹפְּטְרְיָה
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
דִּינָמוֹמֵטֶר* דינמומטר*
* במילון המקורי כתוב: דִּינָמוֹמֶטֶר
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
דַּיִק דיק של מכשיר
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
דְּפוּס-אוֹפְסֶט* דפוס-אופסט*, הַדְפָּסַת-אוֹפְסֶט* הדפסת-אופסט*
* במילון המקורי כתוב: דְּפוּס-אוֹפְסֵט
* במילון המקורי כתוב: הַדְפָּסַת-אוֹפְסֵט
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
דַּקָּה מְאָנִית* דקה מאנית*, סֶנְטִיגְרָד סנטיגרד
* במילון המקורי כתוב: דַּקָּה מֵאָנִית
העתק
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
הַדְפָּסַת-רֶפְלֵקְס* הדפסת-רפלקס*
* במילון המקורי כתוב: הַדְפָּסַת-רֵפְלֶקְס
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
הֲטָלָה פְּאוֹנִית* הטלה פאונית* פעולה
הֶטֵּל פְּאוֹנִי* היטל פאוני* תוצאה
* במילון המקורי כתוב: הֲטָלָה פֵּאוֹנִית
* במילון המקורי כתוב: הֶטֵּל פֵּאוֹנִי

<