גאודזיה (תשנ"ג)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי גאודזיה

 

תחילתו של מילון זה במצע למילון למונחי גאודזיה משנת 1950 שנדון לפי שלוש רשימות: רשימת יסוד, רשימת מונחי הפוטוגרמטרייה והשלמות לרשימת היסוד. הודעת סיכום מלאה שנערכה בעזרתו ובעצתו של פרופ' ב' שמוטר מהטכניון, נשלחה בספטמבר 1967, אך לא הוגשה לאישור האקדמיה. ההערות להודעת הסיכום נדונו עד ינואר 1971.

חברי הוועדה המקצועית הישנה היו: מטעם האקדמיה – האדונים עלי איתן ויחיאל בן-נון, ואנשי   המקצוע – האדונים ב' גוסינסקי, מ' גייסלר, א' וילנסקי, פ' יואלי, ל' שטוך, א' שישא וא' שקלרסקי. מזכיר הוועדה היה אורי אסטרחן.

בספטמבר 1973 הוחל בעדכון החומר בעזרת מילון גרמני מקיף בנושא, אך החומר לא הגיע לדיון.

בנובמבר 1985 הציע רשימה חדשה פרופ' ל' שטוך מהמחלקה לגאודזיה בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון. את המונחים העבריים הכינו ועיבדו למצע פרופ' שרגא אירמאי וד"ר יעקב לוי על פי המלצות הוועדה המקצועית הישנה ועל פי קביעות האקדמיה. בהכנת המצע נסתייעה הוועדה בספרות עזר.

במהלך הדיונים במצע הגישו רשימות מונחים נוספות ד"ר ר' אדלר, מר ג' גולוד, פרופ' פ' יואלי, פרופ' ב' שמוטר ומר צ' שתרוג.

חברי הוועדה היו: מהטכניון – פרופ' שרגא אירמאי, ד"ר יעקב לוי, פרופ' ח' פפו, פרופ' ב' שמוטר; מהמרכז למיפוי ישראל – ד"ר ר' אדלר, מר צ' שתרוג; מאוניברסיטת חיפה – ד"ר ג' גת; מאוניברסיטת תל-אביב – פרופ' פ' יואלי; ממע"ץ – מר א' לזר; מהאקדמיה – פרופ' יעקב מנצור; כן השתתפו: מר ע' כהן בישיבה א' ומר ג' גולוד מהמרכז למיפוי ישראל בישיבות י"ג וט"ו. רכזת הוועדה עד ישיבה י"ג הייתה הגב' רות אידלברג ולאחר מכן הגב' רינה גורן.

את עבודת הוועדה ליוו בהערותיהם – ד"ר יגאל ינאי מהאקדמיה; עו"ד ר' לוי, מר י' לבני והגב' צפורה לוי ממכון התקנים הישראלי; ד"ר ד' שרני מהפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון.

מליאת האקדמיה אישרה את המילון למונחי גאודזיה בישיבה מס' 203 ביום כ' באדר ב' תשנ"ב, 25 במארס 1992.

את העריכה הסופית ואת ההכנה לדפוס עשתה הגב' רינה גורן. את ההגהה הסופית הגיה פרופ' שרגא אירמאי, הגב' רינה גורן והגב' יוכבד הבר.

הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה מודה לכל מי שעזרו בהכנת המילון.

המרכז למיפוי ישראל של משרד הבינוי והשיכון ראוי לציון ולתודה מיוחדים על הוצאת המילון לאור.

***

ביום כ"ו בניסן תשנ"ב (29 באפריל 1992) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה שהמילון למונחי גאודזיה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4006, י"ח באייר תשנ"ב  (21 במאי 1992).

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, הוועדה למונחי הטכנולוגיה, חיפה, התשנ"ג - 1992.