הנדסת דרכים [תחבורה] (תש"ן)

סינון
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֲבִיק-רִצְפָּה אביק-רצפה תא בצד-הדרך, הקשור למערכת-הביוב, מקבל מי-ניקוז על-קרקעיים ולוכד בלית, מכוסה בּסבכה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אַגְרֵגָט אגרגט חומר אינרטי, כגון חצץ, חול סיגי, המשמש לתערובת
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֶדֶן אדן קורת עץ, פלדה או בטון תחת פסי-רכבת
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אוּבָל אובל, וִיָּדוּקְט ויידוקט גשר על נציבים גבוהים רבים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אוֹפְּצִיָּה* אופצייה* בּעיבּוּד-נתוּנים
* במילון המקורי כתוב: אוֹפְּצְיָה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֵזוֹר-תְּנוּעָה אזור-תנועה יחידה גאוגרפית לפי חלוקת-שטח לצורכי תכנון-תחבורה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אָחוּד אחוד שתא-הנהג וארגז-המטען שלו מאוחים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אִי-הַכְוָנָה אי-הכוונה אי-עירוץ שתפקידו לשנות כיוון-נסיעה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אִי-הַמְתָּנָה אי-המתנה אי-תנועה, כגון ליד תחנת-אוטובוס או חשמלית, המיועד להמתנה בטוחה של נוסעים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אִי לְהוֹלְכֵי-רֶגֶל אי להולכי-רגל, אִי הוֹלְכֵי-רֶגֶל אי הולכי-רגל אי-תנועה שאין רכב נוסע בו, והוא משמש מקום-מבטח בשעת חציית כביש
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אִי-עֵרוּץ אי-עירוץ אי-תנועה,שתפקידו להכווין את כלי-הרכב לערוץ המתאים למגמת נסיעתם
המונח המעודכן: אִי נִתּוּב
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֲכִיפַת חֻקֵּי-תְּנוּעָה אכיפת חוקי-תנועה החלת חוקי-התנועה בפועל על-ידי רשות שהוסמכה לכך
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אַלְגּוֹרִיתְם אלגוריתם קבוצה סופית של כללים חד-משמעיים לפתרון-בעיה במספר סופי של צעדים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אַמַּת-שִׁוּוּר אמת-שיוור מוט-T מיטלטל המשמש לקביעת קו-ראייה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אָנָלִיזַת-קַרְקַע אנליזת-קרקע חקירה מעבדתית של תוצאות סקר-קרקע ומדגמי-קרקע
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אַסְפַלְט אספלט מונח כללי לתערובת צמנט אספלטי וחומר מינרלי
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֹרֶךְ-הִשְׁתַּזְּרוּת אורך-השתזרות המרחק בין נקודת-ההתמזגות לבין נקודת-ההיפרדות
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אִשּׁוּשׁ אישוש התהדקות הקרקע במשך הזמן
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אַשְׁפָּרָה אשפרה בּקרת ההתאדות, כגון מבטון
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בְּדִיקָה רְפוּאִית לַנַּהָג* בדיקה רפואית לנהג*
* במילון המקורי כתוב: בְּדִיקָה רְפוּאִית לַנָּהָג
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בּוֹחֵן-נְהִיגָה בוחן-נהיגה מורשה מטעם רשות-רישוי לבחון אדם לצורך קבלת רישיון-נהיגה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בּוֹחֵן-רֶכֶב בוחן-רכב מורשה מטעם רשות-רישוי לבחון רכב לצורך רישוי
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בְּטִישָׁה בטישה הידוק על ידי הקשות נשנות
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיּוּב ביוב מערכת צינורות או תעלות להרחקת שפכים או מי-גשמים ביישובים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן* ביטומן*
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן זִקּוּק יָשִׁיר* ביטומן זיקוק ישיר*, בִּיטוּמֵן יָשִׁיר* ביטומן ישיר*
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן זִקּוּק יָשִׁיר
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן יָשִׁיר
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן מְדֻלָּל* ביטומן מדולל* בעל צמיגות נמוכה על ידי הוספת מדלל לא-נדיף
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן מְדֻלָּל
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן מְמֻלָּא* ביטומן ממולא* על ידי מלאן
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן מְמֻלָּא
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן מְנֻשָּׁב* ביטומן מנושב* מחומצן בחום ובזרם-אוויר
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן מְנֻשָּׁב
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן נוֹזְלִי* ביטומן נוזלי*
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן נוֹזְלִי
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵן שָׁפִיךְ* ביטומן שפיך* ביטומן שצמיגותו הופחתה על ידי תוספת מדלל נדיף
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן שָׁפִיךְ
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּיטוּמֵנִי* ביטומני*
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶנִי
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בְּנִי בני של אבן, לבנים, בלוקים, בטון וכדומה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בְּסִיס-נְתוּנִים בסיס-נתונים, מַסַּד-נְתוּנִים מסד-נתונים אוסף-נתונים על נושא מסוים, המאורגן לניהול באמצעות מערכת-תכנה מתאימה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בִּצְבּוּץ בצבוץ יציאת מי-חלחול בפן-אוויר של קרקע
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
בְּרֵרָה ברירה כל אחת מן האפשרויות
חֲלוּפָה חלופה אפשרות מחליפה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גַּב גב החלק העליון הקיצוני של קמרון או טבלה
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּבוּל-מְהִירוּת גבול-מהירות גבול מבחינת החוק, שאסור לעבור עליו
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּבוּל-נוֹזְלִיּוּת גבול-נוזליות תכולת-מים במעבר הקרקע ממצב פלסטי לנוזלי
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּבוּל-סְטִיָּה גבול-סטייה גבול הקבוע בחוק או במקום אחר, שאין להרחיב מעבר לו עבודות חדשות אנכיות או אופקיות
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּבוּל-פְּלַסְטִיּוּת גבול-פלסטיות תכולת-מים שבה הקרקע הופכת להיות פלסטית
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּדוּדִית גדודית ערמה מוארכת של חומר לבניית-דרכים בצד-הדרך
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גֶּדֶר-הַפְרָדָה גדר-הפרדה גדר המוקמת בין כבישים כדי למנוע מעבר הולכי-רגל בכביש
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גּוֹרֵר תּוֹמֵךְ גורר תומך גורר שמרכבו מכיל תא-נהג בלבד ומאחוריו משטח-חיבור לגרירת גרור נתמך המותאם אליו
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּלִיל-מַכְבֵּשׁ גליל-מכבש גליל רחב של כּלי להידוּק קרקע
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גֻּמָּה גומה סימן מקוֹמי הנחרץ על ידי חלק קשה של הרכב
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גָּרוּר גרור קרון בלי מנוע ובלי תא-נהג משלו, שנתכן להיגרר
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גָּרוּר נִתְמָךְ גרור נתמך גרור בעל גלגלים אחוריים בלבד, הנתמך בחלקו הקדמי על ידי משטח-חיבור של גורר תומך המותאם אליו
מונחים נוספים באותה המשמעות: סֵמִיטְרֶיְלֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: סמיטריילר (לועזי)
להרחבה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גָּרוּר שָׁלֵם גרור שלם גרור בעל מספר סרנים לא-מונעים, הנושאים את העומס במלואו, והסרן הקדמי שלו משמש להפניית הגרור. הוּא מחובר לגורר על ידי מסגרת בעלת וו-גרירה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּרִיר-אַבַּרְזִין גריר-אברזין, גְּרִיר-בְּרֵזֵנְט* גריר-ברזנט* פּס-אבּרזין הנגרר על-גבּי בּטוֹן פּלסטי ליצירת מרקם פָּנִי
* במילון המקורי כתוב: גְּרִיר-בְּרֵזֶנְט
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גְּרֹסֶת גרוסת רסיסי אגרגאט קשה המושמים בפני-הדרך; חול-מחצבה מנופה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גֶּשֶׁר אִירִי גשר אירי מעבר מרוצף באפיק מרוץ-מים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גֶּשֶׁר מִזְדַּקֵּף גשר מזדקף גשר שחלקו או כולו מתרומם על ידי סיבוב סביב ציר אופקי
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
גֶּשֶׁר מִתְרוֹמֵם גשר מתרומם גשר שכולו עולה או יורד ונשאר אופקי
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּגֶם דגם טיפּוּס-רכב
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֻּגְמָה דוגמה כמות מייצגת של מוצר, שניטלה ממקום אחיד
העתק