הנדסת דרכים (תש"ן)

סריקות   


הקדמה - מילון למונחי הנדסת דרכים - תחבורה ובנייה

תחילתו של מילון זה במצע למילון מקיף למונחי הנדסת דרכים, שאמור היה לכלול נושאים שונים:
תכנון-דרכים, בניית-דרכים, תנועה בדרכים. הדיון במילון המקיף החל בניסן תשכ"ב (אפריל 1962) ונדון ב-109 ישיבות עד ניסן תש"ל (אפריל 1970).

ביום כ"ט באדר א' תשכ"ה אישרה מליאת האקדמיה בישיבה ס"ה את שני הפרקים הראשונים שהוגשו לה לאישור: "מונחים כלליים, סוגי דרכים" ו"הנדסת תעבורה".

לאחר אישור הפרקים הנ"ל הוחלט לחלק את החומר ולדון בו בשני מילונים נפרדים: א. המילון למונחי התחבורה; ב. המילון למונחי בניית-דרכים.

א. בשנת תשל"ה (1975) הוחל בהכנת מהדורה חדשה למילון למונחי התחבורה ע"י האדון יוסף בן-נון, ובסיוון תשל"ט (יוני 1978) החל הדיון במילון הזה. הוא נדון ב-49 ישיבות ובעוד שתי ישיבות לפרקים משותפים למילון הזה ולמילון למונחי התכנון המרחבי. במהלך הדיונים נוספו למילון פרקים אחדים והוא עודכן.

המילון נדון לפי הפרקים האלה: 1. מונחים כלליים; 2. דרכים; 3. התקנים להסדרת-התנועה; 4. זרם-תנועה; 5. חיכוך; 6. מונחי תאורה; 7. יחידות-תנועה; 8. פיקוח על התנועה; 9. רישוי ונהגים; 10 תאונות-דרכים; 11. תכנון-תחבורה.

חברי הוועדה של המילון המקיף (עד תש"ל [1970]) היו האדונים י' אלון, ש' ארבית, א"ב הורוביץ, י' זהבי, א' ישראלי, מ' ליבנה, מ' פלג, י"א פרנקל, א' שקלרסקי. נציג האקדמיה בוועדה היה הא' אברהם קריב, רכז הוועדה היה הא' אורי אסטרחן, ובחלק מן הישיבות הא' חיים אהרונוביץ.

חברי הוועדה של המילון למונחי התחבורה במהדורתו החדשה היו האדונים ש' ארבית, י' גור, ש' הקרט, ב' הרשברג, דן לינק, ע' לנדאו, א' שקלרסקי. נציג האקדמיה בוועדה היה האדון יעקב מנצור. כן השתתפו בישיבות אחדות האדונים מ' חפרי מהטכניון, ע' להבי ממשרד התחבורה, י' מורג ממשטרת ישראל, מ' פולטשק מהטכניון ושרגא אירמאי. רכז הוועדה עד ישיבה כ"ג היה הא' יוסף בן-נון, ומישיבה כ"ד ואילך הא' יעקב לוי.

את עבודת הוועדה ליוו בהערותיהם האדונים ש' אירמאי ועלי איתן. הערות חשובות נתקבלו מהגב' ע' רוזן ממשרד המשפטים ומאנשי מחלקת העריכה במכון התקנים, הגב' צפורה לוין והאדונים י' לבני ור' לוי.

מליאת האקדמיה אישרה את המילון למונחי התחבורה בדרכים בישיבה קע"ב-קע"ג ביום כ"ט בשבט תשמ"ה (20 בפברואר 1985).

ב. המצע למילון למונחי בניית-דרכים הוכן מחדש ע"י הא' יעקב לוי ונדון ב-13 ישיבות מטבת תשמ"ד (דצמבר 1983) עד סיוון תשמ"ה (מאי 1985).

המילון נדון לפי הפרקים האלה: 1. מיקום ומתאר; 2. סקר ואנליזה של קרקעות; 3. גאומטרייה של הדרך; 4. עומסים; 5. בניית-הדרך ומבנה-הדרך; 6. ניקוז; 7. מבנים ומעבדים; 8. חומרים; 9. עבודות-עפר; 10. תכונות ומבחנים; 11. מתקנות וכלים; 12. קלקולים.

חברי הוועדה של המילון למונחי בניית-דרכים היו האדונים י' אוזן, ש' ארבית, י' לוי, א' פולוס, י' קראוס, א' רגוזין וא' שקלרסקי. נציגי האקדמיה היו האדונים משה אזר, ש' אירמאי וי' מנצור. רכזת הוועדה הייתה הגב' רות אידלברג.

את עבודת הוועדה ליוו בהערותיהם האדונים עלי איתן, אהרן אמיר, ב' בביץ', נ' ברודסקי, יגאל ינאי, י' לבני, ר' לוי, יהודה רצהבי, יצחק שבטיאל והגב' נורית רייך.

מליאת האקדמיה אישרה את המילון למונחי בניית-דרכים בישיבה קע"ט-ק"פ ביום י"ח בסיוון תשכ"ו (25 ביוני 1986). לאחר ששני המילונים נדונו בנפרד, הם מוזגו שוב והם באים כאן יחד כמילון מקיף למונחי הנדסת-דרכים – תחבורה ובנייה.

העריכה הסופית וההכנה לדפוס נעשו בידי הגב' רינה גורן והא' י' לוי.

ההגהה הסופית נעשתה בידי הא' ש' אירמאי והגב' רינה גורן.

הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה מודה לכל מי שעזרו בהכנת המילון.

ראויים לציון מיוחד על סיועם האדיב במימון הוצאתו של המילון לאור:
משרד התחבורה – המנהל לבטיחות בדרכים;
משרד הבינוי והשיכון – מחלקת עבודות ציבוריות.
תודתנו נתונה גם ל"אלתן תקשורת בע"מ" על תרומתם וסיועם בהבאת המילון לסְדר ובהדפסתו.

  הערה
במילון ניתנו הסברים מפורטים לכמה מונחים ע"י המִנהל לבטיחות בדרכים של משרד התחבורה, המעוניין להביאם לידיעת הציבור. כמו-כן צירפה [במהדורה המודפסת] מחלקת עבודות ציבוריות של משרד הבינוי והשיכון דברי-הסבר על תפקידה ופעולותיה.
כל ההסברים הנ"ל הם באחריות נותניהם.

***

ביום ט"ו באדר א' התשמ"ט (20 בפברואר 1989) חתם שר החינוך והתרבות יצחק נבון על הודעה שהמילון למונחי התחבורה ובניית הדרכים אושר במליאת האקדמיה.

המילון פורסם ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 3636, ט"ו באדר ב' התשמ"ט (22 במארס 1989).

 

"מילון למונחי הנדסת-דרכים – תחבורה ובנייה" עברי-אנגלי ואנגלי-עברי יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה, חיפה התש"ן - 1990. המילון הודפס בחסות המִנהל לבטיחות בדרכים של משרד התחבורה ומחלקת עבודות ציבוריות משרד הבינוי והשיכון.