מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מִנְהָל מנהל א) כלל מעשי הניהול; ב) תורת הניהול ושיטותיה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
אֲמַרְכָּל אמרכל (בהוראה הנהוגה בארץ); ממונה על תהליכי העזר הבאים להבטיח את הפעולה הסדירה של עבודת היחידה, כגון ניהול ענייני העובדים, מזכירות, גזברות, משק וכדומה, אֲמַרְכָּלוּת אמרכלות העיסוק
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
נִהוּל ניהול, הַנְהָלָה הנהלה פעולת המנהל בהכוונת יחידתו ובהנהגת עובדיה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מְנַהֵל מנהל, מְנַהֵל כְּלָלִי מנהל כללי בחברות מסוימות managing director או director הוא "מנהל חבר דירקטוריון"
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
בִּירוֹקְרַטְיָה* בירוקרטיה*
* במילון המקורי כתוב: בְּיוּרוֹקְרַטְיָה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
תִּקְשֹׁרֶת תקשורת מערכת הַקשרים לשם העברת הוראות, דו"חות, ידיעות וכד' מאדם לחברו
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מֶסֶר מסר דבר המועבר בתקשורת
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
תַּמְסִיר תמסיר הודעה מטעם גוף רשמי, הנמסרת לידיעת הציבור.
חלופות תקניות : הוֹדָעָה פֻּמְבִּית
להרחבה
חלופות תקניות : הודעה פומבית
להרחבה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
קַו* קו*, קַו פְּעֻלָּה קו פעולה, קַו מַנְחֶה* קו מנחה*, קַו יְסוֹד קו יסוד, מְגַמָּה מגמה, כְּלָל כלל בעניינים לא-פוליטיים
* במילון המקורי כתוב: קָו
* במילון המקורי כתוב: קָו מַנְחֶה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
הֲלִיךְ הליך כל פעולה או צעד הנעשים בכל דיון, כגון בבית דין, בבוררות או באספה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
נֹהַל נוהל סדרי עבודה או דיון שנקבעו
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
דִּקְדּוּקֵי שְׂרָד דקדוקי שרד הקפדה מטרידה שלא לצורך בשעת טיפול משרדי
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
תֶּקֶן* תקן*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
הֶאֱחִיד האחיד נתן צורה אחידה או קבע סדר אחיד לדברים שונים
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
בַּקָּרָה בקרה השגחה מתמדת, שיש עמה הכְוונה והנחיות לשינויים או לשיפורים
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
שְׁלִיטָה שליטה סמכות או יכולת לנהל גוף או פעולה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
בִּדּוּק בידוק בדיקה של כל פריט ופריט במסמך בהשוואה למסמכים אחרים או חומר אחר
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
הֶתֵּר היתר למסירה או לפרסום של ידיעה, מסמך, או למשלוח מכתב וכד'
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מִדְרָג מדרג מבנהו של ארגון לפי סדר הסמכויות והכפיפויות
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
דֶּרֶג דרג רמה של משרה או של נושא משרה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
שַׁלְשֶׁלֶת שלשלת קו המדרג הנמשך מן המנַהל הבכיר ביותר עד לאחרון הזוטרים
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מַטֶּה מטה כלל העובדים המסייעים למנהלים לדרגיהם בתפקידי הניהול שלהם, אך אינם עוסקים בביצוע
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
בִּזֵּר ביזר אצל סמכויות או העביר תפקידים מיחידה מנהלית גבוהה ליחידה מנהלית הכפופה לה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מִרְכֵּז מרכז שמר סמכויות או תפקידים ביחידה מנהלית גבוהה או בידי המנהל, או העביר תפקידים או סמכויות מגופי מנהל עצמאיים, שאינם כפופים כפיפות מדרגית, אל הממשלה המרכזית.
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
פֵּרֵס פירס העביר תפקידים או סמכויות מן הממשלה המרכזית לגופי מנהל עצמאיים שאינם כפופים כפיפות מדרגית (כגון רשויות מקומיות, גופים לא-ממלכתיים, חברות ממשלתיות)
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
עֲבוֹדַת חוּץ עבודת חוץ עבודה הנעשית מחוץ למקום העבודה הקבוע
העתק
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
יְחִידוּת הַפִּקּוּד יחידות הפיקוד כפיפותו של כל עובד במישרין לממונה אחד בלבד
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
צֶוֶת מְשִׂימָה צוות משימה קבוצת עובדים שהורכבה במיוחד לביצוע משימה נתונה, ורק לביצוע אותה משימה
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
בָּא כּוֹחַ* בא כוח*, נָצִיג נציג
צִיר ציר רק כשהוא נבחר של ציבור
* במילון המקורי כתוב: בָּא כֹּחַ
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מֻרְשֶׁה מורשה אדם הפועל על פי הרשאה של אחר
העתק
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מְיַעֵץ* מייעץ* (ש"ת); מנהל קבוצת פועלים
* במילון המקורי כתוב: מְיָעֵץ
העתק
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
מְנַהֵל עֲבוֹדָה מנהל עבודה ראש קבוצת פועלים, העובד עמם בעצמו
דלג למונחים