מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מִנְהָל מנהל א) כלל מעשי הניהול; ב) תורת הניהול ושיטותיה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
אֲמַרְכָּל אמרכל (בהוראה הנהוגה בארץ); ממונה על תהליכי העזר הבאים להבטיח את הפעולה הסדירה של עבודת היחידה, כגון ניהול ענייני העובדים, מזכירות, גזברות, משק וכדומה, אֲמַרְכָּלוּת אמרכלות העיסוק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
נִהוּל ניהול, הַנְהָלָה הנהלה פעולת המנהל בהכוונת יחידתו ובהנהגת עובדיה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מְנַהֵל מנהל, מְנַהֵל כְּלָלִי מנהל כללי בחברות מסוימות managing director או director הוא "מנהל חבר דירקטוריון"
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בִּירוֹקְרַטְיָה* בירוקרטיה*
* במילון המקורי כתוב: בְּיוּרוֹקְרַטְיָה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תִּקְשֹׁרֶת תקשורת מערכת הַקשרים לשם העברת הוראות, דו"חות, ידיעות וכד' מאדם לחברו
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מֶסֶר מסר דבר המועבר בתקשורת
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תַּמְסִיר תמסיר הודעה מטעם גוף רשמי, הנמסרת לידיעת הציבור.
חלופות תקניות : הוֹדָעָה פֻּמְבִּית
להרחבה
חלופות תקניות : הודעה פומבית
להרחבה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
קַו* קו*, קַו פְּעֻלָּה קו פעולה, קַו מַנְחֶה* קו מנחה*, קַו יְסוֹד קו יסוד, מְגַמָּה מגמה, כְּלָל כלל בעניינים לא-פוליטיים
* במילון המקורי כתוב: קָו
* במילון המקורי כתוב: קָו מַנְחֶה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֲלִיךְ הליך כל פעולה או צעד הנעשים בכל דיון, כגון בבית דין, בבוררות או באספה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
נֹהַל נוהל סדרי עבודה או דיון שנקבעו
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
דִּקְדּוּקֵי שְׂרָד דקדוקי שרד הקפדה מטרידה שלא לצורך בשעת טיפול משרדי
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תֶּקֶן* תקן*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֶאֱחִיד האחיד נתן צורה אחידה או קבע סדר אחיד לדברים שונים
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בַּקָּרָה בקרה השגחה מתמדת, שיש עמה הכְוונה והנחיות לשינויים או לשיפורים
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
שְׁלִיטָה שליטה סמכות או יכולת לנהל גוף או פעולה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בִּדּוּק בידוק בדיקה של כל פריט ופריט במסמך בהשוואה למסמכים אחרים או חומר אחר
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֶתֵּר היתר למסירה או לפרסום של ידיעה, מסמך, או למשלוח מכתב וכד'
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מִדְרָג מדרג מבנהו של ארגון לפי סדר הסמכויות והכפיפויות
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
דֶּרֶג דרג רמה של משרה או של נושא משרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
שַׁלְשֶׁלֶת שלשלת קו המדרג הנמשך מן המנַהל הבכיר ביותר עד לאחרון הזוטרים
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מַטֶּה מטה כלל העובדים המסייעים למנהלים לדרגיהם בתפקידי הניהול שלהם, אך אינם עוסקים בביצוע
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בִּזֵּר ביזר אצל סמכויות או העביר תפקידים מיחידה מנהלית גבוהה ליחידה מנהלית הכפופה לה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מִרְכֵּז מרכז שמר סמכויות או תפקידים ביחידה מנהלית גבוהה או בידי המנהל, או העביר תפקידים או סמכויות מגופי מנהל עצמאיים, שאינם כפופים כפיפות מדרגית, אל הממשלה המרכזית.
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
פֵּרֵס פירס העביר תפקידים או סמכויות מן הממשלה המרכזית לגופי מנהל עצמאיים שאינם כפופים כפיפות מדרגית (כגון רשויות מקומיות, גופים לא-ממלכתיים, חברות ממשלתיות)
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
עֲבוֹדַת חוּץ עבודת חוץ עבודה הנעשית מחוץ למקום העבודה הקבוע
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
יְחִידוּת הַפִּקּוּד יחידות הפיקוד כפיפותו של כל עובד במישרין לממונה אחד בלבד
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
צֶוֶת מְשִׂימָה צוות משימה קבוצת עובדים שהורכבה במיוחד לביצוע משימה נתונה, ורק לביצוע אותה משימה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בָּא כּוֹחַ* בא כוח*, נָצִיג נציג
צִיר ציר רק כשהוא נבחר של ציבור
* במילון המקורי כתוב: בָּא כֹּחַ
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מֻרְשֶׁה מורשה אדם הפועל על פי הרשאה של אחר
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מְיַעֵץ* מייעץ* (ש"ת); מנהל קבוצת פועלים
* במילון המקורי כתוב: מְיָעֵץ
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מְנַהֵל עֲבוֹדָה מנהל עבודה ראש קבוצת פועלים, העובד עמם בעצמו
דלג למונחים