מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סריקות   

הקדמה - מונחי המִנהל הציבורי

א. ניהול ענייני העובדים; ב. ניהול משרד

(רשימה א')

המונחים שברשימה זו נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה ל"ח, ביום י"ד בסיוון תש"ך (9 ביוני 1960), ובישיבה ל"ט, ביום י"ט בתמוז תש"ך (14 ביולי 1960). חברי הוועדה למונחי המנהל הציבורי שהכינה רשימה זו, היו האדונים שמואל ייבין, פרופ' חיים רבין, והא' מאיר שלי מטעם האקדמיה; ד"ר ע' גוטמן, ד"ר מ' גרינוואלד, ד"ר מ' הרטום והא' מ' נוי כבעלי מקצוע. המזכיר היה הא' אהרן דותן. ההסברים (באותיות זעירות – במהדורה המודפסת) נדונו אף הם בוועדה והם מתפרסמים על דעתה. רשימת היסוד לדיוני הוועדה הוכנה בידי ד"ר מ' הרטום מנציבות שירות המדינה והושלמה בידי ד"ר ע' גוטמן. במהדורה המודפסת: התרגום הצרפתי הוכן בידי ד"ר מ' הרטום.

 

***

 

ביום כ"ו בתמוז תשכ"א  (10 ביולי 1961) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי המנהל הציבורי א'-ב' אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 861, ז' באב תשכ"א (20 ביולי 1961).

הרשימה "מונחי המִנהל הציבורי: א. ניהול ענייני העובדים; ב. ניהול משרד" עברית-אנגלית-צרפתית פורסמה בזיכרונות האקדמיה ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 45-38.

 

 

ג. מִנהל כללי

(רשימה ב')

המונחים שברשימה זו נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה נ"ו, ביום ה' בתמוז תשכ"ג (27 ביוני 1965).

חברי הוועדה למונחי המנהל הציבורי שהכינה רשימה זו, היו האדונים שמואל ייבין, פרופ' חיים רבין, והא' מאיר שלי מטעם האקדמיה; ד"ר ע' גוטמן, ד"ר מ' מילון, ד"ר מ' הרטום והא' מ' נוי כבעלי המקצוע. המזכיר היה ד"ר אהרן דותן. ההסברים (באותיות זעירות – במהדורה המודפסת) נדונו אף הם בוועדה והם מתפרסמים על דעתה. רשימת היסוד לדיוני הוועדה הוכנה בידי ד"ר מ' הרטום מנציבות שירות המדינה והושלמה בידי ד"ר ע' גוטמן.

 

***

 

ביום י"ט בניסן תשכ"ה (21 באפריל 1965) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי המנהל הציבורי מנהל כללי, רשימה ב', מילואים לרשימה א' אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1179, ה' באייר תשכ"ה (7 במאי 1965).

הרשימה "מונחי המִנהל הציבורי: ג. מִנהל כללי" עברית-אנגלית-צרפתית פורסמה בזיכרונות האקדמיה י-יא (תשכ"ג-תשכ"ד), עמ' 87-76.