חשבונאות (תשכ"א, תשכ"ד)

סינון
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הערת המזכירות המדעית: המונח המשמש היום הוא מְנַהֵל חֶשְׁבּוֹנוֹת.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹנָאוּת עַל בְּסִיס מְזֻמָּנִים חשבונאות על בסיס מזומנים שיטת ניהול חשבונות, שבה מוּכּרים כהכנסות וכהוצאות רק הסכומים שנתקבלו או שהוצאו בתקופת החשבון
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹנָאוּת עַל בְּסִיס הַצְּמִיחוּת חשבונאות על בסיס הצמיחות שיטת ניהול חשבונות, שבה מוּכּרים כהכנסות וכהוצאות גם סכומים שלא נתקבלו ולא הוצאו בתקופת החשבון הנדונה, אלא שמקורם בפעולות שנעשו באותה תקופה.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
רְשׁוּמוֹת חֶשְׁבּוֹן רשומות חשבון כל התעודות, שעל יסודן רושמים בספרים, וכן הספרים עצמם
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
יוֹמָן מְיֻחָד יומן מיוחד כל יומן חוץ מיומן כללי; (כולל: יומן מכירות, יומן קניות, וכד')

special journal special journal incl. sales journal, purchase journal, etc.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
יוֹמַן צֵ'קִים* יומן צ'קים*
* במילון המקורי כתוב: יוֹמַן שֶׁקִּים
עדכון: גם יוֹמַן הַמְחָאוֹת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
פִּנְקַס עֵזֶר פנקס עזר, כַּרְטֶסֶת עֵזֶר כרטסת עזר כולל: פנקס (או כרטסת) לקוחות, זכאים, פרטי(ת), ציוד, וכד'

subsidiary ledger subsidiary ledger incl. customers' ledger, creditors'- private-, plant-, or equipment-, etc.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹן חוֹלֵף חשבון חולף חשבונות הנכללים בחשבון רווח והפסד והנסגרים בסוף כל שנה, להבדיל מ"חשבון מאזני", שהוא בר-קיימא
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
חֶשְׁבּוֹן נֶגְדִּי חשבון נגדי החשבון המחויב לעומת המזוכה והמזוכה לעומת המחויב
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
קַבָּלָה קבלה שובר המאשר קבלת סכום; וראה תַּקְבּוּל
העתק
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
בִּדּוּק בידוק בדיקה של כל פריט ופריט, עפ"ר לפי מסמכים אחרים
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
בַּקָּרָה בקרה ביקורת מתמדת, הכוללת תיקון סטיות והכוונה
פִּקּוּחַ פיקוח השגחה כללית
שְׁלִיטָה שליטה הכוח לפעול. כגון control of a company
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הערת המזכירות המדעית: צירוף זה אינו משמש
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
בַּחָן* בחן* עוזר לרואה חשבון
* במילון המקורי כתוב: בֶּחָן
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
תַּקְבּוּל תקבול הסכום שנתקבל; וראה קַבָּלָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק מְסֻרְטָט* צ'ק מסורטט*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְסֻרְטָט
עדכון: גם הַמְחָאָה מְסֻרְטֶטֶת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק פָּרוּעַ* צ'ק פרוע*, צֵ'ק שֶׁנִּפְרַע* צ'ק שנפרע*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק פָּרוּעַ
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק שֶׁנִּפְרַע
עדכון: גם הַמְחָאָה שֶׁנִּפְרְעָה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק מְבֻטָּל* צ'ק מבוטל*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְבֻטָּל
עדכון: גם הַמְחָאָה מְבֻטֶּלֶת
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
צֵ'ק שׁוֹבֵר* צ'ק שובר*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק שׁוֹבֵר
עדכון: גם הַמְחָאַת שׁוֹבֵר
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הַפְדָּיָה הפדיה החזרת פוליסה לפני שחל זמן פדיונה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שֹׁוִי הַהַפְדָּיָה* שווי ההפדיה*, עֵרֶךְ הַהַפְדָּיָה ערך ההפדיה
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי הַהַפְדָּיָה
המונח המעודכן: עֵרֶךְ פִּדְיוֹן
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
מִכְתַּב אַשְׁרַאי מכתב אשראי מכתב, שבנק נותן לאדם, שעל פיו יוכל למשוך עד הסכום הנקוב במכתב
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
קִבּוּל קיבול א. חתימת הנמשך, המתחייב בכך לפרוע שטר משוך עליו במועד ובמקום שנקבעו בשטר; ב. פעולת אחד הצדדים, המעידה על קבלת הצעה, שהוגשה ע"י הצד השני ויוצרת בכך קשר של התחייבות הדדית
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הַפְרָשָׁה הפרשה נוצרת ע"י העברת סכומים מחשבון רווח והפסד ומנכים אותה מן הרכוש, כגון: הפרשה לפחת, הפרשה לחובות מסופקים
עֲתוּדָה עתודה נוצרת ע"י העברת סכומים מחשבון רווח והפסד ואין מנכים אותה מן הרכוש, כגון: עתודה לפיצויים
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
יְעוּדָה יעודה נכסים שהופרדו מכלל הנכסים וסויגו למטרה מסוימת
העתק
חלופות תקניות : סִימָן מִסְחָרִי, סִימַן מִסְחָר
להרחבה
חלופות תקניות : סימן מסחרי, סימן מסחר
להרחבה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
השם מוניטין משמש בזכר יחיד ובזכר רבים.
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
פָּטֵנְט* פטנט*
* במילון המקורי כתוב: פָּטֶנְטְ
העתק
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
פְּחָת פחת בארץ נהגו לקרוא זאת: amortization
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הַכְנָסָה נִצְמַחַת הכנסה נצמחת, הַכְנָסָה שֶׁנִּצְמְחָה הכנסה שנצמחה ההכנסה, שאדם נעשה זכאי לה, בין שכבר נתקבלה ובין שעדיין לא נתקבלה
הַכְנָסָה נִצְבֶּרֶת הכנסה נצברת, הַכְנָסָה שֶׁנִּצְבְּרָה הכנסה שנצברה ההכנסה, שנוצרה עד יום המאזן, ועדיין לא ניתן לזקוף אותה לחובת חשבון החייב, והיא נרשמת באופן ארעי לצורך המאזן, כגון: ריבית נצברת לקבלה
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
הוֹצָאָה נִצְבֶּרֶת הוצאה נצברת, הוֹצָאָה שֶׁנִּצְבְּרָה הוצאה שנצברה ההוצאה, שנוצרה עד יום המאזן, ועדיין לא ניתן לזקוף אותה לזכות חשבון הזכאי, והיא נרשמת באופן ארעי לצורך המאזן. כגון: ריבית נצברת לתשלום, שכר נצבר, משכורת נצברת, שכר דירה נצבר
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שְׁטַר הִתְחַיְּבוּת בְּמַשְׁכַּנְתָּה* שטר התחייבות במשכנתה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטַר הִתְחַיְּבוּת בְּמַשְׁכַּנְתָּא
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שְׁטַר מַשְׁכַּנְתָּה* שטר משכנתה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטַר מַשְׁכַּנְתָּא
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
שֹׁוִי נֵטוֹ* שווי נטו*, שֹׁוִי נָקִי שווי נקי, עֵרֶךְ נֵטוֹ* ערך נטו*, עֵרֶךְ נָקִי ערך נקי
* במילון המקורי כתוב: שֹׁוִי נֶטּוֹ
* במילון המקורי כתוב: עֵרֶךְ נֶטּוֹ
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
מְנָיָה לַמּוֹכָּ"ז* מניה למוכ"ז*
* במילון המקורי כתוב: מְנָיָה לַמוכ"ז