חשבונאות (תשכ"א, תשכ"ד)

סריקות   

הקדמה - מונחי החשבונאות
 

א. פנקסנות; ב. מאזן; ג. חשבון רווח והפסד; ד. שונות

מונחי החשבונאות נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה מ"ד ביום ו' בניסן תשכ"א (23 במארס 1961) בישיבות הוועדה למונחי החשבונאות שהכינה מונחים אלה, השתתפו ד"ר צ' אופיר, הא' י' האפט, פרופ' ת' לאנג, הא' א' קרמר והא' מאיר שלי. מזכיר הוועדה היה יעקב מנצור. בישיבות הראשונות היו מזכירי הוועדה ד"ר עלי איתן והא' אהרן דותן. רשימת היסוד לדיוני הוועדה הוכנה בידי פרופ' ת' לאנג.

***

ביום ט"ז בתשרי תשכ"ה (22 בספטמבר 1964) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי החשבונאות: (א) פנקסנות; (ב) מאזן; (ג) חשבון רווח והפסד; (ד) שונות - אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1117, ב' במרחשוון תשכ"ה (8 באוקטובר 1964).

הרשימה "מונחי החשבונאות א. פנקסנות; ב. מאזן; ג. חשבון רווח והפסד; ד. שונות"  עברית-אנגלית פורסמה בזיכרונות האקדמיה כרך ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 67-49, ויצאה לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, תשכ"ב.

מפתח אנגלי לרשימה זו יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון, ירושלים, תשכ"ד.

  

חשבונאות העֲלוּת

המונחים נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה נ"ח, ביום כ"ה בכסלו תשכ"ד (11 בדצמבר 1963).

חברי הוועדה למונחי החשבונאות שהכינה מונחים אלה, היו האדונים מאיר שלי מטעם האקדמיה; ד"ר צ' אופיר, הא' י' האפט והא' א' קרמר כבעלי המקצוע. מזכיר הוועדה במשך רוב זמנה היה האדון יעקב מנצור, ולפני סיום עבודתה – ד"ר אהרן דותן. רשימת היסוד לדיוני הוועדה הוכנה בידי פרופ' ת' לאנג. הרשימה הראשונה של מונחי החשבונאות נתפרסמה בזיכרונות האקדמיה כרך ז-ח.

***

ביום י"ט בניסן תשכ"ה (21 באפריל 1965) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי החשבונאות: חשבונאות העלות אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1179, ה' באייר תשכ"ה (7 במאי 1965).

הרשימה "מונחי החשבונאות, חשבּוֹנאוּת העֲלוּת", עברי-אנגלי פורסמה בזיכרונות האקדמיה כרך י-יא (תשכ"ג-תשכ"ד), עמ' 91-88, בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשכ"ה.