מטבח, כלים ותבשילים [כלכלת הבית] (תרצ"ג)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כִּבָּה גֶּחָלִים* כיבה גחלים*
* במילון המקורי כתוב: כַּבֵּה גֶחָלִים
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁלַק* שלק* בשל הרבה
* במילון המקורי כתוב: שָׁלוֹק
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עִרְבֵּב* ערבב* שני חמרים יבשים זה בזה
* במילון המקורי כתוב: עַרְבֵּב
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פָּזַר* פזר* מלח על הבשר
* במילון המקורי כתוב: פָּזוֹר
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה') המונח אינו מופיע.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח 'תַּנּוּר מְטֻלְטָל'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָרַךְ עֵצִים* ערך עצים*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ עֵצִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִצִּית* הצית* בגפרור, הִבְעִיר* הבעיר*, הִדְלִיק* הדליק*
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּת
* במילון המקורי כתוב: הַבְעֵר
* במילון המקורי כתוב: הַדְלֵק
ברשימה הראשונה נרשם גם שָׂרוֹף.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִסִּיק* הסיק*, הִבְעִיר* הבעיר*
* במילון המקורי כתוב: הַסֵּק
* במילון המקורי כתוב: הַבְעֵר
ברשימה הראשונה היה המונח 'הַסֵּק [תנור]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הֶאֱחִיז* האחיז* אשׁ בעצים
* במילון המקורי כתוב: הַאֲחֵז
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
לִבָּה* ליבה*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חָתָה* חתה* באשׁ
* במילון המקורי כתוב: חָתֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁפַת אֶת הַקְּדֵרָה* שפת את הקדרה*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹת אֶת הַקְּדֵרָה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גָּרַף אֶת הַכִּירָה* גרף את הכירה*, גָּרַף אֶת הַתַּנּוּר* גרף את התנור*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹף אֶת הַכִּירָה
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹף אֶת הַתַּנּוּר
קודם: גָּרוֹף [את הכירה]
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קָטַם* קטם* כסה את שׁארית האשׁ באפר
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹם
ברשימה הראשונה נרשמה ההערה [כסות את שׁארית האשׁ באפר].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח 'אַסְכְּלָה' (כ"ף בשווא).
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שִׁפּוּד* שיפוד*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפּוּד
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מִרְדֶּה* מרדה*
* במילון המקורי כתוב: מִרְדֶה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רָדָה* רדה*
* במילון המקורי כתוב: רָדֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גַּחֶלֶת גחלת לוחשׁת, עוממת, כבה, בוערת
ברשימה הראשונה היה המונח 'גַּחֶלֶת בּוֹעֶרֶת, גַּחֶלֶת לוֹחֶשֶׁת, גַּחֶלֶת עוֹמֶמֶת'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פֶּחָם פחם פחמים; כבה
ברשימה הראשונה היה המונח 'פֶּחָם [פחמים]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח רק 'פַּיָּח'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פִּיֵּחַ* פייח*, דִּשֵּׁן* דישן*
* במילון המקורי כתוב: פַּיֵּחַ
* במילון המקורי כתוב: דַּשֵּׁן
ברשימה הראשונה היה המונח רק 'פַּיֵּחַ'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה גם 'בֵּית מְבַשְּׁלוֹת'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רִסֵּק* ריסק*, גָּרַר* גרר* במגררת
* במילון המקורי כתוב: רַסֵּק
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
בִּשֵּׁל* בישל*
* במילון המקורי כתוב: בַּשֵּׁל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
טִגֵּן* טיגן*
* במילון המקורי כתוב: טַגֵּן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִרְתִּיחַ* הרתיח*, רִתַּח* ריתח*
* במילון המקורי כתוב: הַרְתֵּחַ
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּחַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
צָלָה* צלה*
* במילון המקורי כתוב: צָלֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קָלָה* קלה*
* במילון המקורי כתוב: קָלֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חָלַט* חלט* יצק מים רוֹתחים על קמח או בצק
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹט
ברשימה הראשונה נרשמה ההערה [יצק מים רותחין על קמח, בצק, וכו'].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מָלַג* מלג* נוצת-עוף או שׁערות בהמה ברותחין
* במילון המקורי כתוב: מָלוֹג
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[מליגת ראש ועורות על ידי רותחין או רמץ]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כָּבַשׁ* כבש*
* במילון המקורי כתוב: כָּבוֹשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁפַע* שפע* שׁפע הנזיד, שׁפעה הקדרה
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹעַ
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [שפעת הנזיד, שפעת הקדרה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הופיעה גם ההערה [ערה, דלה, שׁאב חבית].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מִלֵּא* מילא*, דָּלָה* דלה*, שָׁאַב* שאב*
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא
* במילון המקורי כתוב: דָּלֹה
* במילון המקורי כתוב: שָׁאוֹב
ברשימה הראשונה היה המונח דָּלֹה, שָׁאוֹב, עָרֹה.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָרָה* ערה*, הֵרִיק* הריק*, יָצַק* יצק*, שָׁפַךְ* שפך*, שָׁפָה* שפה*
* במילון המקורי כתוב: עָרֹה
* במילון המקורי כתוב: הָרִיק
* במילון המקורי כתוב: יָצֹק
* במילון המקורי כתוב: שָׁפֹךְ
* במילון המקורי כתוב: שָׁפֹה
ברשימה הראשונה היה המונח דָּלֹה, שָׁאוֹב, עָרֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שׁוֹפְכִין שופכין, שֳׁפָכִין שופכין, שְׁפָכִים* שפכים*
* במילון המקורי כתוב: שְׁפָכִין
ברשימה הראשונה בא רק המונח שׁוֹפְכִין.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חַמִּין חמין המאכלים הטמונים לכבוד שׁבת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הֵחֵם* החם*, חִמֵּם* חימם*
* במילון המקורי כתוב: הָחֵם
* במילון המקורי כתוב: חַמֵּם
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מְסַנֶּנֶת מסננת =מִסְנֶנֶת
ברשימה הראשונה לא הייתה הערה.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סִנֵּן* סינן*
* במילון המקורי כתוב: סַנֵּן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח קוּפִיץ.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
צַרְצוּר צרצור כד שׁל חרס שׁישׁ בו מסננת שׁל חרס בפיו או סמוךְ לפיו
ברשימה הראשונה היה המונח צִרְצוּר [כד של חרס].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
טֶפִי טפי טְפִיּוֹת; בקבוק שׁפיו עשׁוי לטפטף
ברשימה הראשונה הייתה הצורה טְפִי (טי"ת בשווא).
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סִיר סיר שׁל מתכת
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [סירות].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סִיר הַמַּעֲלוֹת* סיר המעלות* ביאליק
* במילון המקורי כתוב: סִיר המעלוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מַקּוֹד מקוד (ביאליק); גלגל לנקד מַצּוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח אִלְפָּס [קדרה של חרס שטוחה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [עמקה] (בלא וי"ו).
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קֻמְקוּם* קומקום*
* במילון המקורי כתוב: קוּמְקוּם
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
דַּד הַקֻּמְקוּם* דד הקומקום*, זַרְבּוּבִית זרבובית
* במילון המקורי כתוב: דַּד הַקּוּמְקוּם
ברשימה הראשונה היה המונח רק דַּד הַקּוּמְקוּם.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [כד קטנה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פַּךְ פך, פַּכִּים* פכים*
* במילון המקורי כתוב: פַּכִּין
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח אֹגֶן.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קַנְקַן קנקן כד גדול למשׁקין
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [כד למשקין].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [כלי זכוכית לשִׁמור פרות וירקות וכיוצא בהם].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
אַנְטָל אנטל כלי לנטילת-ידים
המונח המעודכן: נַטְלָה. ברשימה הראשונה היה המונח אַנְטֵל.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
צְלוֹחִית צלוחית כלי לרפואות או לבשׂמים
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [בקבוק קטן].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גִּיגִית* גיגית* כלי נחושׁת גדול לכבוס, פיילי
* במילון המקורי כתוב: גִּגִּית
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [כלי נחֹשׁת גדול].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח מַכְתֶּשֶׁת.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מָדוֹךְ מדוך (גדול); עלי
ברשימה הראשונה היה המונח מְדוֹכָה, מָדוֹךְ.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כָּתַשׁ* כתש* דּוּךְ במכתשׁת
* במילון המקורי כתוב: כָּתוֹשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
בָּלַל* בלל* ערב קמח במים
* במילון המקורי כתוב: בָּלוֹל
ברשימה הראשונה היה המונח בָּלוֹל, גָּבוֹל [ערב קמח במים].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח בִּלָּה [ערוב הקמח והמים].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גִּבֵּל* גיבל* גבול - תחילת לישה
* במילון המקורי כתוב: גַּבֵּל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
לָשׁ* לש*
* במילון המקורי כתוב: לוּשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עִסָּה עיסה שם עצם למה שאדם לש בבת אחת
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [כל מה שאדם לש בפעם אחת].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
בָּצֵק בצק שם החמר
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [חלק מן העסה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גִּלְגֵּל* גלגל* עסה בקמח בסוף הלישה
* במילון המקורי כתוב: גַּלְגֵּל
ברשימה הראשונה היה המונח גַּלְגֵּל [גמור הלישׁה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קָטַף* קטף*, קָטַף* קטף* משיחת-העסה במים, בשמן או במי-ביצים
* במילון המקורי כתוב: קָטֹף
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹף
ברשימה הראשונה היה המונח 'קָרוֹץ, קָטוֹף [(בצק); הפרש חתיכה מן העסה]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היו שני מונחים נפרדים 'עֲרֵבָה' ו'מִשְׁאֶרֶת [גיגית לחמוץ שאור]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מִקְרֶצֶת מקרצת חתיכה שׁל בצק שנקרצה מן העסה
ברשימה הראשונה היה המונח מִקְרֶצֶת, קֶרֶץ [חתיכת בצק שנחתכה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קֶרֶץ קרץ סכין של נחתומין
ברשימה הראשונה היה המונח מִקְרֶצֶת, קֶרֶץ [חתיכת בצק שנחתכה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
תָּפַח* תפח*
* במילון המקורי כתוב: תָּפוֹחַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
לָטַשׁ* לטש* משוח הבצק במים קרים
* במילון המקורי כתוב: לָטוֹשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח 'בָּצֵק חֵרֵשׁ [בצק שנתקלקל, בצק עבה וקשה]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִכְסִיפוּ פְּנֵי הַבָּצֵק* הכסיפו פני הבצק*
* במילון המקורי כתוב: הִכְסִיפוּ פְנֵי הַבָּצֵק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָרַךְ* ערך* בצק
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ
ברשימה הראשונה היה המונח 'עָרֹךְ'
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
דַּף דף, טַבְלַת עֲרִיכָה טבלת עריכה, דַּף שֶׁל נַחְתּוֹמִין* דף של נחתומין*
* במילון המקורי כתוב: דַף שֶׁל נַחְתּוֹמִין
ברשימה הראשונה היה המונח רק 'טַבְלַת עֲרִיכָה'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רָדָה* רדה* פת
* במילון המקורי כתוב: רָדֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כְּבָרָה כברה לגרעיני-דגן
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [גדולה].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
נִפָּה* ניפה*
* במילון המקורי כתוב: נַפֵּה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כָּבַר* כבר*
* במילון המקורי כתוב: כָּבוֹר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִרְקִיד* הרקיד*
* במילון המקורי כתוב: הַרְקֵד
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רִדֵּד בָּצֵק* רידד בצק*
* במילון המקורי כתוב: רַדֵּד בָּצֵק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִסְפִּיג* הספיג* טבול במים או במלח
* במילון המקורי כתוב: הַסְפֵּג
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [נ'].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
בָּצַע* בצע*
* במילון המקורי כתוב: בָּצֹעַ
ברשימה הראשונה היה המונח 'בָּצוֹעַ'
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פָּרַס* פרס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרוֹס
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פָּרַר* פרר*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֹר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פָּתַת* פתת*
* במילון המקורי כתוב: פָּתוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פִּרְפֵּר* פרפר*
* במילון המקורי כתוב: פַּרְפֵּר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חַלָּה חלה חלות; לחם לבן, ביחוד של שבת
ברשימה הראשונה היה המונח 'חַלּוֹת [של שׁבת, לחם לבן]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סִלֵּת* סילת*
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּת
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[עשה סלת]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
אָפָה* אפה*
* במילון המקורי כתוב: אָפֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה גם 'נַחְתּוֹם'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
לַחְמָנִית לחמנית, גְּלֻסְקָה* גלוסקה*
* במילון המקורי כתוב: גְּלוּסְקָא
ברשימה הראשונה היה המונח 'לַחְמָנִיּוֹת, גְּלוּסְקָאוֹת'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מַצָּה מצה של פסח
ברשימה הראשונה היה המונח 'מַצּוֹת'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סַהֲרוֹן* סהרון*
* במילון המקורי כתוב: שַׂהֲרוֹן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רָבַךְ* רבך* הרבך (טגן בשמן רותח)
* במילון המקורי כתוב: רָבוֹךְ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חָרַךְ* חרך* הסיר את השערות באש
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹךְ
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[להסיר את השערות]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִבְהֵב* הבהב* העביר עוף או פָרות באש
* במילון המקורי כתוב: הַבְהֵב
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[להסיר שׁירי נוצות]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
בִּתֵּר בָּשָׂר* ביתר בשר* לנתחים
* במילון המקורי כתוב: בַּתֵּר בָּשָׂר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁרָה* שרה* בשר במים
* במילון המקורי כתוב: שָׁרֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מָלַח* מלח*
* במילון המקורי כתוב: מָלוֹחַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מִכְבַּר מְלִיחָה מכבר מליחה מסרג, סרדה, סלי של מליחה כלי למליחת בשר
ברשימה הראשונה היה המונח 'מַכְבַּר מְלִיחָה [מסרג, סרדה - כלי למליחת בשר]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁחַק מֶלַח* שחק מלח*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹק מֶלַח
ברשימה הראשונה היה המונח 'שַׁחֵק מֶלַח'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שְׁרִיָּה שרייה של בשׂר במים כדין
ברשימה הראשונה לא הייתה הערה.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[לבשר]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
צִיר ציר של בשר היוצא אחרי המליחה
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[ציר אדֹם היוצא מן הבשר בשעת מליחה]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
צִמּוּת צימות הצמתת בשר בחומץ
ברשימה הראשונה היה המונח 'צָמוֹת [הצמתת בשׁר בחומץ]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָסִיס עסיס מהל פרות מרוקח, מתוקן בסוכר
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[מהל פרות מרוקח]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח 'מִשְׁרָה [לפרות]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
נִפֵּץ הַמֶּלַח מֵעַל הַבָּשָׂר* ניפץ המלח מעל הבשר*
* במילון המקורי כתוב: נַפֵּץ הַמֶּלַח מֵעַל הַבָּשָׂר
קודם: נַפֵּץ [המלח מעל הבשר]
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁטַף כֵּלִים* שטף כלים*
* במילון המקורי כתוב: שָׁטֹף כֵּלִים
ברשימה הראשונה היה המונח 'שָׁטוֹף [כלים]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה הייתה ההערה '[כף חולבת]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה היה המונח 'תָּפֵל [מאכל שאיננו של בשר ולא של חלב]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
לָתַת* לתת* נתון חטים או שעורים במים לשׁם עשיית גריסין
* במילון המקורי כתוב: לָתוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קַלָּת קלת סל לפרות
ברשימה הראשונה היה המונח 'קֶלֶת [לפרות]'.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עֵרֵב* עירב*, מֵרֵס* מירס*, הֵגֵס* הגס*, בָּחַשׁ* בחש*
* במילון המקורי כתוב: עָרֵב
* במילון המקורי כתוב: מָרֵס
* במילון המקורי כתוב: הַגֵּיס
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹשׁ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קִפָּה* קיפה* (ביאליק); הסר הזוהמה מעל פני התבשיל בשעת בשולו
* במילון המקורי כתוב: קַפֵּה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מְקַפָּה מקפה (ביאליק); הכף המסירה את הזוהמה מעל פני התבשיל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קֹפִי* קופי*
* במילון המקורי כתוב: קֳפִי
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
בָּזַק* בזק* מלח או חול
* במילון המקורי כתוב: בָּזוֹק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מָסַךְ* מסך* מזוג
* במילון המקורי כתוב: מָסוֹךְ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: כִּיסָנִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מְלִית* מלית* החומר, שׁבו ממלאים את המליאים, הלביבוֹת וכו'
* במילון המקורי כתוב: מוּלִית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: דַּיְסָה.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פַּרְפֶּרֶת פרפרת אוֹכל שׁלפני הסעודה ושׁלאחר הסעודה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רְמוּצָה רמוצה ירקות או פירות קלויים ברמץ
ברשימה הראשונה הייתה ההערה [ירק צלוי ברמץ].
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: כְּרוּכִית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קוּם קום, נַסְיוּב* נסיוב*
* במילון המקורי כתוב: נַסְיוֹב
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עוּגַת מַשְׂרֵת* עוגת משרת* פאנקוכען
* במילון המקורי כתוב: עוּגַת מַשְׁרֵת
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
תִּבֵּל* תיבל*
* במילון המקורי כתוב: תַּבֵּל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סֻפְגָּן* סופגן* טארט, צוקער-לעקאךְ
* במילון המקורי כתוב: סֻפְגָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כִּיסָן כיסן הָמָן-טאשׁ
המונח המעודכן: אֹזֶן הָמָן
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סֻפְגָּנִית* סופגנית* לאטקעס
* במילון המקורי כתוב: סֻפְגָנִית
המונח המעודכן: לְבִיבָה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פַּשְׁטִיד פשטיד, פַּשְׁטִידָה* פשטידה* קוגעל
* במילון המקורי כתוב: פַּשְׁטִידָא
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָרַךְ הַשֻּׁלְחָן* ערך השולחן*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ הַשֻּׁלְחָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סִלֵּק מִן הַשֻּׁלְחָן* סילק מן השולחן*
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק מִן הַשֻּׁלְחָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
נִעֵר אֶת הַמַּפָּה* ניער את המפה*
* במילון המקורי כתוב: נַעֵר אֶת הַמַּפָּה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
נִגֵּב* ניגב*
* במילון המקורי כתוב: נַגֵּב
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חַרְסִינָה* חרסינה*, קוֹנְיָה* קוניה*
* במילון המקורי כתוב: חַרְסִינָא
* במילון המקורי כתוב: קוניא
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פִּצַּח* פיצח*, פִּצַּע* פיצע*
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּחַ
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּעַ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
טָמַן* טמן*, הִטְמִין* הטמין* את החמין
* במילון המקורי כתוב: טָמֹן
* במילון המקורי כתוב: הַטְמֵן
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מַגְהֵץ מגהץ מַגְהֲצִים
המונח לא נכלל במילון זה אלא ב"מֻנְּחֵי לָשׁוֹן ב: כְּלֵי מִטְבָּח" (מילון מצויר) שהוציאו הארגון להשלטת העברית וגדוד מגני השפה בתרצ"ג ונכתב ש"נקבעו על-ידי ועד הלשון העברית בארץ-ישראל." המונחים במילון המצויר רובם ככולם כלולים במילונים שפרסם ועד הלשון.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח לא נכלל במילון זה אלא ב"מֻנְּחֵי לָשׁוֹן ב: כְּלֵי מִטְבָּח" (מילון מצויר) שהוציאו הארגון להשלטת העברית וגדוד מגני השפה בתרצ"ג ונכתב ש"נקבעו על-ידי ועד הלשון העברית בארץ-ישראל." המונחים במילון המצויר רובם ככולם כלולים במילונים שפרסם ועד הלשון.
דלג למונחים