מטבח, כלים ותבשילים (תרצ"ג)

סריקות   

הקדמה – מטבח

מונחי הכלים והתבשילים

[אין הקדמה]

ההקדמה לקוחה מתוך הערת שוליים לפרסום הראשון של המונחים (משנת תרפ"ט):

 

מֻנְּחֵי הַמִּטְבָּח, הַכֵּלִים וְהַתַּבְשִילִים

 

[המונחים] נלקטו וסדרו על ידי הועדה למנחי המטבח, הכלים והתבשילים ליד ועד הלשון העברית בירושלים (א. מ. ליפשיץ, יושב ראש, הרב ש. אסף, ש"י עגנון – חברים) ובהשתתפות חברי־הועד: ח. נ. ביאליק, ד"ר יצחק אפשטין, דוד ילין, ד"ר א. מזיא ויוסף מיוחס.

* * *

הרשימה "מונחי הכלים והתבשילים" עברית–גרמנית (א. כירה וכלי כירה; ב. בשול וכלי בשול; ג. תבשילים ומאכלים; ד. שלחן ועריכתו) פורסמה בלשוננו ה (תרצ"ג), עמ' 195–199.

שתי הרשימות הראשונות פורסמו קודם לכן בלשוננו א (תרפ"ט) עמ' 182–184, והן עודכנו עם פרסומן בשנית.
 

למילון החזותי