כימיה אורגנית (תשנ"ב)

סינון
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
אָצֵנַאפְתּוֹ-* אצנאפתו-*
* במילון המקורי כתוב: אָצֵנָאפְתוֹ-
העתק
העתק
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
מְאַנְלֵז מאנלז לאנליזה כימית
העתק
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
אַנְהִידְרוֹ-* אנהידרו-*
* במילון המקורי כתוב: אַנְ-הִידְרוֹ-
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
קוֹנְפוֹרְמַצְיָה אַנְטִיפֵּרִיפְּלָנָרִית* קונפורמציה אנטיפריפלנרית*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְפוֹרְמַצְיָה אַנְטִיפֵּרִיפְּלָאנָרִית
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
אָרִילוֹקְסִי-קַרְבּוֹנִיל* ארילוקסי-קרבוניל*
* במילון המקורי כתוב: אָרִילוֹקְסִי-קַארְבּוֹנִיל
העתק
העתק
חלופות תקניות : חִמְצוּן עַצְמִי
להרחבה
חלופות תקניות : חמצון עצמי
להרחבה
העתק
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
קַרְבּ-אַנְיוֹן* קרב-אניון*
* במילון המקורי כתוב: קַארְבּ-אַנְיוֹן
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
קַרְבּ-אָזוֹנוֹ-* קרב-אזונו-*
* במילון המקורי כתוב: קַארְבּ-אָזוֹנוֹ-
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
קַרְבּ-אֵתוֹקְסִילַצְיָה* קרב-אתוקסילציה*
* במילון המקורי כתוב: קַארְבּ-אֵתוֹקְסִילַצְיָה
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
קַרְבּוֹ-צִיקְלִי* קרבו-ציקלי*
* במילון המקורי כתוב: קַארְבּוֹ-צִיקְלִי
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
קַרְבּוֹ-דִּיאִימִיד* קרבו-דיאימיד*
* במילון המקורי כתוב: קַארְבּוֹ-דִּיאִימִיד
העתק
כימיה (תשנ"ב, 1992)
עדכון: החלופה העברית הרווחת – פַּחְמָה