עבודה (תשל"ג)

סינון
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אִזּוּן עֹמֶס הָעוֹבֵד איזון עומס העובד הסדרת פּעוּלוֹתיו של עוֹבד, כּדי שעוֹמס העבוֹדה שעליו יהיה רצוּף ואחיד כּכל האפשר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אִזּוּן תְּנוּעוֹת איזון תנועות פּיתוּח שיטה, שמגמתהּ עוֹמס שוה על כּל אחת משתי הידיים
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֲחִידוּת בִּצּוּעַ אחידות ביצוע התמדת העוֹבד בּאוֹפן בּיצוּע קבוּע של עבוֹדה מבּחינת תנוּעוֹת, קצב וכיוֹ"בּ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֲחִיזָה אחיזה אחד התרבּליגים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט* אלמנט* חלק מוּגדר של עבוֹדה (ג), על פּי רוֹב צירוּף של כּמה תנוּעוֹת, שנבחר לנוֹחוּת התצפּית והמדידה.
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט יְסוֹדִי* אלמנט יסודי* אירוּע פּשוּט, שאליו משתייך נתוּן מסוּים בּטבלאוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ יְסוֹדִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט זָר* אלמנט זר* אלמנט, שנרשם בּשעת חקר, אוּלם אינוֹ חלק של העבוֹדה (ג) הנחקרת.
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ זָר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט חוֹזֵר* אלמנט חוזר* אלמנט, המוֹפיע בּכל מחזוֹר של עבוֹדה (ג).
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ חוֹזֵר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט מִקְרִי* אלמנט מקרי* אלמנט, שאין לוֹ תדירוּת קבוּעה בּהוֹפעתוֹ בּעבוֹדה (ג), אבל עשׂוּי הוּא להוֹפיע בּהּ.
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ מִקְרִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט סֵרוּגִי* אלמנט סירוגי* אלמנט, שאינוֹ מוֹפיע בּכל מחזוֹר של עבוֹדה (ג) מסוּימת, אבל עשׂוּי להוֹפיע בּרוחי זמן קבוּעים אוֹ לא קבוּעים.
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ סֵרוּגִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט פְּנִימִי* אלמנט פנימי* אלמנט המהוה עבוֹדה פּנימית.
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ פְּנִימִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵם-אֵס-דִּי* אם-אס-די* אחת השיטוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: אֶם-אֶס-דִּי

M.S.D. M.S.D. Master Standard Data
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֻמְדָּן אומדן קביעת כּמוּת (של זמן אוֹ של גדלים אחרים) על פּי השערה, ולא על פּי מדידה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵם-טִי-אֵם* אם-טי-אם* אחת השיטוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: אֶם-טִי-אֶם

M.T.M. M.T.M. Methods Time Measurement
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֲמִינוּת אמינות תכוּנה של חוֹמר אוֹ ציוּד המקיים את הצפוּי ממנוּ בּמשך זמן נתוּן וּבתנאים נתוּנים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אַצְוָה אצווה כּמוּת של חוֹמר אוֹ של חלקים, בּדרך כּלל קבוּעה מראש, המהוה יחידת תוֹצרת בּתהליך הייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֶרְגּוֹנוֹמְיָה ארגונומיה חקר יחסי הגוֹמלין שבּין עוֹבד לסביבתוֹ והחלת ידיעוֹת מתחוּמי האנטוֹמיה, הפיסיוֹלוֹגיה והפּסיכוֹלוֹגיה על בּעיוֹת העוֹלוֹת מיחסים אלה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אֵרוּעַ אירוע כל החל בּתהליך, בּין שהוּא פּעוּלה וּבין שהוּא עיכּוּב.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בְּדִיקָה בדיקה א. בּדיקת חוֹמרים, חלקים אוֹ מוּצרים כּדי להשווֹת את תכוּנוֹתיהם לדרישוֹת התקן (לגבּי איכוּת, מידוֹת, וכד'); ב. אחד התרבּליגים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בְּטִיחוּת בטיחות מצב, שבּוֹ אין סכּנה של פּגיעה בּאנשים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּי-אֵם-טִי* בי-אם-טי* אחת השיטוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: בִּי-אֶם-טִי

B.M.T. B.M.T. Basic Motion Times
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בְּלַאי בלאי נזק, שחל בּפריט (בּגד, ציוּד וכיוֹ"בּ) מחמת השימוּש בּוֹ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ ביצוע א. הוֹצאה לפוֹעל של עבוֹדה; ב. טיב בּיצוּעהּ של עבוֹדה, רמת בּיצוּע
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ אָפְנוּתִי ביצוע אופנותי בּיצוּע (ב), המתאים לרמת היעילוּת השכיחה בּיוֹתר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ תֶּקֶן* ביצוע תקן*, בִּצּוּעַ לְפִי תֶּקֶן* ביצוע לפי תקן*, בִּצּוּעַ תִּקְנִי ביצוע תקני בּיצוּע (ב), שעוֹבד מיוּמן יכוֹל לקיימוֹ, בּממוּצע, מדי יוֹם בּיוֹמוֹ, בּלי עייפוּת מזיקה לבריאוּתוֹ, בּתנאי שהוּא עוֹבד לפי השיטה התקנית ושהוּא מוּמרץ לשקידה בּעבוֹדה (בּדרך כּלל ע"י שׂכר, עידוּד).
* במילון המקורי כתוב: בִּצּוּעַ תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: בִּצּוּעַ לְפִי תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ מוֹצָא ביצוע מוצא בּיצוּע (ב), המשמש נקוּדת מוֹצא להשואה. היחס בּין התפוּקה למעשׂה לבין התפוּקה שבּביצוּע המוֹצא מבטא את רמת היעילוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ מְתֻכְנָן ביצוע מתוכנן בּיצוּע (ב) לפי היעילוּת (ב), שנלקחה בּחשבּוֹן בּשעת תכנוּן העבוֹדה.
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בִּצּוּעַ צָפוּי ביצוע צפוי בּיצוּע (ב), שמצפּים לוֹ בּמפעל אוֹ בּמחלקה לגבּי עבוֹדה (ג) מסוּימת בּגלל היוֹתוֹ הבּיצוּע הרגיל.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בַּקָּרַת הָאֵיכוּת בקרת האיכות השיטוֹת והאמצעים שמטרתם להגיע לידי איכוּת נאוֹתה של המוּצרים וּלקיימהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בַּקָּרַת הַיִּצּוּר בקרת הייצור א. הכנת תכניוֹת ייצוּר, מתן הוֹראוֹת לביצוּען, עיקוּב אחר הבּיצוּע (א), השואת הבּיצוּע לתכנוּן ותיקוּן התכנוּן של המשך העבוֹדה לפי זה; ב. איסוּף נתוּנים על בּיצוּע עבוֹדה (ג), השואת הבּיצוּע לתכנוּן ותיקוּן התכנוּן של
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בְּרִירָה ברירה אחד התרבּליגים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
בְּרִירַת הַשָּׁכִיחַ ברירת השכיח (בּסטטיסטיקה) בּחירת הערך השכיח כּערך מייצג מבּין ערכים שוֹנים
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גְּבוּל הָאֵלֵמֵנְט* גבול האלמנט* נקוּדת המעבר בּין אלמנט לאלמנט.
* במילון המקורי כתוב: גְּבוּל הָאֱלֶמֶנְטְ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גֹּדֶל אַצְוָה כְּדַאי גודל אצווה כדאי גוֹדל האצוה, שייצוּרהּ הוּא הרצוּי בּיוֹתר מבּחינת העלוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גֹּדֶל מָנָה כְּדַאי גודל מנה כדאי גוֹדל המנה שרכישתהּ (אוֹ ייצוּרהּ) הוּא הרצוּי בּיוֹתר מבּחינת העלוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גּוֹרֵם אֱנוֹשִׁי גורם אנושי השפּעת טבע האדם, אוֹפיוֹ וּתכוּנוֹתיו על אירוּעים בּתחוּם העבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גּוֹרֵם הַקֶּצֶב גורם הקצב מקדם שהוּא בּיטוּי להערכת הקצב וההוֹפך זמן מדוּד לזמן מתוּקן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גּוֹרְמֵי הָעִסּוּק גורמי העיסוק דרישוֹת של עיסוּק, הניתנוֹת להגדרה ולשוּמה. לדוּגמה: רמת ההשׂכּלה, המאמץ הגוּפני, האחריוּת, הסיכּוּן וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גִּלְיוֹן חֵקֶר זְמַן גיליון חקר זמן טוֹפס, שחוֹקר הזמן רוֹשם עליו את האלמנטים של העבוֹדה (ג) הנחקרת, הזמנים המדוּדים, הערכת הקצב וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גְּרוּטָאוֹת גרוטאות פּסוֹלת מתכת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
גִּשְׁגּוּשׁ גשגוש תנוּעוֹת לא בּטוּחוֹת הפּוֹגעוֹת בּיעילוּת העבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דְּגִימַת עֲבוֹדָה דגימת עבודה, דְּגִימַת פְּעִילוּת דגימת פעילות טכניקה של קביעת זמנים בּעזרת מספּר רב של תצפּיוֹת רגעיוֹת בּעוֹבדים אוֹ בּמכוֹנוֹת. תאחוּז התצפּיוֹת שבּהן נמצאה פּעילוּת מסוּימת (אוֹ חוֹסר-פּעילוּת) קוֹבע את תאחוּז הזמן של הפּעילוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דִּיאַגְרָמַת הַשְּׁכִיחוּת* דיאגרמת השכיחות* (בּסטטיסטיקה) תיאוּר גרפי של פּירוּס השכיחוּת בּצוּרת עקוֹם אוֹ בּצוּרת היסטוֹגרמה.
* במילון המקורי כתוב: דִּיאַגְרַמַּת הַשְּׁכִיחוּת
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דַּקָּה נוֹרְמִית דקה נורמית יחידת עבוֹדה שכּלוּלוֹת בּהּ עבוֹדה וּמנוּחה, והיא העבוֹדה המבוּצעת בּדקה אחת בּביצוּע נוֹרמי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דַּקַּת תֶּקֶן* דקת תקן*, דַּקָּה תִּקְנִית דקה תקנית יחידת עבוֹדה, הכּוֹללת עבוֹדה וּמנוּחה, והיא מתייחסת לעבוֹדה המבוּצעת בּרמת בּיצוּע תקני בּדקה אחת.
* במילון המקורי כתוב: דַּקַּת תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דַּרְגָּשׁ דרגש לוּח, שטוֹענים עליו משׂאוֹת לשם העברתם והחסנתם, והמתאים לניטוּל בּמלגזה.
רווח מִשְׁטָח
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דַּרְגַּת הָעֹמֶס דרגת העומס, תַּאֲחוּז הָעֹמֶס תאחוז העומס היחס בּין הזמן הדרוּש לביצוּע תקני של העבוֹדה שבּשליטת העוֹבד לזמן המחזוֹר כּוּלוֹ בּעבוֹדה בּקצב כּפוּי.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
דְּרִישׁוֹת הָעִסּוּק דרישות העיסוק תכוּנוֹת העוֹבד וּתנאי העבוֹדה, הנדרשים למילוּי עיסוּק מסוּים, וּבכללם תכוּנוֹת גוּפניוֹת ושׂכליוֹת, ניסיוֹן וכישוּרים, כּלי עבוֹדה, ציוּד וכד'.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַדְמָיָה הדמיה הצגתם וּבחינתם של אירוּעים אפשריים בּעזרת פּעוּלוֹת הנעשׂוֹת בּידי אנשים אוֹ בּציוּד קיים.
העתק
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הוֹרָאַת בִּצּוּעַ הוראת ביצוע, הוֹרָאַת יִצּוּר הוראת ייצור מסמך, המוֹדיע להנהלת הייצוּר של מפעל אוֹ של מחלקה על הזמנה, שיש לבצעהּ ועל פּרטי הבּיצוּע הנדרש
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הוֹרָאַת עֲבוֹדָה הוראת עבודה, פְּקֻדַּת עֲבוֹדָה* פקודת עבודה* מסמך, הנמסר להנהלת העבוֹדה של מחלקה אוֹ של קבוּצה, וּבוֹ פּרטים על אוֹתוֹ חלק מהוֹראת ייצוּר, שבּיצוּעוֹ הוּטל על המחלקה אוֹ הקבוּצה האמוּרה.
* במילון המקורי כתוב: פְּקוּדַת עֲבוֹדָה
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הוֹשָׁטַת יָד הושטת יד א. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר"; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הֲזָזָה הזזה א. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר"; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הֲטָבָה הטבה, הֲטָבָה בִּמְקוֹם פְּרֶמְיָה הטבה במקום פרמיה תשלוּם לפיצוּי עוֹבד, שבּנסיבּוֹת מיוּחדוֹת נבצר ממנוּ לזכּוֹת בּפּרמיה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הִיסְטוֹגְרָמָה* היסטוגרמה* (בּסטטיסטיקה) דיאגרמת שכיחוּת, שבּהּ השכיחוּת המתייחסת לתחוּם מן התחוּמים השוים של המשתנה, מתוֹארת ע"י מלבּן זקוּף.
* במילון המקורי כתוב: הִיסְטוֹגְרַמָּה
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הֲכָנַת כֵּלִים הכנת כלים תכנוּן כּלי עבוֹדה, השׂגתם וניפּוּקם לשם בּיצוּע פּעוּלה אוֹ פּעוּלוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַנְדָּסַת שִׁיטוֹת עֲבוֹדָה הנדסת שיטות עבודה מקצוֹע העוֹסק בּחקר שיטוֹת עבוֹדה, בּשיפּוּר שיטוֹת עבוֹדה וּבקביעת שיטוֹת עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲבָרָה בְּכֹבֶד העברה בכובד העברת חוֹמר אוֹ חלקים בּאמצעוּת כּוֹח הכּוֹבד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲרָכָה הערכה שוּמת האיכוּת אוֹ תכוּנה אחרת, ע"י מתן ציוּן על פּי השערה, ולא על פּי נתוּנים מספּריים, שנקבּעוּ ע"י מדידה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲרָכַת הֶשֵּׂגִים הערכת הישגים שוּמת התכוּנוֹת של עוֹבד ותוֹצאוֹת עבוֹדתוֹ ע"י מתן נקוּדוֹת לגוֹרמים כּגוֹן תפוּקה, איכוּת, ידע, יזמה, מהימנוּת וכיוֹ"בּ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲרָכַת עִסּוּקִים הערכת עיסוקים שיטת שׂכר שבּהּ גוֹבהּ השׂכר (היוֹמי אוֹ החוֹדשי) נקבּע על פּי מתן נקוּדוֹת לעיסוּק מסוּים על סמך שוּמת גוֹרמי העיסוּק.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲרָכַת קֶצֶב הערכת קצב, נִקּוּד ניקוד שוּמה של חוֹקר מנוּסה לגבּי קצב העבוֹדה של עוֹבד בּיחס לקצב בּביצוּע תקני כּפי שהוּא בּתפיסתוֹ של החוֹקר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲרָכַת קֶצֶב מְשַׁטַּחַת הערכת קצב משטחת, נִקּוּד מְשַׁטֵּחַ ניקוד משטח הערכת קצב, שבּהּ החוֹקר נוֹטה לזער את הבדלי הקצב של העוֹבד הנחקר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַעֲרָכַת קֶצֶב מַתְלִילָה הערכת קצב מתלילה, נִקּוּד מַתְלִיל ניקוד מתליל הערכת קצב, שבּהּ החוֹקר נוֹטה להפריז את הבדלי הקצב של העוֹבד הנחקר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַפְנָיַת מַבָּט הפניית מבט אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַפְעָלַת יַחַד הפעלת יחד, הַפְעָלַת מְכוֹנוֹת יַחַד הפעלת מכונות יחד הפעלה של שתי מכוֹנוֹת אוֹ יוֹתר, שעוֹבד אחד משמש אוֹתן בּעת אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַקָּפָה הקפה סיוּר בּנתיב סגוּר על פּני תחנוֹת עבוֹדה לשם רישוּם נתוּנים המתייחסים למצב העבוֹדה אוֹ הבּטלה של עוֹבדים וציוּד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַרְכָּבָה הרכבה א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר".
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַשְׁלָמַת שָׂכָר השלמת שכר הסכוּם הניתן לפּוֹעל, שתפוּקתוֹ מתחת לסף הפּרמיה, כּדי להעלוֹת את שׂכר עבוֹדתוֹ לשׂכר המוּבטח.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הִתְיַשְּׁנוּת התיישנות א. תכוּנה של פּריטי ציוּד, שיטוֹת עבוֹדה וכיוֹ"בּ, שערכּם פּחת מחמת הימצאוּתם של חדשים מהם וּמשוּכללים מהם; ב. הקטנת הערך של נכסים (בּעיקר של ציוּד) בּגלל התיישנוּתם (א).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הַתָּרָה התרה אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
הִתְרַשְּׁמוּת קְדוּמָה התרשמות קדומה, הִתְרַשְּׁמוּת בְּדֵעָה קְדוּמָה התרשמות בדעה קדומה נטייה להעריך עוֹבד, וּבעיקר את קצב עבוֹדתוֹ, על סמך דעה סוּבּייקטיבית של החוֹקר עליו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
"ווֹרְק פַקְטוֹר"* "וורק פקטור"* אחת השיטוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: "ווֹרק פקטוֹר"
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
וִינְק* וינק* החלק ה-2000 של דקה (0.0005 דקה).
* במילון המקורי כתוב: וִינְקְ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זִמּוּן זימון קביעת מוֹעדים לביצוּע עבוֹדה (ג) לחלקיה בּתוֹר חלק מתכנוּן הייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן אָמוּד זמן אמוד תקן זמן, שנקבּע לא על ידי חקר וחישוּב, אלא על פּי אוּמדן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן בַּטָּלָה זמן בטלה חלק מזמן הנוֹכחוּת, שהעוֹבד מתבּטל בּוֹ, אף על פּי שיש עבוֹדה שעליו לבצעהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן בִּשְׂכַר עִידוּד* זמן בשכר עידוד*, זְמַן בְּעִידוּד* זמן בעידוד* זמן עבוֹדה, שהפּוֹעל עוֹבד בּוֹ לפי שיטת שׂכר עידוּד
* במילון המקורי כתוב: זְמַן בִּשְׂכַר עִדּוּד
* במילון המקורי כתוב: זְמַן בְּעִדּוּד
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן דְּמִימָה זמן דמימה הזמן, שבּוֹ יחידת ציוּד אינהּ פּוֹעלת מחמת תקלה, טיפּוּלי תחזוּקה וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הַחֲלָפָה זמן החלפה הסכוּם של זמן הכנה וּזמן פּירוּק.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הֲכָנָה זמן הכנה זמן להכנת מכוֹנה, ציוּד, כּלי עבוֹדה וכד' לביצוּע עבוֹדה (ג).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הַמְתָּנָה זמן המתנה חלק מזמן הנוֹכחוּת, להוֹציא את הזמן הריק, שהעוֹבד פּנוּי בּוֹ לבצע עבוֹדה, אבל נמנע ממנוּ לעשׂוֹתהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הַעֲבָרָה זמן העברה הזמן של העברת חוֹמרים אוֹ חלקים אל תחנת עבוֹדה אוֹ ממנהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הֶפְרֵשׁ זמן הפרש בּחקר זמן - זמן מדוּד, המתקבּל ע"י חיסוּר הזמן הרשוּם לגבּי גבוּל אלמנט אחד מן הזמן הרשוּם לגבּי האלמנט הבּא אחריו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הַשְׁגָּחָה זמן השגחה הזמן שבּוֹ נחוּצה נוֹכחוּתוֹ של עוֹבד לשם קיוּם פּעוּלה נאוֹתה של הציוּד, אוּלם אין העוֹבד מבצע בּוֹ עבוֹדה גוּפנית.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן זָמִין זמן זמין הזמן, שאפשר להפעיל בּוֹ ציוּד, בּהתאם לזמן הנוֹכחוּת של העוֹבדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן חִיצוֹנִי זמן חיצוני זמן של עבוֹדה חיצוֹנית.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן חֲפִיָּה זמן חפייה, זְמַן חֲפִיָּה מַפְרִיעָה זמן חפייה מפריעה זמן דמימה של מכוֹנה, הממתינה לעוֹבד, המשמש מספּר מכוֹנוֹת, כּשהוּא עסוּק בּמכוֹנה אחרת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן יָד זמן יד זמן הבּיצוּע של אוֹתוֹ חלק מן העבוֹדה (ג), שבּוֹ משפּיע העוֹבד בּמישרין על משך הבּיצוּע (א).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן יְסוֹד זמן יסוד א. הזמן המתוּקן של אלמנט; ב. הזמן המתוּקן כָּפוּל מספּר ההוֹפעוֹת של האלמנט בּמחזוֹר אחד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן יִצּוּר זמן ייצור הזמן של תהליך הייצוּר (אינוֹ כּוֹלל את זמני ההכנה וכד').
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן כּוֹלֵל זמן כולל הזמן כּוּלוֹ, שחלף מהתחלת פּעוּלה אוֹ חקר ועד לסוֹפם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן כּוֹלֵל שֶׁל תַּהֲלִיךְ זמן כולל של תהליך הזמן המלא של תהליך ייצוּר, וּבכללוֹ זמן הכנה, זמן כּונוּן, זמן העברה וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן כִּוְנוּן זמן כוונון הזמן, הדרוּש לכונוּן אמצעי העבוֹדה וּלטיפּוּל בּהם והוּא כּלוּל בּזמן תקן, בּזמן מוּקצב וּכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן לִיחִידָה זמן ליחידה הזמן המתאים ליחידת ייצוּר אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מְבֹרָר* זמן מבורר* הזמן, שנבחר מתוֹך קבוּצה של זמנים כּזמן האוֹפייני לאלמנט אחד אוֹ לקבוּצת אלמנטים.
* במילון המקורי כתוב: זְמַן מְבוֹרָר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מָדוּד זמן מדוד זמן בּיצוּע אלמנט אוֹ קבוּצת אלמנטים, כּפי שנמצא בּמדידה ישירה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מַחֲזוֹר זמן מחזור הזמן הכּוֹלל של בּיצוּע מחזוֹר עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מְכוֹנָה זמן מכונה הזמן של אוֹתוֹ חלק מן העבוֹדה (ג), שבּוֹ מוּפעלת מכוֹנה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מְמֻצָּע מְשֻׁקְלָל זמן ממוצע משוקלל ממוּצע הזמנים, שנרשמוּ לגבּי אלמנט מסוּים, שבּחישוּבוֹ נלקחה בּחשבּוֹן שכיחוּתוֹ של כּל זמן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מְנוּחָה זמן מנוחה זמן הניתן לעוֹבד כּדי להינפש ממאמץ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מִנְּטִילָה לְהַנָּחָה זמן מנטילה להנחה זמן מנטילתוֹ של עוּבּד ועד להנחתוֹ (יכוֹל לכלוֹל כּמה מחזוֹרי עבוֹדה).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מִסְתַּבֵּר בְּיוֹתֵר זמן מסתבר ביותר זמן מבוֹרר, שנבחר מפּני שנחשב כּבעל ההסתבּרוּת הגדוֹלה בּיוֹתר על פּי שיטה גראפית אוֹ חשבּוֹנית.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מֻקְצָב זמן מוקצב זמן, שנקבּע לגבּי עבוֹדה (ג) לצוֹרך תשלוּם שׂכר עידוּד. הוּא שוה לזמן התקן כּפוּל גוֹרם העידוּד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מַשְׁלִים זמן משלים ההפרש בּין זמן השעוֹן לזמן המוּקצב בּביצוּע שמתחת לסף הפּרמיה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מִשְׁמֶרֶת זמן משמרת הזמן הנוֹמינלי בּעבוֹדת משמרוֹת מתחילת המשמרת ועד סוֹפהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מְתֻקָּן זמן מתוקן הזמן המתאים לביצוּע אלמנט בּקצב מוּגדר, תקני אוֹ נוֹרמי. הוּא שוה לזמן המדוּד כּפוּל גוֹרם הקצב.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מִשַּׁעַר לְשַׁעַר זמן משער לשער הזמן, שעוֹבד נמצא בּמפעל, מכּניסתוֹ בּשער המפעל ועד יציאתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נוֹכְחוּת זמן נוכחות הזמן הכּוֹלל, שעוֹבד נמצא בּמקוֹם עבוֹדתוֹ ושתמוּרתוֹ הוּא מקבּל שׂכר, בּין שהוּא עוֹבד, וּבין שהוּא פּנוּי לבצע עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נוֹרְמִי זמן נורמי הזמן המתאים לביצוּע נוֹרמי של עבוֹדה (ג). הוּא שוה לזמן המוּקצב.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נִקְבָּע מֵרֹאשׁ זמן נקבע מראש, זְמַן טַבְלָאוֹת זמן טבלאות זמן מן הזמנים לאלמנטים, הרשוּמים בּטבלאוֹת מוּכנוֹת מראש והמשמשים לבחירת שיטת עבוֹדה ולקביעת תקני זמן סינתטיים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נָקִי זמן נקי, זְמַן נָקִי שֶׁל תַּהֲלִיךְ זמן נקי של תהליך החלק מזמן התהליך הנוֹגע לפעוּלת הציוּד בּלבד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נִשְׁמָט זמן נשמט ההפרש בּין הזמן הכּוֹלל של חקר זמן וּבין סכוּם הזמנים, שנרשמוּ בּוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן סִיּוּם זמן סיום זמן של כּל פּעוּלה וכל המתנה, ההכרחיוֹת בּסיוּם של משמרת אוֹ של תקוּפת עבוֹדה אחרת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן סִיּוּר זמן סיור הזמן, שעוֹבד המשמש מספּר מכוֹנוֹת מהלך בּוֹ בּין המכוֹנוֹת לשם השגחה על פּעוּלתן הנאוֹתה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן עִבּוּד זמן עיבוד זמן של עיבּוּד חלקים ע"י מכוֹנה, הכּוֹלל זמן יד של פּעוּלוֹת הכרחיוֹת לביצוּע העבוֹדה.
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן פֵּרוּק זמן פירוק הזמן הדרוּש לשם החזרת מכוֹנה למצבהּ שלפני ההכנה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן פְּתִיחָה זמן פתיחה זמן של כּל פּעוּלה וכל המתנה, ההכרחיוֹת בּהתחלה של משמרת אוֹ של תקוּפת עבוֹדה אחרת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן צָפוּי זמן צפוי הזמן, שלפי המצוּפּה תבוּצע בּוֹ עבוֹדה (ג) אוֹ פּעוּלה בּהתאם לרמת הבּיצוּע הרגילה בּמפעל אוֹ בּמחלקה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן קְצוּב מְכוֹנָה זמן קצוב מכונה זמן מכוֹנה, שאין בּוֹ לעוֹבד כּל השפּעה על קצב בּיצוּע העבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן קְצוּב תַּהֲלִיךְ זמן קצוב תהליך זמן תהליך, שאין בּוֹ לעוֹבד כּל השפּעה על קצב בּיצוּע העבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן רֵיק זמן ריק חלק מזמן קצוּב מכוֹנה אוֹ קצוּב תהליך, שהעוֹבד אינוֹ מבצע בּוֹ עבוֹדה פּנימית ואינוֹ נח בּהתאם לתוֹספת המנוּחה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן שָׁעוֹן זמן שעון משך הזמן של בּיצוּע עבוֹדה אוֹ בּיצוּע תצפּית.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן תַּהֲלִיךְ זמן תהליך הזמן של אוֹתוֹ החלק מן העבוֹדה (ג), שתהליך מתבּצע בּוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן תֶּקֶן* זמן תקן* הזמן הדרוּש לביצוּע תקני של עבוֹדה והכּוֹלל זמן מתוּקן, תוֹספת אישית עם מנוּחה, וּבשעת הצוֹרך תוֹספת עיכּוּבים, תוֹספת לזמן ריק ותוֹספת חפייה.
* במילון המקורי כתוב: זְמַן תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְרִימַת עֲבוֹדָה זרימת עבודה מעבר החוֹמר שבּתהליך הייצוּר דרך תחנוֹת העבוֹדה של המפעל.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חוֹקֵר זְמַן חוקר זמן אדם, שמקצוֹעוֹ עריכת חקרי זמן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חוֹקֵר עֲבוֹדָה חוקר עבודה אדם, שמקצוֹעוֹ עריכת חקרי עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֲלֻקַּת עֲבוֹדָה חלוקת עבודה א. הטלת תפקידים נפרדים על עוֹבדים שוֹנים לשם יצירת מסגרת ארגוּנית לעבוֹדה (א); ב. הטלת הבּיצוּע של כּל חלק מתהליך עבוֹדה על עוֹבד מסוּים אוֹ על קבוּצת עוֹבדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חִפּוּשׂ חיפוש אחד התרבּליגים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֲפִיָּה מַפְרִיעָה חפייה מפריעה הפרעה ע"י דמימת מכוֹנוֹת, הממתינוֹת לטיפּוּלוֹ של עוֹבד אחד, המשמש יוֹתר ממכוֹנה אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר אִמּוּת חקר אימות חקר זמן, המבוּצע לשם בּדיקת תקן זמן, שנקבּע קוֹדם לכן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר בִּצּוּעִים חקר ביצועים שיטה מדעית, המיוּעדת לספּק נתוּנים כּמוּתיים לשם בּיסוּס תחזיוֹת והחלטוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר זְמַן חקר זמן רישוּם זמן הבּיצוּע (הזמן המדוּד) והערכת הקצב של האלמנטים המשתייכים לעבוֹדה (ג) המתבּצעת בּתנאים מוּגדרים, ניתוּחם וּקביעת זמן התקן לביצוּעהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר זְמַן וּתְנוּעוֹת חקר זמן ותנועות השילוּב של חקר זמן וחקר תנוּעוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר חֲפִיָּה חקר חפייה, חֵקֶר חֲפִיָּה מַפְרִיעָה חקר חפייה מפריעה חקר של עבוֹדה (ג), שבּהּ מוּעסק עוֹבד אחד על יד מכוֹנוֹת אחדוֹת, כּדי לאמוֹד את השפּעתהּ של דמימת המכוֹנוֹת על פּריוֹן הייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר מְשֻׁתָּף חקר משותף חקר זמן הנערך בּזמן אחד ע"י חוֹקרים אחדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר עֲבוֹדָה חקר עבודה השם הכּללי של הטכניקוֹת לבחינת עבוֹדה וחקירת הגוֹרמים, המשפּיעים על היעילוּת והחסכוֹנוּת, בּמטרה לקבּוֹע את דרך הבּיצוּע העדיפה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר פְּעִילוּת חקר פעילות חקר רצוּף, המבוּצע בּמשך זמן ארוֹך יחסית להשׂגת נתוּנים על זמני עבוֹדה וּבטלה, תפוּקה, עיכּוּבים וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר תְּנוּעוֹת פּוֹרֵט חקר תנועות פורט שיטת חקר תנוּעוֹת, המבוּססת על חלוּקת עבוֹדת ידיים לתנוּעוֹת אלמנטריוֹת ע"י בּדיקת תמוּנוֹת רצוּפוֹת של סרט ראינוֹע.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר שִׁיטוֹת עֲבוֹדָה חקר שיטות עבודה רישוּם שיטתי וּבחינה בּיקוֹרתית של אוֹפן בּיצוּע עבוֹדה, וזה כּוֹלל תנוּעוֹת, כּלי עבוֹדה, ציוּד וּמערך תחנוֹת העבוֹדה כּדי לפתח שיטוֹת עבוֹדה יעילוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר תְּנוּעוֹת חקר תנועות רישוּם שיטתי וּבחינה בּיקוֹרתית של תנוּעוֹת העוֹבד בּשעת בּיצוּע עבוֹדה כּדי לפתח שיטוֹת עבוֹדה יעילוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֲשִׁיבָה חשיבה א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטור"
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יְחִידַת עֲבוֹדָה יחידת עבודה העבוֹדה, המבוּצעת בּרמת בּיצוּע מוּגדרת (תקנית אוֹ נוֹרמית) בּיחידת זמן אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יְעִילוּת יעילות א. טיבוֹ של בּיצוּע עבוֹדה, שבּוֹ מבוּצעת הפּעוּלה הנכוֹנה וּבמשך הזמן הנאוֹת ע"י האדם המתאים; ב. רמת יעילוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר ייצור כּלל הפּעוּלוֹת, המבוּצעוֹת כּדי לשנוֹת תכוּנוֹת אוֹ צוּרה של חוֹמרים וחלקים, להרכּיבם אוֹ לפרקם לשם הפיכתם למוּצר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר בַּאֲצָווֹת* ייצור באצוות* שיטה של ייצוּר, שבּהּ התהליך מתבּצע בּאצווֹת הנעוֹת יחד מתחנת עבוֹדה לתחנת עבוֹדה.
* במילון המקורי כתוב: יִצּוּר בְּאַצְווֹת
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר בִּזְרִימָה ייצור בזרימה שיטה של ייצוּר, שבּהּ התהליך נמשך בּרציפוּת משלב עבוֹדה אחד למשנהוּ, מבּלי שהתוֹצרת תתחלק לאצווֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר בִּסְדָרוֹת ייצור בסדרות שיטה של ייצוּר, שבּהּ התהליך מתבּצע בּסדרוֹת הנעוֹת בּיחד מתחנת עבוֹדה לתחנת עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר בְּקַו ייצור בקו ייצוּר בּמפעל, שבּוֹ התהליך מתבּצע בּשוּרה של תחנוֹת עבוֹדה הערוּכוֹת בּזוֹ אחר זוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר הֲמוֹנִי ייצור המוני ייצוּר בּכמוּיוֹת גדוֹלוֹת, בּין ייצוּר בּאצווֹת וּבין ייצוּר בּזרימה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
יִצּוּר יְחִידִים ייצור יחידים שיטה של ייצוּר, שבּהּ כּל יחידת תוֹצרת היא יחידת ייצוּר נפרדת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
כְּרוֹנוֹצִיקְלוֹגְרָף כרונוציקלוגרף ציקלוֹגרף, שהוּא קו מקוּטע המתקבּל מהפסקת האוֹר בּרוחי זמן קבוּעים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
כַּרְטִיס בִּצּוּעַ כרטיס ביצוע כּרטיס, המכיל פּרטים על בּיצוּע פּעוּלה אחת אוֹ פּעוּלוֹת בּידי עוֹבד אוֹ קבוּצת עוֹבדים והמשמש גם לרישוּם פּרטי הבּיצוּע (א) כּגוֹן: זמן הבּיצוּע, תוֹצאוֹת הבּדיקה וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
כַּרְטִיס לְוַאי כרטיס לוואי מסמך זיהוּי, הצמוּד לחוֹמר אוֹ לחלקים בּתהליך הייצוּר ושעליו רשוּמים פּרטים כּגוֹן: הכּמוּת, הניתוּב וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
כַּרְטִיס שָׁעוֹן כרטיס שעון, כַּרְטִיס נוֹכְחוּת כרטיס נוכחות כּרטיס אישי של עוֹבד, שעליו נרשמים יוֹם יוֹם זמן בּוֹאוֹ למקוֹם עבוֹדתוֹ וּזמן יציאתוֹ ממנוּ, בּדרך כּלל בּעזרת שעוֹן מדפּיס.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
לוּחַ חוֹקְרֵי זְמַן לוח חוקרי זמן לוּח דק, שחוקר הזמן מהדק עליו את גיליוֹנוֹת חקר הזמן ואפשר לחבּר לוֹ שעוֹן עצר (אוֹ שעוֹני עצר).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
לְחִיצָה לחיצה אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
"לֵוֵלִינְג"* "לוולינג"* שיטת ניקוּד להערכת קצב, המביאה לגוֹרם ההערכה ע"י חיבּוּר אלגבּרי של נקוּדוֹת, שהחוֹקר מקציב לגוֹרמים מסוּימים (מיוּמנוּת, מאמץ, תנאים, התמדה) על פּי טבלה.
* במילון המקורי כתוב: "לֶוֶלִינְגְ"
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַאֲמָץ מאמץ הפעלת כּוֹח גוּפני אוֹ שׂכלי לביצוּע עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִגְוָן מגוון ריבּוּי סוּגים
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְגוּרָה מגורה מכל להחסנה וּלהעברה של חלקים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַגָּשׁ מגש מכל פּתוּח, שטוּח יחסית, להעברת חלקים בּתוֹך מפעל וּלהחסנת בּיניים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִדְגָּם מדגם כּמוּת פּריטים, הנלקחת בּאקראי מתוֹך כּלל והמשמשת לקביעת תכוּנוֹת של אוֹתוֹ כּלל.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְדִידַת זְמַן מדידת זמן רישוּם זמנים המשתייכים לתהליך עבוֹדה לפי האלמנטים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְדִידַת זְמַן דִּיפֵרֶנְצִיָּאלִית* מדידת זמן דיפרנציאלית*, מְדִידַת זְמַן הֶבְדֵּלִית מדידת זמן הבדלית שיטת מדידה של זמני אלמנטים קצרים מאוֹד, שבּהּ מוֹדדים זמנים של קבוּצת אלמנטים עם האלמנט הקצר המבוּקש וּבלעדיו וּמחשבים את זמנוֹ ע"י חיסוּר.
* במילון המקורי כתוב: מְדִידַת זְמַן דִּיפֵרֶנְצְיָלִית
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְדִידַת עֲבוֹדָה מדידת עבודה קביעת הזמן הדרוּש לעוֹבד מיוּמן לביצוּע (א) עבוֹדה (ג) בּשיטה מסוּימת בּרמת בּיצוּע מוּגדרת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מוֹנֵה סְבָבִים מונה סבבים מכשיר המראה את מספּר הסבבים של גל (וע"י כּך את מספּר המחזוֹרים של מכוֹנה אוֹ של מתקן)
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מוּצָר מוצר תוֹצאה מתהליך ייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַחֲזוֹר מחזור, מַחֲזוֹר עֲבוֹדָה מחזור עבודה סדרה של אלמנטים החוֹזרים בּאוֹתוֹ סדר לכל יחידת ייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַטָּלָה מטלה פּעילוּת קבוּעה, בּתחוּם מצוּמצם. המוּטלת על עוֹבד; חלק מתפקיד אוֹ מעיסוּק.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְיֻמָּנוּת מיומנות תכוּנוֹת טבעיוֹת וידיעוֹת, המהווֹת את יכוֹלתוֹ של עוֹבד לבצע עבוֹדה כּראוּי.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִינִימוּם שָׂכָר מֻבְטָח מינימום שכר מובטח, שָׂכָר מֻבְטָח שכר מובטח שׂכר יוֹמי המוּבטח לפּוֹעל גם כּשרמת תפוּקתוֹ מתחת לסף הפּרמיה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִיקְרוֹאֵלֵמֵנְט* מיקרואלמנט* חלק קצר בּיוֹתר של עבוֹדה (ג), המוּרכּב מתנוּעה אחת (כּגוֹן תרבּליג אחד).
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹאֱלֶמֶנְטְ
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִיקְרוֹכְרוֹנוֹמֵטֶר* מיקרוכרונומטר* שעוֹן, בּעל שני מחוֹגים, שהגדוֹל בּהם עוֹבר בּדרך כּלל 20 סיבוּבים לדקה, והקטן 2 סיבוּבים.
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹכְרוֹנוֹמֶטֶר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִכְלָל מכלל מכוֹנה, מבנה אוֹ מוּצר, הנוֹצרים ע"י הרכּבת רכיבים ותת-מכללים
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַלְגֵּזָה מלגזה כּלי רכב לניטוּל חוֹמרים, המשמש להעברה, להרמה וּלהערמה של חוֹמרים, על פּי רוֹב ע"ג דרגשים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מָנָה מנה כּמוּת של חוֹמר אוֹ של חלקים, בּדרך כּלל קבוּעה מראש, המהוה יחידה אחת לגבּי רכישת הסחוֹרה, בּדיקתהּ וכיוֹ"בּ. מנה בּייצוּר נקראת אצוה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְנוּחָה מנוחה א. הימנעוּת מעבוֹדה (א) לשם הפגת העייפוּת; ב. אחד התרבּליגים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַסּוֹעַ מסוע מתקן רצוּף להעברת חוֹמרים אוֹ חלקים ע"י הנעה אוֹ ע"י כּוֹח הכּוֹבד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַסְלוּל מסלול, מַסְלוּל זְרִימָה מסלול זרימה הנתיב שהחוֹמר בּתהליך הייצוּר עוֹבר בּוֹ מתחנת עבוֹדה לתחנת עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַעֲקָב מעקב עיקוּב אחרי בּיצוּע (א) עבוֹדה (ג) והשואתוֹ לתכנוּן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַעֲרָךְ מערך א. סידוּרם של מבנים, מחלקוֹת, ציוּד, תחנוֹת עבוֹדה וכיו"בּ בּתחוּם המפעל; ב. סידוּרם של ציוּד, ריהוּט וכיוֹ"בּ בּמחלקה אוֹ בתּחנת עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִפְרַט הָעִסּוּק מפרט העיסוק רשימת התכוּנוֹת הגוּפניוֹת והשׂכליוֹת הנדרשוֹת מן העוֹבד לשם מילוּי עיסוּק מסוּים בּשלמוּתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִפְרַט עֲבוֹדָה מפרט עבודה מסמך, שרשוּמים בּוֹ כּל הפּרטים הנוֹגעים לפעוּלה אוֹ למספּר פּעוּלוֹת (כּוֹלל תיאוּר תחנת העבוֹדה, הציוּד והזמן המוּקצב).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַצֵּב מצב מתקן, כּעין מקבּע, שניתן להציב בּוֹ את החלק(ים) המחוּזק(ים) בּוֹ בּכיווּן הדרוּש לעבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְצִיאָה מציאה אחד התרבּליגים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַקְבֵּעַ מקבע א. מתקן המחזיק חלק בּמצב הדרוּש לעיבּוּדוֹ; ב. מתקן המחזיק יחד 2 חלקים אוֹ יוֹתר להקלת עיבּוּדם אוֹ הרכּבתם יחד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מַקְבֵּעַ מְכַוֵּן מקבע מכוון מתקן המחזיק עוּבּד בּמצב הדרוּש לביצוּע פּעוּלה והמכון את הכּלי(ם) המבצע(ים) את הפּעוּלה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְקַדֵּם מְנוּחָה מקדם מנוחה המקדם המבטא את תוֹספת המנוּחה בּיחס לזמן היסוֹד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִקּוּד עַיִן מיקוד עין אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִקּוּם מיקום א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מִקּוּם עֲרַאי מיקום עראי א. אחד התרבּליגים. ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר".
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מְשִׂימָה משימה עבוֹדה (ג), המוּטלת על עוֹבד אוֹ קבוּצת עוֹבדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מֶשֶׁךְ הִתְאַמְּנוּת משך התאמנות משך הזמן, הדרוּש לעוֹבד כּדי ללמוֹד עבוֹדה (ג) חדשה אוֹ שיטה חדשה, עד שהוּא מגיע בּהּ למיוּמנוּת הנאוֹתה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
מֶשֶׁךְ תַּצְפִּית משך תצפית הזמן הכּוֹלל שנרשם בּחקר זמן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נָדִיב נדיב כּינוּי לשׂכר קבּלני, להערכת קצב, לזמן מוּקצב וכיוֹ"בּ כּשהם ניתנים בּיד רחבה.
בְּיָד נְדִיבָה ביד נדיבה תוֹאר הפּוֹעל
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נֹהַג נוהג דרך מקוּבּלת של בּיצוּע פּעוּלוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נֹהַל נוהל דרך מאוּשרת של בּיצוּע סדרת פּעוּלוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נוֹמוֹגְרָמָה* נומוגרמה* מערכת של קוים, שסוּמנוּ עליהם ערכים של משתנים, והקו החוֹתך את הקוים האלה מראה את הערכים המתאימים של המשתנים.
* במילון המקורי כתוב: נוֹמוֹגְרַמָּה
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נוֹרְמָה נורמה התפוּקה ליחידת זמן אוֹ הזמן ליחידת תוֹצרת ברמת בּיצוּע מוּגדרת, השוה בּדרך כּלל לסך הפּרמיה, דהיינוּ %75 מבּיצוּע תקני. התרגוּם האנגלי של נוֹרמה, נוֹרמי הוּבא בּמילוֹן לפי הנהוּג בּישׂראל ולא בּכל המקרים זה עוֹלה בּקנה אחד עם המקובל בארצות דוברות אנגלית.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נוֹרְמָה אֲרָעִית* נורמה ארעית* נוֹרמה בּעלת תוֹקף זמני המשמשת עד לקביעת הנוֹרמה הקבוּעה; ר' הערה בּערך נוֹרְמָה.
* במילון המקורי כתוב: נוֹרְמָה אַרְעִית
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נוֹרְמָה חֲלוּפִית נורמה חלופית נורמה הנוֹגעת לשיטת עבוֹדה השוֹנה מן השיטה המקוּבּלת; ר' הערה בּערך נוֹרְמָה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נוֹרְמִי נורמי של נוֹרמה, לפי נוֹרמה, בּביצוּע בּזמן המוּקצב; ר' הערה בּערך נוֹרְמָה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נִטּוּל חֳמָרִים ניטול חומרים העברת חוֹמרים ממקוֹם למקוֹם בּתחוּם המפעל וסידוּרם בּמקוֹם החסנתם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נִפּוּק ניפוק הוֹצאת חוֹמרים וּכלי עבוֹדה ממקוֹם החסנתם וּמסירתם לשם בּיצוּע (א) של עבוֹדה (ג).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נְפֹלֶת נפולת חוֹמר, שאינוֹ מנוּצל בּתהליך הייצוּר, בּין שאי-ניצוּלוֹ הוּא תוֹצאה בּלתי-נמנעת מן התהליך, וּבין שהוּא תוֹצאה מעבוֹדה פּגוּמה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נְצִילוּת נצילות היחס בּין התפוּקה למעשׂה של מפעל, מחלקה, מערכת ציוּד וכיוֹ"בּ לבין התפוּקה בּביצוּע תקני בּמשך זמן מסוּים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נְצֹלֶת נצולת נפוֹלת הניתנת לניצוּל.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נִתּוּב ניתוב קביעת תחנוֹת העבוֹדה על ציוּדן, שבּהן תבוּצע עבוֹדה (ג), לפי סדר הפּעוּלוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נִתּוּחַ הָעִסּוּק ניתוח העיסוק בּחינת עיסוּק על חלקיו לשם קביעת דרישוֹתיו, כּפי שהן מתבּטאוֹת בּגוֹרמי העיסוּק.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נִתּוּחַ תְּנוּעוֹת ניתוח תנועות בּחינת כּל תנוּעה שבּפעוּלה מסוּימת לשם שיפּוּר דרך בּיצוּעהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סִדְרָה סדרה אצוה המוּרכּבת מפּריטים נפרדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סְטִיָּה סטייה (בּסטטיסטיקה) ההפרש שבּין ערך כּלשהוּ של המשתנה לבין הממוּצע האריתמטי אוֹ לבין ערך מוֹצא מוּגדר אחר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סְטִיַּת תֶּקֶן* סטיית תקן*, סְטִיָּה תִּקְנִית סטייה תקנית (בּסטטיסטיקה) השוֹרש הריבּוּעי של הממוּצע האריתמטי של ריבּוּעי הסטיוֹת
* במילון המקורי כתוב: סְטִיַּת תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סִיבוּב סיבוב אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סִימוֹגְרָמָה* סימוגרמה* אחד מן הסוּגים של תרשימי פּעוּלוֹת מקבּילוֹת, שתרבּליגים רשוּמים בּהם.
* במילון המקורי כתוב: סִימוֹגְרַמָּה
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סֻלַּם הַעֲרָכַת קֶצֶב סולם הערכת קצב, סֻלַּם נִקּוּד סולם ניקוד סדרת מספּרים, המוּצמדים לדרגוֹת שוֹנוֹת של הערכת קצב.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סַף הַפְּרֶמְיָה סף הפרמיה רמת בּיצוּע, שהעלייה עליה מזכּה עוֹבד בּתשלוּם שׂכר עידוּד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
סֶקֶר סקר חקירה מקיפה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֻבָּד עובד, חֵלֶק בְּעִבּוּד חלק בעיבוד, חֹמֶר בְּעִבּוּד חומר בעיבוד חלק אוֹ חוֹמר בּאחד משלבּי תהליך הייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עִבּוּד עיבוד פּעוּלה, המביאה לידי שינוּי בּתכוּנוֹתיו של חלק, בּצוּרתוֹ אוֹ בּמידוֹתיו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה עבודה א. פּעילוּת, הכּרוּכה בּמאמץ גוּפני אוֹ שׂכלי והמכוּונת למטרה מסוּימת; ב. עיסוּק רגיל אוֹ תעסוּקה קבוּעה של אדם; ג. מנה מוּגדרת של עבוֹדה (א).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה בְּקַבְּלָנוּת עבודה בקבלנות שיטת שׂכר, שהתשלוּם מבוּסס בּהּ על סכוּם קבוּע ליחידת תוֹצרת (ללא קשר עם זמן בּיצוּע העבוֹדה).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה בְּקֶצֶב חָפְשִׁי עבודה בקצב חופשי עבוֹדה (ג), שתפוּקת העוֹבד בּהּ תלוּיה בּגוֹרמים שבּשליטתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה בְּקֶצֶב חָפְשִׁי לְמֶחֱצָה עבודה בקצב חופשי למחצה עבוֹדה (ג), שלגבּי חלק ממנה תפוּקת העוֹבד מוּגבּלת על ידי גוֹרמים שמחוּץ לשליטתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה בְּקֶצֶב כָּפוּי עבודה בקצב כפוי עבוֹדה (ג), שבּחלק ממנה מוּגבּלת תפוּקת העוֹבד על ידי גוֹרמים שמחוּץ לשליטתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה בְּשָׂכָר יוֹמִי עבודה בשכר יומי שיטת שׂכר, שהתשלוּם נעשׂה בּהּ על פּי שׂכר קבוּע ליוֹם, בּלא קשר עם התפוּקה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה בִּשְׂכַר עִידוּד* עבודה בשכר עידוד* עבוֹדה, ששיטת שׂכר עידוּד חלה עליה.
* במילון המקורי כתוב: עֲבוֹדָה בִּשְׂכַר עִדּוּד
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה חִיצוֹנִית עבודה חיצונית אלמנטים, שיש לבצעם שלא בּזמן קצוּב-מכוֹנה אוֹ שלא בּזמן קצוּב-תהליך.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה יְשִׁירָה עבודה ישירה פּעילוּת של עוֹבדים, שאפשר לשייך אוֹתהּ לעבוֹדה (ג) יצרנית מוּגדרת, בּעיקר מבּחינת סיווּג העלוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה לֹא יְשִׁירָה עבודה לא ישירה פּעילוּת של עוֹבדים, שאינהּ עבוֹדה ישירה, מפּני שאינהּ חלק מתהליך הייצוּר אוֹ מפּני שהיא כּללית וּמשתייכת לכמה עבוֹדוֹת (ג) כּאחד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה לֹא מַחֲזוֹרִית עבודה לא מחזורית עבוֹדה (ג), שהאלמנטים שלהּ אינם חוֹזרים בּסדר קבוּע.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה לְלֹא שְׂכַר עִידוּד* עבודה ללא שכר עידוד* עבוֹדה (ג), המבוּצעת בּלי נוֹרמה, ולכן אינהּ עשׂוּיה לזכּוֹת את העוֹבד בּשׂכר עידוּד.
* במילון המקורי כתוב: עֲבוֹדָה לְלֹא שְׂכַר עִדּוּד
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה מַחֲזוֹרִית עבודה מחזורית עבוֹדה (ג), שהאלמנטים שלהּ חוֹזרים בּמחזוֹרים זהים בּכל יחידת ייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדָה פְּנִימִית עבודה פנימית אלמנטים, שיש שהוּת לבצעם תוֹך זמן קצוּב-מכוֹנה אוֹ תוֹך זמן קצוּב-תהליך.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲבוֹדַת צֶוֶת עבודת צוות עבוֹדה (ג), שעוֹבדים מספּר מבצעים אוֹתהּ ועבוֹדתוֹ של כּל עוֹבד תוֹרמת להשלמת יחידת ייצוּר אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עִידוּד גּוֹבֵר* עידוד גובר* שיטת שׂכר עידוּד, שהפּרמיה עוֹלה בּהּ עם עליית התפוּקה.
* במילון המקורי כתוב: עִדּוּד גּוֹבֵר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עִידוּד פּוֹחֵת* עידוד פוחת* שיטת שׂכר עידוּד, שהפּרמיה פּוֹחתת בּהּ עם עליית התפוּקה.
* במילון המקורי כתוב: עִדּוּד פּוֹחֵת
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲיֵפוּת עייפות התוֹצאוֹת הגוּפניוֹת והנפשיוֹת של עבוֹדה (א) אוֹ של תנאי הסביבה, העלוּלוֹת להביא את העוֹבד לידי תשישוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עִכּוּב עיכוב זמן, שבּוֹ משתהה הבּיצוּע של הפּעולה, שהגיע תוֹרהּ על פּי התכנוּן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עִכּוּב מְחֻיַּב תַּהֲלִיךְ עיכוב מחויב תהליך, עִכּוּב מְחֻיָּב עיכוב מחויב זמן בּטלה של עוֹבד, הנאלץ לחכּוֹת לביצוּע פּעוּלה ע"י מכוֹנוֹת אוֹ עוֹבדים אחרים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עָמוּס חֶסֶר עמוס חסר כּינוּי לעוֹבד, שהעוֹמס המוּטל עליו הוּא למטה מכּפי כּוֹשר עבוֹדתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עָמוּס יֶתֶר עמוס יתר כּינוּי לעוֹבד, שהעוֹמס המוּטל עליו הוּא למעלה מכּפי כּוֹשר עבוֹדתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֹמֶס עומס כּמוּת עבוֹדה, שעל עוֹבד (אוֹ על קבוּצת עוֹבדים) לבצעהּ תוֹך זמן נתוּן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֹמֶס חֶסֶר עומס חסר עוֹמס עבוֹדה של עוֹבד, הנוֹפל מכּוֹשר עבוֹדתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֹמֶס יֶתֶר עומס יתר עוֹמס עבוֹדה של עוֹבד, העוֹלה על כּוֹשר עבוֹדתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עִסּוּק עיסוק כּלל העבוֹדה (א), שעוֹבד אוֹ קבוּצת עוֹבדים מבצעים אוֹתהּ לשם מילוּי המוּטל עליהם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
עֲקֹם הִתְאַמְּנוּת עקום התאמנות הקו המתאר את גידוּל התפוּקה של עוֹבד בּתקוּפת ההתאמנוּת כּפוּנקציה של הזמן.
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּגוּמִים פגומים מוּצרים, שאינם עוֹמדים בּדרישוֹת הבּדיקה (לגבּי איכוּת, מידוֹת וכד'), אך ניתנים לתיקוּן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פּוֹעֵל טִיפּוּסִי* פועל טיפוסי* פּוֹעל, שמיוּמנוּתוֹ וּתפוּקתוֹ מייצגוֹת את הממוּצע, של הישׂגי העוֹבדים, שהחקר עוֹסק בּהם.
* במילון המקורי כתוב: פּוֹעֵל טִפּוּסִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּחָת פחת הקטנת הערך של נכסים עם הזמן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּסוּלִים פסולים מוּצרים, שאינם עוֹמדים בּדרישוֹת הבּדיקה (לגבּי איכוּת, מידוֹת וכד'), ואף אינם ניתנים לתיקוּן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּסֹלֶת פסולת נפוֹלת שאינהּ ניתנת לניצוּל בּתהליך הייצוּר, שהתהותה בּוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּסֹלֶת מֻחְלֶטֶת פסולת מוחלטת פּסוֹלת חסרת כּל ערך.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּעֻלָּה פעולה אירוּע בּתהליך הייצוּר, שבּוֹ משנים בּמתכּון צוּרה אוֹ תכוּנוֹת של חוֹמר אוֹ עוּבּד, מרכּיבים אוֹ מפרקים חלקים אוֹ מכינים פּריטים לאירוּע הבּא.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּעֻלַּת יָד פעולת יד פּעוּלה שעוֹבד מבצעהּ, מבּלי שתהיה מבוּקרת ע"י מכוֹנה אוֹ תהליך.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּעֻלַּת מִשְׁנֶה פעולת משנה חלק מפּעוּלה, המוּרכּב מיוֹתר מאלמנט אחד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פְּעֻלַּת "עֲשֵׂה" פעולת "עשה" פּעוּלה, המביאה לידי שינוּי המוּצר אוֹ תכוּנוֹתיו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פֵּרוּט הַתַּהֲלִיךְ פירוט התהליך פּירוּט כּוֹח האדם, החוֹמרים, הציוּד והמקוֹם לפי הזמן, שבּוֹ יהיוּ דרוּשים לתהליך מסוּים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פֵּרוּס הַשְּׁכִיחוּת פירוס השכיחות (בּסטטיסטיקה) חלוּקת אירוּעים לפי תחוּמים של המשתנה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פֵּרוּק פירוק א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטור".
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פֵּרוּק לֶאֵלֵמֵנְטִים* פירוק לאלמנטים* חלוּקת עבוֹדה (ג) מסוּימת לאלמנטים.
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּק לֶאֱלֶמֶנְטִים
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פִּרְיוֹן הַיִּצּוּר פריון הייצור היחס בּין התפוּקה למעשׂה לבין התפוּקה הצפוּיה אוֹ לבין התפוּקה התקנית אוֹ לבין התפוּקה בּתקוּפת השואה, אוֹ היחס בּין התפוּקה לתשׂוּמה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
פִּשּׁוּט פישוט עשׂיית שיטת עבוֹדה פּשוּטה יוֹתר ע"י בּיטוּל תנוּעוֹת מיוּתרוֹת ושיפּוּר התנוּעוֹת הנחוּצוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
צַוַּאר בַּקְבּוּק צוואר בקבוק הפּעוּלה בּתהליך ייצוּר אוֹ תחנת העבוֹדה בּקו ייצוּר, שהעוֹמס בּהּ גדוֹל בּיוֹתר, ולכן היא קוֹבעת את מהלך הייצוּר של תהליך שלם אוֹ של מפעל אוֹ של מחלקה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
צִיקְלוֹגְרָף ציקלוגרף תצלוּם המסלוּל של תנוּעת נוּרה קטנה, הצמוּדה לידוֹ של עוֹבד אוֹ לחלק אחר של גוּפוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
צִמְצוּם הַמִּגְוָן צמצום המגוון הגבּלת מספּר הסוּגים (לדוּגמה: של מוּצרים).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קְבִיעַת תַּעֲרִיף קַבְּלָנִי קביעת תעריף קבלני קביעת מחיר לפעוּלוֹת בּוֹדדוֹת אוֹ לעבוֹדה (ג) שלמה בּמסגרת הסדר של שׂכר קבּלני.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קְבִיעַת תִּקְנֵי זְמַן קביעת תקני זמן, קְבִיעַת נוֹרְמוֹת קביעת נורמות חישוּב זמני תקן אוֹ זמנים מוּקצבים והחלתם כּבסיס לתשלוּמי שׂכר עידוּד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קַבְּלָנוּת יְשִׁירָה קבלנות ישירה שיטת עבוֹדה בּקבּלנוּת, שהשׂכר בּהּ מחוּשב על פּי השׂכר ליחידה בּלא התחשבוּת בּכל גוֹרם אחר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קַו הַרְכָּבָה קו הרכבה מערך רצוּף של תחנוֹת עבוֹדה, שדרכּן עוֹבר המכלל בּתהליך הרכּבתוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קַו יִצּוּר קו ייצור מערך רצוּף של תחנוֹת עבוֹדה, שדרכּן עוֹבר החוֹמר בּתהליך הייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קְיַם הַכְּלִי קיים הכלי משך הזמן, שבּוֹ כּלי עבוֹדה משמש בּאוֹפן יעיל, אוֹ מספּר הפּעמים, שהוּא עשׂוּי לחזוֹר על פּעוּלה יעילה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קִימוֹגְרָף קימוגרף מכשיר חשמלי למדידת רוחי זמן קצרים מאוֹד ע"י רישוּם סימנים על גבּי סרט.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קָמוּץ קמוץ כּינוּי לשׂכר קבּלני, להערכת קצב, לזמן מוּקצב וכיוֹ"בּ, הניתנים בּיד קמוּצה.
בְּיָד קְמוּצָה ביד קמוצה תוֹאר הפּוֹעל
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קֶצֶב קצב תכוּנת הבּיצוּע, שהיא שילוּב של מהירוּת עבוֹדתוֹ ושל מיוּמנוּתוֹ של העוֹבד.
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
קִצּוּץ זְמַנִּים קיצוץ זמנים, קִצּוּץ תַּעֲרִיפִים קיצוץ תעריפים שינוּי נוֹרמוֹת, תעריפי קבּלנוּת וכיוֹ"בּ לרעת העוֹבדים, שאינוֹ נוֹבע משינוּי שיטוֹת העבוֹדה, תנאי העבוֹדה וכד'.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
רְכִיב רכיב פּריט, בּדרך כּלל מעוּבּד, המיוּעד להרכּבה עם פּריטים אחרים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
רָמַת יְעִילוּת רמת יעילות, יְעִילוּת יעילות בּיטוּי מספּרי ליעילוּת (א), שהוּא היחס בּין התפוּקה למעשׂה לבין התפוּקה בּביצוּע מוֹצא (כּגוֹן בּביצוּע תקני).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
רַשַּׁם זְמַנִּים רשם זמנים עוֹבד הרוֹשם זמני נוֹכחוּת וּזמני בּיצוּע אוֹ מפקח על הדפּסתם על ידי העוֹבדים בּעזרת שעוֹן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁגּוּר שיגור הוֹצאת הוֹראוֹת לביצוּע (א) של עבוֹדה (ג) בּהתאם לניתוּב וּלזימוּן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שֶׁטַח עֲבוֹדָה שטח עבודה השטח בּתחנת עבוֹדה, המאפשר עבוֹדה נוֹחה לעוֹבד, והוּא תחוּם, שגבוּלוֹ הקשתוֹת, הנוֹצרוֹת ע"י תנוּעת הידיים, כּשהמרפּקים צמוּדים לגוּף.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת הַמָּחוֹג הַחוֹזֵר שיטת המחוג החוזר שיטת מדידת זמנים, שבּהּ משתמשים בּשעוֹן עצר חוֹזר למדידה ישירה של משך כּל אלמנט.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת מִכְסוֹת שיטת מכסות שיטת שׂכר, שבּהּ שׂכר העידוּד של עוֹבד נקבּע מדי פּעם בּהתאם להישׂגיו בּתקוּפה החוֹלפת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת נְקֻדּוֹת שיטת נקודות שיטה של הערכת עיסוּקים ע"י הענקת נקוּדוֹת על פּי טבלת ערכים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת עֲבוֹדָה שיטת עבודה דרך בּיצוּעהּ (א) של עבוֹדה (ג) כּוֹלל תנוּעוֹת, כּלי עבוֹדה, ציוּד, מערך תחנוֹת העבוֹדה וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת קְרִיאָה רְצוּפָה שיטת קריאה רצופה שיטה של מדידת זמנים, שבּהּ המחוֹג של שעוֹן העצר נע ללא הפסק, וּזמן כּל אלמנט מחוּשב ע"י חיסוּרי זמנים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת שְׁאֵלוֹת שיטת שאלות בּחינה בּיקוֹרתית של פּעילוּיוֹת שבּהּ כּל פּעילוּת היא נוֹשׂא לסדרה שיטתית של שאלוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת שְׂכַר עִידוּד* שיטת שכר עידוד*, שִׁיטַת עִידוּד* שיטת עידוד* שיטה, שלפיה מוּענק לעוֹבד תשלוּם צמוּד לתפוּקתוֹ אוֹ להישׂגיו כּתמריץ להגדלת היעילוּת.
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטַת שְׂכַר עִדּוּד
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטַת עִדּוּד
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת שְׂכַר עִידוּד מְדֹרָג* שיטת שכר עידוד מדורג* שיטת שׂכר עידוּד, המעניקה תוֹספת פּרמיה בּשיעוּר מוּגדר עם עליית תפוּקת העוֹבד מעל לרמה מסוּימת.
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטַת שְׂכַר עִדּוּד מְדֹרָג
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁיטַת תֶּקֶן* שיטת תקן*, שִׁיטָה תִּקְנִית שיטה תקנית שיטת העבוֹדה, המתוֹארת בּמפרט העבוֹדה שאליה משתייך תקן הזמן שנקבּע.
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטַת תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שָׁכִיחַ שכיח, עֵרֶךְ שָׁכִיחַ ערך שכיח (בּסטטיסטיקה) ערך, ששכיחוּתוֹ היא הגדוֹלה בּיוֹתר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׁכִיחוּת שכיחות (בּסטטיסטיקה) יחס הוֹפעת יחידוֹת המצוּינוֹת בּתכוּנה מסוּימת בּתוֹך מדגם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שָׂכָר לִיחִידָה שכר ליחידה המחיר הניתן לעוֹבד כּשׂכר בּעד יחידת תוֹצרת מיוּצרת בּשיטת העבוֹדה בּקבּלנוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׂכַר עִידוּד* שכר עידוד*, פְּרֶמְיָה פרמיה תשלוּם לעוֹבד, נוֹסף על שׂכרוֹ היוֹמי, המוּענק לוֹ על תפוּקה אוֹ הישׂגים מעל לרמה מוּסכּמת.
* במילון המקורי כתוב: שְׂכַר עִדּוּד
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׂכַר עִידוּד "אָחוּז כְּנֶגֶד אָחוּז"* שכר עידוד "אחוז כנגד אחוז"* שיטת שׂכר עידוּד, שבּהּ כּל אחוּז של תפוּקה מעל לסף הפּרמיה מזכּה את הפּוֹעל בּפּרמיה בּשיעוּר אחוּז אחד משׂכרוֹ.
* במילון המקורי כתוב: שְׂכַר עִדּוּד "אָחוּז כְּנֶגֶד אָחוּז"
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שָׂכָר קַבְּלָנִי שכר קבלני שׂכר הניתן לעוֹבד על עבוֹדה בּקבּלנוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שָׂכָר קַבְּלָנִי דִּיפֵרֶנְצִיָּאלִי* שכר קבלני דיפרנציאלי*, שָׂכָר קַבְּלָנִי הֶבְדֵּלִי שכר קבלני הבדלי שיטת שׂכר קבּלני, שבּהּ השׂכר ליחידה משתנה, כּשתפוּקת העוֹבד עוֹלה על רמה מסוּימת.
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר קַבְּלָנִי דִיפֵרֶנְצְיָלִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שָׁלָב שלב חלק של תהליך אוֹ של סדרת פּעוּלוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שֻׁלְחַן עֲבוֹדָה שולחן עבודה שוּלחן, שהעבוֹדה בּבתי-חרוֹשת וּבבתי-מלאכה נעשׂית עליו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁמּוּט שימוט א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר"; ג. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁמּוּשׁ שימוש א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר".
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׁעוֹן עֶצֶר שעון עצר שעוֹן, שמחוֹגוֹ נעצר וּמוּפעל בּלחיצה על כּפתוֹר אוֹ כּפתוֹרים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׁעוֹן עֶצֶר דּוּ-מְחוֹגִי שעון עצר דו-מחוגי, דּוּ-מָחוֹג דו-מחוג שעוֹן עצר בּעל שני מחוֹגים, שאחד מהם נעצר בּלחיצת כּפתוֹר, בּעוֹד השני ממשיך בּמהלכוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׁעוֹן עֶצֶר חוֹזֵר שעון עצר חוזר שעוֹן עצר, שמחוֹגוֹ מוּחזר לנקוּדת האפס בּלחיצת כּפתוֹר וּמחדש מיד את מהלכוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שָׁעוֹת נוֹסָפוֹת שעות נוספות שעוֹת נוֹכחוּת מעל לשעוֹת העבוֹדה הרגילוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שְׁעַת אָדָם שעת אדם, שְׁעַת עוֹבֵד שעת עובד יחידה לחישוּב הזמן, המוּשקע בּביצוּע עבוֹדה (ג).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁפּוּר שִׁיטוֹת עֲבוֹדָה שיפור שיטות עבודה פּיתוּח שיטוֹת עבוֹדה יעילוֹת מן השיטוֹת הקיימוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
שִׁתּוּף בָּרְוָחִים שיתוף ברווחים הענקת חלק מרוחי המפעל לעוֹבדים בּנוֹסף על שׂכרם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֵּאוּר הָעִסּוּק תיאור העיסוק סקירת תוֹכנוֹ של עיסוּק וּדרישוֹתיו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּדְמִית תדמית א. דגם של חלקים בּעיבּוּד; ב. דגם מוּקטן דוּ-ממדי אוֹ תלת-ממדי של מכוֹנה, יחידת ציוּד, תחנת עבוֹדה וכיוֹ"בּ.
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּדֶר תדר, תְּדִירוּת תדירות א. מספּר הפּעמים, שאירוּע מתרחש בּיחידת זמן. ב. (בּחקר העבוֹדה) מספּר הפּעמים, שאלמנט מסוּים חוֹזר בּמחזוֹר אחד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּהֲלִיךְ תהליך, תַּהֲלִיךְ יִצּוּר תהליך ייצור סדרת האירוּעים החלים בּייצוּרוֹ של מוּצר. היא כּוֹללת גם שינוּיים בּחוֹמר וּבתכוּנוֹתיו, הבּאים לא עקב פּעוּלת עוֹבדים אוֹ מכוֹנוֹת, אלא עקב שהיית החוֹמר בּתנאים מסוּימים, כּגוֹן: תגוּבוֹת, כּימיוֹת, חיסוּם אוֹ הרפּיה וכיו"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת תוספת (בּחקר העבוֹדה) מנת זמן המיתוֹספת על זמן היסוֹד לשם מנוּחה וּצרכים אישיים וגם בּשל פּעוּלוֹת בּלתי-קבוּעוֹת ועיכּוּבים בּלתי-נמנעים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת אִישִׁית תוספת אישית תוֹספת על זמן היסוֹד, הניתנת לעוֹבד לשם צרכים אישיים (שתייה, עשׂיית צרכיו וכיוֹ"בּ).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת בְּשֶׁל קֶצֶב כָּפוּי תוספת בשל קצב כפוי תוֹספת הניתנת על זמן התקן של עבוֹדה בּקצב כּפוּי כּדי שלא יהיה מוּעט מזמן המכוֹנה אוֹ מזמן התהליך.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת הִתְאַמְּנוּת תוספת התאמנות תוֹספת על הזמן המוּקצב, המוּענקת לעוֹבדים בּתקוּפת ההתאמנוּת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת חֲפִיָּה תוספת חפייה, תּוֹסֶפֶת חֲפִיָּה מַפְרִיעָה תוספת חפייה מפריעה תוֹספת זמן לקיזוּז אבדן בּלתי-נמנע של תפוּקה מחמת דמימת מכוֹנוֹת, בּמקרה שעוֹבד אחד משמש יוֹתר ממכוֹנה אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת לִזְמַן תַּהֲלִיךְ תוספת לזמן תהליך, תּוֹסֶפֶת תַּהֲלִיךְ תוספת תהליך תוֹספת הניתנת לעוֹבד בּעד זמן ריק הכּלוּל בּזמן התהליך.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת לְשִׁיטָה לֹא קְבוּעָה תוספת לשיטה לא קבועה תוֹספת המוּקצבת בּעד סטייה מן השיטה המקוּבּלת אוֹ מחמת תנאי עבוֹדה משתנים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת מְנוּחָה תוספת מנוחה תוֹספת על זמן היסוֹד, כּדי שתהיה לעוֹבד שהוּת להפיג את עייפוּתוֹ - הכּוֹל לפי תנאי העבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תּוֹסֶפֶת עִכּוּבִים תוספת עיכובים תוֹספת, הנכללת בּזמן התקן כּדי לקזז הפסדי זמן בּשל עיכּוּבים בּלתי-נמנעים קטנים, שלא כדאי לרשמם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּחוּם תחום (בּסטטיסטיקה) ההפרש בּין הערך הגדוֹל בּיוֹתר לבין הערך הקטן בּיוֹתר בּקבוּצת ערכים של משתנה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּחוּם הֶשֵּׂג יָדַיִם תחום הישג ידיים, הֶשֵּׂג יָדַיִם הישג ידיים (בּחקר תנוּעוֹת) השטח בּתחנת עבוֹדה, שבּוֹ אפשר לעוֹבד לעשׂוֹת עבוֹדה בּידיו, והוּא תחוּם שגבוּלוֹ הקשתוֹת הנוֹצרוֹת ע"י תנוּעת הידיים, כּשהזרוֹעוֹת מתוּחוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּחֲנַת עֲבוֹדָה תחנת עבודה המקוֹם, שעוֹבד מבצע בּוֹ פּעוּלה מסוּימת אוֹ סדרת פּעוּלוֹת, וּבוֹ מוּצבים אמצעי עבוֹדה קבוּעים כּגוֹן: שוּלחן עבוֹדה, מכוֹנה, מכשירים וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּכוּלַת עֲבוֹדָה תכולת עבודה כּמוּת העבוֹדה, הכּלוּלה בּמטלה והנמדדת בּיחידוֹת עבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תִּכְנוּן הַיִּצּוּר תכנון הייצור קביעה מראש של הנתוּנים כּגוֹן: מקוֹם, מוֹעד, כּמוּת, לפּעוּלוֹת, שעבוֹדה (ג) אוֹ משׂימה מוּרכּבת מהם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תִּכְנוּן קֹדֶם יִצּוּר תכנון קודם ייצור תכנוּן ראשוֹני של תהליך הייצוּר, של הציוּד הדרוּש לביצוּעוֹ, של מפרטי החוֹמרים וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּלָלָה תללה מתקן להעברה בּכוֹבד ע"י גלישה על גבּי מסלוּל, בּדרך כּלל בּצוּרת תעלה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּנָאֵי עֲבוֹדָה תנאי עבודה, תְּנָאִים תנאים גוֹרמים המשפּיעים על נוֹחוּת העוֹבדים ועל תפוּקתם, כּגוֹן: אוֹר, טמפּרטוּרה, רעש, אבק וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּנוּעָה תנועה א. שינוּי מקוֹם אוֹ שינוּי תנוּחה; ב. הנעת הגוּף אוֹ איבריו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּנוּעָה אֵלֵמֶנְטָרִית* תנועה אלמנטרית* תנוּעה בּסיסית, שאין מחלקים אוֹתהּ לחלקים קטנים יוֹתר.
* במילון המקורי כתוב: תְּנוּעָה אֱלֶמֶנְטָרִית
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּפוּקָה תפוקה כּמוּת התוֹצרת של מפעל, מחלקה, קבוּצה, פּוֹעל, מערכת ציוּד אוֹ מכוֹנה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּפוּקָה לְמַעֲשֶׂה תפוקה למעשה התפוּקה בּמציאוּת - להבדיל מתפוּקה מתוּכננת, תפוּקה תקנית וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּפוּקָה לִשְׁעַת אָדָם תפוקה לשעת אדם, תְּפוּקָה לִשְׁעַת עוֹבֵד תפוקה לשעת עובד מנת התפוּקה של מפעל, מחלקה אוֹ ציוּד, המתקבּלת מחלוּקת התפוּקה למספּר שעוֹת האדם, שהוּשקעוּ בּייצוּר.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּפוּקָה מְתֻכְנֶנֶת תפוקה מתוכננת תפוּקה, שנלקחה בּחשבּוֹן בּשעת תכנוּן העבוֹדה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּפוּקָה צְפוּיָה תפוקה צפויה תפוּקה, שמצפּים להּ בּמפעל אוֹ בּמחלקה בּהיוֹתהּ מתאימה לבּיצוּע הצפוּי.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּפִיסָה תפיסה א. אחד התרבּליגים; ב. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת "ווֹרק פקטוֹר"; ג. אחד האלמנטים הבּסיסיים בּשיטת אם-טי-אם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּפְקִיד תפקיד פּעילוּת קבוּעה, המוּטלת על עוֹבד אוֹ על קבוּצת עוֹבדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן זְמַן* תקן זמן*, תֶּקֶן* תקן* זמן תקן, שנקבּע כּבסיס לשׂכר עידוּד.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן אֲרָעִי* תקן ארעי*, תֶּקֶן זְמַן אֲרָעִי* תקן זמן ארעי* תקן זמן, שכּוֹחוֹ יפה עד לקביעת תקן קבוּע.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן אַרְעִי
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן אַרְעִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן חֲלוּפִי* תקן חלופי*, תֶּקֶן זְמַן חֲלוּפִי* תקן זמן חלופי* תקן זמן הנוֹגע לשיטת עבוֹדה השוֹנה מן השיטה המקוּבּלת.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן חֲלוּפִי
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן חֲלוּפִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּקֶן סִינְתֵּטִי* תקן סינתטי*, תֶּקֶן זְמַן סִינְתֵּטִי* תקן זמן סינתטי* תקן זמן, המתקבּל מחיבּוּר זמני אלמנטים של עבוֹדה (ג), מחקרי זמן של עבוֹדוֹת אחרוֹת אוֹ מטבלאוֹת של זמנים נקבּעים מראש.
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן סִינְתֶּטִי
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן זְמַן סִינְתֶּטִי
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תִּקְנִי תקני לפי תקן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תֶּרְבְּלִיג תרבליג כּל אחד מ- 18 האלמנטים הבּסיסיים של תנוּעה ושל סיבּוֹת לחוֹסר תנוּעה, שנקבּעוּ ע"י פרנק בּ' גילבּרת (Frank B. Gilbreth) לשם ניתוּח תנוּעוֹת. ואלה התרבּליגים: חִפּוּשׂ, מְצִיאָה, בְּרִירָה, תְּפִיסָה, הוֹבָלַת רֵיק, הוֹבָלַת טָעוּן, אֲחִיזָה, שִׁמּוּט, מִקּוּם, מִקּוּם עֲרַאי, בְּדִיקָה, הַרְכָּבָה, פֵּרוּק, שִׁמּוּשׁ, עִכּוּב בִּלְתִּי-נִמְנָע, עִכּוּב בַּר-מְנִיעָה, ע' נִמְנָע, חֲשִׁיבָה, מְנוּחָה
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּרְשִׁים אָדָם-מְכוֹנָה תרשים אדם-מכונה תרשים פּעוּלוֹת מקבּילוֹת, המתאר את הפּעילוּת ואת הבּטלה של מכוֹנה ושל עוֹבד המשמש אוֹתהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּרְשִׁים זְרִימָה תרשים זרימה תרשים, המתאר על גבּי סרטוּט מקוֹם העבוֹדה את תחנוֹת העבוֹדה ואת המסלוּלים, שנעים בּהם עוֹבדים וחוֹמרים בּעבוֹדה (ג) מסוּימת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּרְשִׁים יָמִין וּשְׂמֹאל תרשים ימין ושמאל תרשים, המשתייך לתהליך עבוֹדה, והוּא מתאר בּמקבּיל את פּעילוּת שתי הידיים של עוֹבד לפי סדר התנוּעוֹת והזמן הדרוּש לביצוּען.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּרְשִׁים פְּעֻלּוֹת מַקְבִּילוֹת תרשים פעולות מקבילות תרשים, המתאר בּמקבּיל את הפּעילוּיוֹת של גוֹרמים (אנשים וּמכוֹנוֹת) לפי הזמן כּדי להראוֹת את יחס הגוֹמלין בּיניהן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּרְשִׁים תַּהֲלִיךְ תרשים תהליך תרשים, המתאר בּעזרת סמלים את האירוּעים (פּעוּלוֹת, העברוֹת, בּדיקוֹת, עיכּוּבים), המהוים תהליך עבוֹדה לפי סדרם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּשׂוּמָה תשומה כּלל המשאבים (חוֹמר, עבוֹדה, אנרגיה) המוּכנסים לתהליך לשם קבּלת התפוּקה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תַּת-מִכְלָל תת-מכלל פּריט המתהוה מהרכּבת רכיבים, והוּא משמש כּרכיב של מכלל.
דלג למונחים