שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
סְבִיבָה מְשַׁתֶּכֶת סביבה משתכת גורמת לשיתוך, כגון: ס"מ תעשייתית, ס"מ ימית

corrosive environment corrosive environment e.g. industrial c.e., marine c.e.
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מְנִיעָה מניעה כגון: מניעת-שיתוך, מניעת-חלודה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
גִּמּוּר גימור הפעולה, המַראֶה, או התכונה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
תְּקִיפַת נְגִישָׁה תקיפת נגישה תקיפת מתכת על ידי נוזל המתנגש בה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
שִׁתּוּךְ אַטְמוֹסְפֵרִי* שיתוך אטמוספרי*
* במילון המקורי כתוב: שִׁתּוּךְ אַטְמוֹסְפֶרִי
העתק
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
חֲלֻדָּה חלודה תוצר השיתוך של הברזל והפלדה
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
יֶסֶף-שִׁתּוּךְ יסף-שיתוך עובי נוסף המוקצב מעל לדרוש לעמידתה של מתכת, והמובא בחשבון שאפשר שיאבד כתוצאה משיתוך
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֲוִירָנִי אווירני, אֵרוֹבִּי* ארובי*
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹבִּי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
לֹא-אֲוִירָנִי לא-אווירני, לֹא-אֵרוֹבִּי* לא-ארובי*
* במילון המקורי כתוב: לֹא-אֵירוֹבִּי
גם אַל-אֲוִירָנִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
גם: גַּרְגִּיר
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
דֶּנְדְּרִיט* דנדריט*
* במילון המקורי כתוב: דֶנְדְרִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אוֹסְטֵנִיט* אוסטניט*
* במילון המקורי כתוב: אוֹסְטֶנִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צֵמֶנְטִיט* צמנטיט*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פֵרִיט* פריט*
* במילון המקורי כתוב: פֶרִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵמָל זְגוּגִי* אמל זגוגי*, אֵמָל* אמל*
* במילון המקורי כתוב: אֶמָל זְגוּגִי
* במילון המקורי כתוב: אֶמָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
דֹּהַן דוהן משחה קרושה להגנה ולציפוי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
דֹּק דוק שכבה דקה; עלה דק. מ"ר: דֻּקִּים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
רְדִיד רדיד כגון: רדיד-אלומיניום
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁטָח משטח יציר גאומטרי דו-ממדי; להבדיל מן שֶׁטַח (מידת משטח) - area
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פָּן פן משטח חיצון של גוף - היחיד של "פנים"
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פֵּאָה פאה חלק של משטח בצורת מצולע על פני גוף גאומטרי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מִקְצוֹעַ מקצוע קו המפגש של שני משטחים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קָדְקוֹד* קודקוד* נקודת המפגש של שני מקצועות
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
שָׂפָה שפה קצה של משטח; להבדיל מן חֻרְפָה (שפה חותכת, כגון של סכין) - cutting) edge)
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
שִׁכְבָה שכבה של ציפוי, גם כשיש שכבה יחידה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
עִוּוּי עיווי, דֵּפוֹרְמַצְיָה* דפורמציה*
* במילון המקורי כתוב: דֶפוֹרְמַצְיָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי* כוח אלקטרומוטורי*, כָּאָ"ם* כא"ם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֶלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: כּא"מ
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל בְּמַעְגָּל פָּתוּחַ* פוטנציאל במעגל פתוח*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל בְּמַעְגָּל פָּתוּחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
תַּחְמֹצֶת תחמוצת בשמות התחמוצות משתמשים בשם התואר חַמְצָנִי: נתרן חמצני, פחמן דו-חמצני
העתק
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹלִיזָה* אלקטרוליזה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיזָה
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
סִדְרָה גַּלְוָנִית* סדרה גלוונית*
* במילון המקורי כתוב: סִדְרָה גַלְוָנִית
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל אֲצִילִי* פוטנציאל אצילי*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל אֲצִילִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל תִּקְנִי* פוטנציאל תקני*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל תִּקְנִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
הִתְפָּרְדוּת אֵלֶקְטְרוֹלִיטִית* התפרדות אלקטרוליטית*
* במילון המקורי כתוב: הִתְפָּרְדוּת אֶלֶקְטְרוֹלִיטִית
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל הָפִיךְ* פוטנציאל הפיך*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הָפִיךְ
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיַּאל שִׁוּוּי-מִשְׁקָל* פוטנציאל שיווי-משקל*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל שִׁוּוּי-מִשְׁקָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹלִיט* אלקטרוליט*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹפוֹרֵזָה* אלקטרופורזה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹפוֹרֶזָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קוּלוֹמֶטְרִיָּה* קולומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: קוּלוֹמֶטְרְיָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדַת מֵימָן* אלקטרודת מימן*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדַת מֵימָן
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדַת יִחוּס* אלקטרודת ייחוס*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדַת יִחוּס
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
תָּא גַּלְוָנִי* תא גלווני*
* במילון המקורי כתוב: תָּא גַלְוָנִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צֶמֶד גַּלְוָנִי* צמד גלווני*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶד גַלְוָנִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
נְטִילַת מִינֵרָלִים* נטילת מינרלים*
* במילון המקורי כתוב: נְטִילַת מִינֶרָלִים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
טֶמְפֵּרָטוּרָה אוֹפֶפֶת* טמפרטורה אופפת*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֶּרָטוּרָה אוֹפֶפֶת
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פְּתוֹת פתות להבדיל מן פְּתִית - floc; הַפְתָּתָה - flocculation
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פִּתּוּת פיתות להבדיל מן פְּתִית - floc; הַפְתָּתָה - flocculation
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קַסְקַס קסקס מ"ר: קַסְקַסִּים
עדכון: גם קַשְׂקַשּׂ, וברבים גם קַשְׂקַשִּׂים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קִסְקוּס קסקוס התהוות קסקסים
העתק
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
בְּרִישָׁה ברישה השׂמת חומר במברשת
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אִמּוּל אימול, צִפּוּי בְּאֵמָל* ציפוי באמל*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי בְּאֶמָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אִמֵּל אימל, צִפָּה בְּאֵמָל* ציפה באמל*
* במילון המקורי כתוב: צִפָּה בְּאֶמָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
רִבּוּץ אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ריבוץ אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּץ אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ציפוי אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי-טִישָׁה אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ציפוי-טישה אלקטרוליטי*, צִפּוּי-טִישָׁה ציפוי-טישה הציפוי נעשה בספוג או במוך
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי-טִישָׁה אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מִתּוּךְ מיתוך ציפוי חומר, בעיקר לא-מתכתי, בשכבת מתכת
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי בְּפוֹסְפָט* ציפוי בפוספט*, זִרְחוּת זרחות
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי בְפוֹסְפַט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אִבּוּץ בְּשִׁיטַת-שֵׁרַרְד* איבוץ בשיטת-שררד*, אִבּוּץ שֵׁרַרְד* איבוץ שררד*
* במילון המקורי כתוב: אִבּוּץ בְּשִׁיטַת-שֶׁרַרְד
* במילון המקורי כתוב: אִבּוּץ שֶׁרַרְד
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי בְּאָבָץ* ציפוי אלקטרוליטי באבץ*, אִבּוּץ אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* איבוץ אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי בְּאָבָץ
* במילון המקורי כתוב: אִבּוּץ אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אַמְבָּט אמבט הכלי; תוכו
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
עדכון: גם הֲסָרַת קַשְׂקַשׂ
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מַיִם נְטוּלֵי-מִינֵרָלִים* מים נטולי-מינרלים*
* במילון המקורי כתוב: מַיִם נְטוּלֵי-מִינֶרָלִים
דלג למונחים