פיזיקה: מכניקה (תשל"ג)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פִיזִיקָה* פיזיקה*
* במילון המקורי כתוב: פִיסִיקָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פִיזִיקָלִי* פיזיקלי*
* במילון המקורי כתוב: פִיסִיקָלִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פִיזִיקָה עִיּוּנִית* פיזיקה עיונית*, פִיזִיקָה תֵּאוֹרֵטִית* פיזיקה תאורטית*
* במילון המקורי כתוב: פִיסִיקָה עִיּוּנִית
* במילון המקורי כתוב: פִיסִיקָה תֵּאוֹרֵטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פִיזִיקָה נִסּוּיִית* פיזיקה ניסויית*
* במילון המקורי כתוב: פִיסִיקָה נִסּוּיִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מֵכָנִיקָה קְלָסִית* מכניקה קלסית*
* במילון המקורי כתוב: מֵכָנִיקָה קְלַסִּית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מֶרְחָב מרחב ראה גם חָלָל (קוֹסמי) = cosmic) space)
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
תֶּדֶר תדר, תְּדִירוּת תדירות של התנוּדה; ראה גם שְׁכִיחוּת (בסטטיסטיקה)
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְשֻׁפָּע משופע לא אנכי ולא אוֹפקי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְלֻכְסָן מלוכסן בּזוית לא-ישרה בּיחס לכיווּן אוֹ למישוֹר כּלשהוּ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֲלַכְסוֹנִי אלכסוני בּכיווּן האלכסוֹן של מצוּלע וכיוֹ"בּ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
עִקּוּם עיקום של קו, של משטח
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
רַדְיוּס וֶקְטוֹר רדיוס וקטור מ"ר: רַדְיוּס וֶקְטוֹרִים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
רְכִיב רכיב של וקטוֹר
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
שְׁכִיחוּת שכיחות בּסטטיסטיקה; ראה גם תֶּדֶר, תְּדִירוּת
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסַת נְקֻדָּה* מסת נקודה*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת נְקֻדָּה
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הֵטֵרוֹגֵנִי* הטרוגני*
הֵטֵרוֹגֵנִיּוּת* הטרוגניות* ש"ע
* במילון המקורי כתוב: הֶטֵרוֹגֵנִי
* במילון המקורי כתוב: הֶטֵרוֹגֵנִיּוּת
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
לֹא דָּחִיס* לא דחיס*
אִי-דְּחִיסוּת* אי-דחיסות* ש"ע
* במילון המקורי כתוב: לֹא דָחִיס
* במילון המקורי כתוב: אִי-דְחִיסוּת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הַעְתָּקָה העתקה תזוּזה מקבּילה
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
סְבָב סבב סיבוּב מלא אחד מסביב לציר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
נְקִיפָה נקיפה, פְּרֵצֶסְיָה* פרצסיה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרֶצֶסְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
סוֹבֵב סובב פּוֹעל יוֹצא
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
סְפִּין ספין של חלקיק אלמנטארי
המונח המעודכן: סַחְרִיר.
חלופות תקניות : סַחְרִיר
להרחבה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
דֶּרֶךְ דרך המרחק לאוֹרך המסלוּל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
תְּאוּצָה רַדְיָאלִית* תאוצה רדיאלית*
* במילון המקורי כתוב: תְּאוּצָה רַדְיָלִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
תְּנוּעָה קְצוּבָה תנועה קצובה ראה גם אָחִיד (לגבּי הרכב) = uniform
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מְשֻׁתְּפֵי נְקֻדָּה* כוחות משותפי נקודה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מְשֻׁתְּפֵי נְקֻדָּה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מִישׁוֹרִיִּים* כוחות מישוריים* כּוֹחוֹת שבּמישוֹר אחד
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מִישׁוֹרִיִּים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מֶרְחָבִיִּים* כוחות מרחביים*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מֶרְחָבִיִּים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הַרְכָּבַת כּוֹחוֹת* הרכבת כוחות*
* במילון המקורי כתוב: הַרְכָּבַת כֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ שָׁקוּל* כוח שקול*, שָׁקוּל שקול
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ שָׁקוּל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְשֻׁלַּשׁ הַכּוֹחוֹת* משולש הכוחות*
* במילון המקורי כתוב: מְשֻׁלַּשׁ הַכֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְצֻלַּע הַכּוֹחוֹת* מצולע הכוחות*
* במילון המקורי כתוב: מְצֻלַּע הַכֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט שֶׁל כּוֹחַ* מומנט של כוח*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֶׁל כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט פִּתּוּל* מומנט פיתול*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ פִּתּוּל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
זְרוֹעַ שֶׁל כּוֹחַ* זרוע של כוח*
* במילון המקורי כתוב: זְרוֹעַ שֶׁל כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט שָׁקוּל* מומנט שקול*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שָׁקוּל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
זוּג כּוֹחוֹת* זוג כוחות*
* במילון המקורי כתוב: זוּג כֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הֶתְמֵד התמד, אִינֶרְצִיָּה* אינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: אִינֶרְצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ פָּעִיל* כוח פעיל*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פָּעִיל
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מֵאֵט* כוח מאט*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֵאֵט
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מֻטְבָּע* כוח מוטבע*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֻטְבָּע
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
תְּגוּבָה תגובה, רֵאַקְצִיָּה* ריאקצייה*
* במילון המקורי כתוב: רֵאַקְצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט מָסָה* אלמנט מסה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ מַסָּה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסַת כְּבִידָה* מסת כבידה*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת כְּבִידָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסַת הֶתְמֵד* מסת התמד*, מָסַת אִינֶרְצִיָּה* מסת אינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת הֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת אִינֶרְצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי* משקל סגולי* המשקל של יחידת נפח; המוּנח מתאר את צפיפוּתוֹ של חוֹמר
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁקָל סְגֻּלִּי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית* המסה של יחידת נפח; המוּנח מתאר את צפיפוּתוֹ של חוֹמר
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי, מָסָה יַחֲסִית* מסה יחסית* היחס שבּין המשקל הסגוּלי (אוֹ המסה הסגוּלית) של חוֹמר לבין המשקל הסגוּלי (אוֹ המסה הסגוּלית) של מים מזוּקקים ב-4ºC
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה יַחֲסִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מֶרְכַּז הַמָּסָה* מרכז המסה*, מֶרְכַּז הַמָּסוֹת* מרכז המסות*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז הַמַּסָּה
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז הַמַּסּוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט הַהֶתְמֵד* מומנט ההתמד*, מוֹמֵנְט הָאִינֶרְצִיָּה* מומנט האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הָאִינֶרְצְיָה
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסָה מְצֻמְצֶמֶת* מסה מצומצמת*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה מְצֻמְצֶמֶת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיָּה* אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה קִינֵטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיָּה פּוֹטֶנְצִיָּאלִית* אנרגייה פוטנציאלית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה פּוֹטֶנְצְיָלִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיַּת כְּבִידָה* אנרגיית כבידה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת כְּבִידָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיַּת הַכֹּבֶד* אנרגיית הכובד*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת הַכֹּבֶד
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיָּה אֵלַסְטִית* אנרגייה אלסטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה אֵלַסְטִית
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מְשַׁמְּרִים* כוחות משמרים*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מְשַׁמְּרִים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחוֹת מְבַזְבְּזִים* כוחות מבזבזים*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת מְבַזְבְּזִים
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כְּבִידָה כבידה, גְּרָוִיטַצְיָה גרוויטציה סגוּלת החוֹמר, המתבּטאת בּמשיכה בּין גוּף למשנהוּ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ כְּבִידָה* כוח כבידה*, כּוֹחַ גְּרָוִיטַצְיָה* כוח גרוויטציה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ כְּבִידָה
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ גְּרָוִיטַצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פּוֹטֶנְצִיַּאל הַכְּבִידָה* פוטנציאל הכבידה*, פּוֹטֶנְצִיַּאל הַגְּרָוִיטַצְיָה* פוטנציאל הגרוויטציה*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַכְּבִידָה
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַגְּרָוִיטַצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כֹּבֶד כובד תכוּנתם של הגוּפים להימשך אל כּדוּר-הארץ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פּוֹטֶנְצִיַּאל הַכֹּבֶד* פוטנציאל הכובד*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַכֹּבֶד
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי* כוח צנטריפטי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ הֶתְמֵד* כוח התמד*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הֶתְמֵד
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפוּגִי* כוח צנטריפוגי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפוּגִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ קוֹרְיוֹלִיס* כוח קוריוליס*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ קוֹרְיוֹלִיס
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מֶרְכָּזִי* כוח מרכזי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֶרְכָּזִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ חִיצוֹן* כוח חיצון*, כּוֹחַ חִיצוֹנִי* כוח חיצוני*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ חִיצוֹן
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ חִיצוֹנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ פְּנִימִי* כוח פנימי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פְּנִימִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְהִירוּת גְּבוּלִית מהירות גבולית 1. הגבוּל המתמטי של המהירוּת המתקרבת לערך זה מבּלי להשׂיגוֹ; 2. מהירוּת קבוּעה שאליה מגיע גוּף שתנוּעתוֹ מוּפרעת ע"י חיכּוּך וכיוֹ"בּ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְהִירוּת סוֹפִית מהירות סופית המהירוּת בְּסוֹף תקוּפת התצפּית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְהִירוּת תְּחִלִּית מהירות תחילית המהירוּת בּהתחלת תקוּפת התצפּית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
בָּלִיסְטִי* בליסטי*
* במילון המקורי כתוב: בַּלִּיסְטִי
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מְשׁוֹבֵב* כוח משובב*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מְשׁוֹבֵב
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת* מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת מָתֵמָטִית* מטוטלת מתמטית*, מְטוּטֶלֶת פְּשׁוּטָה* מטוטלת פשוטה*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת מָתֵמָטִית
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת פְּשׁוּטָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת פִיזִיקָלִית* מטוטלת פיזיקלית*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת פִיסִיקָלִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הָאֹרֶךְ הַשָּׁקִיל שֶׁל מְטוּטֶלֶת* האורך השקיל של מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: הָאֹרֶךְ הַשָּׁקִיל שֶׁל מְטֻטֶּלֶת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת הֲפִיכָה* מטוטלת הפיכה*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת הֲפִיכָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת בָּלִיסְטִית* מטוטלת בליסטית*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת בַּלִּיסְטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מִתְקָף מתקף, אִימְפּוּלְס* אימפולס*
* במילון המקורי כתוב: אִימְפּוּלְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ הַהֹלֶם* כוח ההולם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַהֹלֶם
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹדוּל יַאנְג* מודול יאנג*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל יַאנְגְּ
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
עֹמֶד לַחַץ עומד לחץ הלחץ היחסי המבוּטא בּיחידוֹת אוֹרך
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
צָף צף פּוֹעל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הֶדְחֵק הדחק נפח הזוֹרם שנדחק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ עִלּוּי* כוח עילוי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עִלּוּי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
זוּג כּוֹחוֹת זוֹקֵף* זוג כוחות זוקף*
* במילון המקורי כתוב: זוּג כֹּחוֹת זוֹקֵף
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
גְּרָר גרר, כּוֹחַ גְּרָר* כוח גרר*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ גְּרָר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
חִזֵּר חיזר נע בּמחזוֹר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ פָּנִי* כוח פני*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פָּנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיָּה פָּנִית* אנרגייה פנית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה פָּנִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
טָכוֹמֵטֶר* טכומטר*
* במילון המקורי כתוב: טָכוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מַד לַחַץ מד לחץ, מָנוֹמֵטֶר* מנומטר*
* במילון המקורי כתוב: מָנוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
בָּרוֹמֵטֶר* ברומטר*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
בָּרוֹמֵטֶר אָנֵרוֹאִידִי* ברומטר אנרואידי*, אָנֵרוֹאִיד אנרואיד
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר אָנֵרוֹאִידִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
וֶנְטוּרִימֵטֶר* ונטורימטר*
* במילון המקורי כתוב: וֶנְטוּרִימֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
שְׁפוֹפֶרֶת פְּרַנְטְל* שפופרת פרנטל*
* במילון המקורי כתוב: שְׁפוֹפֶרֶת פְּרַאנְטְל
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
גִּירוֹסְקוֹפּ* גירוסקופ*, סְבִיבוֹן סביבון
* במילון המקורי כתוב: גִּירוֹסְקוֹף
העתק
המונח התקני מָגוֹף.
להרחבה
דלג למונחים