פיזיקה: מכניקה (תשל"ג)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הפיסיקה

חלק א' – מכניקה

 

את המצע למילון זה, שהוא חלקו הראשון של המילון למונחי הפיסיקה, הכין אינג'ינר ד' יצחקי. המצע נשלח בסיוון תשכ"ז (יוני 1967) לכמה אנשי מקצוע לשם קבלת הערות. בקריאה א' (אדר תשכ"ח – סיוון תשכ"ט; מארס 1968 – יוני 1969), נדונו המצע וההערות בוועדה מקצועית ב-18 ישיבות. על תוצאות הדיון הזה נתפרסם חוזר לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה ללשון העברית באלול תשכ"ט (ספטמבר 1969). הוועדה המקצועית דנה בחוזר ובהערות שנתקבלו על החוזר ועל דו"חות ישיבות הוועדה בשמונה ישיבות (כסלו–מנחם-אב תשל"א; דצמבר 1970 – אוגוסט 1971). הודעת סיכום פורסמה באדר תשל"ב (פברואר 1972).
 

הודעת הסיכום נדונה בוועדת האישורים בישיבה שהתקיימה בכ' בכסלו תשל"ב (8 בדצמבר 1971) בהשתתפות האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, אורי אלידן (אסטרחן), יוסף בן-נון, משה מיקם, אברהם קריב.
 

ועד המינוח של האקדמיה דן במילון בשלוש ישיבות (סיוון–מנחם-אב תשל"ב; מאי-יולי 1972) ואישר אותו חוץ משלושה מונחים, שהועברו להכרעת מליאת האקדמיה. המליאה דנה בהם ביום כ"ט בכסלו תשל"ג (5 בדצמבר 1972), אישרה את המילון כולו והטילה על ועד המינוח להכריע בשני מונחים מסופקים.
 

ועד המינוח דן בשני מונחים אלה בישיבתו מיום ח' בטבת תשל"ג (13 בדצמבר 1972).
 

בוועדה המקצועית שדנה במילון השתתפו נציגי האקדמיה האדונים אברהם קריב בשלוש הישיבות הראשונות ומשה מיקם ביתר הישיבות, אנשי המקצוע האדונים שרגא אירמאי, ע' אסתרמן, י' דוד (רק בקריאה א'), ד' יצחקי, נ' לרמן, ז' נצר (רק בקריאה ב'), ב' פרת. מזכירי הוועדה היו האדונים ניסן נצר בקריאה א' ויוסף בן-נון בקריאה ב'.
 

הערות לשוניות ומקצועיות נתקבלו מאת האדונים ע' אהרוני, חיים אהרונוביץ, שרגא אירמאי, הגב' י' איתן, א' ברנט, ז' גולן, א' זסלבסקי, ד' יצחקי, מ' לינדמן, נ' לרמן, א' פוקס, מ' פלג, ב' פרת, א"ז קאופמן, מ' רינר.
 

הא' עלי איתן עמד לימין הוועדה בהערותיו להצעות הוועדה בכל שלבי הדיון. האדונים אורי אלידן, יוסף בן-נון, א' שינטל והגב' אידה קפלן בדקו את הגהות הדפוס.
 

[במהדורה המודפסת] הא' ציון בושריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות, והגב' נורית רייך הגיהה את הרשימות שהוכנו במכונות.

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל האנשים שעזרו בהכנת המילון.
 

 

***

ביום ט"ז באדר א' תשל"ג (18 בפברואר 1973) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי הפיסיקה, חלק א' – מכניקה, אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1900, ד' באדר ב' תשל"ג (8 במארס 1973).

המילון (עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני) יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים – חיפה, תשל"ג.