אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
אִתּוּר מַגָּעִים איתור מגעים זיהוי אנשים שהיו במגע עם חולה מאומת במחלה מידבקת
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הִתְפָּרְצוּת התפרצות של מגפה; או מגפה באזור מצומצם או באוכלוסייה מצומצמת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְגַמַּת תַּחְלוּאָה מגמת תחלואה מְגַמָּה עִתִּית בשיעורי התחלואה או במאפייניה
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סְקִירַת סִפְרוּת שִׁיטָתִית סקירת ספרות שיטתית, סְקִירָה שִׁיטָתִית סקירה שיטתית סקירה מקיפה של המחקרים שנעשו בנושא מסוים וסיכום ממצאיהם; נכללים בסקירה שיטתית רק מחקרים העונים על אמות מידה מוגדרות מראש
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עָלִיל עליל תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פָּגִיעַ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עֲלִילוּת עלילות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פְּגִיעוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
פָּגִיעַ פגיע תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עָלִיל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
פְּגִיעוּת פגיעות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עֲלִילוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הֵאָרְעוּת היארעות היקרות תופעה באוכלוסייה בתקופת זמן מוגדרת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הֵאָרְעוּתִי היארעותי במחקר מקרה–ביקורת: מתבסס על אוכלוסייה שבה ה'מקרים' מאובחנים במהלך המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הִמָּצְאוּתִי הימצאותי במחקרי מקרה–ביקורת: מתבסס על אוכלוסייה שבה ה'מקרים' כבר אובחנו וקיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַקְצָאָה הקצאה של נבדקים לקבוצות התערבות

allocation allocation of subjects to treatment groups
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
זְרוֹעַ מֶחְקָר זרוע מחקר קבוצה או תת-קבוצה של נבדקים שנעשית בה התערבות מסוימת (לרבות חוסר התערבות), לפי תוכנית המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
טִפּוּל דֶּמֶה טיפול דמה בצורת תרופה או התערבות אחרת, בהתאם לצורת הטיפול הפעיל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מִבְחַן קְדָם מבחן קדם של כלֵי המחקר, כגון שאלון, לבדוק שהם מתאימים ומתפקדים כצפוי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי מחקר אחורני מֶחְקָר רֶטְרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל בתוצאה בריאותית מסוימת אצל משתתפים ובודק אחורנית חשיפה קודמת לגורם סיכון או הגנה אפשרי; לעומת מֶחְקָר קְדִימָנִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אָנָלִיטִי מחקר אנליטי מחקר המחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר תֵּאוּרִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֵקוֹלוֹגִי מחקר אקולוגי מחקר המתבסס על נתונים שחלקם או כולם ברמת הקבוצה (האוכלוסייה) ולא ברמת הפרט
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר אֹרֶךְ מחקר אורך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו מאותם משתתפים בכמה נקודות זמן; לעומת מֶחְקַר חֲתָךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הֵאָרְעוּת מחקר היארעות מחקר הבודק אירועים (כגון מקרי מחלה חדשים) המתרחשים או המאובחנים במהלך תקופה; לעומת מֶחְקַר הִמָּצְאוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הִמָּצְאוּת מחקר הימצאות מחקר הבודק הימצאות של מחלה או של מאפיינים שונים באוכלוסייה בזמן מסוים; לעומת מֶחְקַר הֵאָרְעוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חָלוּץ מחקר חלוץ מחקר מקדים המבוצע בהיקף מצומצם לשם בדיקת ישימוּת השיטות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חֲתָךְ מחקר חתך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו בנקודת זמן אחת; לעומת מֶחְקַר אֹרֶךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מחקר מקרה–ביקורת מחקר המתבסס על קבוצת 'מקרים' (אנשים המתאפיינים בתוצאה הנחקרת) וקבוצת ביקורת (אנשים שאינם מתאפיינים בתוצאה הזו)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי מחקר מקרה–ביקורת היארעותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' המאובחנים במהלך המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי מחקר מקרה–ביקורת הימצאותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' קיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מְקַנֵּן מחקר מקרה–ביקורת מקנן מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' וקבוצת הביקורת נבחרים מתוך עוקבה, בזיווג על פי משך המעקב ומשתנים נוספים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–עֻקְבָּה מחקר מקרה–עוקבה מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' נבחרים מתוך עוקבה קיימת לאחר דגימת קבוצת הביקורת מכלל חברי העוקבה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר נִסּוּיִי מחקר ניסויי מחקר התערבותי; לעומת מֶחְקָר תַּצְפִּיתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה מחקר עוקבה מֶחְקַר אֹרֶךְ העוקב אחר אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי מחקר עוקבה היסטורי מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו מסתיים לכל המאוחר בהווה; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה היסטורי נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספים בהווה ובמהלך המחקר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי, מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר קְדִימָנִי מחקר קדימני מֶחְקָר פְּרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל מחשיפה לגורם סיכון או הגנה אפשרי ועוקב אחר המשתתפים עד להיארעות התוצאה; לעומת מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר תֵּאוּרִי מחקר תיאורי מחקר המתאר את המצב הקיים ואינו מחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר אָנָלִיטִי
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַשְׁוָן משוון חלופה שמשווים אליה התערבות מוצעת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי אִי-נְחִיתוּת ניסוי אי-נחיתות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית אינה נופלת מהתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי דּוּ-עָלוּם ניסוי דו-עלום ניסוי שבו לא הנבדקים ולא החוקרים או מספקי ההתערבות יודעים לאיזו קבוצת התערבות הוקצה הנבדק. רווח: נִסּוּי בְּסַמְיוּת כְּפוּלָה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי חַד-עָלוּם ניסוי חד-עלום ניסוי שבו הנבדקים אינם יודעים לאיזו קבוצת התערבות הם הוקצו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי מְבֻקָּר בְּהַקְצָאָה לֹא-אַקְרָאִית ניסוי מבוקר בהקצאה לא-אקראית ניסוי שיש בו קבוצת ביקורת אבל הקצאת המשתתפים לקבוצות ההתערבות אינה נעשית באקראי (בהגרלה)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי עֲדִיפוּת ניסוי עדיפות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית עולה על התערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי צוֹלֵב ניסוי צולב מערך מחקר המשווה בין כמה התערבויות. לאחר סיום התערבות אחת המשתתף מקבל התערבות מתחרה; השיוך להתערבות הראשונה נעשה באקראי (בהגרלה)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי קְדָם וְאַחַר ניסוי קדם ואחר מערך מחקר המשווה בין מצבם של המשתתפים לפני התערבות מסוימת למצבם לאחר מכן
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי שְׁקִילוּת ניסוי שקילות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית שקילה להתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי תְּלַת-עָלוּם ניסוי תלת-עלום ניסוי שבו לא רק הנבדקים והחוקרים ומספקי ההתערבות אלא גם מנתחי התוצאות אינם יודעים לאיזו קבוצת התערבות הוקצה הנבדק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ לְפִי הַהַקְצָאָה ניתוח לפי ההקצאה ניתוח המתבסס על התוצאות מכל המשתתפים שהוקצו לקבוצת התערבות, גם אם בפועל לא התמידו בטיפול או פרשו מן הניסוי לפני סיומו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ מְאֻגָּם ניתוח מאוגם ניתוח סטטיסטי מאוחד של נתונים גולמיים מכמה מחקרים; השוו נִתּוּחַ-עָל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ-עָל ניתוח-על ניתוח סטטיסטי משוקלל של תוצאותיהם הסופיות של כמה מחקרים; השוו נִתּוּחַ מְאֻגָּם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סִדְרַת מִקְרִים סדרת מקרים כמה מקרים קליניים בעלי מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עֻקְבָּה עוקבה אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
תַּבְחִינֵי הַתְאָמָה תבחיני התאמה למחקר; הם מורכבים מתבחיני כלילה ומתבחיני פסילה
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִבְדָּק נבדק משתתף במחקר התערבותי

subject subject participant in a trial, experimentee experimentee
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְרֻאֲיָן מרואיין מוסר מידע באמצעות ריאיון בעל פה או בכתב
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְרֻאֲיָן חֲלִיפִי מרואיין חליפי מְרֻאֲיָן המכיר את האדם הנחקר ומוסר מידע עליו כשאין אפשרות לאסוף את המידע מן הנחקר עצמו, למשל בגלל מצבו של הנחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מוֹסֵר מֵידָע מוסר מידע אדם שמוסר מידע לא ישיר הנחוץ למחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מוֹסֵר מֵידָע מֶרְכָּזִי מוסר מידע מרכזי איש מפתח שיכול למסור מידע על הקהילה או על הארגון וכיו"ב (ולא רק על עצמו)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַטָּרָה כְּלָלִית מטרה כללית עונה על השאלה מה התוצאות שרוצים להשיג במחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַטָּרָה סְגֻלִּית מטרה סגולית מטרות סגוליות מפרטות את המטרה הכללית
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַטָּרָה רִאשׁוֹנִית מטרה ראשונית מטרה סגולית שהחוקר מחויב אליה ולפיה הוא קובע למשל את גודל המדגם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַטָּרָה מִשְׁנִית מטרה משנית, מַטְּרַת מִשְׁנֶה מטרת משנה מטרה סגולית שהחוקר אינו מחויב אליה ואינה מובאת בחשבון בחישוב גודל המדגם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַטָּרָה שְׁלִישׁוֹנִית מטרה שלישונית מטרה סגולית שהיא מטרה נוספת, לא מחייבת, של המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַטְּרַת-עָל מטרת-על הצהרת כוונות כללית של מחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
תַּכְלִית תכלית עונה על השאלה למה נערך המחקר או מה יהיו היישומים של מסקנותיו. רווח גם יַעַד
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
גּוֹרֵם מְהַדֵּד גורם מהדד, מְהַדֵּד מהדד
גּוֹרֵם מְשַׁנֶּה גורם משנה, מְשַׁנֶּה משנה משתנה אשר ברבדים שונים שלו חל שינוי בהידוד (יחסי הגומלין) בין שני משתנים נבדקים אחרים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הִדּוּד הידוד, שִׁנּוּי קֶשֶׁר שינוי קשר יחס גומלין בין משתנים בלתי-תלויים המעצים או המחליש את הקשר עם התוצאה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
יַחַס סִכּוּנִים רִגְעִי יחס סיכונים רגעי בניתוח הישרדות – יחס הסיכונים בנקודת זמן נתונה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַדָּד מדד כגון מדד השמנה, מדד עומס תחלואה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַחְוַן בְּרִיאוּת מחוון בריאות, מַחְוָן מחוון מדד המשקף מכלול של מדדים אחרים והמצביע על תוצאות או על מגמות, כגון שיעור תמותת תינוקות
חלופות תקניות : מַחֲוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְנַת סִכּוּיִים מנת סיכויים היחס בין ההסתברות שאירוע יקרה להסתברות שהוא לא יקרה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מִשְׁתַּנֵּה בַּקָּרָה משתנה בקרה משתנה בלתי-תלוי שאינו בבחינת גורם נחקר אך נכלל בניתוח הסטטיסטי כדי לבקר את תרומתו לתוצאה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עִרְפּוּל ערפול של הקשר שנמדד בין שני משתנים אחרים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיָה הטיה טעות שיטתית המעוותת את התוצאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מֵידָע הטיית מידע הטיה הנובעת מנתונים שגויים או לא מדויקים או מסיווג שגוי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת בְּחִירָה הטיית בחירה הטיה הנובעת מאופן דגימת המשתתפים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת אִבְחוּן יֶתֶר הטיית אבחון יתר הטיית מידע הנובעת מאבחון מחלה שלא הייתה מגיעה לביטוי קליני בימי חייו של הנבדק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת גִּלּוּי הטיית גילוי הטיה בשיעור גילוי תופעה בקבוצות שונות בגלל הבדלים בתהליך האבחון, כגון שיטת האבחון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת דִּוּוּחַ הטיית דיווח כגון על נתוני חשיפה ועל תוצאות (הטיית מידע)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הִזָּכְרוּת הטיית היזכרות הטיית מידע הנובעת מהבדלים בין המשתתפים בתיאור אירועים מן העבר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הֶקְדֵּם הטיית הקדם של גילוי המחלה; הטיית מידע הנוצרת כאשר גילוי מוקדם של המחלה לא שינה מהותית את מהלך המחלה ואת תוצאותיה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הִשָּׂרְדוּת הטיית הישרדות הטיית בחירה הנובעת מהכללת מקרי הימצאות במחקר, שמתייחדים בכך ששרדו עד למועד קיום המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת זְמַן חַיּוּת הטיית זמן חיות הטיית מידע הנוצרת כאשר פרק זמן שבו התוצאה הנבדקת אינה יכולה לקרות נזקף למשתתפים החשופים ובכך מנפח את משך הישרדותם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת חֶבְיוֹן מְמֻשָּׁךְ הטיית חביון ממושך הטיית מידע הנובעת מכך שלמחלה המתפתחת לאט – הנוטה להיות גם פחות קטלנית – יש הסתברות גבוהה יותר להתגלות באמצעות בדיקת סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מַעֲקָב רְפוּאִי הטיית מעקב רפואי הטיה הנובעת מכך שלמי שנמצא במעקב רפואי יש נגישות גבוהה יותר לשירותים רפואיים נוספים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מִצְרָף הטיית מצרף הטיית מידע הנובעת מהֶסֵּק שָׁוְא אֵקוֹלוֹגִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מִתְנַדְּבִים הטיית מתנדבים הטיית בחירה הנובעת מכך שמי שמתנדב להשתתף במחקרים אינו מייצג את האוכלוסייה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת נְשִׁירָה הטיית נשירה הטיית בחירה הנובעת מהבדל בין המשתתפים שנשרו לאלו שנשארו במחקר או מהבדל בשיעור הנשירה בין קבוצות התערבות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת פִּרְסוּם הטיית פרסום הַטָּיַת דִּוּוּחַ הנובעת מהשפעת תוצאות המחקר – למשל, אם הן מובהקות או מהפכניות – על סיכויי פרסומו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
צִיּוּן נְטִיָּה לַחֲשִׂיפָה ציון נטייה לחשיפה, צִיּוּן נְטִיָּה ציון נטייה ה'ציון' הוא ההסתברות המותנית לחשיפה של משתתף במחקר תצפיתי בהינתן משתני לוואי שנמדדו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סְגֻלִּיּוּת סגוליות שיעור התוצאות השליליות האמיתיות (מכלל מקרי מצב שלילי)

specificity specificity true-negative rate
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סִוּוּג שָׁגוּי סיווג שגוי טעות בסיווג המשתתפים במחקר, כגון קביעה כי הם חולים בשעה שאינם חולים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
רְגִישׁוּת רגישות שיעור התוצאות החיוביות האמיתיות (מכלל מקרי מצב חיובי)

sensitivity sensitivity true-positive rate
העתק
חלופות תקניות : תֹּקֶף מִבְנִי, תְּקֵפוּת מִבְנִית
להרחבה
חלופות תקניות : תוקף מבני, תקפות מבנית
להרחבה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
רֹבֶד רובד קבוצת אוכלוסייה לפי משתנה נבחר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
רִבּוּד ריבוד של האוכלוסייה לפי משתנה נבחר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
שִׁמּוּר שימור של משתתפים במחקר

retention retention of participants in a study
המונח נוסף למילון בשנת תשפ"ב
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
המונח נוסף למילון בשנת תשפ"ב
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
יְעִילוּת יעילות השגת מטרה בעלות נמוכה
המונח נוסף למילון בשנת תשפ"ב
דלג למונחים