אפידמיולוגיה [רפואה] (תשפ"א)

סינון
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
אִתּוּר מַגָּעִים איתור מגעים זיהוי אנשים שהיו במגע עם חולה מאומת במחלה מידבקת
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הִתְפָּרְצוּת התפרצות של מגפה; או מגפה באזור מצומצם או באוכלוסייה מצומצמת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מְגַמַּת תַּחְלוּאָה מגמת תחלואה מְגַמָּה עִתִּית בשיעורי התחלואה או במאפייניה
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
סְקִירַת סִפְרוּת שִׁיטָתִית סקירת ספרות שיטתית, סְקִירָה שִׁיטָתִית סקירה שיטתית סקירה מקיפה של המחקרים שנעשו בנושא מסוים וסיכום ממצאיהם; נכללים בסקירה שיטתית רק מחקרים העונים על אמות מידה מוגדרות מראש
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
עָלִיל עליל תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פָּגִיעַ
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
עֲלִילוּת עלילות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פְּגִיעוּת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
פָּגִיעַ פגיע תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עָלִיל
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
פְּגִיעוּת פגיעות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עֲלִילוּת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הֵאָרְעוּת היארעות היקרות תופעה באוכלוסייה בתקופת זמן מוגדרת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הֵאָרְעוּתִי היארעותי במחקר מקרה–ביקורת: מתבסס על אוכלוסייה שבה ה'מקרים' מאובחנים במהלך המחקר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הִמָּצְאוּתִי הימצאותי במחקרי מקרה–ביקורת: מתבסס על אוכלוסייה שבה ה'מקרים' כבר אובחנו וקיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַקְצָאָה הקצאה של נבדקים לקבוצות התערבות

allocation allocation of subjects to treatment groups
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
זְרוֹעַ מֶחְקָר זרוע מחקר קבוצה או תת-קבוצה של נבדקים שנעשית בה התערבות מסוימת (לרבות חוסר התערבות), לפי תוכנית המחקר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
טִפּוּל דֶּמֶה טיפול דמה בצורת תרופה או התערבות אחרת, בהתאם לצורת הטיפול הפעיל
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מִבְחַן קְדָם מבחן קדם של כלֵי המחקר, כגון שאלון, לבדוק שהם מתאימים ומתפקדים כצפוי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי מחקר אחורני מֶחְקָר רֶטְרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל בתוצאה בריאותית מסוימת אצל משתתפים ובודק אחורנית חשיפה קודמת לגורם סיכון או הגנה אפשרי; לעומת מֶחְקָר קְדִימָנִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אָנָלִיטִי מחקר אנליטי מחקר המחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר תֵּאוּרִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֵקוֹלוֹגִי מחקר אקולוגי מחקר המתבסס על נתונים שחלקם או כולם ברמת הקבוצה (האוכלוסייה) ולא ברמת הפרט
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר אֹרֶךְ מחקר אורך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו מאותם משתתפים בכמה נקודות זמן; לעומת מֶחְקַר חֲתָךְ
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הֵאָרְעוּת מחקר היארעות מחקר הבודק אירועים (כגון מקרי מחלה חדשים) המתרחשים או המאובחנים במהלך תקופה; לעומת מֶחְקַר הִמָּצְאוּת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הִמָּצְאוּת מחקר הימצאות מחקר הבודק הימצאות של מחלה או של מאפיינים שונים באוכלוסייה בזמן מסוים; לעומת מֶחְקַר הֵאָרְעוּת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חָלוּץ מחקר חלוץ מחקר מקדים המבוצע בהיקף מצומצם לשם בדיקת ישימוּת השיטות
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חֲתָךְ מחקר חתך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו בנקודת זמן אחת; לעומת מֶחְקַר אֹרֶךְ
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מחקר מקרה–ביקורת מחקר המתבסס על קבוצת 'מקרים' (אנשים המתאפיינים בתוצאה הנחקרת) וקבוצת ביקורת (אנשים שאינם מתאפיינים בתוצאה הזו)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי מחקר מקרה–ביקורת היארעותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' המאובחנים במהלך המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי מחקר מקרה–ביקורת הימצאותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' קיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מְקַנֵּן מחקר מקרה–ביקורת מקנן מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' וקבוצת הביקורת נבחרים מתוך עוקבה, בזיווג על פי משך המעקב ומשתנים נוספים
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–עֻקְבָּה מחקר מקרה–עוקבה מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' נבחרים מתוך עוקבה קיימת לאחר דגימת קבוצת הביקורת מכלל חברי העוקבה
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה מחקר עוקבה מֶחְקַר אֹרֶךְ העוקב אחר אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי מחקר עוקבה היסטורי מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו מסתיים לכל המאוחר בהווה; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה היסטורי נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספים בהווה ובמהלך המחקר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי, מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר קְדִימָנִי מחקר קדימני מֶחְקָר פְּרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל מחשיפה לגורם סיכון או הגנה אפשרי ועוקב אחר המשתתפים עד להיארעות התוצאה; לעומת מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר תֵּאוּרִי מחקר תיאורי מחקר המתאר את המצב הקיים ואינו מחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר אָנָלִיטִי
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מַשְׁוָן משוון חלופה שמשווים אליה התערבות מוצעת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי אִי-נְחִיתוּת ניסוי אי-נחיתות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית אינה נופלת מהתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי דּוּ-עָלוּם ניסוי דו-עלום ניסוי שבו לא הנבדקים ולא החוקרים או מספקי ההתערבות יודעים לאיזו קבוצת התערבות הוקצה הנבדק. רווח: נִסּוּי בְּסַמְיוּת כְּפוּלָה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי חַד-עָלוּם ניסוי חד-עלום ניסוי שבו הנבדקים אינם יודעים לאיזו קבוצת התערבות הם הוקצו
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי מְבֻקָּר בְּהַקְצָאָה לֹא-אַקְרָאִית ניסוי מבוקר בהקצאה לא-אקראית ניסוי שיש בו קבוצת ביקורת אבל הקצאת המשתתפים לקבוצות ההתערבות אינה נעשית באקראי (בהגרלה)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי עֲדִיפוּת ניסוי עדיפות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית עולה על התערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי צוֹלֵב ניסוי צולב מערך מחקר המשווה בין כמה התערבויות. לאחר סיום התערבות אחת המשתתף מקבל התערבות מתחרה; השיוך להתערבות הראשונה נעשה באקראי (בהגרלה)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי קְדָם וְאַחַר ניסוי קדם ואחר מערך מחקר המשווה בין מצבם של המשתתפים לפני התערבות מסוימת למצבם לאחר מכן
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי שְׁקִילוּת ניסוי שקילות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית שקילה להתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי תְּלַת-עָלוּם ניסוי תלת-עלום ניסוי שבו לא רק הנבדקים והחוקרים ומספקי ההתערבות אלא גם מנתחי התוצאות אינם יודעים לאיזו קבוצת התערבות הוקצה הנבדק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ לְפִי הַהַקְצָאָה ניתוח לפי ההקצאה ניתוח המתבסס על התוצאות מכל המשתתפים שהוקצו לקבוצת התערבות, גם אם בפועל לא התמידו בטיפול או פרשו מן הניסוי לפני סיומו
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ מְאֻגָּם ניתוח מאוגם ניתוח סטטיסטי מאוחד של נתונים גולמיים מכמה מחקרים; השוו נִתּוּחַ-עָל
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ-עָל ניתוח-על ניתוח סטטיסטי משוקלל של תוצאותיהם הסופיות של כמה מחקרים; השוו נִתּוּחַ מְאֻגָּם
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
עֻקְבָּה עוקבה אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
נִבְדָּק נבדק משתתף במחקר התערבותי

subject subject participant in a trial, experimentee experimentee
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מְרֻאֲיָן מרואיין מוסר מידע באמצעות ריאיון בעל פה או בכתב
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מְרֻאֲיָן חֲלִיפִי מרואיין חליפי מְרֻאֲיָן המכיר את האדם הנחקר ומוסר מידע עליו כשאין אפשרות לאסוף את המידע מן הנחקר עצמו, למשל בגלל מצבו של הנחקר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מוֹסֵר מֵידָע מוסר מידע אדם שמוסר מידע לא ישיר הנחוץ למחקר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מוֹסֵר מֵידָע מֶרְכָּזִי מוסר מידע מרכזי איש מפתח שיכול למסור מידע על הקהילה או על הארגון וכיו"ב (ולא רק על עצמו)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מַטָּרָה מִשְׁנִית מטרה משנית, מַטְּרַת מִשְׁנֶה מטרת משנה מטרה נוספת של המחקר, שלא בהכרח מובאת בחשבון בחישוב גודל המדגם
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
תַּכְלִית תכלית של המחקר. רווח גם יַעַד
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
גּוֹרֵם מְהַדֵּד גורם מהדד, מְהַדֵּד מהדד
גּוֹרֵם מְשַׁנֶּה גורם משנה, מְשַׁנֶּה משנה משתנה אשר ברבדים שונים שלו חל שינוי בהידוד (יחסי הגומלין) בין שני משתנים נבדקים אחרים
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הִדּוּד הידוד, שִׁנּוּי קֶשֶׁר שינוי קשר יחס גומלין בין משתנים בלתי-תלויים המעצים או המחליש את הקשר עם התוצאה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
יַחַס סִכּוּנִים רִגְעִי יחס סיכונים רגעי בניתוח הישרדות – יחס הסיכונים בנקודת זמן נתונה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מַדָּד מדד כגון מדד השמנה, מדד עומס תחלואה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מַחְוַן בְּרִיאוּת מחוון בריאות, מַחְוָן מחוון מדד המשקף מכלול של מדדים אחרים והמצביע על תוצאות או על מגמות, כגון שיעור תמותת תינוקות
חלופות תקניות : מַחֲוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מְנַת סִכּוּיִים מנת סיכויים היחס בין ההסתברות שאירוע יקרה להסתברות שהוא לא יקרה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מִשְׁתַּנֵּה בַּקָּרָה משתנה בקרה משתנה בלתי-תלוי שאינו בבחינת גורם נחקר אך נכלל בניתוח הסטטיסטי כדי לבקר את תרומתו לתוצאה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
עִרְפּוּל ערפול של הקשר שנמדד בין שני משתנים אחרים
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיָה הטיה טעות שיטתית המעוותת את התוצאות
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מֵידָע הטיית מידע הטיה הנובעת מנתונים שגויים או לא מדויקים או מסיווג שגוי
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת אִבְחוּן יֶתֶר הטיית אבחון יתר הטיית מידע הנובעת מאבחון מחלה שלא הייתה מגיעה לביטוי קליני בימי חייו של הנבדק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת גִּלּוּי הטיית גילוי הטיה בשיעור גילוי תופעה בקבוצות שונות בגלל הבדלים בתהליך האבחון, כגון שיטת האבחון
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת דִּוּוּחַ הטיית דיווח כגון על נתוני חשיפה ועל תוצאות (הטיית מידע)
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הִזָּכְרוּת הטיית היזכרות הטיית מידע הנובעת מהבדלים בין המשתתפים בתיאור אירועים מן העבר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הֶקְדֵּם הטיית הקדם של גילוי המחלה; הטיית מידע הנוצרת כאשר גילוי מוקדם של המחלה לא שינה מהותית את מהלך המחלה ואת תוצאותיה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת הִשָּׂרְדוּת הטיית הישרדות הטיית בחירה הנובעת מהכללת מקרי הימצאות במחקר, שמתייחדים בכך ששרדו עד למועד קיום המחקר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת זְמַן חַיּוּת הטיית זמן חיות הטיית מידע הנוצרת כאשר פרק זמן שבו התוצאה הנבדקת אינה יכולה לקרות נזקף למשתתפים החשופים ובכך מנפח את משך הישרדותם
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת חֶבְיוֹן מְמֻשָּׁךְ הטיית חביון ממושך הטיית מידע הנובעת מכך שלמחלה המתפתחת לאט – הנוטה להיות גם פחות קטלנית – יש הסתברות גבוהה יותר להתגלות באמצעות בדיקת סינון
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מַעֲקָב רְפוּאִי הטיית מעקב רפואי הטיה הנובעת מכך שלמי שנמצא במעקב רפואי יש נגישות גבוהה יותר לשירותים רפואיים נוספים
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מִצְרָף הטיית מצרף הטיית מידע הנובעת מהֶסֵּק שָׁוְא אֵקוֹלוֹגִי
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת מִתְנַדְּבִים הטיית מתנדבים הטיית בחירה הנובעת מכך שמי שמתנדב להשתתף במחקרים אינו מייצג את האוכלוסייה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת נְשִׁירָה הטיית נשירה הטיית בחירה הנובעת מהבדל בין המשתתפים שנשרו לאלו שנשארו במחקר או מהבדל בשיעור הנשירה בין קבוצות התערבות
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת פִּרְסוּם הטיית פרסום הַטָּיַת דִּוּוּחַ הנובעת מהשפעת תוצאות המחקר – למשל, אם הן מובהקות או מהפכניות – על סיכויי פרסומו
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
צִיּוּן נְטִיָּה לַחֲשִׂיפָה ציון נטייה לחשיפה, צִיּוּן נְטִיָּה ציון נטייה ה'ציון' הוא ההסתברות המותנית לחשיפה של משתתף במחקר תצפיתי בהינתן משתני לוואי שנמדדו
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
סְגֻלִּיּוּת סגוליות שיעור התוצאות השליליות האמיתיות (מכלל מקרי מצב שלילי)

specificity specificity true-negative rate
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
סִוּוּג שָׁגוּי סיווג שגוי טעות בסיווג המשתתפים במחקר, כגון קביעה כי הם חולים בשעה שאינם חולים
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
רְגִישׁוּת רגישות שיעור התוצאות החיוביות האמיתיות (מכלל מקרי מצב חיובי)

sensitivity sensitivity true-positive rate
העתק
חלופות תקניות : תֹּקֶף מִבְנִי, תְּקֵפוּת מִבְנִית
להרחבה
חלופות תקניות : תוקף מבני, תקפות מבנית
להרחבה
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
רֹבֶד רובד קבוצת אוכלוסייה לפי משתנה נבחר
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
רִבּוּד ריבוד של האוכלוסייה לפי משתנה נבחר
דלג למונחים