פיזיקה: אופטיקה (תשל"ח)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
אוֹפְּטִיקָה פִיזִיקָלִית* אופטיקה פיזיקלית*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפְּטִיקָה פִיסִיקָלִית
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
רַדְיוֹמֶטְרִיָּה* רדיומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוֹמֶטְרְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
פוֹטוֹמֶטְרִיָּה* פוטומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹמֶטְרְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
קוֹלוֹרִימֶטְרִיָּה* קולורימטרייה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹלוֹרִימֶטְרְיָה
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
מָאוֹר מאור מוּשׂג כּללי: מדע המאוֹר, תוֹרת המאוֹר, מערכת מאוֹר
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
הֶאָרָה הארה, תְּאוּרָה תאורה מתן אוֹר לגוּפים כּדי שייראוּ
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
עֶקְרוֹן הוֹיְכֵנְס* עקרון הויכנס*
* במילון המקורי כתוב: עֶקְרוֹן הוֹיְכֶנְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
אֵנֶרְגִּיַּת קְרִינָה* אנרגיית קרינה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת קְרִינָה
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
פֶּלֶט קְרִינָה פלט קרינה בּנקוּדה של משטח

radiant exitance radiant exitance at a point of a surface
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)

irradiance irradiance at a point of a surface
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
קְרִינוּת קרינות בּכיווּן מסוּים, בּנקוּדה על משטח של מקוֹר אוֹ קוֹלט, אוֹ בּנקוּדה בּמסלוּל של אלוּמה
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
בְּהִיקוּת בהיקות בּכיווּן מסוּים, בּנקוּדה על משטח של מקוֹר אוֹ קוֹלט, אוֹ בּנקוּדה בּמסלוּל של אלוּמה
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
חֹק סְנֵל* חוק סנל*
* במילון המקורי כתוב: חֹק סְנֶל
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
הַסָּחָה הסחה של קרן מכּיווּנהּ המקוֹרי
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
צַמְצַם* צמצם*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ* מיקרוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹף
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
מָטוֹל מטול הֶתקן אופטי המורכב ממקור אור, ממערכת עדשות וממַחזק תמונה לשם הטלת בבואה מוגדלת על מרקע, כגון: מְטול סרטים, מְטול שקופיות
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
רַדְיוֹמֵטֶר* רדיומטר*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
פוֹטוֹמֵטֶר* פוטומטר*
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
סְפֶּקְטְרוֹסְקוֹפּ* ספקטרוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוֹסְקוֹף
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
קָדְקוֹד* קודקוד* של עדשה, מראה
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד

vertex vertex of lens, mirror
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
צִיר ציר של עדשה, מראה

axis axis of lens, mirror
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
חַד חד לגבּי הבּבוּאה, התצלוּם
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
קוֹמָה* קומה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמָא
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
הִתָּאֲמוּת היתאמות, אָקוֹמוֹדַצְיָה* אקומודציה*
* במילון המקורי כתוב: אַקּוֹמוֹדַצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
פַּס הִתְאַבְּכוּת פס התאבכות כּגוֹן: פּסי התאבּכוּת מעגליים, פּסי התאבּכוּת היפּרבּוֹליים
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
קֶרֶן לֶיְזֶר* קרן לייזר*
* במילון המקורי כתוב: קֶרֶן לֵזֶר
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
עֲקִיפַת פְרֵנֵל* עקיפת פרנל*
* במילון המקורי כתוב: עֲקִיפַת פְרֶנֶל
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
עֲקִיפַת פְרָאוּנְהוֹפֶר* עקיפת פראונהופר*
* במילון המקורי כתוב: עֲקִיפַת פְרַאוּנְהוֹפֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
אוֹר מְקֻטָּב אֵלִיפְּטִית* אור מקוטב אליפטית*
* במילון המקורי כתוב: אוֹר מְקֻטָּב אֶלִיפְּטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
לִקּוּי ליקוי של גרם שמימי
העתק
דלג למונחים