פיזיקה: אופטיקה (תשל"ח)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הפיסיקה
חלק ג' – אופטיקה

את המצע למילון זה, שהוא חלקו השלישי של המילון למונחי הפיסיקה, הכין אינג'ינר ד' יצחקי. המצע נשלח בטבת תשל"ה (דצמבר-1974) לכמה אנשי מקצוע לשם קבלת הערות.

בקריאה א' (אייר–מנחם-אב תשל"ה, אפריל-יולי 1975) נדונו המצע וההערות בוועדה מקצועית – הוועדה למונחי הפיסיקה – בחמש ישיבות. על תוצאות הדיון הזה נתפרסם חוזר לחברי האקדמיה ללשון העברית ולאנשי מקצוע בתשרי תשל"ו (ספטמבר 1975). הוועדה המקצועית דנה בחוזר, בהערות שנתקבלו עליו ובהצעות השלמה בקריאה ב' בשלוש ישיבות (טבת-אדר א' תשל"ו, דצמבר 1975 פברואר 1976).

ועדת האישורים דנה במונחי האופטיקה בישיבתה מיום ז' בניסן תשל"ז (27 באפריל 1976). הודעת סיכום על המונחים שיש בהם חידוש מצד הלשון נשלחה לחברי האקדמיה, וההערות שנתקבלו נדונו בוועד המינוח של האקדמיה בישיבתו מיום ט"ו בטבת תשל"ז (5 בינואר 1977). מליאת האקדמיה אישרה את המילון כולו, חוץ משני מונחים, בישיבה שהתקיימה באותו יום.

שני המונחים הנותרים נדונו ונקבעו בישיבת המליאה מיום כ' בתמוז תשל"ז (6 ביולי 1977).

בוועדה המקצועית שדנה במונחי האופטיקה השתתפו הא' משה מיקם כנציג האקדמיה ואנשי המקצוע האדונים א' אופנהיים, שרגא אירמאי, ד' יצחקי, נ' לרמן, ב' פרת, א' צ'צ'יק, י' שפיר. מזכיר הוועדה היה הא' יוסף בן-נון.

עזרו לוועדה בהערותיהם חברי האקדמיה, האדונים עלי איתן, שמואל ייבין, משה מייזלש, שמשון מלצר ואנשי המקצוע, האדונים א' הלפרין, א' נאמן. ד"ר מ' רובילוביץ עזר לוועדה בהכנת הפרק "עין האדם". [הא' ציון בושריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות, והגב' נורית רייך הגיהה את המפתח העברי.]

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל האנשים שעזרו בהכנת המילון.

***

  ביום כ"ד במנחם-אב תשל"ז (8 באוגוסט 1977) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה שהמילון למונחי הפיסיקה, חלק ג' – אופטיקה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 2366, כ"ח באלול תשל"ז (11 בספטמבר 1977).

המילון יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים – חיפה, תשל"ח.