כימיה אי-אורגנית (תש"ם)

סינון
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָלוּמִינְיוּם* אלומיניום*, חַמְרָן חמרן מספר אטומי 13
* במילון המקורי כתוב: אַלוּמיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמֵרִיקְיוּם* אמריקיום* מספר אטומי 95
* במילון המקורי כתוב: אַמריקיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְטִימוֹן* אנטימון* סְטִיבּ-; מספר אטומי 51
* במילון המקורי כתוב: אַנטימוֹן
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַרְסֵן* ארסן* מספר אטומי 33
* במילון המקורי כתוב: אַרְסֶן
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בַּרְיוּם* בריום* מספר אטומי 56
* במילון המקורי כתוב: בַּריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בֵּרִילְיוּם* בריליום* מספר אטומי 4
* במילון המקורי כתוב: בֶּריליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּיסְמוּט* ביסמוט* מספר אטומי 83
* במילון המקורי כתוב: בּיסמוּט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בּוֹר בור מספר אטומי 5
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בְּרוֹם* ברום* מספר אטומי 35
* במילון המקורי כתוב: בּרוֹם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַדְמִיּוּם* קדמיום* מספר אטומי 48
* במילון המקורי כתוב: קַדְמְיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סִידָן* סידן* מספר אטומי 20
* במילון המקורי כתוב: סידן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קָלִיפוֹרְנִיּוּם* קליפורניום* מספר אטומי 98
* במילון המקורי כתוב: קַלִיפוֹרניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פַּחְמָן* פחמן* קַרְבּ-, מספר אטומי 6
* במילון המקורי כתוב: פּחמן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צֶרְיוּם* צריום* מספר אטומי 58
* במילון המקורי כתוב: צֶריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צֶסְיוּם* צסיום* מספר אטומי 55
* במילון המקורי כתוב: צֶסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כְּרוֹם* כרום* מספר אטומי 24
* במילון המקורי כתוב: כּרוֹם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קוֹבַּלְט* קובלט* מספר אטומי 27
* במילון המקורי כתוב: קוֹבּלט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נְחֹשֶׁת* נחושת* קוּפֶּר-; מספר אטומי 29
* במילון המקורי כתוב: נחוֹשת

Latin: cuprum cuprum
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קוּרְיוּם* קוריום* מספר אטומי 96
* במילון המקורי כתוב: קוּריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דִּיסְפְּרוֹסְיוּם* דיספרוסיום* מספר אטומי 66
* במילון המקורי כתוב: דיספּרוֹסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַיְנְשְׁטַיְנִיּוּם* איינשטייניום* מספר אטומי 99
* במילון המקורי כתוב: איינשטייניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֶרְבִּיּוּם* ארביום* מספר אטומי 68
* במילון המקורי כתוב: אֶרבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֵירוֹפְּיוּם* אירופיום* מספר אטומי 63
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹפּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פֶרְמִיּוּם* פרמיום* מספר אטומי 100
* במילון המקורי כתוב: פֶרמיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְלוּאוֹר* פלואור* מספר אטומי 9
* במילון המקורי כתוב: פלוּאוֹר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְרַנְסִיּוּם* פרנסיום* מספר אטומי 87
* במילון המקורי כתוב: פרַנְסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גָּדוֹלִינְיוּם* גדוליניום* מספר אטומי 64
* במילון המקורי כתוב: גַדוֹליניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גַּלְיוּם* גליום* מספר אטומי 31
* במילון המקורי כתוב: גַליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גֶּרְמַנְיוּם* גרמניום* מספר אטומי 32
* במילון המקורי כתוב: גֶרמַניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זָהָב* זהב* אוֹר-; מספר אטומי 79
* במילון המקורי כתוב: זהב

Latin: aurum aurum
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הַפְנִיּוּם* הפניום* מספר אטומי 72
* במילון המקורי כתוב: הַפְניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הֶלְיוּם* הליום* מספר אטומי 2
* במילון המקורי כתוב: הֶליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הוֹלְמִיּוּם* הולמיום* מספר אטומי 67
* במילון המקורי כתוב: הוֹלמיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן* מימן* מספר אטומי 1
* במילון המקורי כתוב: מימן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִינְדִּיּוּם* אינדיום* מספר אטומי 49
* במילון המקורי כתוב: אִינדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
יוֹד יוד מספר אטומי 53
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִירִידְיוּם* אירידיום* מספר אטומי 77
* במילון המקורי כתוב: אִירִידיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בַּרְזֶל* ברזל* פֶר-; מספר אטומי 26
* במילון המקורי כתוב: בּרזל

Latin: ferrum ferrum
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קְרִיפְּטוֹן* קריפטון* מספר אטומי 36
* במילון המקורי כתוב: קְריפּטוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לַנְתָּן* לנתן* מספר אטומי 57
* במילון המקורי כתוב: לַנתָן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לוֹרֶנְסִיּוּם* לורנסיום* מספר אטומי 103
* במילון המקורי כתוב: לוֹרֶנסיוּם
הסמל המעודכן: Lr
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עוֹפֶרֶת* עופרת* פְּלוּמְבּ-; מספר אטומי 82
* במילון המקורי כתוב: עוֹפרת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיתְיוּם* ליתיום* מספר אטומי 3
* במילון המקורי כתוב: ליתיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לוּטֶטְיוּם* לוטטיום* מספר אטומי 71
* במילון המקורי כתוב: לוּטֶטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מַגְנֶזְיוּם* מגנזיום* מספר אטומי 12
* במילון המקורי כתוב: מגנֶסיוּם
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶנְדֵּלֶבְיוּם* מנדלביום* מספר אטומי 101
* במילון המקורי כתוב: מֶנדֶלֶביוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כַּסְפִּית* כספית* מֶרְקוּר-; מספר אטומי 80
* במילון המקורי כתוב: כּספּית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מוֹלִיבְּדֵּן* מוליבדן* מספר אטומי 42
* במילון המקורי כתוב: מוֹליבְּדֶן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נֵאוֹדִימְיוּם* נאודימיום* מספר אטומי 60
* במילון המקורי כתוב: נֵיאוֹדימיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נֵאוֹן* נאון* מספר אטומי 10
* במילון המקורי כתוב: נֵיאוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נֶפְּטוּנְיוּם* נפטוניום* מספר אטומי 93
* במילון המקורי כתוב: נֶפְּטוּניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נִיקֶל* ניקל* מספר אטומי 28
* במילון המקורי כתוב: ניקל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נִיּוֹבְּיוּם* ניוביום* מספר אטומי 41
* במילון המקורי כתוב: נִיוֹבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַנְקָן* חנקן* מספר אטומי 7
* במילון המקורי כתוב: חנקן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נוֹבֶּלְיוּם* נובליום* מספר אטומי 102
* במילון המקורי כתוב: נוֹבֶּליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוֹסְמִיּוּם* אוסמיום* מספר אטומי 76
* במילון המקורי כתוב: אוֹסְמיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַמְצָן* חמצן* מספר אטומי 8
* במילון המקורי כתוב: חמצן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פָּלַדְיוּם* פלדיום* מספר אטומי 46
* במילון המקורי כתוב: פַּלַדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זַרְחָן* זרחן* מספר אטומי 15
* במילון המקורי כתוב: זרחן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּלָטִינָה* פלטינה* מספר אטומי 78
* במילון המקורי כתוב: פְּלַטין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּלוּטוֹנְיוּם* פלוטוניום* מספר אטומי 94
* במילון המקורי כתוב: פּלוּטוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פּוֹלוֹנְיוּם* פולוניום* מספר אטומי 84
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַשְׁלְגָן* אשלגן* מספר אטומי 19
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרָסֵאוֹדִימְיוּם* פרסאודימיום* מספר אטומי 59
* במילון המקורי כתוב: פְּרַסִיאוֹדימיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹמֶתְיוּם* פרומתיום* מספר אטומי 61
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹמֶתיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹטַקְטִינְיוּם* פרוטקטיניום* מספר אטומי 91
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹטַאקטיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רַדְיוּם* רדיום* מספר אטומי 88
* במילון המקורי כתוב: רַדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רָדוֹן* רדון* מספר אטומי 86
* במילון המקורי כתוב: רַדוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רֶנְיוּם* רניום* מספר אטומי 75
* במילון המקורי כתוב: רֶניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוּבִּידְיוּם* רובידיום* מספר אטומי 37
* במילון המקורי כתוב: רוּבּידיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוּתֶנְיוּם* רותניום* מספר אטומי 44
* במילון המקורי כתוב: רוּתֶניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סָמַרְיוּם* סמריום* מספר אטומי 62
* במילון המקורי כתוב: סַמַריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְקַנְדִּיּוּם* סקנדיום* מספר אטומי 21
* במילון המקורי כתוב: סְקַנדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סֵלֶנְיוּם* סלניום* מספר אטומי 34
* במילון המקורי כתוב: סֶלֶניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צֹרָן* צורן*, סִילִיקְיוּם* סיליקיום* מספר אטומי 14
* במילון המקורי כתוב: צוֹרן
* במילון המקורי כתוב: סיליקיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כֶּסֶף* כסף* אַרְגֵּנְט-; מספר אטומי 47
* במילון המקורי כתוב: כּסף
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נַתְרָן* נתרן* מספר אטומי 11
* במילון המקורי כתוב: נתרן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְטְרוֹנְטִיּוּם* סטרונטיום* מספר אטומי 38
* במילון המקורי כתוב: סְטרוֹנטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גָּפְרִית* גופרית* סוּלְפ-; מספר אטומי 16
* במילון המקורי כתוב: גפרית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טַנְטָל* טנטל* מספר אטומי 73
* במילון המקורי כתוב: טַנְטַל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֶכְנֶטְיוּם* טכנטיום* מספר אטומי 43
* במילון המקורי כתוב: טֶכנֶטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֵלוּרְיוּם* טלוריום* מספר אטומי 52
* במילון המקורי כתוב: טֶלוּריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֶרְבִּיּוּם* טרביום* מספר אטומי 65
* במילון המקורי כתוב: טֶרְבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּלְיוּם* תליום* מספר אטומי 81
* במילון המקורי כתוב: תַליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תּוֹרְיוּם* תוריום* מספר אטומי 90
* במילון המקורי כתוב: תוֹריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תּוּלְיוּם* תוליום* מספר אטומי 69
* במילון המקורי כתוב: תוּליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בְּדִיל* בדיל* סְטַנ-; מספר אטומי 50
* במילון המקורי כתוב: בּדיל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טִיטַנְיוּם* טיטניום* מספר אטומי 22
* במילון המקורי כתוב: טיטַניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוּרַנְיוּם* אורניום* מספר אטומי 92
* במילון המקורי כתוב: אוּרַניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
וָנַדְיוּם* ונדיום* מספר אטומי 23
* במילון המקורי כתוב: וַנַדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
ווֹלְפְרָם* וולפרם* מספר אטומי 74
* במילון המקורי כתוב: ווֹלפְרָם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קְסֵנוֹן* קסנון* מספר אטומי 54
* במילון המקורי כתוב: קסֶנוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִיטֶרְבִּיּוּם* איטרביום* מספר אטומי 70
* במילון המקורי כתוב: אִיטֶרבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִיטְרִיּוּם* איטריום* מספר אטומי 39
* במילון המקורי כתוב: איטְרְיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָבָץ אבץ צִינְק-; מספר אטומי 30
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זִירְקוֹנְיוּם* זירקוניום* מספר אטומי 40
* במילון המקורי כתוב: זִירקוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שַׁרְשַׁרְתִּי* שרשרתי*
* במילון המקורי כתוב: שרשרתי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַטְיוֹן* קטיון*
* במילון המקורי כתוב: קטיוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַטְיוֹן יוֹד* קטיון יוד*
* במילון המקורי כתוב: קטיוֹן יוֹד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַטְיוֹן נִיטְרִיל* קטיון ניטריל*
* במילון המקורי כתוב: קטיוֹן ניטריל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיגַנְד קַטְיוֹנִי* ליגנד קטיוני*
* במילון המקורי כתוב: ליגנד קטיוֹני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שַׁרְשֶׁרֶת-* שרשרת-*
* במילון המקורי כתוב: שרשרת-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כַּלְכּוֹגֵן* כלכוגן*
* במילון המקורי כתוב: כּלכּוֹגן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כַּלְכּוֹגְנִיד* כלכוגניד*
* במילון המקורי כתוב: כּלכּוֹגניד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִצְבִּית* הצבית* פּ"י
* במילון המקורי כתוב: הצבּית
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צוֹבֵת* צובת*
* במילון המקורי כתוב: צוֹבת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּצְבִּית* תצבית*
* במילון המקורי כתוב: תצבּית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיגַנְד צוֹבֵת* ליגנד צובת*
* במילון המקורי כתוב: ליגנד צוֹבת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כְּלוֹרָט* כלורט*
* במילון המקורי כתוב: כּלוֹרט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חֻמְצַת כְּלוֹרוֹ* חומצת כלורו*
* במילון המקורי כתוב: חוּמצת כּלוֹרוֹ
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צִיס-* ציס-*
* במילון המקורי כתוב: ציס-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּצְמִיד* תצמיד*
* במילון המקורי כתוב: תצמיד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּצְמִיד גּוֹשֵׁר* תצמיד גושר*
* במילון המקורי כתוב: תצמיד גוֹשר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּרְכֹּבֶת* תרכובת* ל"ר: תרכּוֹבוֹת
* במילון המקורי כתוב: תּרכּוֹבת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּרְכֹּבֶת צֵרוּף* תרכובת צירוף*
* במילון המקורי כתוב: תרכּוֹבת צירוּף
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִצְטַמְּדוּת* הצטמדות*
* במילון המקורי כתוב: הצטמדוּת
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קוֹוָלֶנְטִי* קוולנטי*
* במילון המקורי כתוב: קוֹולנטי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קֻבִּי* קובי*
* במילון המקורי כתוב: קוּבּי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תּוֹלָד* תולד*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹלד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דֵּיטֶרְיוּם* דיטריום*
* במילון המקורי כתוב: דֵיטֶרְיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָצֵטוֹן* אצטון*
* במילון המקורי כתוב: אצטון
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן חֻמְצִי* מימן חומצי*
* במילון המקורי כתוב: מימן חוּמצי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַקְטִינִיד* אקטיניד*
* במילון המקורי כתוב: אקטיניד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מַתֶּכֶת אַלְקָלִית* מתכת אלקלית*
* במילון המקורי כתוב: מתכת אלקלית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָלוֹטְרוֹפּ* אלוטרופ*
* במילון המקורי כתוב: אלוֹטרוֹפּ
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמִיד* אמיד*
* במילון המקורי כתוב: אמיד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמוֹן* אמון*
* במילון המקורי כתוב: אמוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמוֹנְיָה* אמוניה*
* במילון המקורי כתוב: אמוֹניה
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמוֹנְיוּם* אמוניום*
* במילון המקורי כתוב: אמוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַל-מֵימָה* אל-מימה*
* במילון המקורי כתוב: אל-מימה
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן* אניון*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן הֵטֵרוֹפּוֹלִי* אניון הטרופולי*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן הטרוֹפוֹלי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן אִיזוֹפּוֹלִי* אניון איזופולי*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן איזוֹפּוֹלי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן חַד-אָטוֹמִי* אניון חד-אטומי*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן חד-אטוֹמי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן רַב-אָטוֹמִי* אניון רב-אטומי*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן רב-אטוֹמי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיגַנְד אַנְיוֹנִי* ליגנד אניוני*
* במילון המקורי כתוב: ליגנד אניוֹני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
-מַיִם* -מים*
* במילון המקורי כתוב: -מים
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַרְסִין* ארסין*
* במילון המקורי כתוב: ארסין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָסִים-* אסים-*
* במילון המקורי כתוב: אסים-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָטוֹם* אטום*
* במילון המקורי כתוב: אטוֹם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָטוֹם מְאַפְיֵן* אטום מאפיין*
* במילון המקורי כתוב: אטוֹם מאפיין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָטוֹם מֶרְכָּזִי* אטום מרכזי*
* במילון המקורי כתוב: אטוֹם מרכּזי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קָשׁוּר* קשור*
* במילון המקורי כתוב: קשוּר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בָּסִיס* בסיס*
* במילון המקורי כתוב: בּסיס
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח בְּסִיסִי* מלח בסיסי*
* במילון המקורי כתוב: מלח בּסיסי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דּוּ-* דו-*
* במילון המקורי כתוב: דוּ-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּינָרִי* בינרי*
* במילון המקורי כתוב: בּינארי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דּוּ-עֶרְכִּי* דו-ערכי*
* במילון המקורי כתוב: דוּ-ערכּי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּיס-* ביס-*
* במילון המקורי כתוב: בּיס-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מְרֻכַּז-תָּוֶךְ* מרוכז-תווך*
* במילון המקורי כתוב: מרוּכּז-תָּוֶך
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בּוֹרָן* בורן*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹרן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּצְמִיד גָּשׁוּר* תצמיד גשור*
* במילון המקורי כתוב: תצמיד גשוּר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גּוֹשֵׁר* גושר*
* במילון המקורי כתוב: גוֹשר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קְבוּצָה גּוֹשֶׁרֶת* קבוצה גושרת*
* במילון המקורי כתוב: קבוּצה גוֹשרת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַרְבּוֹנִיל* קרבוניל*
* במילון המקורי כתוב: קרבּוֹניל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מוֹנוֹקְלִינִי* מונוקליני*
* במילון המקורי כתוב: מוֹנוֹקליני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַד-עֶרְכִּי* חד-ערכי*
* במילון המקורי כתוב: חד-ערכּי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מְרֻבֵּה-קַטְיוֹנִים* מרובה-קטיונים*
* במילון המקורי כתוב: מרוּבּה-קטיוֹנים
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רַב-שִׁנִּי* רב-שיני*
* במילון המקורי כתוב: רב-שִנִּי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְתָמִי* סתמי* כגון: ליגנד סתמי, מולקוּלה סתמית
* במילון המקורי כתוב: סתמי

neutral neutral e.g. n. ligand, n. molecule
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נִיטְרוֹזִיל* ניטרוזיל*
* במילון המקורי כתוב: ניטרוֹזיל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נִיטְרִיל* ניטריל*
* במילון המקורי כתוב: ניטריל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גָּזִים אֲצִילִים* גזים אצילים*
* במילון המקורי כתוב: גזים אצילים
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַל-מַתֶּכֶת* אל-מתכת*
* במילון המקורי כתוב: אל-מתכת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוֹרְתּוֹרוֹמְבִּי* אורתורומבי*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרתוֹרוֹמבּי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חִמְצוּן* חמצון*
* במילון המקורי כתוב: חִמצוּן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מִסְפַּּר חִמְצוּן* מספר חמצון*
* במילון המקורי כתוב: מספּר חִמצוּן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת* ל"ר: תחמוצות
* במילון המקורי כתוב: תחמוצת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוֹקסִידִים* אוקסידים*
* במילון המקורי כתוב: אוֹקסידים
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חֻמְצָה חַמְצָנִית* חומצה חמצנית*
* במילון המקורי כתוב: חוּמצה חמצנית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוֹקְסוֹנְיוּם* אוקסוניום*
* במילון המקורי כתוב: אוֹקסוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חֲמֵשׁ-* חמש-*
* במילון המקורי כתוב: חמש-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עַל-* על-*
* במילון המקורי כתוב: על-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חֻמְצָה עַל-כְּלוֹרָטִית* חומצה על-כלורטית*
* במילון המקורי כתוב: חוּמצה על-כּלוֹרתית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עַל-חַמְצָנִי* על-חמצני*
* במילון המקורי כתוב: על-חמצני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חֻמְצָה עַל-חַמְצָנִית* חומצה על-חמצנית*
* במילון המקורי כתוב: חוּמצה על-חמצנית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פוֹסְפָט* פוספט*
* במילון המקורי כתוב: פוֹספט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פוֹסְפִין* פוספין*
* במילון המקורי כתוב: פוֹספין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רַב-אָטוֹמִי* רב-אטומי*
* במילון המקורי כתוב: רב-אטוֹמי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלימֶר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פּוֹלִימוֹרְף* פולימורף*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלימוֹרף
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּחִלִּית* תחילית*
* במילון המקורי כתוב: תחילית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹטְיוּם* פרוטיום*
* במילון המקורי כתוב: פּרוֹטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹטוֹן* פרוטון*
* במילון המקורי כתוב: פּרוֹטוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פִּירִידִינְיוּם* פירידיניום*
* במילון המקורי כתוב: פּירידיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רָדִיקָל* רדיקל*
* במילון המקורי כתוב: רדיקל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טַבַּעְתִּי* טבעתי*
* במילון המקורי כתוב: טבּעתי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח* מלח*
* במילון המקורי כתוב: מלח
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח כָּפוּל* מלח כפול*
* במילון המקורי כתוב: מלח כּפוּל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
יְסוֹד* יסוד*
* במילון המקורי כתוב: יסוֹד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֶסְטֶר* אסטר*
* במילון המקורי כתוב: אֶסטֶר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מְרֻכַּז-פֵּאָה* מרוכז-פאה*
* במילון המקורי כתוב: מרוּכּז-פֵּאָה
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְלוּאוֹרוֹנְיוּם* פלואורוניום*
* במילון המקורי כתוב: פלוּאוֹרוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הָלוֹגֵן* הלוגן*
* במילון המקורי כתוב: הלוֹגן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הָלוֹגֵנִיד* הלוגניד*
* במילון המקורי כתוב: הלוֹגניד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שֶׁבַע-* שבע-*
* במילון המקורי כתוב: שבע-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שֵׁשׁ-* שש-*
* במילון המקורי כתוב: שש-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שִׁשָּׁנִי* שישני*
* במילון המקורי כתוב: שישני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
-מַיִם* -מים*
* במילון המקורי כתוב: -מים
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מְמֻיָּם* ממוים*
* במילון המקורי כתוב: ממוּים
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מִיּוּם* מיום*
* במילון המקורי כתוב: מיּוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִידְרָזִין* הידרזין*
* במילון המקורי כתוב: הידרזין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִידְרָזִינְיוּם* הידרזיניום*
* במילון המקורי כתוב: הידרזיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִידְרוֹ-* הידרו-*
* במילון המקורי כתוב: הידרוֹ-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פַּחְמֵימָן* פחמימן*
* במילון המקורי כתוב: פּחמימן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן עַל-חַמְצָנִי* מימן על-חמצני*
* במילון המקורי כתוב: מימן על-חמצני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן גָּפְרִי* מימן גופרי*, מֵימָן סוּלְפִידִי* מימן סולפידי*
* במילון המקורי כתוב: מימן גפרי
* במילון המקורי כתוב: מימן סוּלפידי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִידְרוֹקְסִיל* הידרוקסיל*
* במילון המקורי כתוב: הידרוֹקסיל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מַעַל-חַמְצָנִי* מעל-חמצני*
* במילון המקורי כתוב: מַעַל-חמצני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּת-* תת-*
* במילון המקורי כתוב: תת-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִי-אוֹרְגָּנִי* אי-אורגני*
* במילון המקורי כתוב: אי-אוֹרגני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)

אִיזוֹטוֹפּ* איזוטופ*
* במילון המקורי כתוב: איזוֹטוֹפּ
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לַנְתָּנִיד* לנתניד*
* במילון המקורי כתוב: לנתניד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיגַנְד* ליגנד*
* במילון המקורי כתוב: ליגנד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיגַנְד רַב-שִׁנִּי* ליגנד רב-שיני*
* במילון המקורי כתוב: ליגנד רב-שִנִּי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מִינֵרָל* מינרל*
* במילון המקורי כתוב: מינרל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מוֹלֵקוּלָה* מולקולה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹלקוּלה
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַד-* חד-*
* במילון המקורי כתוב: חד-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַד-אָטוֹמִי* חד-אטומי*
* במילון המקורי כתוב: חד-אטוֹמי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֶטְרָקִיס-* טטרקיס-*
* במילון המקורי כתוב: טטראקיס-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּיּוֹ-* תיו-*
* במילון המקורי כתוב: תיוֹ-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חֻמְצַת תִּיּוֹ* חומצת תיו*
* במילון המקורי כתוב: חוּמצת תיוֹ
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּיּוֹ-קַרְבּוֹנִיל* תיו-קרבוניל*
* במילון המקורי כתוב: תיוֹ-קרבּוֹניל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּיּוֹ-נִיטְרוֹזִיל* תיו-ניטרוזיל*
* במילון המקורי כתוב: תיוֹ-ניטרוֹזיל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּלַת-* תלת-*
* במילון המקורי כתוב: תלת-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טְרִיקְלִינִי* טריקליני*
* במילון המקורי כתוב: טריקליני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שְׁלוֹשָׁנִי* שלושני*
* במילון המקורי כתוב: שלוֹשני
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּלַת-חַמְצָן* תלת-חמצן* אוֹזוֹן
* במילון המקורי כתוב: תלת-חמצן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טְרִיס-* טריס-*
* במילון המקורי כתוב: טריס-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טְרִיטְיוּם* טריטיום*
* במילון המקורי כתוב: טריטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שֵׁם טְרִיוְיָאלִי* שם טריוויאלי*
* במילון המקורי כתוב: שם טריביאלי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עֶרְכוּת ערכות ל"ר: עֶרְכֻיּוֹת
עדכון: ברבים עֶרְכוּיוֹת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵי-גֶּבֶשׁ* מי-גבש*
* במילון המקורי כתוב: מי-גֶּבֶש
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זִירְקוֹנִיל* זירקוניל*
* במילון המקורי כתוב: זירקוֹניל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח-הִידְרוֹקְסִידִי* מלח-הידרוקסידי*
* במילון המקורי כתוב: מלח-הידרוֹקסידי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח אוֹקְסִידִי* מלח אוקסידי*
* במילון המקורי כתוב: מלח אוֹקסידי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח פָּשׁוּט* מלח פשוט*
* במילון המקורי כתוב: מלח פּשוּט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דְּמוּי-מֶלַח* דמוי-מלח*
* במילון המקורי כתוב: דמוּי-מלח
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סֶסְקְוִי* ססקווי*
* במילון המקורי כתוב: ססקוי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סִילָן* סילן*
* במילון המקורי כתוב: סילן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְטִיבִּין* סטיבין*
* במילון המקורי כתוב: סטיבּין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְטוֹיְכִיּוֹמֶטְרִי* סטויכיומטרי*
* במילון המקורי כתוב: סטוֹיכּיוֹמטרי
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֻתְמָר* מותמר*
* במילון המקורי כתוב: מוּתמר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הַתְמָרָה* התמרה*
* במילון המקורי כתוב: התמרה
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סוּלְפָט* סולפט*
* במילון המקורי כתוב: סוּלפט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סוּלְפִידוֹ-* סולפידו-*
* במילון המקורי כתוב: סוּלפידוֹ-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַרְבַּע-* ארבע-*
* במילון המקורי כתוב: ארבּע-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַקְטִינְיוּם* אקטיניום* מספר אטומי 89
* במילון המקורי כתוב: אַקטיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בֶּרְקֶלְיוּם* ברקליום* מספר אטומי 97
* במילון המקורי כתוב: בֶּרקֶליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כְּלוֹר* כלור* מספר אטומי 17
* במילון המקורי כתוב: כּלוֹר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוֹדְיוּם* רודיום* מספר אטומי 45
* במילון המקורי כתוב: רוֹדיוּם
דלג למונחים