כימיה אי-אורגנית (תש"ם)

סינון
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָלוּמִינְיוּם* אלומיניום*, חַמְרָן חמרן מספר אטומי 13
* במילון המקורי כתוב: אַלוּמיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמֵרִיקְיוּם* אמריקיום* מספר אטומי 95
* במילון המקורי כתוב: אַמריקיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְטִימוֹן* אנטימון* סְטִיבּ-; מספר אטומי 51
* במילון המקורי כתוב: אַנטימוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַרְסֵן* ארסן* מספר אטומי 33
* במילון המקורי כתוב: אַרְסֶן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בַּרְיוּם* בריום* מספר אטומי 56
* במילון המקורי כתוב: בַּריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בֵּרִילְיוּם* בריליום* מספר אטומי 4
* במילון המקורי כתוב: בֶּריליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּיסְמוּט* ביסמוט* מספר אטומי 83
* במילון המקורי כתוב: בּיסמוּט
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בְּרוֹם* ברום* מספר אטומי 35
* במילון המקורי כתוב: בּרוֹם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַדְמִיּוּם* קדמיום* מספר אטומי 48
* במילון המקורי כתוב: קַדְמְיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סִידָן* סידן* מספר אטומי 20
* במילון המקורי כתוב: סידן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קָלִיפוֹרְנִיּוּם* קליפורניום* מספר אטומי 98
* במילון המקורי כתוב: קַלִיפוֹרניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פַּחְמָן* פחמן* קַרְבּ-, מספר אטומי 6
* במילון המקורי כתוב: פּחמן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צֶרְיוּם* צריום* מספר אטומי 58
* במילון המקורי כתוב: צֶריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צֶסְיוּם* צסיום* מספר אטומי 55
* במילון המקורי כתוב: צֶסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כְּרוֹם* כרום* מספר אטומי 24
* במילון המקורי כתוב: כּרוֹם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קוֹבַּלְט* קובלט* מספר אטומי 27
* במילון המקורי כתוב: קוֹבּלט
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נְחֹשֶׁת* נחושת* קוּפֶּר-; מספר אטומי 29
* במילון המקורי כתוב: נחוֹשת

Latin: cuprum cuprum
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קוּרְיוּם* קוריום* מספר אטומי 96
* במילון המקורי כתוב: קוּריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דִּיסְפְּרוֹסְיוּם* דיספרוסיום* מספר אטומי 66
* במילון המקורי כתוב: דיספּרוֹסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַיְנְשְׁטַיְנִיּוּם* איינשטייניום* מספר אטומי 99
* במילון המקורי כתוב: איינשטייניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֶרְבִּיּוּם* ארביום* מספר אטומי 68
* במילון המקורי כתוב: אֶרבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֵירוֹפְּיוּם* אירופיום* מספר אטומי 63
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹפּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פֶרְמִיּוּם* פרמיום* מספר אטומי 100
* במילון המקורי כתוב: פֶרמיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְלוּאוֹר* פלואור* מספר אטומי 9
* במילון המקורי כתוב: פלוּאוֹר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְרַנְסִיּוּם* פרנסיום* מספר אטומי 87
* במילון המקורי כתוב: פרַנְסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גָּדוֹלִינְיוּם* גדוליניום* מספר אטומי 64
* במילון המקורי כתוב: גַדוֹליניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גַּלְיוּם* גליום* מספר אטומי 31
* במילון המקורי כתוב: גַליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גֶּרְמַנְיוּם* גרמניום* מספר אטומי 32
* במילון המקורי כתוב: גֶרמַניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זָהָב* זהב* אוֹר-; מספר אטומי 79
* במילון המקורי כתוב: זהב

Latin: aurum aurum
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הַפְנִיּוּם* הפניום* מספר אטומי 72
* במילון המקורי כתוב: הַפְניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הֶלְיוּם* הליום* מספר אטומי 2
* במילון המקורי כתוב: הֶליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הוֹלְמִיּוּם* הולמיום* מספר אטומי 67
* במילון המקורי כתוב: הוֹלמיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן* מימן* מספר אטומי 1
* במילון המקורי כתוב: מימן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִינְדִּיּוּם* אינדיום* מספר אטומי 49
* במילון המקורי כתוב: אִינדיוּם
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִירִידְיוּם* אירידיום* מספר אטומי 77
* במילון המקורי כתוב: אִירִידיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בַּרְזֶל* ברזל* פֶר-; מספר אטומי 26
* במילון המקורי כתוב: בּרזל

Latin: ferrum ferrum
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קְרִיפְּטוֹן* קריפטון* מספר אטומי 36
* במילון המקורי כתוב: קְריפּטוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לַנְתָּן* לנתן* מספר אטומי 57
* במילון המקורי כתוב: לַנתָן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לוֹרֶנְסִיּוּם* לורנסיום* מספר אטומי 103
* במילון המקורי כתוב: לוֹרֶנסיוּם
הסמל המעודכן: Lr
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עוֹפֶרֶת* עופרת* פְּלוּמְבּ-; מספר אטומי 82
* במילון המקורי כתוב: עוֹפרת
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לִיתְיוּם* ליתיום* מספר אטומי 3
* במילון המקורי כתוב: ליתיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
לוּטֶטְיוּם* לוטטיום* מספר אטומי 71
* במילון המקורי כתוב: לוּטֶטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מַגְנֶזְיוּם* מגנזיום* מספר אטומי 12
* במילון המקורי כתוב: מגנֶסיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶנְדֵּלֶבְיוּם* מנדלביום* מספר אטומי 101
* במילון המקורי כתוב: מֶנדֶלֶביוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כַּסְפִּית* כספית* מֶרְקוּר-; מספר אטומי 80
* במילון המקורי כתוב: כּספּית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מוֹלִיבְּדֵּן* מוליבדן* מספר אטומי 42
* במילון המקורי כתוב: מוֹליבְּדֶן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נֵאוֹדִימְיוּם* נאודימיום* מספר אטומי 60
* במילון המקורי כתוב: נֵיאוֹדימיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נֵאוֹן* נאון* מספר אטומי 10
* במילון המקורי כתוב: נֵיאוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נֶפְּטוּנְיוּם* נפטוניום* מספר אטומי 93
* במילון המקורי כתוב: נֶפְּטוּניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נִיקֶל* ניקל* מספר אטומי 28
* במילון המקורי כתוב: ניקל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נִיּוֹבְּיוּם* ניוביום* מספר אטומי 41
* במילון המקורי כתוב: נִיוֹבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַנְקָן* חנקן* מספר אטומי 7
* במילון המקורי כתוב: חנקן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נוֹבֶּלְיוּם* נובליום* מספר אטומי 102
* במילון המקורי כתוב: נוֹבֶּליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוֹסְמִיּוּם* אוסמיום* מספר אטומי 76
* במילון המקורי כתוב: אוֹסְמיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַמְצָן* חמצן* מספר אטומי 8
* במילון המקורי כתוב: חמצן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פָּלַדְיוּם* פלדיום* מספר אטומי 46
* במילון המקורי כתוב: פַּלַדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זַרְחָן* זרחן* מספר אטומי 15
* במילון המקורי כתוב: זרחן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּלָטִינָה* פלטינה* מספר אטומי 78
* במילון המקורי כתוב: פְּלַטין
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּלוּטוֹנְיוּם* פלוטוניום* מספר אטומי 94
* במילון המקורי כתוב: פּלוּטוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פּוֹלוֹנְיוּם* פולוניום* מספר אטומי 84
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלוֹניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַשְׁלְגָן* אשלגן* מספר אטומי 19
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁלָגָן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרָסֵאוֹדִימְיוּם* פרסאודימיום* מספר אטומי 59
* במילון המקורי כתוב: פְּרַסִיאוֹדימיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹמֶתְיוּם* פרומתיום* מספר אטומי 61
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹמֶתיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹטַקְטִינְיוּם* פרוטקטיניום* מספר אטומי 91
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹטַאקטיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רַדְיוּם* רדיום* מספר אטומי 88
* במילון המקורי כתוב: רַדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רָדוֹן* רדון* מספר אטומי 86
* במילון המקורי כתוב: רַדוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רֶנְיוּם* רניום* מספר אטומי 75
* במילון המקורי כתוב: רֶניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוּבִּידְיוּם* רובידיום* מספר אטומי 37
* במילון המקורי כתוב: רוּבּידיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוּתֶנְיוּם* רותניום* מספר אטומי 44
* במילון המקורי כתוב: רוּתֶניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סָמַרְיוּם* סמריום* מספר אטומי 62
* במילון המקורי כתוב: סַמַריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְקַנְדִּיּוּם* סקנדיום* מספר אטומי 21
* במילון המקורי כתוב: סְקַנדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סֵלֶנְיוּם* סלניום* מספר אטומי 34
* במילון המקורי כתוב: סֶלֶניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צֹרָן* צורן*, סִילִיקְיוּם* סיליקיום* מספר אטומי 14
* במילון המקורי כתוב: צוֹרן
* במילון המקורי כתוב: סיליקיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כֶּסֶף* כסף* אַרְגֵּנְט-; מספר אטומי 47
* במילון המקורי כתוב: כּסף
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
נַתְרָן* נתרן* מספר אטומי 11
* במילון המקורי כתוב: נתרן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְטְרוֹנְטִיּוּם* סטרונטיום* מספר אטומי 38
* במילון המקורי כתוב: סְטרוֹנטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
גָּפְרִית* גופרית* סוּלְפ-; מספר אטומי 16
* במילון המקורי כתוב: גפרית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טַנְטָל* טנטל* מספר אטומי 73
* במילון המקורי כתוב: טַנְטַל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֶכְנֶטְיוּם* טכנטיום* מספר אטומי 43
* במילון המקורי כתוב: טֶכנֶטיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֵלוּרְיוּם* טלוריום* מספר אטומי 52
* במילון המקורי כתוב: טֶלוּריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טֶרְבִּיּוּם* טרביום* מספר אטומי 65
* במילון המקורי כתוב: טֶרְבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּלְיוּם* תליום* מספר אטומי 81
* במילון המקורי כתוב: תַליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תּוֹרְיוּם* תוריום* מספר אטומי 90
* במילון המקורי כתוב: תוֹריוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תּוּלְיוּם* תוליום* מספר אטומי 69
* במילון המקורי כתוב: תוּליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בְּדִיל* בדיל* סְטַנ-; מספר אטומי 50
* במילון המקורי כתוב: בּדיל
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טִיטַנְיוּם* טיטניום* מספר אטומי 22
* במילון המקורי כתוב: טיטַניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אוּרַנְיוּם* אורניום* מספר אטומי 92
* במילון המקורי כתוב: אוּרַניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
וָנַדְיוּם* ונדיום* מספר אטומי 23
* במילון המקורי כתוב: וַנַדיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
ווֹלְפְרָם* וולפרם* מספר אטומי 74
* במילון המקורי כתוב: ווֹלפְרָם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קְסֵנוֹן* קסנון* מספר אטומי 54
* במילון המקורי כתוב: קסֶנוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִיטֶרְבִּיּוּם* איטרביום* מספר אטומי 70
* במילון המקורי כתוב: אִיטֶרבּיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִיטְרִיּוּם* איטריום* מספר אטומי 39
* במילון המקורי כתוב: איטְרְיוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָבָץ אבץ צִינְק-; מספר אטומי 30
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
זִירְקוֹנְיוּם* זירקוניום* מספר אטומי 40
* במילון המקורי כתוב: זִירקוֹניוּם
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַטְיוֹן* קטיון*
* במילון המקורי כתוב: קטיוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִצְבִּית* הצבית* פּ"י
* במילון המקורי כתוב: הצבּית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צוֹבֵת* צובת*
* במילון המקורי כתוב: צוֹבת
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צִיס-* ציס-*
* במילון המקורי כתוב: ציס-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּרְכֹּבֶת* תרכובת* ל"ר: תרכּוֹבוֹת
* במילון המקורי כתוב: תּרכּוֹבת
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קֻבִּי* קובי*
* במילון המקורי כתוב: קוּבּי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמִיד* אמיד*
* במילון המקורי כתוב: אמיד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמוֹן* אמון*
* במילון המקורי כתוב: אמוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן* אניון*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
-מַיִם* -מים*
* במילון המקורי כתוב: -מים
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָסִים-* אסים-*
* במילון המקורי כתוב: אסים-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָטוֹם* אטום*
* במילון המקורי כתוב: אטוֹם
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בָּסִיס* בסיס*
* במילון המקורי כתוב: בּסיס
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דּוּ-* דו-*
* במילון המקורי כתוב: דוּ-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּינָרִי* בינרי*
* במילון המקורי כתוב: בּינארי
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּיס-* ביס-*
* במילון המקורי כתוב: בּיס-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בּוֹרָן* בורן*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹרן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְתָמִי* סתמי* כגון: ליגנד סתמי, מולקוּלה סתמית
* במילון המקורי כתוב: סתמי

neutral neutral e.g. n. ligand, n. molecule
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת* ל"ר: תחמוצות
* במילון המקורי כתוב: תחמוצת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עַל-* על-*
* במילון המקורי כתוב: על-
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלימֶר
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹטוֹן* פרוטון*
* במילון המקורי כתוב: פּרוֹטוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח* מלח*
* במילון המקורי כתוב: מלח
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
יְסוֹד* יסוד*
* במילון המקורי כתוב: יסוֹד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֶסְטֶר* אסטר*
* במילון המקורי כתוב: אֶסטֶר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שֵׁשׁ-* שש-*
* במילון המקורי כתוב: שש-
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִידְרוֹ-* הידרו-*
* במילון המקורי כתוב: הידרוֹ-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן גָּפְרִי* מימן גופרי*, מֵימָן סוּלְפִידִי* מימן סולפידי*
* במילון המקורי כתוב: מימן גפרי
* במילון המקורי כתוב: מימן סוּלפידי
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּת-* תת-*
* במילון המקורי כתוב: תת-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)

אִיזוֹטוֹפּ* איזוטופ*
* במילון המקורי כתוב: איזוֹטוֹפּ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַד-* חד-*
* במילון המקורי כתוב: חד-
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּיּוֹ-* תיו-*
* במילון המקורי כתוב: תיוֹ-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּלַת-* תלת-*
* במילון המקורי כתוב: תלת-
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּלַת-חַמְצָן* תלת-חמצן* אוֹזוֹן
* במילון המקורי כתוב: תלת-חמצן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טְרִיס-* טריס-*
* במילון המקורי כתוב: טריס-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עֶרְכוּת ערכות ל"ר: עֶרְכֻיּוֹת
עדכון: ברבים עֶרְכוּיוֹת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סִילָן* סילן*
* במילון המקורי כתוב: סילן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַקְטִינְיוּם* אקטיניום* מספר אטומי 89
* במילון המקורי כתוב: אַקטיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בֶּרְקֶלְיוּם* ברקליום* מספר אטומי 97
* במילון המקורי כתוב: בֶּרקֶליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כְּלוֹר* כלור* מספר אטומי 17
* במילון המקורי כתוב: כּלוֹר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוֹדְיוּם* רודיום* מספר אטומי 45
* במילון המקורי כתוב: רוֹדיוּם
דלג למונחים