הידרוליקה (תשכ"ג)

סינון
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
הִידְרוֹמֶטְרִיָּה* הידרומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹמֶטְרְיָה
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בַּר הִתְנַזְּלוּת בר התנזלות, בַּת הִתְנַזְּלוּת בת התנזלות מ"ר בְּנֵי הִתְנַזְּלוּת, בְּנוֹת הִתְנַזְּלוּת
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
סֶנְטִיפּוּאָז* סנטיפואז*
* במילון המקורי כתוב: סֶנְטִי-פּוּאָז
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צְפִיפוּת צפיפות מונח כללי, הכולל משקל סגולי, מסה סגולית, משקל יחסי או מסה יחסית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית*, צְפִיפוּת מָסִית* צפיפות מסית* מסה של יחידת נפח
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
* במילון המקורי כתוב: צְפִיפוּת מַסִּית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי היחס בין המשקל הסגולי או המסה הסגולית של חומר לבין המשקל הסגולי או המסה הסגולית של חומר השוואה מסוים - מים לנוזלים, אוויר לגזים - בתנאים תקניים
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צְפִיפוּת יַחֲסִית צפיפות יחסית ביחס אל נפח שווה של חומר השוואה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
לְחִיצָה לחיצה פעולת כוחות בכיוון אחד, הגורמת להתקצרות הגוף הנלחץ
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
דְּחִיסָה דחיסה לחיצה מכל הצדדים לגבי נוזל או גז, הגורמת הקטנת הנפח
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
הִתְקַדְּמוּת התקדמות תנועה של חזית גל קדימה
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה קִינֵטִית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵנֶרְגִּיָּה סְגֻלִּית* אנרגייה סגולית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה סְגֻלִּית
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
כּוֹחַ עִלּוּי* כוח עילוי* בהידרוסטאטיקה
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עִלּוּי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מֵטָצֶנְטֶר* מטצנטר*
* במילון המקורי כתוב: מֶטָצֶנְטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
גֹּבַהּ מֵטָצֶנְטְרִי* גובה מטצנטרי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּבַהּ מֶטָצֶנְטְרִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מָסָה נִדְמֵית* מסה נדמית*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה נִדְמֵית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִתְקָף מתקף, אִימְפּוּלְס* אימפולס*
* במילון המקורי כתוב: אִמְפּוּלְסְ
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פֵּרוּס הַמְּהִירוּיוֹת* פירוס המהירויות*
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּס הַמְּהִירֻיּוֹת
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אִיזוֹתֵרְם* איזותרם*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹתֶרְם
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פּוֹטֶנְצִיַּאל הַמְּהִירוּת* פוטנציאל המהירות*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַמְּהִירוּת
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
שְׁוֵה פּוֹטֶנְצִיָּאל* שווה פוטנציאל* ש"ע וש"ת
* במילון המקורי כתוב: שְׁוֵה פּוֹטֶנְצְיָל
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִשְׁטָח שְׁוֵה פּוֹטֶנְצִיָּאל* משטח שווה פוטנציאל*, מִשְׁטָח אֶקְוִיפּוֹטֶנְצְיָאלִי* משטח אקוויפוטנציאלי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁטָח שְׁוֵה פּוֹטֶנְצְיָל
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁטָח אֶקְוִיפּוֹטֶנְצְיָלִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צִירְקוּלַצְיָה צירקולציה אינטגרל המהירות לאורך קו סגור
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵפֵקְט מַגְנוּס* אפקט מגנוס*
* במילון המקורי כתוב: אֱפֶקְטְ מַגְנוּס
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בִּזְבּוּז אֵנֶרְגִּיָּה* בזבוז אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: בִּזְבּוּז אֱנֶרְגְּיָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
כּוֹחַ עִלּוּי* כוח עילוי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עִלּוּי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
כּוֹחַ הַגְּרָר* כוח הגרר*, כּוֹחַ הַהִתְנַגְּדוּת* כוח ההתנגדות*, כּוֹחַ הַהִתְנַגְּדוּת לִזְרִימָה* כוח ההתנגדות לזרימה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַגְּרָר
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַהִתְנַגְּדוּת
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַהִתְנַגְּדוּת לִזְרִימָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
זְרִימוּת זרימות תכונת הגוף המוצק, שהוא בעל צורה זרימה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אָנָלִיזָה מְמַדִּית* אנליזה ממדית*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָלִיזָה מְמַדִּית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אַב-טִיפּוּס אב-טיפוס במילון: אַבְטִפּוּס בתיבה אחת. על פי החלטת האקדמיה יש להפריד לשתי תיבות.
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
תַּבְנִית תבנית, מוֹדֵל* מודל*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֶל
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִסְפַּר רֵנוֹלְדְס* מספר רנולדס*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר רֶנוֹלְדְּס
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִסְפַּר וֶבֶּר* מספר ובר*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר וֵבֶּר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵפֵקְט הַקָּצֶה* אפקט הקצה*, אֵפֵקְט הַשָּׂפָה* אפקט השפה*
* במילון המקורי כתוב: אֱפֶקְטְ הַקָּצֶה
* במילון המקורי כתוב: אֱפֶקְטְ הַשָּׂפָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
זְרִימָה פּוֹטֶנְצִיָּאלִית* זרימה פוטנציאלית*
* במילון המקורי כתוב: זְרִימָה פּוֹטֶנְצְיָלִית
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בִּצְבּוּץ בצבוץ יציאת מים מתוך האדמה, לאחר שחלחלו דרכה
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
קָדְקוֹד* קודקוד*, קָדְקוֹד שֶׁל סֶכֶר* קודקוד של סכר*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד שֶׁל סֶכֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
יַרְכָּתַיִם* ירכתיים*, יַרְכָּתַיִם שֶׁל סֶכֶר* ירכתיים של סכר*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָתַיִם
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָתַיִם שֶׁל סֶכֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
יַרְכָּה* ירכה* מ"ר יַרְכָתַיִם, יַרְכָּה שֶׁל גֶּשֶׁר* ירכה של גשר*, יַרְכָּה שֶׁל מַשְׁעֵנָה* ירכה של משענה*
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה שֶׁל גֶּשֶׁר
* במילון המקורי כתוב: יַרְכָה שֶׁל מַשְׁעֵנָה
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִגְלָשׁ מַלְבְּנִי* מגלש מלבני*
* במילון המקורי כתוב: מִגְלָשׁ מַלְבֵּנִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִגְלָשׁ פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִי* מגלש פרופורציוני*
* במילון המקורי כתוב: מִגְלָשׁ פְּרוֹפּוֹרְצְיוֹנִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
תְּלָלָה תללה תעלה בדמות מרזב, היורדת בשיפוע תלול
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
סִיפוֹן סיפון מורכב מחלק עולה, הקרוי גִּשְׁתָּה ומחלק יורד, הקרוי בַּת גִּשְׁתָּה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
קַו הָאֵנֶרְגִּיָּה* קו האנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: קַו הָאֱנֶרְגְּיָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
הֶפְסֵד אֵנֶרְגִּיָּה* הפסד אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: הֶפְסֵד אֱנֶרְגְּיָה
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
גְּרַדְיֵנְט הִידְרוֹלִי* גרדיינט הידרולי*
* במילון המקורי כתוב: גְּרַדְיֶנְטְ הִידְרוֹלִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
דֹּפֶן דופן של צינור, תעלה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַחֲזוֹר מחזור תנועתו של נוזל חוזר למוצאו
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
תְּרִיס תריס כל מתקן המשמש לסגירת ארובה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
נַחַל נחל, נַחַל אֵיתָן נחל איתן המושך מימיו במשך השנה כולה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
נַחַל אַכְזָב נחל אכזב שלא כל השנה יש בו מים
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פֶּלֶג הָרִים פלג הרים, טוֹרֵנְט* טורנט*
* במילון המקורי כתוב: טוֹרֶנְטְ
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
תִּעוּל תיעול התקנת תעלות או העברה בתעלות
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
הֶעֱבֵר העבר ספיקה מחולקת בשורש הרבוע של השיפוע
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
עוּקָה עוקה שקע קטן בקרקעית של מכל
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בּוֹר בור חפוּר, להבדיל מדוּת, שהוא בנוי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
דּוּת דות מ"ר דּוּתִים
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)

yield yield of a well
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
שְׁפִילָה שפילה ירידה איטית
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד מַיִם מד מים מ"ר מַדֵּי מַיִם
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד וֶנְטוּרִי מד ונטורי, וֶנְטוּרִימֵטֶר* ונטורימטר*
* במילון המקורי כתוב: וֶנְטוּרִימֶטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פֶּתַח דִּיאַפְרַגְמָה* פתח דיאפרגמה*
* במילון המקורי כתוב: פֶּתַח דְּיָפְרַגְמָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)