הידרוליקה (תשכ"ג)


הקדמה - מילון למונחי ההידרוליקה

 

מילון זה למונחי ההידרוליקה צורף משלוש רשימות שנידונו בפרקי זמן שונים בוועדות מיוחדות שעל-יד הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה מטעם האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.

הרשימה הראשונה היא מימי ועד הלשון העברית, וראשיתה בהצעת מונחים שהכין הא' שרגא אירמאי לפי החומר הנלמד בטכניון בשיעוריו ובשיעורי הא' יוסף ברויר ז"ל. בדיון במונחים אלה חלו הפוגות ממושכות מפאת מאורעות הזמן, והוא נמשך מחצי שנת תש"ה עד חצי שנת תשי"א.

פעמיים  במשך  הדיונים  הוצעו  המונחים  בחוזרים  לחברי  ועד  הלשון  ולבעלי  המקצוע, ומקבלי       החוזרים העירו על ההצעות והציעו תיקונים. אחר סיום הדיונים נתפרסמה הרשימה בלשוננו יז (תשי"א), עמ' 253–261.

רשימה שנייה, שבאה להשלים את הראשונה, חוברה על ידי הא' ח"א [ח"מ?] דיסקין על יסוד ספרי מקצוע שונים ועל יסוד רשימת מונחים, שליקט הא' ז' קרונפלד מתוך הפרק "הידרומכניקה והידראוליקה" מאת הא' ש' אירמאי ב"מדריך לאינג'נר" כרך א'. הוועדה המקצועית דנה ברשימה בשבע ישיבות בשנת תשי"ח, שלחה את הצעותיה בחוזר אל חברי האקדמיה ובעלי המקצוע, ואחר קבלת ההערות חזרה ועיינה במונחים בארבע ישיבות בשנת תש"ך.

הרשימה השלישית, הכוללת מילואים נוספים לרשימות הנ"ל, חוברה אף היא על ידי הא' ח"א [ח"מ?] דיסקין, והוועדה המקצועית דנה בה בשלוש ישיבות בשנת תשכ"א.

באותה שנה הובא המילון כולו לפני חברי האקדמיה בהודעת-סיכום. קצת ערכים שעל הנקבע בהם בא ערעור, נידונו עוד בוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה.

מליאת האקדמיה ללשון העברית דנה במילון ואישרה את המונחים שבו בישיבותיה ביום ל' בסיוון תשכ"א (ישיבה מ"א) וביום כ"ט בכסלו תשכ"ב (ישיבה מ"ו).

תודת האקדמיה והטכניון נתונה לכל האנשים שהשתתפו בוועדות הנ"ל, קצתם בכל שלבי העבודה הממושכת וקצתם בשלבים אחדים, והם האדונים ק' אידלשטיין, ש' אירמאי, עלי איתן, אורי אסטרחן (מזכיר הוועדות), י' ארליך, יחיאל בן-נון, יוסף ברויר, ס' גולדברג, ז' גיחון, ס' דיוויס, ח"מ דיסקין, נ' כהן, י' פרושנסקי, א' פרסמן, ז' קרונפלד, י' קרני, א' קרשון, י"מ רבין, מ' רם.

כן יעמדו על הברכה האנשים שהסתייעו הוועדות בהערותיהם על החוזרים, והם האדונים ק' אידלשטיין, י' ארליך, י' בורישנסקי, זאב בן-חיים, מ' גולדשמידט, מ' גלברט, אהרן דותן, נ' גפן, א' הלוי, שמואל ייבין, יעקב כהן, אהרן מירסקי, מ' מנדלברג, ש' מץ, ב' פלדשטיין, א' קולר, ז' קרונפלד, אפרים קצ'לסקי (קציר), מ' רם, יצחק שבטיאל, ק"א שטרק.

המהדורה המודפסת: האדונים ע' איתן וא' אסטרחן ערכו את המילון להדפסה; הגב' בלהה בר הכינה את המפתחות והגיהה, בעזרת האדונים גדעון הנמן ומאיר מדן, את הגהות הדפוס.

 

פרופ' יוסף ברויר ז"ל

המילון הזה מוקדש לזכרו של פרופ' יוסף ברויר, פרופסור בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, וחבר הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה מיום היווסדה, שהלך לעולמו ביום י"ב באלול תשכ"ב, והוא בן שמונים.

המנוח נולד בגבול סלובקיה והונגריה בשנת 1880, קיבל חינוך מסורתי יהודי וחינוך כללי בלשון ההונגרית, ובהיותו סטודנט באוניברסיטת בודאפשט היה גם תלמיד בבית המדרש לרבנים שבעיר זו. אחר גמר לימודיו כמהנדס בנאי התמחה בעבודה מעשית במפעלים הידורטכניים ובבניית דרכים וכבישים במחוזות המלכות ההונגרית. עלה לארץ-ישראל בשנת 1921 ועבד במפעלים הידרוטכניים, סניטריים וחקלאיים רבים. ייבש את ביצות עמק יזרעאל, עמק זבולון, עמק חפר, הרצלייה ועוד. הכין תכניות להספקת מים ולביוב בחיפה ובסביבתה, יזם את השימוש בהמטרה ואת גידול הקרפיונים בברכות בארץ ונמנה עם מייסדי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל ומכון התקנים הישראלי.

בשנת 1926 נצטרף לטכניון ועד 1954 הורה בו את המקצועות ההידרוטכניים למיניהם, ואף כיהן זמן-מה כמנהל הטכניון בפועל. כחניך בית המדרש לרבנים היה בקי בשפה העברית ובתנ"ך, והרצאותיו הצטיינו בסגנונן היפה ובבהירותן. כשחלק מהן נתפרסם אחר כך בכתובים, אצרו אוצר של מונחים מקצועיים עבריים, שהוא הכניסם ראשון בחיי יום-יום.

עם כינון הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה מטעם ועד הלשון העברית והטכניון נתמנה לחבר בה והיה פעיל עד סוף ימיו בוועדות מקצועיות רבות: בוועדות למונחי הידרוליקה, הסדרת נהרות, ניקוז, גלים, סכרים, ביוב ותברואה וכו'. בידיעותיו המקצועיות העמוקות ובשליטתו בשפה העברית תרם רבות לקידום השפה הטכנית בתחומי מומחיותו. נתקיים בו הפך דברי המדרש: "יפיותיו של שם באהלי יפת" ["יפיותו של יפת יהיה באהלי שם" (ילקוט שמעוני סא; תלמוד בבלי מגילה ט ע"ב, ושם: "יהא"].

בזכות פועלו לבניין הארץ בהנדסה ובהוראה זכה להכרה ולהערכה, ובשנת 1961 כיבדה אותו עיריית חיפה בתואר אזרח כבוד של העיר. כשם שבתורת ההנדסה היה מדקדק ומשתדל, כך בתורה שבין אדם לחברו. בלב כל יודעיו יישאר זכרו קבוע בחיבה ובהערצה, לא בזכות מעשיו בלבד, אלא אף בזכות מידותיו התרומיות, מידות של בן-עלייה.

יהי זכרו ברוך.

***

ביום י"ח בתשרי תשכ"ג (16 באוקטובר 1962) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שהמילון למונחי ההידרוליקה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 968, כ"ז בתשרי תשכ"ג (25 באוקטובר 1962).

"מילון למונחי ההידרוליקה" עברי–אנגלי–צרפתי–גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים וחיפה, תשכ"ג.