מטאורולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
המונח המעודכן: גִּשֵּׁשׁ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מִדְמוּד מדמוד, הַפְרָחַת רַדְיוֹסוֹנְד* הפרחת רדיוסונד*
מַדְמָדָה לְ מדמדה ל תוֹצאת הפּעוּלה
* במילון המקורי כתוב: הַפְרָחַת רַדְיוֹסוֹנְדְּ
המונחים המעודכנים: גִּשּׁוּשׁ, הַפְרָחַת גָּשׁוֹשׁ רַדְיוֹ
העתק
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר* תרמומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר יָבֵשׁ* תרמומטר יבש*, תֶּרְמוֹמֵטֶר יְבֵשׁ הַגֻּלָּה* תרמומטר יבש הגולה*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר יָבֵשׁ
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר יְבֵשׁ הַגֻּלָּה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר רָטֹב* תרמומטר רטוב*, תֶּרְמוֹמֵטֶר רְטֹב הַגֻּלָּה* תרמומטר רטוב הגולה*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר רָטֹב
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר רְטֹב הַגֻּלָּה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר שְׁחֹר הַגֻּלָּה* תרמומטר שחור הגולה*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר שְׁחֹר הַגֻּלָּה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פְּסִיכְרוֹמֵטֶר* פסיכרומטר*
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכְרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פְּסִיכְרוֹמֵטֶר קֶלַע* פסיכרומטר קלע*
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכְרוֹמֶטֶר קֶלַע
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר קַרְקַע* תרמומטר קרקע*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר קַרְקַע
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תֶּרְמוֹמֵטֶר נִסְפָּח* תרמומטר נספח*, תֶּרְמוֹמֵטֶר נִסְפָּח לַבָּרוֹמֵטֶר* תרמומטר נספח לברומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר נִסְפָּח
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר נִסְפָּח לַבָּרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רִשְׁמַת הַטֶּמְפֵּרָטוּרָה רשמת הטמפרטורה הנפרד: רִשְׁמָה, תֶּרְמוֹגְרָם* תרמוגרם*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹגְרַם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
הִיגְרוֹמֵטֶר* היגרומטר*, מַד לַחוּת מד לחות
* במילון המקורי כתוב: הִיגְרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
הִיגְרוֹגְרָף* היגרוגרף*, רוֹשֵׁם לַחוּת רושם לחות
* במילון המקורי כתוב: הִגְרוֹגְרָף
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּרוֹמֵטֶר* ברומטר*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּרוֹמֵטֶר אָנֵרוֹאִידִי* ברומטר אנרואידי*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר אָנֶרוֹאִידִי
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רִשְׁמַת הַלַּחַץ רשמת הלחץ, בָּרוֹגְרָם* ברוגרם*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹגְרַם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּרוֹתֶרְמוֹגְרָף ברותרמוגרף רוֹשם הטמפּרטוּרה ולחץ האטמוֹספרה
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אַקְטִינוֹמֵטֶר* אקטינומטר* מד-קרינה לקרניים אקטיניוֹת
* במילון המקורי כתוב: אַקְטִינוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פִּירְהֶלְיוֹמֵטֶר* פירהליומטר*
* במילון המקורי כתוב: פִּירְהֶלְיוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מַד רוּחַ מד רוח, אָנֶמוֹמֵטֶר* אנמומטר*
* במילון המקורי כתוב: אָנֶמוֹמֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רִשְׁמַת הָרוּחַ רשמת הרוח, אָנֵמוֹגְרָם* אנמוגרם*
* במילון המקורי כתוב: אָנֶמוֹגְרַם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
לִיזִימֵטֶר* ליזימטר*
* במילון המקורי כתוב: לִיזִימֶטֶר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
נֵפוֹסְקוֹפּ* נפוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: נֵפוֹסְקוֹףּ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
כַּדּוּר פּוֹרֵחַ כדור פורח, בָּלוֹן* בלון*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּלוֹן תַּצְפִּיּוֹת* בלון תצפיות*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן תַּצְפִּיּוֹת
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מַדְמַד רַדְיוֹ מדמד רדיו, מַדְמַד מדמד, רַדְיוֹסוֹנְד* רדיוסונד*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוֹסוֹנְדְּ
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ רַדְיוֹ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בָּלוֹן מַדְמַד* בלון מדמד*, בָּלוֹן רַדְיוֹסוֹנְד* בלון רדיוסונד*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן מַדְמַד
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹן רַדְיוֹסוֹנְדְּ
המונח המעודכן: בָּלוֹן גָּשׁוֹשׁ
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַחְוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פִּגּוּר פיגור התגוּבה של המכשיר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָלַקְסְ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מֵנִיסְקוּס* מניסקוס*
* במילון המקורי כתוב: מֶנִיסְקוּס
העתק
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אָזִימוּט* אזימוט*
* במילון המקורי כתוב: אַזִּימוּט
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
צִיּוּנֵי בּוֹפוֹרְט* ציוני בופורט*
* במילון המקורי כתוב: צִיּוּנֵי בּוֹפוֹרְטְ
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
קֶרֶס קרס לסימוּן מהירוּת הרוּח
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
גְּרַדְיֵנְט* גרדיינט*
* במילון המקורי כתוב: גְּרַדְיֶנְטְ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
מִפְלָס מפלס כּגוֹן: מִפְלַס לַחַץ, מִפְלָס אִיזֶנְטְרוֹפִּי
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזָלוֹבָּר* איזלובר*
* במילון המקורי כתוב: אִיזַלּוֹבָּר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹהִיפְּס* איזוהיפס*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹהִיפְּסְ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹתֵרְם* איזותרם*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹתֶרְם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹסְטֶר* איזוסטר*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹסְטֵר
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אִיזוֹהִיאֵט* איזוהיאט*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹהִיאֶט
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טֵפִיגְרָם* טפיגרם*
* במילון המקורי כתוב: טֶפִיגְרַם
המונח המעודכן: רִשְׁמַת גָּשׁוֹשׁ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טְרוֹפּוֹפָּאוּזָה* טרופופאוזה*
* במילון המקורי כתוב: טְרוֹפּוֹפּוֹזָה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
גֵּאוֹפּוֹטֶנְצִיָּאל* גאופוטנציאל*
* במילון המקורי כתוב: גֵּאוֹפּוֹטֶנְצְיָל
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּם הַיָּם הַמְּמֻצָּע* רום הים הממוצע*
* במילון המקורי כתוב: רוּם הַיָּם הַמְמֻצָּע
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
פָטָה מוֹרְגָנָה* פטה מורגנה*
* במילון המקורי כתוב: פָטָה מוֹרְגָּנָה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בְּרִיקָה בְּעָנָן בריקה בענן האוֹר המפוּזר של בּרק, כּשהזיק אינוֹ נראה
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
בְּרִיקָה רְחוֹקָה בריקה רחוקה זיק רחוֹק, הנראה בּאוֹפק, והוּא רחוֹק מכּדי שמיעת הרעם
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
קָרָה קרה ירידת הטמפּרטוּרה ל-0 מעלוֹת צלזיוּס
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טֶמְפֵּרָטוּרָה מֻחְלֶטֶת* טמפרטורה מוחלטת*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֵּרָטוּרָה מָחְלֶטֶת
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
טֶמְפֵּרָטוּרָה בָּלִיסְטִית* טמפרטורה בליסטית*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֵּרָטוּרָה בַּלִּיסְטִית
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
סֻלַּם צֶלְזִיּוּס* סולם צלזיוס*, סֻלַּם טֶמְפֵּרָטוּרָה לְפִי צֶלְזִיּוּס* סולם טמפרטורה לפי צלזיוס*
* במילון המקורי כתוב: סֻלַּם צֶלְזְיוּס
* במילון המקורי כתוב: סֻלַּם טֶמְפֵּרָטוּרָה לְפִי צֶלְזְיוּס
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
אַדְיַאבָּטִי* אדיאבטי*
* במילון המקורי כתוב: אַדְיַבָּטִי
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
שִׁעוּר מַפָּל אַדְיַאבָּטִי בְּיָבֵשׁ* שיעור מפל אדיאבטי ביבש*
* במילון המקורי כתוב: שִׁעוּר מַפָּל אַדְיַבָּטִי בְּיָבֵשׁ
העתק
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּחַ אִיזָלוֹבָּרִית* רוח איזלוברית*
* במילון המקורי כתוב: רוּחַ אִיזַלּוֹבָּרִית
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּחַ קָדִים רוח קדים בּערבית: שַׁרְקִיָּה

Eastern wind Eastern wind a hot wind over the east coast areas of the Mediterranean
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
חַמְסִין חמסין שם הרוּח הדרוֹמית היבשה והחמה מאוֹד, הנוֹשבת בּמצרים בּקדמת שקעים, המתקדמים מזרחה לאוֹרך אגן הים התיכוֹן אוֹ מעל לחוֹף
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
הוּרִיקָן* הוריקן*
* במילון המקורי כתוב: הוּרָקָן
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תִּימְרַת אָבָק* תימרת אבק*
* במילון המקורי כתוב: תִּמְרַת אָבָק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
תִּימְרַת חוֹל* תימרת חול*
* במילון המקורי כתוב: תִּמְרַת חוֹל
העתק
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְט* דרגת בופורט*, דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְט לְחֹזֶק הָרוּחַ* דרגת בופורט לחוזק הרוח*, מִסְפַּר בּוֹפוֹרְט* מספר בופורט*, מִסְפַּר בּוֹפוֹרְט לְחֹזֶק הָרוּחַ* מספר בופורט לחוזק הרוח*
* במילון המקורי כתוב: דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְטְ
* במילון המקורי כתוב: דַּרְגַּת בּוֹפוֹרְטְ לְחֹזֶק הָרוּחַ
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר בּוֹפוֹרְטְ
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר בּוֹפוֹרְטְ לְחֹזֶק הָרוּחַ
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)

gale gale formerly: fresh gale
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)

storm storm formerly: whole gale
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
רוּחַ הוּרִיקָן* רוח הוריקן*
* במילון המקורי כתוב: רוּחַ הוּרָקָן
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
לַחוּת מֻחְלֶטֶת* לחות מוחלטת*
* במילון המקורי כתוב: לַחוּת מָחְלֶטֶת
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
עֲרָפֶל קַל ערפל קל בּשימוּש לא-מקצוֹעי בּאמריקה משמש בּמוּבן רסס drizzle
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
קַסְטֵלָנוּס* קסטלנוס*
* במילון המקורי כתוב: קַסְטֶלָּנוּס