מטאורולוגיה (תשל"א)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי המטאורולוגיה

תחילת העבודה בקביעת מונחים למטאורולוגיה הייתה בוועדת מונחים שפעלה מטעם חיל האוויר בשנים תש"ט עד תשי"א, ובה ייצגו את ועד הלשון האדונים נתן שיפריס ועלי איתן. הא' י' טוקטלי אסף והכין את הערכים לדיון והשתתף בישיבות הוועדה מטעם השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה, ובהמשך העבודה העמיד עצמו לרשות ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית בכל שנות הטיפול במילון זה.

בטבת תשי"א הוציא השירות המטאורולוגי קובץ ארעי של המונחים שנדונו בוועדה, ומזכירות ועד הלשון שלחה חוברת זו לחברי הוועד ולמספר רב של בעלי מקצוע לקבל מהם הערות והצעות תיקון. נענו לפנייה זו ושלחו הערות האדונים יעקב כהן, שמואל ייבין, י' כצנלסון, י' לורך, ד' עמירן, י' פלמוני ומ' רוזנטל. באייר תשי"ב נשלח חוזר מיוחד לבירור מונחים אחדים שהוועדה לא באה בהם לידי הצעה מוסכמת. על חוזר זה השיבו האדונים אשר ברש, יעקב כהן, דניאל לייבל, נחום סלושץ, יצחק פרץ, שרגא אירמאי, י' בן-נון, דוד צבי בנעט, מ' בר-און, ש"ד גויטיין, ש' ייבין, י' לורך, י' פלמוני, מ' רוזנטל, נ' רוזנן ומאיר שלי. בראשית שנת תשי"ג נערכו שתי ישיבות מורחבות להתייעצות על כמה ערכים קשים, ובהן השתתפו האדונים ע' איתן, י' אשבל, י' טוקטלי, י' כצנלסון וג' שטייניץ.

אחרי כן נשתהתה השלמת המילון משני טעמים: האחד, שחלה התפתחות רבה במקצוע המטאורולוגיה הן להלכה והן למעשה, ויצאו בו ספרים ומילונים לועזיים, שחידשו מושגים ומונחים, ומן הראוי היה להביא לפחות את עיקרי החידושים האלה גם במילון העברי; והטעם השני, שפעלו מטעם האקדמיה ללשון העברית ועדות מונחים רבות במקצועות קרובים למטאורולוגיה, כגון הידרוליקה, הידרולוגיה, גאוגרפיה, ימאות ועוד, והיה צורך בדיון משותף ובהסכם על המונחים המשותפים למקצועות אלה או לקצתם. במלאכת ההשלמה וההתאמה הזאת עסקה במשך שנים אחדות ועדה עורכת שחבריה היו האדונים ע' איתן, גדעון הנמן וי' טוקטלי, עד שבאלול תשכ"ג יכלה להביא בהודעת-סיכום את ההצעה המתוקנת של המילון. על הודעה זו השיבו בהערות האדונים שרגא אירמאי, ד' אלבשן, ד' אלפרסון, ד' אשבל, י' בן-נון, ניסן ברגגרין, ש' דובדבני, אהרן דותן, מאיר ולנשטיין, ש' יפה, י' כצנלסון, י' לורך, א' מנס, נ' מרגולין, ששון סומך, ד' עמירן, נ' רוזנן וי' שאנן. בהערות אלה דנה בשנת תשכ"ה ועדה מורכבת מן האדונים ע' איתן, ג' הנמן, י' טוקטלי, י' נוימן, אריה לייב פאיאנס, נ' רוזנן ואברהם שלונסקי. ובכסלו תשכ"ו, לפני הבאת המילון לאישור, נשלחה לחברי האקדמיה הודעה על השינויים האחרונים. מליאת האקדמיה ללשון העברית דנה במונחים שבמילון זה ואישרה אותם בישיבותיה ע"א, ע"ב וע"ג בימים כ"ח בכסלו תשכ"ו (22 בדצמבר 1965), ג' באדר תשכ"ו (23 בפברואר 1966) וכ"ז בסיוון תשכ"ו (15 ביוני 1966).

המהדורה המודפסת:
בעריכת המילון לדפוס עסקו האדונים ע' איתן וי' טוקטלי. עבודה זו שוב נמשכה זמן רב, מפני שבינתיים יצאה מהדורה חדשה של המילון המטאורולוגי הבין-לאומי (
International Meteorological Vocabulary, World Meteorological Organization, Geneva 1966 ), ובו שינויים רבים במונחים הלועזיים. והואיל ומילון זה לא כלל את המונחים הגרמניים ואף לא את כל המונחים הדרושים בשאר הלעזים, נסתייעו העורכים בעצתם של האדונים נ' רוזנן וג' שטייניץ מן השירות המטאורולוגי הישראלי ושל האדונים פ' דוברז'ה מן השירות המטאורולוגי הצרפתי ( Mr. P. Durvergé, Service Météorologique de la Métropole, Paris ), ד"ר א' פאנדנפלאס מן המכון המטאורולוגי המלכותי בבלגייה ( Dr. A.Vandenplas, Institut Royal Météorologique de Belgique, Bruxelles ) וד"ר ק' קייל בגרמניה ( Dr. K.Keil, Offenbach ). הגב' בלהה בר הכינה את כתב-היד של גוף המילון ושל ארבעת המפתחות, והיא עם הגב' נורית רייך טיפלה אף בהגהות הדפוס. ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות נעשתה בידי הגב' ד' שטיינברג והא' מ' הגר לפי התכנית שהכין הא' ציון בושריה.

 יעמדו על הברכה כל העוזרים האמורים ועמם משרד התחבורה שהשתתף בהוצאות ההדפסה של המילון, ומר מ' גלעד, מנהל השירות המטאורולוגי, שהתעניין וסייע בהכנת המילון במשך כל השנים.

תודת האקדמיה ללשון העברית נתונה גם לעובדי ההוצאה ולמפעלי הדפוס פלאי בע"מ, בייחוד למר פ' ויניצה, על טיפולם המסור בהדפסה.

 ***

 ביום ב' בשבט תשל"א (28 בינואר 1971) חתם שר החינוך והתרבות יגאל אלון על הודעה שהמילון למונחי המטאורולוגיה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1703.

"מילון למונחי המטאורולוגיה" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית והשירות המטאורולוגי, משרד התחבורה, על ידי מסדה בע"מ, ירושלים – תל-אביב תשל"א.