רפואה (תשנ"ט)

סינון
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת אָדִיסוֹן* מחלת אדיסון*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת אֵדִיסוֹן
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
נִקּוּד אַפְּגָר* ניקוד אפגר*
* במילון המקורי כתוב: נִקּוּד אַפְּגָּר
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מוּם אַרְנוֹלְד-כִּיאָרִי* מום ארנולד-כיארי*
* במילון המקורי כתוב: מוּם אַרְנוֹלְדּ-כִּיאָרִי
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
טַבַּעַת בַּנְדְל* טבעת בנדל*
* במילון המקורי כתוב: טַבַּעַת בַּנְדְּל
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
סִימָן עַל-שֵׁם חְ'בוֹסְטֶק* סימן על-שם ח'בוסטק*
* במילון המקורי כתוב: סִימָן עַל-שֵׁם כְבוֹסְטֶק
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת קוּשִׁינְג* מחלת קושינג*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת קוּשִׁינְגּ
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
סַרְקוֹמַת יוּאִינְג* סרקומת יואינג*
* במילון המקורי כתוב: סַרְקוֹמַת יוּאִינְגּ
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת גוֹשֶׁה* מחלת גושה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת גּוֹשֶׁה
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
נֶגַע עַל-שֵׁם גוֹן* נגע על-שם גון*
* במילון המקורי כתוב: נֶגַע עַל-שֵׁם גּוֹן
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת הֵנְד-שִׁילֶר-קְרִיסְטִיָּאן* מחלת הנד-שילר-קריסטיאן*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת הֵנְדּ-שִׁילֶר-קְרִיסְטִיָּן
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת הַרְטְנַפּ* מחלת הרטנפ*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת הַרְטְנָפּ
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת הִירְשְׁפְּרוּנְג* מחלת הירשפרונג*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת הִירְשְׁפְּרוּנְגּ
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת הוֹדְגְ'קִין* מחלת הודג'קין*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת הוֹדְגְּ'קִין
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
תָּא לַיְדִיג* תא ליידיג*
* במילון המקורי כתוב: תָּא לַיְדִּיג
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
סְעִיף מֵקֶל* סעיף מקל*
* במילון המקורי כתוב: סְעִיף מֶקֶל
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
קִשְׁרֵי אוֹסְלֵר* קשרי אוסלר*
* במילון המקורי כתוב: קִשְׁרֵי אוֹסְלֶר
העתק
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת פֶּרְטֶס* מחלת פרטס*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת פֶּרְתֶּס
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
תִּסְמֹנֶת פּוֹיְץ-יֵגֵרְס* תסמונת פויץ-יגרס*
* במילון המקורי כתוב: תִּסְמֹנֶת פּוֹיְץ-יֵגֶרְס
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
נִתּוּחַ רַמְסְטֵט* ניתוח רמסטט*
* במילון המקורי כתוב: נִתּוּחַ רַמְסְטֶט
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
תַּרְכִּיב סֶיְבִּין* תרכיב סייבין*
* במילון המקורי כתוב: תַּרְכִּיב סֵיְבִּין
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
תַּבְחִין סֶיְבִּין-פֶלְדְמָן* תבחין סייבין-פלדמן*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְחִין סֵיְבִּין-פֶלְדְּמָן
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת שִׁילְדֶר* מחלת שילדר*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת שִׁילְדֶּר
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
תִּסְמֹנֶת סְטִיוֵנְס–ג'וֹנְסוֹן* תסמונת סטיוונס–ג'ונסון*
* במילון המקורי כתוב: תִּסְמֹנֶת סְטִיוֶנְס–גּ'וֹנְסוֹן
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
תִּסְמֹנֶת סְטֵרְג'-וֶבֶּר* תסמונת סטרג'-ובר*
* במילון המקורי כתוב: תִּסְמֹנֶת סְטֵרְגּ'-וֶבֶּר
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
כִּתְמֵי טַרְדִיֶּה* כתמי טרדיה*
* במילון המקורי כתוב: כִּתְמֵי טַרְדְּיֶה
העתק
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
מַחֲלַת פוֹן-גִירְקֶה* מחלת פון-גירקה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲלַת פוֹן-גִּירְקֶה
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
עדכון: הֲסָרָה [בסכין]; הַכְחָדָה [פעולה פולשנית, למשל באמצעות גלי רדיו]; הִפָּרְדוּת [תופעה פתולוגית]
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַבְּצֵס (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אבצס (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : חַטֶּטֶת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַקְנֶה (לועזי), פִּצְעֵי בַּגְרוּת (רווח בציבור)
להרחבה
חלופות תקניות : חטטת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אקנה (לועזי), פצעי בגרות (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
על פי כילון (בכורות ז א)
העתק
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: שְׁקֵדוֹן
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: כְּרִיתַת הַשְּׁקֵדוֹן
העתק
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
נֶמֶק שֻׁמָּן תַּת-עוֹרִי* נמק שומן תת-עורי*
* במילון המקורי כתוב: נֶמֶק שׁוּמָן תַּת-עוֹרִי
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
נִוּוּן שֻׁמָּנִי* ניוון שומני*
* במילון המקורי כתוב: נִוּוּן שׁוּמָנִי
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: כְּרִיתַת יוֹתֶרֶת הַכִּלְיָה
העתק
העתק
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַלְבִּינוֹ (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אלבינו (לועזי)
להרחבה