מיקרואלקטרוניקה (תשמ"א)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
אֵלֵמֵנְט פָּעִיל* אלמנט פעיל*, אֵלֵמֵנְט אַקְטִיבִי* אלמנט אקטיבי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ פָּעִיל
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ אַקְטִיבִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
עדכון באנגלית: alignment marks, registers marks alignment, alignment pattern
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
אֲפִיָּה אפייה כּגוֹן: אפיית ישנוּן
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
קֻפְסָה שְׁחֹרָה (בלא מרכאות)
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)

bonding bonding in microelectronics
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
קֶרְמַת קרמת קרמיקה-מתכת
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
חִמְצוּן כִּימִי חמצון כימי להבדיל מן: חמצוּן בּחוֹם וכד'
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
אֵלֵמֵנְט מַעְגָּל* אלמנט מעגל*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ מַעְגָּל
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
חַדּוּת חדות כּגוֹן של קווים
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
פְּסִיסָה פסיסה הפּוֹעל: פָּסַס
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
בִּדּוּד דִּיאֵלֶקְטְרִי* בידוד דיאלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: בִּדּוּד דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
סַמָּם סמם מוּנח עדיף, אֶלַח אלח

dopant dopant, impurity impurity in semiconductors
רק סַמָּם
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
רִבּוּץ מְעַצֵּב אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ריבוץ מעצב אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּץ מְעַצֵּב אֱלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
בָּסִיס בסיס שֶׁל זְוָד וכד'
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מִשְׁחָה משחה כּגוֹן: מִשְׁחַת מוֹלִיכִים; מִשְׁחַת נַגָּדִים וכד'
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
עדכון: גם מִמְשָׁק תמורת interface
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
כִּלּוּל מְרֻבֶּה כילול מרובה, כָּצָ"ר* כצ"ר* = כּילוּל בּצפיפוּת רבּה
* במילון המקורי כתוב: כַּצַ"ר
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
לֶיְזֶר* לייזר*
* במילון המקורי כתוב: לֵיזֶר

LASER LASER = light amplification by stimulated emission of radiation
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
הִסְתַּחֲפוּת הסתחפות תוֹפעה שלילית בּהלחמה
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מִסּוּךְ מיסוך שימוּש בּמסכה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
קַבַּל מַתְמוֹלָ"ם* קבל מתמול"ם*
* במילון המקורי כתוב: קַבַּל מַתְמוֹלַ"ם
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מִיקְרוֹאֵלֶקְטְרוֹנִיקָה* מיקרואלקטרוניקה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹ-אֱלֶקְטְרוֹנִיקָה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
חֲלֻקָּה חלוקה של מערכת למעגלים נפרדים
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
רְכִיב סָבִיל רכיב סביל, רְכִיב פָּסִיבִי* רכיב פסיבי*
* במילון המקורי כתוב: רְכִיב פַּסִּיבִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
הֶתְקֵן סָבִיל התקן סביל, הֶתְקֵן פָּסִיבִי* התקן פסיבי*
* במילון המקורי כתוב: הֶתְקֵן פַּסִּיבִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
אֵלֵמֵנְט סָבִיל* אלמנט סביל*, אֵלֵמֵנְט פָּסִיבִי* אלמנט פסיבי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ סָבִיל
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ פַּסִּיבִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מַצָּע סָבִיל מצע סביל, מַצָּע פָּסִיבִי* מצע פסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַצָּע פַּסִּיבִי
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מִצְמַת פִּי-אֵן* מצמת פי-אן*, מִצְמַת p-n מצמת p-n
* במילון המקורי כתוב: מִצְמַת פִּי-אֶן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
סֶרֶט סרט מוֹליך בּעל חתך מרוּבּע
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מוֹנֶה טַבַּעְתִּי* מונה טבעתי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹנֶה טַבְּעָתִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מְיַשֵּׁר מְבֻקָּר שֶׁל צֹרָן* מיישר מבוקר של צורן*, מָמָ"ץ* ממ"ץ*
* במילון המקורי כתוב: מְיַשֵּׁר מְבֻקָּר שֶׁל צוֹרָן
* במילון המקורי כתוב: מַמַ"ץ
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
שַׁפְשַׁף* שפשף* התקן
* במילון המקורי כתוב: שַׁפְשָׁף
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
צֹרָן* צורן*, סִילִיקְיוּם סיליקיום
צֹרָנִי* צורני* שה"ת
* במילון המקורי כתוב: צוֹרָן
* במילון המקורי כתוב: צוֹרָנִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
צֹרָן דּוּ-חַמְצָנִי* צורן דו-חמצני*
* במילון המקורי כתוב: צוֹרָן דּוּ-חַמְצָנִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מַעְגָּל כָּלִיל שֶׁל צֹרָן* מעגל כליל של צורן*, מַכָּ"ץ* מכ"ץ*
* במילון המקורי כתוב: מַעְגָּל כָּלִיל שֶׁל צוֹרָן
* במילון המקורי כתוב: מַכַּ"ץ
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
צֹרָן חַד-חַמְצָנִי* צורן חד-חמצני*
* במילון המקורי כתוב: צוֹרָן חַד-חַמְצָנִי
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מִסּוּךְ בְּצֹרָן חַמְצָנִי* מיסוך בצורן חמצני*
* במילון המקורי כתוב: מִסּוּךְ בְּצוֹרָן חַמְצָנִי
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
אֵלֶקְטְרוֹנִיקָה מוּצָקִית* אלקטרוניקה מוצקית*, הֶתְקֵן אֵלֶקְטְרוֹנִי מוּצָקִי* התקן אלקטרוני מוצקי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִיקָה מוּצָקִית
* במילון המקורי כתוב: הֶתְקֵן אֱלֶקְטְרוֹנִי מוּצָקִי
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
סְטֵאָטִיט* סטיאטיט*
* במילון המקורי כתוב: סְטֵיאָטִיט
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
טְרַנְזִיסְטוֹר גְּבַהּ שְׁבָח* טרנזיסטור גבה שבח*
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְזִיסְטוֹר גְּבַהּ שְׁבַח
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מְקַדֵּם טֶמְפֵּרָטוּרָה שֶׁל קִבּוּל* מקדם טמפרטורה של קיבול*, מָטָ"ק* מט"ק*
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם טְמְפֵּרָטוּרָה שֶׁל קִבּוּל
* במילון המקורי כתוב: מַטַ"ק
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
נִרְדָּפִים נרדפים כּגון: נַגָּדִים נִרְדָּפִים
העתק
אלקטרוניקה (תשמ"א, 1981)
מַלְכּוֹד מלכוד מ"ר: מַלְכּוֹדִים
העתק
דלג למונחים