קרקע (תשכ"ו)

סינון
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
קַרְקַע קרקע כשמדובר על החומר במחובר אל הארץ
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
עָפָר עפר החומר המהווה את הקרקע

soil soil, earth earth the material
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
סִילְט* סילט*
סִילְטִי סילטי התואר
* במילון המקורי כתוב: סִילְטְ
העתק
העתק
העתק
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
פְּתִית* פתית*
* במילון המקורי כתוב: פָּתִית
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
מֵי כֹּבֶד* מי כובד*, מֵי גְּרָוִיטַצְיָה* מי גרוויטציה*
* במילון המקורי כתוב: מֵי כֹבֶד
* במילון המקורי כתוב: מֵי גְרָוִיטַצְיָה
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
פּוֹטֶנְצִיָּאל נִימִי* פוטנציאל נימי*, פּוֹטֶנְצִיָּאל קַפִּילָרִי* פוטנציאל קפילרי*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיָל נִימִי
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיָל קַפִּילָרִי
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
מֵי תְּהוֹם* מי תהום*
* במילון המקורי כתוב: מֵי תְהוֹם
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
מִפְלַס מֵי תְּהוֹם* מפלס מי תהום*
* במילון המקורי כתוב: מִפְלַס מֵי תְהוֹם
העתק
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
אָלִיטִי* אליטי*
* במילון המקורי כתוב: אַלִּיטִי
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
סִיאָלִיטִי* סיאליטי*
* במילון המקורי כתוב: סִיאַלִּיטִי
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
אֵדָפוֹן* אדפון*
* במילון המקורי כתוב: אֵידָפוֹן
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
הֲפִיכָה לְאָמוֹנְיָה* הפיכה לאמוניה*, אָמוֹנִיפִיקַצְיָה* אמוניפיקציה*
* במילון המקורי כתוב: הֲפִיכָה לְאַמּוֹנְיָה
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹנִיפִיקַצְיָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
קרקע (תשכ"ו, 1966)
מְנִיפַת אָלוּבְיוּם* מניפת אלוביום*, מְנִיפָה אָלוּבִית* מניפה אלובית*
* במילון המקורי כתוב: מְנִיפַת אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מְנִיפָה אַלּוּבִית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים