קרקע (תשכ"ו)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי תורת הקרקע והנדסת הקרקע

 

המילון למונחי תורת הקרקע והמילון למונחי הנדסת הקרקע עסקו בהם ועדות שונות בזמנים שונים, אבל מפני ריבוי העניינים והמונחים המשותפים להם נראה להוציאם בספר אחד.

 

המילון למונחי תורת הקרקע

יסוד לדיונים במילון זה שימשו שתי רשימות מונחים שהכינו האדונים שרגא אירמאי ומ"ח דיסקין בשנים תשי"ב עד תשט"ו, ולאלה הצטרפו המונחים, שנתפרסמו בלשוננו ח בשנת תרצ"ז, ומונחים נוספים שהציע הא' א' גולדברג. ברשימה הראשונה תורגמו מונחים אמריקניים משנתון משרד החקלאות של ארצות הברית משנת 1938 ( Soils and Man , Yearbook of Agriculture, U.S. Department of Agriculture, 1938 ) והיא נשלחה לעיון בעלי המקצוע בשלושה חלקים: באדר תשי"ב, בתמוז תשי"ג ובאלול תשט"ו. ברשימה השנייה הוצע תרגום למילון המקצועי הרב-לשוני שיצא על ידי ארגון המזון והחקלאות של האומות המאוחדות בשנת 1954 ( Multillingual Vocabulary of Soil Science by G.V. Jacks, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1954 ). בשנ ת תשט"ז, לפני התחלת הדיון, הוצעו גם מונחים אלו לבעלי המקצוע בחוזר.

הדיונים בהצעות אלו ובהערות עליהן התחלקו בין שתי ועדות, אחת בחיפה ואחת בתל-אביב.

חברי ועדת חיפה היו במשך כל ישיבותיה האדונים ש' אירמאי, לוי כרמל, מ' פלג, י' קלוגאי, א' רוזנברג, מ' רים ומזכירה הא' אורי אסטרחן, ובקצת ישיבותיה השתתפו האדונים עלי איתן, י' אלפן, ח' בן-עמרם, צ' גצלר, מ"ח דיסקין, ג' כסיף, י' נוי, ד' ניר, י' פינקל, א' פרסמן ומ' רגבי. הוועדה הזאת עיינה ברשימה הראשונה הנ"ל בשנים תשי"ג עד תשט"ז ושלחה את הצעותיה לחברי האקדמיה ולבעלי המקצוע בשני חוזרים בתשט"ו ובתשט"ז.

ועדת תל-אביב הייתה מורכבת בתחילת עבודתה מן האדונים ע' איתן, ל' כרמל, א' רוזנברג, מ' רים, שלמה שפאן, ומזכיריה היו האדונים רפאל ספן ודוד פלס בזה אחר זה עד תשי"ח. הוועדה עיינה במונחי המילון הבין-לאומי הנ"ל בשנים תשי"ז ותשי"ח.

אחרי גמר דיוניהן של שתי הוועדות שלחה מזכירות האקדמיה באמצע תשי"ט את שתי הרשימות המתוקנות בחוזר אחד אל חברי האקדמיה ואל מומחים למקצוע.

אחרי קבלת ההערות על החוזר הזה היה צורך להכין את כל החומר לדיון המכריע ולתאם את הצעות המונחים עם המהדורה החדשה של המילון הלועזי ( Multilingual Vocabulary of Soil Science by G.V. Jacks, R.Tavernier and D.H. Boalch, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1960 . תודה נתונה לארגון המזון והחקלאות של האומות המאוחדות על הסכמתו להבאת המונחים הלועזיים האלה במילוננו) ועם החלטותיהן של ועדות מונחים אחרות בירושלים ובחיפה. עבודה זו נעשתה בידי מר גדעון הנמן, שהצטרף למזכירות האקדמיה בתל-אביב בשנת תשי"ט.

בחודש שבט תש"ך נתחדשו בתל-אביב הדיונים בוועדה הנ"ל, שהצטרפו אליה הא' ד' ניר כנציג הוועדה החיפנית והא' ג' הנמן כמזכיר. בניסן תשכ"ב נשלחו קביעות הוועדות לחברי האקדמיה בהודעת סיכום. הערעורים שנתקבלו על מקצת הקביעות הצריכו בירור בין המזכירות לבין המערערים וכמה ישיבות נוספות בוועדה בצירוף נציגי הוועדה למונחי הנדסת הקרקע ובוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה. בישיבות אלו, שנמשכו עד תמוז תשכ"ג, השתתפו האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, א' אסטרחן, ג' הנמן, ד' ניר, א' רוזנברג ומ' רים.

מליאת האקדמיה ללשון העברית דנה במונחי תורת הקרקע ואישרה את המילון בישיבתה ביום ה' בתמוז תשכ"ג (ישיבה נ"ה; עי' זיכרונות האקדמיה ללשון העברית י-י"א [תשכ"ג-תשכ"ד], עמ' 138-137).

אנשים רבים מאוד עזרו לחברי הוועדות ולמזכירות בתשובותיהם על שאלות ובהערותיהם על החוזרים בכל שלבי הדיון. לברכת תודה על כך ראויים האדונים ש' אירמאי (שעיין בכל זיכרונות הדברים מישיבות הוועדה שבתל-אביב והעיר על רובם), ע' איתן, א' אסטרחן, ח' בן-עמרם, ניסן ברגגרין, מ' גולדשמידט, ע' גנתון, ג' גצלר, אהרן דותן, ד' הרנוי, ד' זיו, שמואל ייבין, י' יפה, ל' כרמל, א' לבני, דניאל לייבל, י' נוי, ד' ניר, ר' ספן, א' פורת, מ' פלג, מ' פרנס, י' קלוגאי, מ' רגבי, א' רוזנברג, מ' רים.

שניים מחברי הוועדה, שהתמידו בעבודתה במסירות רבה והרימו תרומה חשובה מאוד לבירור העניינים ולקביעת המונחים של תורת הקרקע, הלכו לעולמם לפני גמר המלאכה – ד"ר שלמה שפאן ז"ל, הסופר והמורה, חבר יועץ של האקדמיה ללשון העברית, ומר לוי כרמל ז"ל, מוותיקי החוקרים והמורים במדע החקלאות. יהי זכרם ברוך.

 

המילון למונחי הנדסת הקרקע

גם את ההצעה הראשונה למילון זה חיבר הא' ש' אירמאי אגב עיון בקובץ מונחים בשש שפות שהוציאה האגודה הבין-לאומית למכניקת הקרקע ולהנדסת ביסוס בשנת 1954 ( Technical Terms , International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Zurich, 1954. ). הצעה זו נשלחה לעיון בעלי המקצוע בשבט תשי"ז ונדונה דיון ראשון בשנים תשי"ח ותשי"ט בוועדה מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה. חבריה היו האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, י' בר-שלום, ג' וייסמן, א' יבנין, שמשון מלצר, מ' פלג, מ' קיש; מזכירה היה הא' א' אסטרחן, ובקצת ישיבותיה השתתפו האדונים א' בילו, י' בן-דוב וג' כסיף.

במשך הדיון הזה הוסיפו מונחים חדשים האדונים צ' גצלר וג' וייסמן. ואחרי עריכה חדשה של כל החומר בידי האדונים צ' גצלר ומ' קיש נשלחו תוצאות הדיון לחברי האקדמיה ולבעלי מקצוע בחוזר בתמוז תשי"ט.

לאור ההערות על החוזר שבה ודנה הוועדה בשנת תש"ך במילון כולו בשתים-עשרה ישיבות. בדיון זה השתתפו האדונים ש' אירמאי, י' אלפן, ש' מלצר, מ' פלג וא' אסטרחן כמזכיר. לקצת ישיבות באו גם האדונים א' בילו, ג' וייסמן, צ' גצלר, ש' עציון ומ' קיש.

הוועדה למונחי חוזק החומרים בחיפה בדקה ואישרה את מונחי מקצועה, הבאים במילון למונחי הנדסת הקרקע.

ההצעה המתוקנת של המילון נשלחה לחברי האקדמיה בהודעת סיכום במרחשוון תשכ"א, והערעורים שנתקבלו נדונו בוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה משבט תשכ"ב עד ניסן תשכ"ג בעשר ישיבות, שהשתתפו בהן חברי הוועדה, האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, יוסף בן-נון בעצה עם האדונים י' אלפן ומ' פלג. התיקונים שהכניסה ועדת האישורים במילון, הובאו לפני חברי האקדמיה בהודעה נוספת באייר תשכ"ג.

מליאת האקדמיה אישרה את המילון והמונחים שבו בישיבותיה ביום ה' בתמוז תשכ"ג (ישיבה נ"ו) וביום כ"ט בשבט תשכ"ד (ישיבה ס').

תרומה חשובה לתיקון מונחי הנדסת הקרקע תרמו האנשים ששלחו הערות להצעה הראשונה, לחוזר ולהודעת הסיכום הנ"ל, והם האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, י' בורישנסקי, זאב בן-חיים, י' בר-שלום, ג' ברנשטיין, א' גולדברג, צ' גצלר, ז' דגני, ג' הנמן, ג' וייסמן, צ' ונטיק, א' ז'ולקוב, י' טישלר, ש' ייבין, י' כהן, ג' כסיף, א' לוי, ד' לייבל, אהרן מירסקי, ד' עמיר, ב' פלדשטיין, א' קולר, י' קרני, א' רוזנברג, ק' שטרק, ש' שפאן, מ' שפיץ וא' שקלרסקי.

 

המהדורה המודפסת: האדונים ע' איתן וא' אסטרחן הביאו את הספר לדפוס. הגב' בלהה בר הכינה את כתב היד וערכה את כל המפתחות לשני המילונים, והיא והגב' א' קפלן קראו את כל הגהות הדפוס.

***

  ביום י"ח בסיוון תשכ"ו (3 ביוני 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי תורת הקרקע והמילון למונחי הנדסת הקרקע אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1282, כ"ח בסיוון תשכ"ו (16 ביוני 1966).

"מילון למונחי תורת הקרקע והנדסת הקרקע" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה, תשכ"ו.