אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הֵאָרְעוּת היארעות היקרות תופעה באוכלוסייה בתקופת זמן מוגדרת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הֵאָרְעוּתִי היארעותי במחקר מקרה–ביקורת: מתבסס על אוכלוסייה שבה ה'מקרים' מאובחנים במהלך המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הִמָּצְאוּתִי הימצאותי במחקרי מקרה–ביקורת: מתבסס על אוכלוסייה שבה ה'מקרים' כבר אובחנו וקיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַקְצָאָה הקצאה של נבדקים לקבוצות התערבות

allocation allocation of subjects to treatment groups
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
זְרוֹעַ מֶחְקָר זרוע מחקר קבוצה או תת-קבוצה של נבדקים שנעשית בה התערבות מסוימת (לרבות חוסר התערבות), לפי תוכנית המחקר
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
טִפּוּל דֶּמֶה טיפול דמה בצורת תרופה או התערבות אחרת, בהתאם לצורת הטיפול הפעיל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מִבְחַן קְדָם מבחן קדם של כלֵי המחקר, כגון שאלון, לבדוק שהם מתאימים ומתפקדים כצפוי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי מחקר אחורני מֶחְקָר רֶטְרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל בתוצאה בריאותית מסוימת אצל משתתפים ובודק אחורנית חשיפה קודמת לגורם סיכון או הגנה אפשרי; לעומת מֶחְקָר קְדִימָנִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אָנָלִיטִי מחקר אנליטי מחקר המחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר תֵּאוּרִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר אֵקוֹלוֹגִי מחקר אקולוגי מחקר המתבסס על נתונים שחלקם או כולם ברמת הקבוצה (האוכלוסייה) ולא ברמת הפרט
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר אֹרֶךְ מחקר אורך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו מאותם משתתפים בכמה נקודות זמן; לעומת מֶחְקַר חֲתָךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הֵאָרְעוּת מחקר היארעות מחקר הבודק אירועים (כגון מקרי מחלה חדשים) המתרחשים או המאובחנים במהלך תקופה; לעומת מֶחְקַר הִמָּצְאוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר הִמָּצְאוּת מחקר הימצאות מחקר הבודק הימצאות של מחלה או של מאפיינים שונים באוכלוסייה בזמן מסוים; לעומת מֶחְקַר הֵאָרְעוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חָלוּץ מחקר חלוץ מחקר מקדים המבוצע בהיקף מצומצם לשם בדיקת ישימוּת השיטות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר חֲתָךְ מחקר חתך מחקר המתבסס על נתונים שנאספו בנקודת זמן אחת; לעומת מֶחְקַר אֹרֶךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מחקר מקרה–ביקורת מחקר המתבסס על קבוצת 'מקרים' (אנשים המתאפיינים בתוצאה הנחקרת) וקבוצת ביקורת (אנשים שאינם מתאפיינים בתוצאה הזו)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי מחקר מקרה–ביקורת היארעותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' המאובחנים במהלך המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הִמָּצְאוּתִי מחקר מקרה–ביקורת הימצאותי מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת המתבסס על 'מקרים' קיימים באוכלוסייה בתחילת המחקר; לעומת מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת הֵאָרְעוּתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת מְקַנֵּן מחקר מקרה–ביקורת מקנן מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' וקבוצת הביקורת נבחרים מתוך עוקבה, בזיווג על פי משך המעקב ומשתנים נוספים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר מִקְרֶה–עֻקְבָּה מחקר מקרה–עוקבה מֶחְקַר מִקְרֶה–בִּקֹּרֶת שבו ה'מקרים' נבחרים מתוך עוקבה קיימת לאחר דגימת קבוצת הביקורת מכלל חברי העוקבה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר נִסּוּיִי מחקר ניסויי מחקר התערבותי; לעומת מֶחְקָר תַּצְפִּיתִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה מחקר עוקבה מֶחְקַר אֹרֶךְ העוקב אחר אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי מחקר עוקבה היסטורי מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו מסתיים לכל המאוחר בהווה; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה היסטורי נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספו בעבר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקַר עֻקְבָּה נִמְשָׁךְ מחקר עוקבה נמשך מֶחְקַר עֻקְבָּה המתבסס על נתוני חשיפה שנאספים בהווה ובמהלך המחקר ושהמעקב אחרי המשתתפים בו נמשך לעתיד; לעומת מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי, מֶחְקַר עֻקְבָּה הִיסְטוֹרִי נִמְשָׁךְ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר קְדִימָנִי מחקר קדימני מֶחְקָר פְּרוֹסְפֶּקְטִיבִי, מחקר שמתחיל מחשיפה לגורם סיכון או הגנה אפשרי ועוקב אחר המשתתפים עד להיארעות התוצאה; לעומת מֶחְקָר אֲחוֹרָנִי
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מֶחְקָר תֵּאוּרִי מחקר תיאורי מחקר המתאר את המצב הקיים ואינו מחפש קשרים בין גורמים לתוצאה; לעומת מֶחְקָר אָנָלִיטִי
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מַשְׁוָן משוון חלופה שמשווים אליה התערבות מוצעת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי אִי-נְחִיתוּת ניסוי אי-נחיתות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית אינה נופלת מהתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי דּוּ-עָלוּם ניסוי דו-עלום ניסוי שבו לא הנבדקים ולא החוקרים או מספקי ההתערבות יודעים לאיזו קבוצת התערבות הוקצה הנבדק. רווח: נִסּוּי בְּסַמְיוּת כְּפוּלָה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי חַד-עָלוּם ניסוי חד-עלום ניסוי שבו הנבדקים אינם יודעים לאיזו קבוצת התערבות הם הוקצו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי מְבֻקָּר בְּהַקְצָאָה לֹא-אַקְרָאִית ניסוי מבוקר בהקצאה לא-אקראית ניסוי שיש בו קבוצת ביקורת אבל הקצאת המשתתפים לקבוצות ההתערבות אינה נעשית באקראי (בהגרלה)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי עֲדִיפוּת ניסוי עדיפות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית עולה על התערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי צוֹלֵב ניסוי צולב מערך מחקר המשווה בין כמה התערבויות. לאחר סיום התערבות אחת המשתתף מקבל התערבות מתחרה; השיוך להתערבות הראשונה נעשה באקראי (בהגרלה)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי קְדָם וְאַחַר ניסוי קדם ואחר מערך מחקר המשווה בין מצבם של המשתתפים לפני התערבות מסוימת למצבם לאחר מכן
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי שְׁקִילוּת ניסוי שקילות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית שקילה להתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי תְּלַת-עָלוּם ניסוי תלת-עלום ניסוי שבו לא רק הנבדקים והחוקרים ומספקי ההתערבות אלא גם מנתחי התוצאות אינם יודעים לאיזו קבוצת התערבות הוקצה הנבדק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ לְפִי הַהַקְצָאָה ניתוח לפי ההקצאה ניתוח המתבסס על התוצאות מכל המשתתפים שהוקצו לקבוצת התערבות, גם אם בפועל לא התמידו בטיפול או פרשו מן הניסוי לפני סיומו
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ מְאֻגָּם ניתוח מאוגם ניתוח סטטיסטי מאוחד של נתונים גולמיים מכמה מחקרים; השוו נִתּוּחַ-עָל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִתּוּחַ-עָל ניתוח-על ניתוח סטטיסטי משוקלל של תוצאותיהם הסופיות של כמה מחקרים; השוו נִתּוּחַ מְאֻגָּם
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סִדְרַת מִקְרִים סדרת מקרים כמה מקרים קליניים בעלי מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עֻקְבָּה עוקבה אוכלוסייה מוגדרת בעלת מאפיין משותף
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
תַּבְחִינֵי הַתְאָמָה תבחיני התאמה למחקר; הם מורכבים מתבחיני כלילה ומתבחיני פסילה
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
שִׁמּוּר שימור של משתתפים במחקר

retention retention of participants in a study
המונח נוסף למילון בשנת תשפ"ב
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
המונח נוסף למילון בשנת תשפ"ב
דלג למונחים