משק חקלאי [חקלאות] (תש"ח)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
רָתַם* רתם*
* במילון המקורי כתוב: רָתוֹם
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
רִתְמָה רתמה רתמה אנו קוראים למכשירים, למושכות, לקישורים ולכל מערכת הרצועות, שהסוס אסור בהם והמשמשים למשיכה, לרכיבה, להולכה והמכוונים, מרסנים ובולמים את הסוס בתנועותיו השונות
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
תּוֹבָר* תובר* טבעת של עור או מתכת המאחדת את רצועות 2 - 5
* במילון המקורי כתוב: תּוֹבְרָה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אַפְסָר אפסר קשור לסנטרית ולגרונית של הביראש ומשמש לקשירה ולהולכה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
רֶסֶן רסן לרכיבה משתמשים כרגיל ברסן קל המורכב ממושכות וממתג בלבד
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מֶתֶג מתג המתג נתון בפי הסוס והוא מרותק לטבעות החטמית, שלא יישמט מהפה, או הוא מוחזק ברצועה על הראש
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אִכֵּף* איכף*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּף
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אֻכְּפָן* אוכפן*, סָרָג סרג
* במילון המקורי כתוב: אֻכָּפָן
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אֻכְּפָנוּת* אוכפנות*
* במילון המקורי כתוב: אֻכָּפָנוּת
דלג למונחים