משק חקלאי [חקלאות] (תש"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
חַבּוּרַת הָעֹרֶף חבורת העורף תפיחה למעלה בעורף; היא מתמגלת, וקשה לרפאה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
חַרְדְּלִית חרדלית, יָרוֹד* ירוד*, חֲוַרְוַר חוורוור מום בעין, העוכר את העדשה ומפריע את הראייה
* במילון המקורי כתוב: יָרוּד
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
נַזֶּלֶת נזלת זיבה מן האף, באה תמיד מדלקת האף
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
נְצוּר שִׁנַּיִם נצור שיניים בא לרוב מתוך מורסה בעצם הלחי, שקשה לרפאה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
זֶפֶק זפק התנפחות בלוטות התריס
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
זֶפֶק הַוְּרִיד* זפק הווריד* נגרם לפעמים ע"י הקזת דם, הוא עלול להתמגל ולגרום אח"כ לנצור הווריד, שקשה לרפאו
* במילון המקורי כתוב: זֶפֶק הַוָּרִיד
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שְׁחִין הָרַעֲמָה שחין הרעמה נגע אבעבועות פורח בעור, מביא לידי נשירת שערות הרעמה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
פֶּגַע הַמַּפְרֶקֶת פגע המפרקת תפיחה במפרקת הבאה מלחץ כלי הרתמה וחיכוכם, וע"י הזנחה היא עלולה להתמגל
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
חַבּוּרַת הֶחָזֶה חבורת החזה תפיחה עגולה בגומת החזה הבאה בדרך-כלל מלחץ כלי הרתמה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
צַלֶּקֶת בַּכָּתֵף צלקת בכתף נגרמת ע"י פסי מוגלה; היא מראה, שהסוס סבל ממורסות בשכם ובכתף, והן עלולות לשוב
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
חַבּוּרַת הַסַּנְדָּל חבורת הסנדל חבורה עגולה בחוד המפרק, הנגרמת ע"י לחץ סנדל הברזל בשעת הרביצה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
תְּפִיחַת הַבֶּרֶךְ הַקִּדְמִית תפיחת הברך הקדמית תפיחה עגולה רכה בצד הברך הקדמית, הנגרמת ע"י התאמצות יתרה במשיכה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
תְּפִיחַת מִפְרַק הַכְּפִיתָה תפיחת מפרק הכפיתה כעין כיס מלא ליחה, נגרמת ע"י התאמצות יתרה, בייחוד בשל שימוש מוקדם, מעכבת בהליכה, וקשה לרפאה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
טַבַּעַת הָרֶגֶל טבעת הרגל מופיעה במפרק-הכפיתה ובעצם-הכותרת ומביאה לידי צליעה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
פֶּגַע הַבֶּרֶךְ פגע הברך נגרם ע"י נפילה; הוא מלמדנו, שהסוס כושל
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
יוֹתֶרֶת גֶּרֶם יותרת גרם באה כרגיל בצד הפנימי של עצם הכרע ומביאה לידי צליעה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
סֶדֶק הַקַּרְנוּת סדק הקרנות בקיעה בדופן הפרסה. בשעת הקנייה צריך לבדוק במיוחד את הצד הפנימי של הדופן, כי סוחרי הסוסים מערימים וסותמים בקיעים אלו בשעווה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שְׂאֵת שאת נגרמת ע"י לחץ האוכף על הצלעות
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
כָּתִית כתית נגרמת ע"י לחץ האוכף ונהפכת לפעמים למורסה ממאירה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שֶׁבֶר הַכֶּסֶל שבר הכסל נגרמת ע"י יציאת המעיים תחת העור, ומתהווה בו השבר
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שֶׁבֶר כִּיס הָאֲשָׁכִים* שבר כיס האשכים* מתהווה, כשהמעיים נכנסים לכיס-האשכיים
* במילון המקורי כתוב: שֶׁבֶר כִּיס הָאֶשְׁכַּיִם
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
זְנַב עַכְבָּר זנב עכבר גרב בזנב הגורם לבקיעים ולנשירת שערות
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
תְּפִיחַת הַקֶּפֶץ תפיחת הקפץ מסתמנת בתפיחה בקפץ, היא מלאה ליחה ומפחיתה את כושר העבודה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שָׁחֹר* שחור*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹר
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שָׁחֹר מַלְבִּין* שחור מלבין* ברקע שחור מעורב שער לבן
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹר מַלְבִּין
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
לָבָן שָׁחֹר* לבן שחור* לבן ושחור מעורבים במידה שווה כך שהסוס נראה אפור
* במילון המקורי כתוב: לָבָן שָׁחוֹר
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
לָבָן טָלוּא לבן טלוא על חפוי השער הלבנבן כתמים צהובים אדמדמים
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אָדֹם חָלֹד אדום חלוד השער והזיפים אדומים בלי כל ברק, כעין צבע חלודת הברזל
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שָׁחֹר פָּחֹם* שחור פחום*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹר פָּחֹם
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
רָתַם* רתם*
* במילון המקורי כתוב: רָתוֹם
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
רִתְמָה רתמה רתמה אנו קוראים למכשירים, למושכות, לקישורים ולכל מערכת הרצועות, שהסוס אסור בהם והמשמשים למשיכה, לרכיבה, להולכה והמכוונים, מרסנים ובולמים את הסוס בתנועותיו השונות
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
תּוֹבְרָה תוברה טבעת של עור או מתכת המאחדת את רצועות 2 - 5
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אַפְסָר אפסר קשור לסנטרית ולגרונית של הביראש ומשמש לקשירה ולהולכה
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
רֶסֶן רסן לרכיבה משתמשים כרגיל ברסן קל המורכב ממושכות וממתג בלבד
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מֶתֶג מתג המתג נתון בפי הסוס והוא מרותק לטבעות החטמית, שלא יישמט מהפה, או הוא מוחזק ברצועה על הראש
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אִכֵּף* איכף*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּף
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אֻכְּפָן* אוכפן*, סָרָג סרג
* במילון המקורי כתוב: אֻכָּפָן
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אֻכְּפָנוּת* אוכפנות*
* במילון המקורי כתוב: אֻכָּפָנוּת
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שָׁלָב שלב ר' שְׁלַבִּים, שְׁלִיבָה שליבה ר' שְׁלִיבוֹת

spar spar pl. spars
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אוֹפַן* אופן* ר' אוֹפַנִּים, גַּלְגַּל גלגל
* במילון המקורי כתוב: אוֹפָן
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מַחֲרֵשָׁה סְמוּכַת קַדְמָה מחרשה סמוכת קדמה מחרשה סמוכת-קדמה בת אופנים: קדמה זו היא גוף נפרד, שעליו נשען הבורג, ואפשר לקרבה ולהרחיקה, לפי הצורך
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מַחֲרֵשָׁה תְּלוּיָה מחרשה תלויה מחרשה זו אינה נושאת עצמה, מוחזקת היא בידי החורש ובסילוקן היא נופלת. לסוג זה שיכות גם המחרשה סמוכת-הגלגל והמחרשה סמוכת-הכרע
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מַחֲרֵשָׁה הַמִּתְהַפֶּכֶת מחרשה המתהפכת גוף המחרשה מתהפך בה ימינה ושמאלה ואפשר לחרוש בה הלוך ושוב באותו הניר
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
קַלְטֶרֶת קלטרת, קוּלְטִיוָטוֹר* קולטיווטור*
קִלְטֵר* קלטר* הפועל
* במילון המקורי כתוב: קַלְטֵר
* במילון המקורי כתוב: קֻלְטִיוָטוֹר
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אָבַס* אבס* האכל מתוך אבוס
אֲבִיסָה אביסה הפעולה
* במילון המקורי כתוב: אָבוֹס
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
נִקָּה* ניקה*, נִקָּה בְּמִבְרֶשֶׁת* ניקה במברשת*
נִקּוּי ניקוי הפעולה
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּה
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּה בְמִבְרֶשֶׁת
דלג למונחים