כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
דַּרְגַּת הַכַּלְכָּלָה דרגת הכלכלה למושג economy, Wirtschaft מתאימים בעברית שני מונחים: כלכלה, משק. הראשון שם מופשט הוא הכולל גם מושגים לא-חומריים, כגון זכות המחבר על ספרו, השני מתייחס ביחוד ליחידה כלכלית ממשית, ומורגשת בו נימה ארגונית
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עדכון: במקום רְכוּשָׁנוּת נקבע הוֹנְתָנוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עדכון: במקום רְכוּשָׁנוּת נקבע הוֹנְתָנוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עדכון: במקום רְכוּשָׁנוּת נקבע הוֹנְתָנוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אוֹטַרְקִי* אוטרקי*
* במילון המקורי כתוב: אַבְטַרְקִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
רְכוּשׁ הָאֻמָּה רכוש האומה מונח זה כולל יותר מאשר "רכוש לאומי" שמשתמע בלשוננו כרכוש של הקרנות הלאומיות
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חֶסֶר אֻכְלוּסִיָּה חסר אוכלוסייה ולא חֹסֶר שיש לו גם משמעות העדר, עי' לשוננו יא, 46 הע' 1
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
נִכְסֵי אִכּוּל נכסי איכול הוועדה הניחה אִכּוּל במקום צְרִיכָה, שאינה מביעה את השימוש בדבר, אלא את הדרישה אליו, את הצורך בו. מן הראוי להזכיר שלשון "אכל" נופל כידוע לא רק על דברים הנאכלים בפה. אין החלטה זו מבטלת את המלים צַרְכָן, צְרִיכָה שבמושג "כלכלה לצריכה עצמית" שבהן מוגדשת הדרישה אל דבר.
העתק
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מוּצָר מוצר הטוענים כנגד מונח זה, כי הוא גזור שלא כדין מן הפיעל יַצֵּר, יתנו דעתם על המלים מוּסָר יַסֵּר, מוּסָד מן יסד (אין הפעיל). לניקודה של תיבה זאת השווה גם יוּצַר ישע' נד, יז, תּוֹצֶרֶת תוצרת במובן כולל
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מוּצָר לֹא גָּמוּר* מוצר לא גמור*
* במילון המקורי כתוב: מוּצָר לֹא גָמוּר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יִצּוּר חוֹזֵר ייצור חוזר אין בכוחו של החידוש יַצְרֵר להביע את המושג re- והוא מיתרגם לעברית ברוב המקרים ע"י לשון חזירה או חידוש, רֶפְּרוֹדוּקְצִיָּה* רפרודוקצייה*
* במילון המקורי כתוב: רֶפְּרוֹדֻקְצִיָּה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מוּסָדָה מוסדה ר' מוּסָדוֹת
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִירְמָה* פירמה*
* במילון המקורי כתוב: פִרְמָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אוֹפְּטִימוּם* אופטימום*, אוֹפְּטִימוּם שֶׁל הַיִּצּוּר* אופטימום של הייצור*
* במילון המקורי כתוב: אָפְּטִימוּם
* במילון המקורי כתוב: אָפְּטִימוּם שֶׁל הַיִּצּוּר
עדכון: גם מֵיטָב במקום אוֹפְּטִימוּם
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שְׂכַר מַקְסִימוּם* שכר מקסימום*, שָׂכָר מַקְסִימָלִי* שכר מקסימלי*
* במילון המקורי כתוב: שְׂכַר מַכְּסִימוּם
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר מַכְּסִימָלִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שָׂכָר לְפִי הַזְּמַן* שכר לפי הזמן*
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר לְפִי הַזְּמָן
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שָׂכָר לְפִי הַיְּחִידָה* שכר לפי היחידה*
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר לְפִי הַיְחִידָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עֲבוֹדָה לֹא פּוֹרָה* עבודה לא פורה*
* במילון המקורי כתוב: עֲבוֹדָה לֹא פוֹרָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
הוֹן נָזִיל הון נזיל נדחתה ההצעה זָמוֹן (עי' לשוננו ט, עמ' 150) שאינה מכוונת למושג כל צרכו
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
הוֹן הון ולא רְכוּשׁ שיש בו הערכה סוציאלית מסוימת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אִינְטֵרֵסִים קְנוּיִים* אינטרסים קנויים* ולא שְׁקוּעִים, כי ההדגשה כאן לא על ההשקעה, אלא על כך שהאינטרסים הפכו מעין קניין, פריבילגיה של חוג מסוים, אִינְטֵרֵסִים שֶׁבַּחֲזָקָה* אינטרסים שבחזקה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְטֶרֶסִּים קְנוּיִים
* במילון המקורי כתוב: אִנְטֶרֶסִּים שֶׁבַּחֲזָקָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
תְּשׂוּאָה תשואה כגון: תְּשׂוּאַת-כְּסָפִים, תְּשׂוּאַת מִפְעָלִים וכיו"ב; אמנם למושג זה יש מונח עברי והוא תְּבוּאָה, אך הואיל ונתייחד לו מכבר השימוש לתבואת השדה, ולדעת אנשי המקצוע עלול השימוש בו לגרום לבלבול, מניחה הוועדה את המלה תשואה מלשון "נשא פרי" ומן השורש שוא, ע"פ החלטת הוועד המרכזי ביום כ"ט בתמוז תש"ב.
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
רֶנְטָה שֶׁל הַיַּצְרָן* רנטה של היצרן*
* במילון המקורי כתוב: רֶנְטָה שֶׁל הַיַּצְּרָן
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פֵאוֹדָה* פאודה*
* במילון המקורי כתוב: פֵיאוֹדָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פֵאוֹדָלִיּוּת* פאודליות*
* במילון המקורי כתוב: פֵיאוֹדָלִיּוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּעַל הַפֵאוֹדָה* בעל הפאודה*
* במילון המקורי כתוב: בַּעַל הַפֵיאוֹדָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מִכְרֶה מכרה ר' מִכְרוֹת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חִלֵּף* חילף* גזור מלשון תַּחֲלִיף. בידוע שמשקל זה הוא של הפיעל, וכן בלשון הערבית יש ל"חלף" אותה המשמעות גופא
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּף
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יְצִיאָה יציאה אמנם אין במקורותנו הבדל בין "יציאה" ל"הוצאה", אע"פ כן ראתה הוועדה הכרח לייחד מלה זו למושג קרוב שאינו ניתן לתרגום בעברית באופן אחר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יָרִיד* יריד*
* במילון המקורי כתוב: יְרִיד
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
סִכּוּיֵי הַקּוֹנְיוּנְקְטוּרָה* סיכויי הקוניונקטורה*
סָכָה* סכה* הפועל
סְכִיָּה סכייה שה"פ
* במילון המקורי כתוב: סִכּוּיֵי הַקּוֹנְיֻנְקְטוּרָה
* במילון המקורי כתוב: סָכֹה
המונחים הרווחים היום: הפעלים חָזָה או נִבֵּא ושם הפעולה חִזּוּי או נִבּוּי.
העתק
חלופות תקניות : מְגַמָּה עִתִּית
להרחבה
חלופות תקניות : מגמה עיתית
להרחבה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יְצוּא חוֹזֵר יצוא חוזר, רֵאֶקְסְפּוֹרְט* ריאקספורט*
* במילון המקורי כתוב: רֵאֶקְסְפֹּרְטְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חֹק הַיְּצִיאוֹת הַיַּחֲסִיּוֹת* חוק היציאות היחסיות*
* במילון המקורי כתוב: חֹק הַיְצִיאוֹת הַיַּחֲסִיּוֹת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אַשְׁרַאי אִינְפְלַצְיוֹנִי* אשראי אינפלציוני*
* במילון המקורי כתוב: אַשְׁרַאי אִנְפְלַצְיוֹנִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַטְבֵּעַ מטבע ר' מַטְבְּעוֹת (זו"נ)
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שִׁטְרוֹת חוּץ* שטרות חוץ*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטָרוֹת חוּץ
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
דֶּפְלַצְיָה* דפלציה*
* במילון המקורי כתוב: דֵּפְלַצְיָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אִינְפְלַצְיָה* אינפלציה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְפְלַצְיָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אֶמְצָעִי תַּשְׁלוּם חֻקִּי* אמצעי תשלום חוקי*
* במילון המקורי כתוב: אֶמְצָעִי תַשְׁלוּם חֻקִּי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
סוֹכֵן בּוּרְסָאִי* סוכן בורסאי*
* במילון המקורי כתוב: סוֹכֵן בֻּרְסָאִי
המונח המעודכן: סוֹחֵר נְיָרוֹת עֵרֶךְ לְחֶשְׁבּוֹן עַצְמוֹ, סוֹחֵר נְיָרוֹת עֵרֶךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בּוּרְסָה* בורסה*
* במילון המקורי כתוב: בֻּרְסָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אַשְׁרַאי לִזְמַן אָרֹךְ* אשראי לזמן ארוך*
* במילון המקורי כתוב: אַשְׁרַאי לִזְמָן אָרֹךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אַשְׁרַאי לִזְמַן קָצָר* אשראי לזמן קצר*
* במילון המקורי כתוב: אַשְׁרַאי לִזְמָן קָצָר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִּקְדוֹנוֹת לִזְמַן אָרֹךְ* פיקדונות לזמן ארוך*
* במילון המקורי כתוב: פִּקְדּוֹנוֹת לִזְמָן אָרֹךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִּקְדוֹנוֹת לִזְמַן קָצָר* פיקדונות לזמן קצר*
* במילון המקורי כתוב: פִּקְדּוֹנוֹת לִזְמָן קָצָר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּנְק סִלּוּקִין* בנק סילוקין*
* במילון המקורי כתוב: בַּנְקְ סִלּוּקִין
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בֶּהָלָה בְּבַּנְקִים* בהלה בבנקים*
* במילון המקורי כתוב: בֶּהָלָה בְּבַנְקִים
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִּקָּדוֹן בְּבַּנְק* פיקדון בבנק*
* במילון המקורי כתוב: פִּקָּדוֹן בְּבַנְקְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חָסַךְ* חסך*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
המונח המעודכן: הַשְׁעָיַת חוֹב
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
הֲסָבָה* הסבה*
* במילון המקורי כתוב: הֲסַבָּה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּנְק לְיִסּוּד* בנק לייסוד* מפעלים
* במילון המקורי כתוב: בַּנְקְ לְיִסּוּד
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּנְק לְהַנְפָּקָה* בנק להנפקה*
* במילון המקורי כתוב: בַּנְקְ לְהַנְפָּקָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עדכון: הותרה הצורה מִסּוּי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס דֶּגְרֵסִיבִי* מס דגרסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַס דֶּגְרֶסִּיבִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס רֶגְרֵסִיבִי* מס רגרסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַס רֶגְרֶסִּיבִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס פְּרוֹגְרֵסִיבִי* מס פרוגרסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַס פְּרוֹגְרֶסִּיבִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס הָרְוָחִים הָעוֹדְפִים מס הרווחים העודפים, מַס הָרְוָחִים הַיְּתֵרִים* מס הרווחים היתרים* אין להשתמש במונח מס הרווחים המופלגים מפני שלרווחים עודפים (או יתרים) יכולים להיחשב גם רווחים שאינם מרובים, ואילו המלה מופלגים מציינת רווחים גדולים הרבה, על המידה הנכונה
* במילון המקורי כתוב: מַס הָרְוָחִים הַיְתֵרִים
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
טְרוֹסְט* טרוסט*
* במילון המקורי כתוב: טְרֹסְטְ
המונח המעודכן: נֶאֱמָנוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קַרְטֵל* קרטל*
* במילון המקורי כתוב: קַרְטֶל
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
סִינְדִּיקָט* סינדיקט*
* במילון המקורי כתוב: סִנְדִיקָט
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קוֹנְצֵרְן* קונצרן*
* במילון המקורי כתוב: קָנְצֶרְןְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קוֹנְצֵרְן מְאֻנָּךְ* קונצרן מאונך*
* במילון המקורי כתוב: קָנְצֶרְןְ מְאֻנָּךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קוֹנְצֵרְן מְאֻזָּן* קונצרן מאוזן*
* במילון המקורי כתוב: קָנְצְרְןְ מְאֻזָּן
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
כִּיס כיס עי' משלי א יד, כתובות פ"י מ"ד וכן בהרבה מקומות
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בִּטּוּחַ סוֹצְיָאלִי* ביטוח סוציאלי*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּחַ סוֹצִיאָלִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בִּטָּחוֹן סוֹצְיָאלִי* ביטחון סוציאלי*
* במילון המקורי כתוב: בִּטָּחוֹן סוֹצִיאָלִי
דלג למונחים