כלכלה (תש"ד)

סריקות   

הקדמה - למונחי כלכלה עיונית

 

כבר בשנת תרצ"ו העמיד ועד הלשון ועדה מיוחדת לקביעת מונחים במקצועות הכלכלה. ועדה זו, שנתאספה בירושלים, ומחבריה היו פרופ' ברוצקוס המנוח ופרופ' נ"ה טורטשינר נ"י, הפסיקה את פעולתה בסמוך לכך מחמת המאורעות שחלו בימים ההם. היא הספיקה רק לעיין עיון ראשון ברשימת מונחים שהגיש לפניה ד"ר מ' צונציגר; לאחר בדיקה נוספת (עיין בדו"ח המזכירות ב"לשוננו" כרך ח' עמ' 348) נמסרו המונחים למעוניין בתור הוראת שעה עד שייקבעו מונחי כלכלה ע"י ועד הלשון (הרשימה נתפרסמה בספרו של הנ"ל "יסודי הכלכלה המדינית" עמ' 243–246 [הוצאת ראובן מס, ירושלים תרצ"ח]). בסוף ת"ש נתבקש ועד הלשון ע"י "מוסד ביאליק" וע"י "המכון לחקר הכלכלה" שעל יד הסוכנות היהודית ליתן את דעתו על הערבוביה המתפשטת והולכת בטרמינולוגיה הכלכלית, ולהושיב ועדה שתדאג לקביעת המונחים ההכרחיים ביותר בעבודתו של המכון הנ"ל המוציא מזמן לזמן קונטרס לענייני כלכלה. המכון קיבל על עצמו להכין רשימת מונחים באנגלית ובגרמנית שתשמש יסוד לדיוני הוועדה. תפקיד ריכוז החומר מבין עובדי המכון והגדרת המונחים מתוך שיתוף פעולה עמהם הטיל המכון על מר מרגלית. בכסלו תש"א הרכיב הוועד המרכזי את הוועדה למונחי הכלכלה העיונית – נוסף על הוועדה למונחי הכלכלה המעשית היושבת בתל-אביב (ועדה זו עוסקת מזמן במונחי הפנקסות, ובקרוב תיערך לדפוס רשימת מונחים מקיפה שחוברה בידיה) – והיא התחילה את מלאכתה לאחר גמר ההכנות הדרושות.

חבריה הם: מטעם ועד הלשון פרופ' ש' אסף, פרופ' מ"צ סגל (השתתף רק בחלק מן העבודה) ופרופ' מ"ד קאסוטו; מטעם המכון הנ"ל ד"ר א' בונה מנהלו ומר א' מרגלית (השתתף עד התגייסותו בסוף תש"ב); וכן ד"ר מ' אטינגר (תושב תל-אביב, לפיכך השתתף בעיקר כחבר כַּתָּב), עורך המדור הכלכלה ב"הארץ" העוסק בחיבור מלון למונחי כלכלה; מזכירה ד"ר ז' בן-חיים.

הוועדה עסקה ברשימה המתפרסמת להלן למן אדר תש"א ועד מנחם-אב תש"ג, בהפסקות אחדות שהיו דרושות כדי לברר כמה מן הצעותיה עם אנשי המקצוע מחוץ לה ולשם דיון בהן בוועד המרכזי. הוועד המרכזי עסק במונחי הכלכלה בתמוז תש"ב. הוועדה שלחה גם חוזר לכל חברי הוועד וביקשה הצעות למונחים אחדים.

הרשימה נערכה עריכה מקצועית ע"י ד"ר בונה וע"י ד"ר ג' צדרוביץ, בשיתוף עם המזכיר.

הוועדה מביעה את תודתה לכל אלה שסייעו בידה בעיבוד הרשימה הזאת והם: ה' א' אברונין (חבר הוועד), ד"ר ש' איינהורן (חבר הוועד), ה' י' בורשטין, ה' י' בניאל, פרופ' ריקרדו בנימין בקי (מסר חומר חשוב להשלמת הרשימה), מר אשר ברש (חבר הוועד), עו"ד פ' דיקשטיין, ד"ר פ' המבורגר (מחלקת הסטטיסטיקה של ממשלת ארץ ישראל), הסופר ז' וולפופסקי, פרופ' נ"ה טורטשינר, סגן מנהל אפ"ב בירושלים מר מ"ר כהן, ה' יעקב א' לוינזון (מטעם לשכת המסחר יפו–תל-אביב) לשכת המסחר והתעשיה בחיפה, ד"ר ב' קלאר (חבר הוועד) וה' נ' שפרה'ס (חבר הוועד).

 ***

הרשימה פורסמה בלשוננו יב (תש"ג–תש"ד), עמ' 175–191