ארכיונאות (תשפ"ג)

סינון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אוֹתֶנְטִיּוּת אותנטיות סך תכונות הרשומה הקובעות את המקור שלה ואת מהימנותה ואמינותה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אִמּוּת אימות הדרך והאמצעים להוכחת אמינותו ומהימנותו של מסמך
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אֲמִינוּת אמינות, מְהֵימָנוּת מהימנות של רשומה; תכונה של רשומה מדויקת המייצגת בצורה נאמנה את פעילויות הארגון או האדם שיצר אותה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אֹסֶף אוסף מכלול של חומר ארכיוני בעל מאפיינים משותפים; כלל החומר הארכיוני בארכיון; שם נפוץ לארכיון אישי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אֲרוֹנוֹעַ ארונוע ארון לאחסון חומר ארכיוני הנע על גבי מסילה (קוֹמְפַּקְטוּס)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן ארכיון, גַּנְזַךְ גנזך החומר; המוסד; היחידה הארגונית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן ארכיון משכן החומר הארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אִרְכּוּן ארכון אחסון וניהול של רשומות בארכיון פיזי או וירטואלי לטווח ארוך
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן אִישִׁי ארכיון אישי חומר ארכיוני שנוצר, נצבר ונאסף בידי אדם
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן הִיסְטוֹרִי ארכיון היסטורי ארכיון שאינו מקבל עוד חומר ארכיוני בצורה סדירה; ראו גם: חֲטִיבָה סְגוּרָה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן כּוֹלְלָנִי ארכיון כוללני תיעוד ארכיוני שנועד לשקף חברה (society) על כל היבטיה ומרכיביה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן מְשֻׁלָּב ארכיון משולב ארכיון שיש בו חומר ארכיוני מנהלי ותיעודי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן פְּרָטִי ארכיון פרטי חומר ארכיוני של ארגונים ומוסדות לא ממלכתיים, של משפחות ושל אנשים
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן תְּמִידִי ארכיון תמידי ארכיון שאינו תלוי בטכנולוגיה שבאמצעותה נוצר החומר הארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אַרְכִיּוֹן תִּעוּדִי ארכיון תיעודי ארכיון שאוסף חומר ארכיוני, במקור בהעתק או בצילום, הקשור לנושא, לתקופה, לאדם וכיוצא באלו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
אִרְכֵּן ארכן במקום אִרְכֵּב
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
בִּעוּר ביעור הוצאה (סילוק) של חומר ארכיוני מארכיון, לרוב להשמדה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
בַּקָּרָה מֻסְמֶכֶת בקרה מוסמכת קביעת צורה מועדפת לכותרות, לנושאים ולשמות, שתשמש בתיאור חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
בַּקָּרָה מֻשְׂכֶּלֶת בקרה מושכלת יצירת עזרי איתור לחומר ארכיוני באמצעות סידור החומר ותיאורו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
בַּקָּרָה פִיזִית בקרה פיזית מעקב אחר ההיבטים הפיזיים של החומר הארכיוני המוחזק במגנזה או בארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
גִּבּוּי גיבוי ראו גם עֹתֶק בִּטָּחוֹן
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
גּוּף יוֹצֵר גוף יוצר, יוֹצֵר יוצר של חומר ארכיוני; הישות האחראית ליצירת החומר הארכיוני; ראו גם: יוֹצֵר הָרְשׁוּמוֹת, מוֹצָא הַחֹמֶר הָאַרְכִיּוֹנִי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
גִּישָׁה גישה לחומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
דְּגִימָה דגימה של פריטי ארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
דְּחִיסָה לֹא מַפְחִיתָה דחיסה לא מפחיתה דחיסה של נתונים שאינה מפחיתה את איכות הקובץ
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
דְּחִיסָה מַפְחִיתָה דחיסה מפחיתה דחיסה של נתונים המפחיתה את איכות הקובץ
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
דִּיפְּלוֹמָטִיקָה דיפלומטיקה המדע העוסק בסוגים ובמרכיבים של תעודות וכל חומר ארכיוני אחר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
דִּלּוּל דילול סילוק חלקי, מתוך התיקים, של חומר ארכיוני שאין הצדקה לשמירתו (בדרך כלל עותקים כפולים)
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַגְבָּלַת עִיּוּן הגבלת עיון הגבלת גישה לחומר ארכיוני או למידע מוגדר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶחְסֵן תְּמִידִי החסן תמידי התקן זיכרון שאינו צורך כוח חשמלי כדי להחזיק את התכולה המאוחסנת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַחְתָּמָה החתמה הטבעת חותמת מזהה על רשומה או על תעודה שמופיעים בה ציון הבעלות או מספר מזהה
סִמּוּן סימון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הִיסְטוֹרְיַת מִשְׁמֹרֶת היסטוריית משמורת רצף הישויות שהחזיקו בחומר הארכיוני מיצירתו ועד העברתו לארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֲמָרָה המרה פעולה להעברת מסמכים ממדיה אחת או מתבנית (פורמט) אחת לאחרים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַעֲבָרָה העברה של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַעֲבָרַת מִשְׁמֹרֶת העברת משמורת מסירת חומר ארכיוני מארכיון אחד לאחר בהתאם לשיקולים מקצועיים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַעֲרָכָה הערכה של חומר ארכיוני
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶעְתֵּק העתק נוסח מועתק מן המקור
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֹתֶק קוֹבֵעַ עותק קובע עותק שהיוצר קבע שהוא העותק הרשמי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶעְתֵּק נֶאֱמָן לַמָּקוֹר העתק נאמן למקור פריט ששומר במדויק על התוכן והצורה של החומר המקורי שעליו הוא מתבסס אך נוצר לאחר החומר המקורי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶעְתֵּק תְּאוֹם העתק תאום, פַקְסִימִילְיָה פקסימיליה העתק איכותי ומדויק, זהה בגודל ובצורה למקור
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַעְתָּקָה העתקה יצירת העתק של חומר ארכיוני באמצעות צילום, זיעור או סריקה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הַפְקָדָה הפקדה של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶקְשֵׁר הקשר נסיבות ארגוניות של יצירת הרשומה או קבלתה וכדומה; המסגרת שבה הרשומה נוצרת, מוחזקת ונעשה בה שימוש
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶקְשֵׁר אִרְגּוּנִי הקשר ארגוני המבנה, התפקידים והתהליכים של הסביבה הארגונית שבה פועל יוצר החומר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶקְשֵׁר הָרְשׁוּמוֹת הקשר הרשומות המסגרת שבה נוצרת ומוחזקת הרשומה ומהות השימוש בה; החטיבות הארכיוניות שאליהן [מתייחסים הרשומה או הקובץ וכן המבנה הפנימי של החטיבות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶקְשֵׁר טֶכְנוֹלוֹגִי הקשר טכנולוגי מאפייני החומרה והתוכנה ושאר רכיבי המערכת הטכנולוגית שבה נוצרו הרשומות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶקְשֵׁר מוֹצָאִי הקשר מוצאי מידע על אודות הגוף היוצר, תפקידיו, תחומי אחריותו, סמכויותיו
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶקְשֵׁר תַּהֲלִיכִי הקשר תהליכי ההליך המנהלי של היווצרות הרשומה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הִתְיַשְּׁנוּת התיישנות של רשומה; חוסר יכולת לאחזר נתונים עקב התקדמות טכנולוגית ושינוי תהליכים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶתֵּר בִּעוּר כְּלָלִי היתר ביעור כללי הרשאה שניתנה לכל מוסדות המדינה ולכל הרשויות המקומיות לביעור תעודות שגרתיות (כפוף לאמור בחוק הארכיונים)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
הֶתֵּר בִּעוּר קָבוּעַ היתר ביעור קבוע הרשאה שניתנה למוסד ממוסדות המדינה או לרשות מקומית לביעור תעודות שגרתיות (כפוף לאמור בחוק הארכיונים)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
זְכוּת כַּלְכָּלִית זכות כלכלית הטבות חומריות הנובעות מהחזקת חומר ארכיוני ושימוש בו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חוֹלְפוֹת חולפות חומר כתוב או מודפס למטרות קצרות מועד, שמיסודו לא נועד להישמר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חוֹתָם חותם מכשיר שעליו שטח מגולף מחומר קשה הטובע צורה כשמניחים אותו על חומר רך או על נייר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חֶזְקַת מְהֵימָנוּת חזקת מהימנות המסקנה הנובעת מהכרת האופן שבו נוצרה רשומה והוחזקה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חֲטִיבָה אַרְכִיּוֹנִית חטיבה ארכיונית, חֲטִיבָה חטיבה קבוצה של רשומות שנוצרו והצטברו בגוף מנהלי וארגוני אחד או אצל יחיד, ומסודרות לפי עקרון המוצא
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חֲטִיבָה סְגוּרָה חטיבה סגורה חטיבה של ארגון (גוף יוצר) שחדל להתקיים, שאין להניח שיתווסף אליה חומר ארכיוני; ראו גם: אַרְכִיּוֹן הִיסְטוֹרִי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חֲסִימַת תִּיקִים חסימת תיקים סגירת כל התיקים בתיקיון בתאריך מסוים או במחזוריות תקופתית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חִקּוּי חיקוי של מערכת עיבוד נתונים; העברת המידע לחומרה חדשה שיש בה רכיב תוכנה נוסף המחקה את החומרה הקודמת, ובכך מאפשר המשך שימוש בתוכנת היישומים הקיימת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חֲשִׂיפָה חשיפה של חומר ארכיוני מסווג לעיון קהל
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
חֲתִימָה חתימה רישום שמו של אדם בכתב ידו – בדרך כלל לצורכי עדות
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
יוֹמַן פְּעֻלּוֹת יומן פעולות תיעוד כרונולוגי, היסטוריה של הפעולות הנעשות בארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
יוֹצֵר הָרְשׁוּמוֹת יוצר הרשומות הישות האחראית ליצירת תוכן של מסמך; ישות אישית או משפטית שיוצרת, מקבלת או צוברת חומר ארכיוני; ראו גם: מוֹצָא הַחֹמֶר הָאַרְכִיּוֹנִי, גּוּף יוֹצֵר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
יְחִידַת תֵּאוּר יחידת תיאור מסמך, רשומה או קבוצת מסמכים או רשומות, בכל צורה פיזית, המהווים ישות עניינית ויוצרים בסיס לתיאור ייחודי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
יִעוּד ייעוד של חומר ארכיוני שאינו פעיל
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
כְּלִילוּת אַרְכִיּוֹנִית כלילות ארכיונית העיקרון הקובע כי חומר ארכיוני יסודר לפי עיקרון מקצועי ויישמר בשלמותו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
כְּלִילוּת רְשׁוּמָה כלילות רשומה אבטחת המידע של הרשומה ושמירתו בשלמותו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
כָּשִׁיר כשיר בעל הסמכות, הידע והכישורים לפעול
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
כְּשִׁירוּת כשירות ההסמך, הידע והכישורים הנדרשים למילוי תפקיד
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
כְּתַב יָד כתב יד תעודה או רשומה כתובה ביד; יצירה טרם פרסומה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
לוּחַ בִּעוּר לוח ביעור לוחות זמנים לביעור חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
לוּחַ תְּקוּפוֹת הַחְזָקָה וְיִעוּד לוח תקופות החזקה וייעוד רשימה מקיפה המציינת תקופות החזקה של חומר ארכיוני שיש לו ערך לשמירה לדורות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
לְכִידָה לכידה שמירת רשומה ונעילתה על כל מרכיביה ומאפייניה במערכת ניהול אלקטרונית, ומתן יכולת להתחקות אחר כל שינוי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִבְחָר מבחר חלק מן החומר הארכיוני שיישמר לצמיתות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִגְנָזָה מגנזה מתקן שיועד ותוכנן לאחסון יעיל של חומר ארכיוני פעיל למחצה, לפני קביעת ייעודו הסופי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִגְנֶזֶת בֵּינַיִם מגנזת ביניים שטח אחסון במשרד שבו מאוחסנות רשומות פעילות למחצה למשך תקופה קצרה לפני העברתן למגנזה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַדַּע הָאַרְכִיּוֹנָאוּת מדע הארכיונאות תחום הדעת שעניינו ההיבטים התאורטיים והמעשיים של הערכת החומר הארכיוני, איסופו, שמירתו, הטיפול בו והנגשתו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַדְרִיךְ מדריך אמצעי חיפוש של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַדְרִיךְ לְפִי נוֹשְׂאִים מדריך לפי נושאים אמצעי חיפוש הנותן תמונה רחבה של הארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מוֹעִילוּת מועילות איכות הרשומה המאפשרת לה להשיג את מטרתה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מוֹצָא הַחֹמֶר הָאַרְכִיּוֹנִי מוצא החומר הארכיוני ראו גם: גּוּף יוֹצֵר, יוֹצֵר הָרְשׁוּמוֹת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מֵטֶר-מַדָּף מטר-מדף יחידת המדידה של המקום שתופס החומר הארכיוני על המדף ובאמצעי אחסון אחרים
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִכְלוֹל רְשׁוּמוֹת מכלול רשומות הצטברות של קבוצת רשומות מקושרת הנובעת מהאופן שבו יוצר הרשומות מבצע את פעולותיו ואת תפקידו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מְלַאי אַרְכִיּוֹנִי מלאי ארכיוני כל החומר הארכיוני המוחזק בארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מְנַהֵל רְשׁוּמוֹת מנהל רשומות, אַחְרַאי רְשׁוּמוֹת אחראי רשומות עובד מקצועי האחראי לניהול מערכת הרשומות בארגון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִסְגֶּרֶת שִׁמּוּר מסגרת שימור תוכנית פעולה ותוכנית אסטרטגית לשימור חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַעֲרֶכֶת הִדּוּדִית מערכת הידודית מערכת אינטראקטיבית; מערכת שבה כל כניסה של משתמש גורמת למענה או לפעולה של המערכת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַעֲרֶכֶת נִהוּל רְשׁוּמוֹת מערכת ניהול רשומות המערכת הממונה על בקרה של היצירה, הקבלה, האחסון, השימוש וההסדרה הסופית של רשומות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַעֲרֶכֶת נִהוּל רְשׁוּמוֹת אֲמִינָה מערכת ניהול רשומות אמינה מערכת כללים המגדירה את דרכי יצירת החומר הארכיוני, החזקתו וסילוקו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַעֲרֶכֶת סִוּוּג מערכת סיווג תוכנית לסידור רשומות לפי תפקודי הגוף היוצר והמבנה הארגוני שלו; משמש גם: שיטת סיווג
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַעֲרֶכֶת שְׁמִירָה אֲמִינָה מערכת שמירה אמינה מערכת כללים המגדירה את תהליך שמירת הרשומות של הגוף היוצר והשימוש בהן
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַעֲרֶכֶת תִּיקִיּוֹן מערכת תיקיון מערכת לשליטה ביצירה ובתחזוקה של רשומות פעילות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַפְתֵּחַ מִקּוּם מפתח מיקום עזר איתור המצביע על מקומו של החומר הארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַפְתֵּחַ תִּיּוּק מפתח תיוק, עֵץ תִּיּוּק עץ תיוק תוכנית מוכנה מראש לפתיחת תיקים ולסידורם
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַפְתֵּחַ תִּיּוּק אָחִיד מפתח תיוק אחיד תוכנית מוכנה מראש לפתיחת תיקים ולסידורם לכל יחידות הארגון או למערכת מנהלית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַצָּע מצע החומר שעליו נרשם ונמצא המידע (כגון נייר או התקן אלקטרוני)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מְקוֹם אִחְסוּן מְרֻחָק מקום אחסון מרוחק מקום שמירתם של עותקי ביטחון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מָקוֹר מקור התעודה או הרשומה כמות שהיא, להבדיל מהעתק או מתרגום
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מֶשֶׁךְ חַיִּים שֶׁל רְשׁוּמָה משך חיים של רשומה סדרה עקבית של תהליכי ניהול מיצירת הרשומות ותכנון מערכות התיעוד ועד לשמירתן בארכיון לשימוש בעתיד
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מְשַׁמֵּר משמר מומחה לשימור חומר ארכיוני ויצירות אומנות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִשְׁמֹרֶת משמורת אחריות חוקית ופיזית לחומר שהופקד בארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מִשְׁמֹרֶת רְצוּפָה משמורת רצופה רצף בלתי מופרע של מחזיקים בחומר ארכיוני המאפשר להוכיח כי לאורך כל חיי הרשומה לא נעשה בה כל שינוי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
מַתְכֹּנֶת תִּעוּד מתכונת תיעוד כללים המגדירים את מרכיבי הרשומה כדי להעביר את תוכנה, את ההקשר המנהלי והתיעודי שלה ואת סמכותה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
נֶאֱמָן נאמן גוף חיצוני שקיבל את החומר הארכיוני והוא אמון על שמירתו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
נֶאֱמַן מִשְׁמֹרֶת נאמן משמורת הישות האחראית, פיזית ומשפטית, על החזקת החומר הארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
נְגִישׁוּת נגישות של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
נְדִידָה נדידה של נתונים ממערכת אחת לאחרת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
נְקֻדַּת גִּישָׁה נקודת גישה מילה או שם המאפשרים חיפוש בתיאור החומר הארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
נְתִיב בִּקֹּרֶת נתיב ביקורת רישום במערכת אלקטרונית של הפעולות המתעדות כל שימוש במערכת
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סִדְרָה סדרה יחידת משנה של חטיבה, בעלת סדר ומאפיינים משלה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סִדְרָה אַרְכִיּוֹנִית סדרה ארכיונית, סִדְרָה סדרה אחת מרמות הסידור של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סוּג קֹבֶץ תְּמִידִי סוג קובץ תמידי פורמט תמידי; תבנית שאינה תלויה בטכנולוגיה שבאמצעותה נוצר החומר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סִוּוּג סיווג עקרונות לארגון הרשומות; קביעת מקומן של הרשומות; משך הגבלת עיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סִמּוּל אַרְכִיּוֹנִי סימול ארכיוני מזהה חד-ערכי לחומר ארכיוני ברמות סידור ותיאור שונות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סִמּוּל הָרְכִישָׁה סימול הרכישה מזהה הניתן לחומר ארכיוני שנרכש בהפקדה מסוימת ונרשם בספר הנכנסות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
סֵפֶר הַנִּכְנָסוֹת ספר הנכנסות רשימת הרכישות של חומר ארכיוני לפי הסדר הכרונולוגי של קבלת החומר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עִבּוּד חֹמֶר אַרְכִיּוֹנִי עיבוד חומר ארכיוני רכישה, סידור, תיאור ושמירה של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵזֶר אִתּוּר עזר איתור אמצעי המתאר חומר ארכיוני ומאפשר שליטה בו ואיתור של חומר מבוקש (כגון מדריכים, רשימות, מפתחות, קטלוגים)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עִטּוּף עיטוף מיגון תעודות במעטפה פלסטית מולחמת בקצותיה בידי מומחי שימור (להבדיל מן עיטוי = למינציה)
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶנְקַפְּסוּלַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנקפסולציה (לועזי)
להרחבה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֶקְרוֹן הַמּוֹצָא עקרון המוצא העיקרון הבסיסי שעל פיו חומר ארכיוני מאותו מוצא לא ישולב בחומר ארכיוני ממוצא אחר; ראו גם: עֶקְרוֹן הַסֵּדֶר הַמְּקוֹרִי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֶקְרוֹן הַסֵּדֶר הַמְּקוֹרִי עקרון הסדר המקורי העיקרון שעל פיו אופן הטיפול בחומר הארכיוני משקף את הסדר המקורי שלו; ראו גם: עֶקְרוֹן הַמּוֹצָא
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֶקְרוֹן הַשִּׁיּוּךְ עקרון השיוך עיקרון לסידור חומר ארכיוני לפי נושאים, בהתעלם מעקרון המוצא (כמעט שאינו משמש כיום)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ אַרְכִיּוֹנִי תְּמִידִי ערך ארכיוני תמידי תכונות של חומר ארכיוני המקנות לו מעמד של שמירה לצמיתות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ גִּבּוּב ערך גיבוב קוד מיוחד הנוצר במחשב והמאפשר לוודא את מהימנות הקובץ בעת השוואתו לגרסאות שונות שלו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ מְבֻקָּר ערך מבוקר ערך ברְשִׁימָה מְבֻקֶּרֶת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ מוֹדִיעַ ערך מודיע הערך המצוי ברשומות בזכות הידיעות הכלולות בהן
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ מִנְהָלִי ערך מנהלי התועלת של הרשומות לגוף היוצר או הצובר או ליורשו בתפעול השוטף ולצורך הערכת חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ מֵעִיד ערך מעיד ערכו של חומר ארכיוני הנובע מן העדות הנאותה והמהימנה הכלולה בו על הגוף היוצר ועל תפקודו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ מִשְׁנִי ערך משני איכותו של חומר ארכיוני, הנקבעת על פי מידע בעל משמעות מדעית והיסטורית שהוא מכיל ועל פי הסיבה להיווצרותו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ מִשְׁפָּטִי ערך משפטי התועלת המשפטית הנובעת מהרשומות לגוף היוצר או לכל גורם אחר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֵרֶךְ רִאשׁוֹנִי ערך ראשוני הערך של הרשומות לפעילות יוצרן
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֹתֶק עותק אחד מתוך כמה דברים ששוכפלו מן המקור בד בבד או באותה שיטה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֹתֶק אוֹתֶנְטִי עותק אותנטי עותק שתוקפו כשל המקור
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
עֹתֶק בִּטָּחוֹן עותק ביטחון עותק של חומר ארכיוני ונתונים שיתאפשר לשחזרם במקרה של פגיעה במקור או במערכת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
פִּנְקָס פנקס מסמך או ספר שעמודיו ממוספרים בדרך כלל, ושפעולות או עסקאות נרשמות בו באופן שיטתי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
פִּנְקַס הַעְתָּקוֹת פנקס העתקות פנקס שבו נהגו לרשום טיוטות או העתקות של מכתבים וכדומה, בדרך כלל בסדר כרונולוגי (מונח היסטורי)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
פְּעִילוּת פעילות פעולות המכוונות למטרה אחת, שעל המִנהל לתעד אותן
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
פְּעֻלָּה פעולה מעשה מנהלי שגורם ליצירת רשומות הנשמרות בארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
פְּרִיט מֵידָע תְּמִידִי פריט מידע תמידי פריט ספרתי (דיגיטלי) בתבנית (פורמט) שמאפשרת מעבר אוטומטי לתבנית חדשה כאשר הטכנולוגיה משתנה ומשתדרגת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
פִּרְסוּם תְּעוּדוֹת פרסום תעודות פרסום בכל צורה שהיא של תעודות בלוויית תיאור והערות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
צוּרַת הַעֲבָרָה צורת העברה הדרך שבה מסמכים מתקשרים דרך מרחב וזמן (טיוטות, מקור, העתק)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
קֶשֶׁר אַרְכִיּוֹנִי קשר ארכיוני יחסי הגומלין בין רשומה לרשומות אחרות, הנובעים מאותה פעילות; ראו גם: תִּיק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְאָיָה ראיה הקשר המוצג בין עובדה שיש להוכיח ובין הרשומות המוכיחות זאת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְכִישָׁה רכישה הפעולה והנוהל הקשורים בהפקדת חומר ארכיוני, כולל [העברת הבעלות על החומר (לרוב ללא תמורה כספית)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְכִישָׁה מִצְטַבֶּרֶת רכישה מצטברת הוספה של חומר ארכיוני לחטיבות או לאוספים הנמצאים בארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רָמוֹת סִדּוּר רמות סידור הסדר המִדרגי, הפיזי והלוגי שבו מוחזק החומר הארכיוני כגון חטיבה, סדרה, תיק, פריט
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רָמוֹת תֵּאוּר רמות תיאור רמות סידור של החומר הארכיוני המתוארות בעזרי האיתור
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה רשומה רישום בכל צורה פיזית שהיא, שנוצר או התקבל תוך כדי ביצוע פעולה מנהלית, עסקית או משפטית ויכול לשמש ראיה משפטית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה אוֹתֶנְטִית רשומה אותנטית רשומה שלא שונתה או עוותה לאחר שנוצרה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה אֵלֶקְטְרוֹנִית רשומה אלקטרונית רשומה שנוצרה או נשמרה בארגון וניתנת לקריאה רק באמצעות מכשיר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה דִּינָמִית רשומה דינמית רשומה שאפשר להציג את התוכן שלה בצורות שונות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה הִדּוּדִית רשומה הידודית רשומה אינטראקטיבית; רשומה שתוכנה משתנה ומסתמך על תוכן קודם
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה זְמַנִּית רשומה זמנית רשומה שאין ערך לשמירתה לצמיתות, ומיועדת לביעור על פי רשימת תקופות החזקה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה חִיּוּנִית רשומה חיונית רשומה שבלעדיה הארגון אינו יכול לתפקד
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה יַצִּיבָה רשומה יציבה רשומה בעלת תכונה המבטיחה כי תוכנה יישמר בשלמותו, ללא אפשרות שינוי
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה לֹא פְּעִילָה רשומה לא פעילה רשומה שאינה דרושה לניהול היום-יומי של המשרד, ואפשר להעבירה למגנזה או לארכיון או לבערה
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה מְבֻקֶּרֶת רשומה מבוקרת רשומה המכילה מידע על הנוסח המקובל למופעים שונים של אותה ישות (שם, תופעה וכיו"ב)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה מְמֻיֶּנֶת רשומה ממינת רשומה שהיוצר נתן לה סימול בהתאם למפתח התיוק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה מְסֻוֶּגֶת רשומה מסווגת רשומה שהגישה אליה מוגבלת על פי חוק או החלטה ארגונית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה פְּעִילָה רשומה פעילה רשומה שהמִנהל משתמש בה במהלך הפעילות השוטפת ומוחזקת בידי הגוף היוצר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה פְּעִילָה לְמֶחֱצָה רשומה פעילה למחצה חומר ארכיוני שאינו נחוץ עוד לצורך ביצוע הפעולה שלשמה הוא נוצר, אך יוצרו עשוי להידרש לו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה צִבּוּרִית רשומה ציבורית רשומה שנוצרה בארגון ציבורי ופתוחה לקהל הרחב
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה קְרִיאָה בִּמְכוֹנָה רשומה קריאה במכונה ראו גם: רְשׁוּמָה אֵלֶקְטְרוֹנִית; רְשׁוּמָה סִפְרָתִית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה רִשְׁמִית רשומה רשמית רשומה שלמה, סופית ומוסמכת (לרוב נושאת חתימות וחותמות), שתקפותה המשפטית מאפשרת לבסס עליה עובדות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה תִּפְעוּלִית רשומה תפעולית רשומה המתייחסת לפעולות המהותיות שארגון מתחייב לבצע מתוקף תפקידו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמָה תַּקְבִּילִית רשומה תקבילית רשומה שאינה בשפת מחשב כגון קלף, נייר, סרט צילום
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמַת יַעַץ רשומת יעץ מסמך שניתן למשתמשי הארכיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשׁוּמַת עֵזֶר רשומת עזר חומר ארכיוני שנוצר בעת פעולה, שלא הייתה חובה ליצור אותו ושאין לו ערך משפטי, אולם יש ביכולתו להבהיר משמעויות משפטיות ואחרות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשִׁימָה מְבֻקֶּרֶת רשימה מבוקרת מכלול הרשומות המבוקרות הנדרשות כדי להרכיב קטלוג (או עזרי איתור אחרים כגון מפתחות)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשִׁימַת הַפְקָדָה רשימת הפקדה פירוט החומר הארכיוני שהועבר לארכיון או למגנזה
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
רְשִׁימַת תִּיקִים רשימת תיקים רשימה של כל התיקים הנמצאים בתיקיון, מסודרת לפי מפתח התיוק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
שְׁלֵמוּת אַרְכִיּוֹנִית שלמות ארכיונית, שְׁלֵמוּת שלמות מאפיין של תיעוד שמתייחס לקיומם של כל המרכיבים שהיוצר והמערכת המשפטית זקוקים להם כדי שאפשר יהיה להשתמש בתיעוד
העתק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
שִׁמּוּשׁ נוֹסָף שימוש נוסף שימוש בחומר ארכיוני למטרה נוספת על זו שבשלה נוצר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
שִׁעְתּוּק שעתוק תהליך העתקה מדויק של מסמך בתוכנו ובצורתו אך לא בהכרח במידותיו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
שִׁקּוּם שיקום של חומר ארכיוני
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
שַׁרְשֶׁרֶת מִשְׁמֹרֶת שרשרת משמורת רצף הגופים שבחזקתם נמצאו הרשומות מהיווצרותן ועד שהארכיון רכש אותן
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
שַׁרְשֶׁרֶת שְׁמִירָה שרשרת שמירה של חומר ארכיוני ספרתי (דיגיטלי)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תֵּאוּר אַרְכִיּוֹנִי תיאור ארכיוני, תֵּאוּר תיאור תהליך של ניתוח, ארגון ורישום של פריטי חומר ארכיוני, הקשרו ותכונותיו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תַּאֲרִיךְ בִּעוּר תאריך ביעור המועד שבו אפשר לבער רשומה או סדרת רשומות כמפורט ברשימת תקופת ההחזקה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תַּאֲרִיךְ מְקוֹמִי תאריך מקומי המקום והזמן של יצירת הרשומה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק תיק רשומות המוחזקות יחד על פי מכנה משותף
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק מִתְכַּתֵּב תיק מתכתב רשומות המוחזקות יחד אשר נשלחו או התקבלו מפרט (אדם או ארגון) מסוים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק סָגוּר תיק סגור תיק שהפרשה שהוא דן בה הסתיימה; תיק שנסגר בשל חסימה תקופתית
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק סִדְרָה סִדּוּרִית תיק סדרה סדורית רשומות המוחזקות יחד וסידורן הפנימי הוא על פי תאריך או מספר סידורי, כגון תיק חשבוניות, תיק פרוטוקולים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק עִנְיָנִי תיק ענייני רשומות המוחזקות יחד והקשורות לעניין אחד
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק פָּעִיל תיק פעיל תיק שאינו נמצא בארכיון ומתווספות לו רשומות
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק פְּרָט תיק פרט רשומות המוחזקות יחד וקשורות לתולדות בני אדם, בעלי חיים, גופים או עצמים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק פָּרָשָׁה תיק פרשה רשומות המוחזקות יחד והקשורות לאירוע מסוים מראשיתו ועד סופו
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיק פָּתוּחַ תיק פתוח תיק שנמצא בארכיון ולא מוטלות עליו הגבלות עיון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיקִיּוֹן תיקיון כל הרשומות הנחוצות למשרד בעבודתו היום-יומית, המוחזקות יחד ומסודרות לפי מפתח תיוק
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיקִיּוֹן יְחִידָתִי תיקיון יחידתי כל הרשומות הפעילות השייכות ליחידה ארגונית אחת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תִּיקִיּוֹן מֶרְכָּזִי תיקיון מרכזי תיקיון הכולל את כל התיקים השייכים למוסד או לארגון, המוחזקים במקום אחד ומנוהלים בידי הנהלה אחת
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תֹּכֶן יַצִּיב תוכן יציב תוכן שאינו משתנה או שמשתנה לפי כללים קבועים
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תָּכְנִית נִהוּל סִכּוּנִים תוכנית ניהול סיכונים תוכניותיהם של מוסד, ארגון או ארכיון למקרה של מלחמה או אסון
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תָּכְנִית שִׁחוּר תוכנית שיחור תוכנית להפצת דבר הארכיון לקהל הרחב באמצעות תוכניות חינוכיות, תערוכות ואירועים, כדי לחשוף את פעילותו ואת תפקידו בארגון ובחברה (האנושית)
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תְּעוּדָה שִׁגְרָתִית תעודה שגרתית חומר ארכיוני שנקבעו לו תקופות החזקה
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תַּפְקִיד תפקיד פעילות של יחידה ארגונית או של אדם במסגרת האחריות שהוטלה עליהם
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תְּקוּפַת הַחְזָקָה תקופת החזקה משך הזמן המזערי שבו הרשומות חייבות להישאר ברשות הגוף היוצר
העתק
ארכיונאות (תשפ"ג, 2023)
תֹּקֶף רְאָיָתִי תוקף ראייתי האפשרות של הרשומה לשמש הוכחה לעובדה או לאירוע
דלג למונחים