מס הכנסה (תשי"ג)

סינון
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
תֵּאוּם תיאום עריכת חשבון מיוחד, כדי לתאם את חשבונו של הנישום ע"י הוספת פרטים והשמטת פרטים, הכול לפי צורכי החוק.
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
עֵסֶק אַקְרַאי עסק אקראי פעולה עסקית שאין לה עקיבות ותמידות.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
קְצוּבַת אֵרוּחַ קצובת אירוח, קְצֻבַּת אֵרוּחַ קצובת אירוח סכום המשתלם לעובד לכיסוי הוצאות קבלת אורחים.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
זִכּוּי הֶתְחֵלִי זיכוי התחלי (של השקעת הון); במקום פחת, המשתרע על שנים רבות, נותנים ניכוי בתקופה הראשונה של הנהלת העסק כדי לפצות אדם על השקעה, שהחזרתה, כולה או רובה, מצריכה פחת במשך הרבה שנים.
העתק
העתק
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הֵבִיא בְּחֶשְׁבּוֹן הביא בחשבון למשל: הוצאה השנויה במחלוקת
הִתִּיר התיר ניכוי, זיכוי וכדומה
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מִנּוּן מינון חלוקת סכום למנות לאו דווקא שוות.
העתק
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
העתק
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
תַּוְכָן* תווכן*
* במילון המקורי כתוב: תַּוְּכָן
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
כְּלִיַּת הַהוֹן כליית ההון לעניין נכסים או זכויות, שאורך ימיהם מוגבל.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הוֹן שֶׁנִּטַּל הון שניטל כסף או נכסים, ששימשו הון בעסק ואשר הוצאו מכלל הון העסק.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הֶעֱבִיר העביר סכום הפסד מחשבון שנה אחת לחשבון שנה שנייה
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
בָּסִיס שֶׁל מְזֻמָּנִים בסיס של מזומנים שיטה, שלפיה רואים הכנסה כהכנסה בשעה שהיא מגעת במזומנים.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הֶטֵּל אִזּוּן היטל איזון אדם שזכה מספר שנים בניכויי פחת על מכונה והקטין על ידי כך את הרווחים מעסקו, שעליהם הוא חייב במס, הרי בשעה שהוא מוכר את המכונה ברווח - שהוא רווח פטור ממס-הכנסה, באשר הוא רווח שבהון - מטילים מס על סך-הכול של ניכויי הפחת, בדרך של איזון חיובי החסר שבעבר.
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
חֶבְרַת יָחִיד חברת יחיד חברה שמניותיה, כולן או רובן, נמצאות למעשה ברשותו של איש אחד.
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
נִכּוּי בַּמָּקוֹר ניכוי במקור גביית המס במקור ההכנסה לפני שהיא מגעת אל מקבלה.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
בְּנִכָּיוֹן* בניכיון*
* במילון המקורי כתוב: בְּנִכְיוֹן
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
עֲשִׂיָּה בְּ- עשייה ב-, הוֹצָאָה מֵרְשׁוּת הוצאה מרשות, הוֹצָאָה מֵרְשׁוּתוֹ הוצאה מרשותו, הַקְנָיָה הקניה (הכול לפי העניין). לעניין מס ההכנסה: פעולה הגורמת שהכנסתו של ראובן תעבור אל שמעון, כדי להקטין את נטל המס החל על ראובן.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
נִמְנַע מֵחֲלֻקַּת דִּיוִידֵנְד* נמנע מחלוקת דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: נִמְנַע מֵחֲלֻקַּת דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הוֹצָאָה שֶׁבְּקֶרֶן הוצאה שבקרן, הוֹצָאַת קֶרֶן הוצאת קרן כל הוצאה היוצרת במישרין או משביחה קרן (הון עומד או אשקעה).
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הוֹצָאָה שֶׁבְּפֵרוֹת הוצאה שבפירות, הוֹצָאַת פֵּרוֹת הוצאת פירות כל הוצאה (ובעיקר הוצאה חוזרת ונשנית) במסגרת ההתעסקות.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
תַּשְׁלוּם דִּיוִידֵנְד מְנֻקֶּה מִמַּס* תשלום דיווידנד מנוקה ממס* דיבידנד ששיעורו מובטח ע"י התחייבות לשלם כל סכום, שיידרש בשעת התשלום, כדי שאחרי ניכוי מס הכנסה יישאר השיעור המובטח.
* במילון המקורי כתוב: תַּשְׁלוּם דִּיבִידֶנְדְּ מְנֻקֶּה מִמַּס
העתק
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
עִתּוּק הַהַכְנָסָה עיתוק ההכנסה העברת הכנסה לאדם אחר ע"י העברת מקור ההכנסה אליו.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
שִׁמּוּשׁ בַּהַכְנָסָה שימוש בהכנסה העברת הכנסה לאדם אחר מבלי להעביר את מקור ההכנסה.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הַכְנָסָה שֶׁבְּקֶרֶן הכנסה שבקרן, הַכְנָסַת קֶרֶן הכנסת קרן הכנסה הנובעת מהשבחת אקטיב של קרן (הון עומד או אשקעה) או ממכירתו.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הַכְנָסָה מִיְּגִיעָה* הכנסה מיגיעה*
* במילון המקורי כתוב: הַכְנָסָה מִיגִיעָה
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
גִּלּוּם הַהַכְנָסָה גילום ההכנסה חישוב ההכנסה הגולמית על ידי תוספת שיעור המס על ההכנסה הנקייה.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הַכְנָסָה מְצוּיָה לַחֲלֻקָּה כְּדִיוִידֵנְד* הכנסה מצויה לחלוקה כדיווידנד* הכנסה (של חברה) שנעשתה במשך השנה ואין טעם אשר ימנע את חלוקתה בין בעלי המניות.
* במילון המקורי כתוב: הַכְנָסָה מְצוּיָה לַחֲלֻקָּה כְּדִיבִידֶנְדְּ

income available for distribution as a dividend income available for distribution as a dividend income (of a company) available for distribution as a dividend
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הַכְנָסָה שֶׁבְּפֵרוֹת הכנסה שבפירות, הַכְנָסַת פֵּרוֹת הכנסת פירות הכנסה הנובעת מכל פרנסה להבדיל מהכנסה שבקרן הנובעת מהשבחת אקטיב של קרן.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הַכְנָסָה שֶׁלֹּא מִיְּגִיעָה* הכנסה שלא מיגיעה*
* במילון המקורי כתוב: הַכְנָסָה שֶׁלֹּא מִיגִיעָה
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
סוֹכֵן בּוּרְסַאי* סוכן בורסאי*
* במילון המקורי כתוב: סוֹכֵן בֻּרְסַאי
המונח המעודכן: סוֹחֵר נְיָרוֹת עֵרֶךְ לְחֶשְׁבּוֹן עַצְמוֹ, סוֹחֵר נְיָרוֹת עֵרֶךְ
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
בָּסִיס מִסְחָרִי בסיס מסחרי שיטה, שלפיה רואים הכנסה כהכנסה בשעה שנזקפה בחשבון.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הִשְׂתַּכַּרְתָּ שִׁלַּמְתָּ השתכרת שילמת שיטה, שלפיה משלמים מס בעת ובעונה אחת עם היווצר ההכנסה, להבדיל מן השיטה, שלפיה משלמים מס על הכנסה של השנה הקודמת.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מֻצָּבָה מוצבה מערכת המתקנים והציוד הדרושים להפעלת מפעל תעשייתי.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
פְּרָס פרס כגון מניות הנמכרות בפרס at premium כנגד מניות הנמכרות בשווה at par או בנכיון at discount
דָּמִים דמים כגון דמי ביטוח
פְּרֶמְיָה פרמיה הטבה, כגון בסעיף 5(ו) של פקודת מס-הכנסה, שפירושה: סכום נוסף על שכר הדירה הקבוע או על המחיר הקבוע שאדם מקבל בעד נכס או שירות, כגון דמי-מפתח והטבות כיוצא באלה. (הכול לפי, העניין).
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מִקָּח אַגַּב שְׂכִירוּת מיקח אגב שכירות חפץ שנקנה על מנת שמחירו ישתלם לשיעורין, בתנאי שהחפץ יישאר, עד גמר התשלומים, בבעלותו של המוכר, כעין מושכר לקונה.
עדכון: גם מֶקַח
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
כִּמּוּי כימוי קביעת הכמות
המונח המעודכן: כִּמּוּת
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
שִׁעוּר אֶחָד שיעור אחד שאינו עולה עם עליית ההכנסה.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
שִׁעוּר נֵטוֹ* שיעור נטו*, שִׁעוּר נָקִי שיעור נקי
* במילון המקורי כתוב: שִׁעוּר נֶטּוֹ
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
שִׁעוּר עוֹלֶה שיעור עולה עקרון השיעור העולה הוא: ככל שההכנסה גדלה השיעור גדל, וככל שההכנסה פוחתת השיעור פוחת (קטן).
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
שִׁעוּר יוֹרֵד שיעור יורד עקרון השיעור היורד הוא: ככל שההכנסה גדלה השיעור פוחת וככל שההכנסה פוחתת השיעור גדל.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
תַּקְבּוּלֵי נֵטוֹ* תקבולי נטו*
* במילון המקורי כתוב: תַּקְבּוּלֵי נֶטּוֹ
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הֲקָלָה שׁוּלִית הקלה שולית הקלה הניתנת כדי למנוע חומרה יתרה בהטלת מס על הכנסה החייבת במס לפי השיעור הקיצוני ביותר.
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
תּוֹשָׁב תושב אדם שמקום מגוריו בארץ.
העתק
העתק
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
תַּמְלוּגִים תמלוגים מְלוֹג בעד הרשות להשתמש בפטנט, זכות יוצרים, קונצסיה וכדומה.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
קִזּוּז קיזוז פעולה; זקיפת סכום שבזכות כנגד סכום שבחובה וביטולו או הקטנתו ע"י כך. (מונח זה בא במקום "עימות" שפירושו גם העמדת פנים אל פנים- confrontation)., קִזָּה קיזה תוצאה
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מְנָיוֹת עִם דִּיוִידֵנְד* מניות עם דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: מְנָיוֹת עִם דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מְנָיוֹת בְּלִי דִּיוִידֵנְד* מניות בלי דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: מְנָיוֹת בְּלִי דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
חֲלֻקָּה לֶעָבָר חלוקה לעבר, בִּזּוּר לֶעָבָר ביזור לעבר חלוקה (של הכנסה, הוצאה או הפסד) למספר שנים, מכאן ולמפרע
חֲלֻקָּה לֶעָתִיד חלוקה לעתיד, בִּזּוּר לֶעָתִיד ביזור לעתיד חלוקה (של הכנסה, הוצאה או הפסד) למספר שנים, מכאן ואילך
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
סְכוּם חַד סכום חד, סְכוּם חֲדָא סכום חדא סכום המשתלם בבת אחת במקום תשלומי שיעורין, או למשל בעד דברים שונים שנקנו יחד.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
סְעִיף עוֹלֵלוֹת סעיף עוללות הסעיף המטפל בכל שאר מקורות ההכנסה (שלא פורשו במיוחד בסעיפים אחרים).
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הִמָּנְעוּת מִמַּס הימנעות ממס, מְנִיעַת מַס מניעת מס סידור עסקים בצורה שהוראת החוק לא תתפוס לגבי ההכנסה, להבדיל מהתחמקות (evasion of tax), שהיא מעשה בלתי חוקי.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מַס יֶסֶף מס יסף מס המוטל על הכנסה (בפרט הכנסה גדולה העולה על מינימום מסוים) כתוספת על השיעורים הקבועים לכל הכנסה, יהא גודלה אשר יהיה.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מִסֵּי כֶּפֶל* מיסי כפל* הכנסה החייבת במס בשתי ארצות כאחת.
* במילון המקורי כתוב: מִסֵּי כֵּפֶל
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מִפְעָל מפעל
קִבֹּלֶת קיבולת מלאכה מבוצעת בשכר קבלני.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
עֵרֶךְ הַשְּׁיָר ערך השייר ערכו של הנכס, אחרי שיצא מכלל שימוש.
העתק
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מָחַק מחק הפסדים וכדומה
דלג למונחים