מס הכנסה (תשי"ג)

סריקות   

הקדמה – מונחים בדיני מס הכנסה

 

הרשימה שלהלן חוברה ע"י ועדה מיוחדת, שמונתה לשם כך ע"י הוועדה למונחי המשפט, וביסודה הונחה רשימת המונחים בדינים ובלשון ההלכה והספרות של מס ההכנסה. הרשימה הוכנה ע"י ד"ר א' ויתקון.

פתחה בדיון וועדה, שחבריה היו הא': מ' גורדון, מנהל מוסד ביאליק, ד"ר מ' זמורה, נשיא בית הדין העליון, ד"ר א' ויתקון, נשיא תורן של בית המשפט המחוזי בירושלים וש' ייבין, חבר ועד הלשון. מרכז הוועדה ומזכירה היה י' סמונוב ז"ל ממשרד המשפטים. אחר פטירתו של י' סמונוב ז"ל הפסיקה הוועדה את עבודתה.

בי"ז באייר תשי"א הורכבה ועדה חדשה, שחבריה היו הא': י' בר-יוסף, המפקח על הבנקים וסגן נציב מס הכנסה, ד"ר א' ויתקון, ש' ייבין, מ' שלי, הממונה על נוסח החוק במשרד המשפטים ומ' מדן מזכיר מדעי בוועד הלשון. מזכיר הוועדה היה א' דויטשר.

הוועדה הזאת גמרה את הקריאה הראשונה וביום י"ב באב תשי"ב נשלח חוזר מרשימת המונחים לחברי ועד הלשון ולאנשי המקצוע, ונתקבלו הערות והצעות מאת: ד"ר ע' איתן, ד"ר ז' בן-חיים – מוועד הלשון; עו"ד פ' דייקן (תל-אביב), אינג' ש' אירמאי (הטכניון העברי), י' גרינשטיין (מפקח מס הכנסה במחוז חיפה) וש' גרוס (פקיד השומה במחוז יפו והדרום). לכולם נתונה תודת הוועדה.

בחמש ישיבות מי"ז במרחשון תשי"ג עד י"ח בטבת תשי"ג, דנה הוועדה ברשימת המונחים בקריאה שלישית בהתחשב עם ההערות. מונחים נוספים ושאלות, שנתעוררו תוך הקריאה השלישית, נשלחו בחוזר מיום כ' בשבט תשי"ג אל חברי ועד הלשון ואנשי המקצוע. הוועדה מודה לפרופ' א' בונה (האוניברסיטה העברית) ולפרופ' ש"ד גויטיין (חבר ועד הלשון) על הערותיהם לחוזר זה.

בשתי ישיבות נוספות דנה הוועדה בהערות שנתקבלו וביררה מספר מונחים, שתרגומם עדיין מוטל היה בספק, העבודה נסתיימה ביום כ"ט בטבת תשי"ד.

ההגדרות למונחים נוסחו ע"י ד"ר א' ויתקון, מ' שלי וא' דויטשר. הרשימה סודרה בסדר א"ב של המונחים האנגליים.

 

***

 

הרשימה "מונחים בדיני מס הכנסה" עברית-אנגלית התפרסמה בלשוננו יח (תשי"ג), עמ' 243–249.