ארכיונאות (תש"ך)

סינון
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
מִגְנָזָה מגנזה יחידה לשמירת תעודות, שאינן דרושות במשרד לפעולה יום יום, אך עדיין לא הוחלט מה ייעשה בהן
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תִּיקִיּוֹן תיקיון יחידה לטיפול במסמכים הדרושים למשרד בפעולתו
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
אַרְכִיּוֹנַאי ארכיונאי בעל מקצוע מוסמך בארכיונאות
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תַּיָּק תייק עובד העוסק רק, או בעיקר, בתיוק
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תְּעוּדָה תעודה דבר שבכתב או שבקול או שבדמות וכיו"ב, שיש בו כדי להעיד משהו, והמהווה, מבחינת אפשרות רישומו ושמירתו בארכיון, במגנזה או בתיקיון, יחידה לעצמה, שאינה עשויה להתחלק לחלקים עצמאיים בעלי ערך הגיוני או מעשי
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תְּעוּדוֹת נָעוֹת תעודות נעות תעודות הנמצאות בפעולה משרדית
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
רְכוּשָׁה רכושה העצם שנרכש
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
סִלּוּק תְּעוּדוֹת סילוק תעודות הרחקת תעודות לצמיתות מן המערכת המנהלית שבה הן נוצרו
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: מוֹצְאוֹת הַתְּעוּדוֹת
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
הַסְמָלָה הסמלה קביעת שיטת הציון של תיקים בודדים וקבוצות תיקים
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
סִמּוּן סימון רישום הסמלים, שנקבעו בהסמלה, על התיקים
העתק
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
מִיּוּן מיון סידור זמני של תעודות לפי צורכי העבודה המשרדית, כגון מכתבים יוצאים ומכתבים נכנסים, או מכתבים לטיפול מיוחד או לטיפול דחוף
העתק
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
סִוּוּג סיווג קביעת מקומן של התעודות בתוך מערכת התיקים הנהוגה במשרד
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תִּעוּד תיעוד כולל הבאת עדות מתוך תעודות, הבאת תעודות, איסוף ורישום של תעודות וידיעות בנושא מסוים
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
הֵבִיא תְּעוּדוֹת הביא תעודות, אָסַף תְּעוּדוֹת אסף תעודות, הוֹכִיחַ בִּתְעוּדוֹת הוכיח בתעודות לציון הפעולות השונות שבתיעוד יש להשתמש לפי העניין בפועל המביע את מהותה של הפעולה הנדונה
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תִּיקֵי פְּרָט תיקי פרט שם כולל לתיקי פרשה ולתיקים אישיים
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תִּיקִים נָעִים תיקים נעים תיקים הנמצאים בפעולה משרדית
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תִּיקִים נָחִים תיקים נחים תיקים שאינם נדרשים במשרד לפעולת יום יום
העתק
העתק
העתק
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת אוֹת וּמִסְפָּר שיטת אות ומספר שיטה זיהוי תעודות, שלפיה מסמנים את החומר באות ובמספר
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
שִׁיטָה דּוּ-מִסְפָּרִית שיטה דו-מספרית שיטה זיהוי תעודות, שלפיה מסמנים את החומר בשני מספרים
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: הַפְנָיָה. באנגלית: cross reference, reference
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
כּוֹרְכָן כורכן תיק שהתעודות מהודקות בו בסוגרִים של מתכת דקה
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
סוֹדְרָן סודרן תיק מחולק למדורים המסומנים באותיות או במספרים
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
עוֹטְפָן עוטפן תיק שכל כולו כריכת קרטון רכה העוטפת את התעודות מארבעה עברים
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
חוֹבְקָן חובקן כורכן שאינו עשוי להידוק הניירות
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
עוֹקְדָן עוקדן תיק בעל קשתות מתכת, שמשחילים בהן גיליונות נייר ושאפשר להוציא ממנו ולהחזיר אליו כל גיליון בנפרד
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
תִּיק קֻפְסָה* תיק קופסה* תיק שצורתו החיצונית צורת קופסא
* במילון המקורי כתוב: תִּיק קֻפְסָא
עדכון: בהסבר 'קופסה' (בה"א)
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
בֵּי-תִּיק* בי-תיק* ר' בֵּי-תִיקִים; מיכל המיועד להחזקת מספר תיקים
* במילון המקורי כתוב: בֵּי-תִיק
העתק
ארכיונאות (תש"ך, 1960)
בִּעוּר תְּעוּדוֹת ביעור תעודות השמדת תעודות בכל שלבי החזקתן: בתיקיון, במגנזה או בארכיון
דלג למונחים