תורת הצורות [בלשנות] (תשע"ח)

סינון
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
אַבְּלָאוּט אבלאוט סוג של אפופוניה בלשונות הודו-אירופיות, כגון man/men באנגלית
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
אִיּוּךְ איוך של רכיב ברכיב אחר

modification modification of one element by another
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
בֵּינוֹנִי פָּעוּל בינוני פעול, פָּעוּל פעול בעברית החדשה הכוונה למשקלים פָּעוּל, מְפֹעָל, מֻפְעָל/מָפְעָל
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
גֶּזַע גזע צורה בסיסית לפני גזירה או נטייה, כגון שתי הצורות הבסיסיות בַּיִת, בֵּית-

stem stem n.; base form before inflection or derivation
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אטימולוגיה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)

inflectional pattern inflectional pattern
conjugation conjugation type of verbal inflection such as amare, vedere and sentire types in Latin
declension declension type of nominal inflection
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
הֶקֵּפִית היקפית כגון mi—et במילה 'מסגרת', ge—t במילה הגרמנית gemacht
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
הֶקֵּשׁ היקש אָנָלוֹגְיָה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
חִלּוּץ מוּסָפִית חילוץ מוספית הפיכת רכיב לצורן יצרני, כגון צ'יזבטרון בעקבות תיאטרון
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
יַחֲסַת אַבְּסוֹלוּטִיב יחסת אבסולוטיב היחסה הלא-מסומננת בלשונות ארגטיביות, כגון בַּסְקִית
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
יַחֲסַת אֶרְגָּטִיב יחסת ארגטיב יחסה המציינת את עושה הפעולה של פועל יוצא (טרנזיטיבי) בלשונות ארגטיביות, כגון בַּסְקִית
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
כְּפֵלָה כפלה במורפולוגיה; שתי מילים או יותר שגיזרונן אחד, אך צורתן ומשמעותן נבדלות, כגון מחסן ומגזין

doublet doublet two or more words that have shared etymology but different forms and meanings
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
מַגְדִּיר מגדיר רכיב המאפיין שם עצם מבחינת יידוע, כמות, תכונות או קניין
מְיַדֵּעַ מיידע מגדיר מיידע
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
מִלָּה קַמָּאִית מילה קמאית מילה גולמית מאוצר המילים המקורי של השפה
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)

preposition preposition function part of speech that indicates relationship between noun phrase and other words in a sentence, adposition adposition
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
מִלַּת כִּלְאַיִם מילת כלאיים מילה שמקור רכיביה בלשונות שונות, כגון קיבוצניק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
מִלַּת רְפָאִים מילת רפאים מילה המופיעה במילון או במחקר ויסודה בטעות, כגון "מחשמה" במילון בן-יהודה
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
מְמַיֵּן ממיין מילה או צורן המשמשים בלשונות מסוימות למיון מילים, בעיקר שמות עצם לפי סוגים, כגון צורני ספירה ביפנית
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
מִסְפָּר מספר קטגוריה דקדוקית

number number n.; grammatical category
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
נְטִיָּה מְדֻמָּה נטייה מדומה מערכת שנראית כנטיית מילה אחת אף שרכיביה ממוצא שונה, כגון איש-אישה
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
נֶטַע נטע צורה המתממשת בגזירה או בנטייה, כגון נָשׁ- במילים נָשִׁים, נָשִׁי

stem stem n.; the actual phonological form in inflection and derivation
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
נִתּוּחַ צוּרָנִי כָּפוּל ניתוח צורני כפול כגון רָצָה – קל רצ"י עבר נסתר; קל רו"ץ בינונית
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
סֶגּוֹלִי* סגולי*
* במילון המקורי כתוב: סֶגוֹלִי
העתק
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
צוּרָה מְעֹרֶבֶת צורה מעורבת צורה בעלת מאפיינים של שתי מערכות נטייה, כגון מִשְׁתַּחֲוִיתֶם ביחזקאל ח, טז
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
צוּרוֹת מַקְבִּילוֹת צורות מקבילות צורות דקדוקיות נרדפות כגון יִדְחַף ויִדְחֹף
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
רַב-צוּרָנִיּוּת רב-צורניות קיום צורות אחדות להבעת משמעות דקדוקית אחת
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
שָׁרְשָׁן שורשן עמדה של עיצור שורש בתבנית בלשונות שמיות, למשל בפועל טלפן ט הוא שורשן אחד, לפ הוא שורשן שני ו-ן הוא שורשן שלישי
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
תּוֹסֶפֶת תוספת בבלשנות הודו-אירופית
העתק
בלשנות (תשע"ח, 2017)
תַּלְכִּיד נְטִיָּה תלכיד נטייה בעקבות אובדן צורני נטייה. לדוגמה צורת עתיד נסתרות התלכדה עם צורת עתיד נוכחות (תּ–נָה); צורת הנסתרות הצפויה י–נָה נשתמרה במילה יֵחַמְנָה (בראשית ל, לח)
דלג למונחים