בטון [בניין] (תשכ"ט)

סינון
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
עִסַּת צֵמֵנְט* עיסת צמנט*
* במילון המקורי כתוב: עִסַּת צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מֶרֶס צֵמֵנְט* מרס צמנט*
* במילון המקורי כתוב: מֶרֶס צֶמֶנְטְ
העתק
העתק
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
טֵרָצוֹ* טרצו*
* במילון המקורי כתוב: טֵרַצּוֹ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט* צמנט*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט פּוֹרְטְלַנְד* צמנט פורטלנד*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ פּוֹרְטְלַנְדְּ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט מְיֻחָד* צמנט מיוחד*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְיֻחָד
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט מְהִיר הִתְקַשְּׁרוּת* צמנט מהיר התקשרות*, צֵמֵנְט מְהִיר קִשּׁוּר* צמנט מהיר קישור*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר הִתְקַשְּׁרוּת
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר קִשּׁוּר
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט מְהִיר הִתְקַשּׁוּת* צמנט מהיר התקשות*, צֵמֵנְט מְהִיר קִשּׁוּי* צמנט מהיר קישוי*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר הִתְקַשּׁוּת
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ מְהִיר קִשּׁוּי
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צֵמֵנְט אָלוּמִינְיוּם* צמנט אלומיניום*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ אֲלוּמִין
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
סִילְט* סילט*
* במילון המקורי כתוב: סִילְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צְפִיפוּת צפיפות מונח כללי, הכולל משקל סגולי, מסה סגולית, משקל יחסי או מסה יחסית
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית* המסה של יחידת נפח חומר
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי היחס בין המשקל (או המסה) של יחידת נפח חומר לבין המשקל (או המסה) של יחידת נפח מים
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי משקל סגולי מרחבי המשקל (באוויר) של חומר נקבובי ליחידת נפח החומר (לרבות החללים שבו)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל יַחֲסִי מֶרְחָבִי משקל יחסי מרחבי היחס בין המשקל (באוויר) של חומר נקבובי שביחידת נפח החומר (לרבות החללים שבו) למשקל (באוויר) של יחידת נפח מים
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל יַחֲסִי נִדְמֶה משקל יחסי נדמה היחס בין המשקל (באוויר) של יחידת נפח חומר למשקל (באוויר) של יחידת נפח מים
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי בְּיָבֵשׁ משקל סגולי מרחבי ביבש המשקל (באוויר) של מוצקי העפר בלי מים שביחידת נפח הקרקע (לרבות החללים המלאים אוויר ומים)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי בְּרָטֹב משקל סגולי מרחבי ברטוב המשקל (באוויר) של מוצקי העפר עם המים שביחידת נפח הקרקע (לרבות החללים המלאים אוויר ומים)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי בִּמְטֻבָּע משקל סגולי מרחבי במטובע משקל מוצקי הקרקע פחות משקל המים, שהודחקו ע"י המוצקים שביחידת נפח הקרקע (לרבות החללים המלאים אוויר ומים)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
תְּכוּלַת צֵמֵנְט* תכולת צמנט*
* במילון המקורי כתוב: תְּכוּלַת צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
יַחַס מַיִם צֵמֵנְט* יחס מים צמנט*
* במילון המקורי כתוב: יַחַס מַיִם צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
יַחַס צֵמֵנְט אַגְרֵגָט* יחס צמנט אגרגט*
* במילון המקורי כתוב: יַחַס צֶמֶנְטְ אַגְרֵגָט
העתק
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
תְּלָלָה תללה, תְּלָלַת יְצִיקָה* תללת יציקה*
* במילון המקורי כתוב: תִּלְלַת יְצִיקָה
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מַתֵּז צֵמֵנְט* מתז צמנט*
* במילון המקורי כתוב: מַתֵּז צֶמֶנְטְ
העתק
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
חֹזֶק צִילִינְדֶּר* חוזק צילינדר*
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק צִילִנְדֶּר
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צִפּוּי ציפוי לשם יישור או החלקה של הגוף הנבדק
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
חֹזֶק פְּרִיסְמָה* חוזק פריסמה*
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק פְּרִסְמָה
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
קוֹרַת קָמָץ* קורת קמץ*, קוֹרַת T קורת T
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת קָמֵץ
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
קוֹרַת רֵי"שׁ* קורת רי"ש*, קוֹרַת L קורת L
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת רֵישׁ
העתק
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
גֹּבַהּ אֵפֶקְטִיבִי* גובה אפקטיבי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּבַהּ אֱפֶקְטִיבִי
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
פְּלָדַת זִיּוּן* פלדת זיון*
* במילון המקורי כתוב: פִּלְדַת זִיּוּן
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
כִּיפוּף* כיפוף*
* במילון המקורי כתוב: כִּפּוּף
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
קֹטֶר הַכִּיפוּף* קוטר הכיפוף*
* במילון המקורי כתוב: קֹטֶר הַכִּפּוּף
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מְכוֹנַת כִּיפוּף* מכונת כיפוף*
* במילון המקורי כתוב: מְכוֹנַת כִּפּוּף
דלג למונחים