בטון (תשכ"ט)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הבטון

 את ההצעה למילון הבטון באנגלית ומקצתה בעברית הכין פרופ' צ' גצלר בהתייעצות עם פרופ' רחל שלון. ד"ר ח' יגרמן הוסיף את התרגום הגרמני, וזה נבדק והושלם לאחר גמר הדיון בידי אינג'ינר פ' פרקס. את התרגום הצרפתי הכינה מזכירות הוועדה, והוא נבדק והושלם לאחר קריאה א' בידי אינג'ינר י' סוקל, וסמוך למסירתו לדפוס בידי פרופ' פ' קמפוס ( F. Campus ) מן האקדמיה הבלגית למדעים. לאחר גמר הדיון ערך אינג'ינר א' קורין את כל המילון מחדש.

ההצעה נשלחה במרחשוון תשי"ט (נובמבר 1958) לכמה אנשי מקצוע, ונתקבלו מהם הערות חשובות. ההצעה וההערות נדונו בוועדה, שחבריה היו האדונים יהודה בורלא (מטעם האקדמיה ללשון העברית), צ' גצלר, מ' טני, ח' יגרמן, י' קרני ואורי אסטרחן כמזכיר. במספר ישיבות השתתף אינג'ינר ש' עבודי. דיון ראשון זה נתקיים בשבע-עשרה ישיבות בין אדר תשי"ט (פברואר 1959) לבין כסלו תשכ"א (דצמבר 1960).

תוצאות הדיון נשלחו בניסן תשכ"א (אפריל 1961) לחברי האקדמיה ללשון העברית ולאנשי מקצוע, והערותיהם נדונו אחר כך בשבע ישיבות בוועדה, שהשתתפו בה האדונים אברהם קריב (מטעם האקדמיה ללשון העברית), מ' טני, ח' יגרמן, א' קורין וא' אסטרחן כמזכיר. דיון זה היה בחודשים טבת-תמוז תשכ"ב (ינואר-יולי 1962).

במשך הדיון נעזרו הוועדות הנ"ל בהערות ובהצעות שמסרו הגב' רחל שלון והאדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, צ' ונטיק.

בכסלו תשכ"ג (דצמבר 1962) שלחה המזכירות לחברי האקדמיה הודעת סיכום, ובאייר תשכ"ד (אפריל 1964) הודעה נוספת. ההערות עליהן נדונו באחת-עשרה ישיבות של ועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה בהשתתפות האדונים ש' אירמאי, ע ' איתן, יחיאל בן-נון, א' קריב, א' קורין, אורי אסטרחן. ישיבות אלה היו בין טבת תשכ"ד (ינואר 1964) ובין תמוז תשכ"ח (יולי 1968).

עזרו לוועדה בכל שלבי הדיון בהערות לחוזרים האדונים י' בר-שלום, אליעזר גולדברג, ז' דגני, אהרן דותן, גדעון הנמן, א' זסלבסקי, י' טישלר, שמואל ייבין, א' לוי, דניאל לייבל, אהרן מירסקי, י' סוקל, י' סורוקה, א' קויפמן, ל' קפלן, י' קרני, יצחק פרץ, ש' שוחט וק"א שטרק.

המילון אושר במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבות ס"א וס"ד בכ"ד באייר תשכ"ד ובי"א בטבת תשכ"ה.

 

המהדורה המודפסת: הא' ציון בושריה היה הממונה על התכנית ועל הביצוע של התקנת המפתחות במכונות IBM . עריכת המפתחות ובדיקתם בשעת התקנתם במכונות נעשו בידי הגב' בלהה בר. האדונים א' אסטרחן, יוסף בן-נון ונ' נצר בדקו את הגהות הדפוס ופיקחו על ההדפסה.

***

  ביום י"ב בשבט תשכ"ט (31 בינואר 1969) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי הבטון אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1504, כ"ה בשבט תשכ"ט (13 בפברואר 1969).

"מילון למונחי הבטון" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור ע"י האקדמיה ללשון העברית והטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה, תשכ"ט.