ריצוף [בניין] (תשל"ה)

סינון
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
רִצְפָּה רצפה כּלל השכבוֹת עם המצע אוֹ השכבה הנוֹשׂאת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
רִצּוּף ריצוף 1. התקנת השכבה העליוֹנה של הרצפּה, שעליה דוֹרכים. 2. השכבה העליוֹנה עצמהּ
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אָרִיחַ אריח פּריט שטוּח בּעל צוּרה קבוּעה, בּד"כּ ריבּוּע אוֹ מלבּן, שאינוֹ גדוֹל מ-30 ס"מ
העתק
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
סְפִין* ספין* חלק של קיר אוֹ של חיפּוּי הקיר שמסביבוֹ מעין מסגרת, העוֹשׂה אוֹתוֹ ליחידה בּפני עצמהּ
* במילון המקורי כתוב: סָפִין
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
זוּר זור פּס בּוֹלט בּשׂפה העליוֹנה של חיפּוּי קיר, המגיע עד לגוֹבהּ מסוּים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּט* טפט* נייר, אריג אוֹ חוֹמר דק אחר להדבּקה על קירוֹת
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
יְרִיעָה יריעה חוֹמר דק וגמיש, כּגוֹן אריג, נייר, פּלסטיק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
חִפּוּי טַבְלָאוֹת* חיפוי טבלאות* כּגון: חיפּוּי טבלוֹת אבן, חיפּוּי טבלוֹת שיש
* במילון המקורי כתוב: חִפּוּי טַבְלוֹת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֲרִיחַ שָׂפָה אריח שפה אריח קיר בּעל שׂפה אחת מעוּגלת אוֹ מקוּצעת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֲרִיחַ פִּנָּה אריח פינה אריח קיר בּעל 2 פּאוֹת סמוּכוֹת מעוּגלוֹת אוֹ מקוּצעוֹת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֲרִיחַ זִוּוּי אריח זיווי אריח בּעל פּאה אחת מקוּצעת בּ-45° להתקנה בּפינה בּין קירוֹת
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אָרִיחַ קָעוּר* אריח קעור* פּריט מעוּגל העשׂוּי מחוֹמר האריחים, המחבּר אריחי שני קירוֹת ניצבים בּפינה קעוּרה
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיחַ קָעוּר
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אָרִיחַ קָמוּר* אריח קמור* פּריט מעוּגל מחוֹמר האריחים המחבּר אריחי שני קירוֹת ניצבים בּפינה בּוֹלטת
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיחַ קָמוּר
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֶבֶן פְּסֵיפָס אבן פסיפס פּריט של פּסיפס, היכוֹל להיוֹת מאבן אוֹ מחוֹמר מלאכוּתי, כּגוֹן זכוּכית
העתק
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
צֵמֵנְט* צמנט*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
בִּיטוּמֵן* ביטומן*
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אַסְפַלְט* אספלט*
* במילון המקורי כתוב: אַסְפַלְטְ
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
גּוּמִי* גומי*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמִּי
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טֵרָצוֹ* טרצו*
* במילון המקורי כתוב: טֶרַצּוֹ
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
עֵץ מַלְבְּנִי* עץ מלבני*, עֵץ מְנֻסָּר מַלְבְּנִי* עץ מנוסר מלבני*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מַלְבֵּנִי
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מְנֻסָּר מַלְבֵּנִי
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
פְּסִיס* פסיס*, פְּסִיס עֵץ פסיס עץ
* במילון המקורי כתוב: פָּסִיס
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
שִׁכְבָה שכבה שכבת קליף אוֹ מלית
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
כְּרִיךְ פְּסִיסִים* כריך פסיסים*, לוּחַ כְּרִיךְ פְּסִיסִים* לוח כריך פסיסים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרִיךְ פְּסִיסִים
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ כָּרִיךְ פְּסִיסִים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
כְּרִיךְ שְׁבָבִים* כריך שבבים*, לוּחַ כְּרִיךְ שְׁבָבִים* לוח כריך שבבים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרִיךְ שְׁבָבִים
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ כָּרִיךְ שְׁבָבִים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
קֵרָמִיקָה קרמיקה אוּמנוּת עשׂיית כּלים מטין, גם: שם קיבּוצי לכלים העשׂוּיים מטין
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
קֵרָמִי קרמי (ש"ת); לדוּגמה: אריחים קרמיים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
חֶרֶס חרס חוֹמר קרמי, נקבּוּבי למדי, שממנוּ עוֹשׂים את אריחי-הקיר המוּזגים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֶבֶן טִין אבן טין חוֹמר קרמי צפוּף יוֹתר וקשה יוֹתר מחרס
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
חַרְסִינָה חרסינה חוֹמר קרמי עדין שאינוֹ משמש בּד"כּ לעשׂיית חוֹמרי חיפּוּי
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טֶרָה-קוֹטָה טרה-קוטה חרס בּעל גונים שוֹנים, מצהוֹב ועד אדוֹם-חוּם הנוֹבעים מחוֹמרים זרים שבּטין - בּדרך כּלל בּרזל חמצני
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּט נְיָר מְצֻפֶּה פְּלַסְטִיק* טפט נייר מצופה פלסטיק* כּגוֹן פּוֹליויניל כְּלוֹרי
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט נְיָר מְצֻפֶּה פְּלַסְטִיק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּט קְלִיף* טפט קליף*, טַפֵּט קְלִיף נוֹי* טפט קליף נוי*
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט קְלִיף
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט קְלִיף נוֹי
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
מוֹקֵט* מוקט* שטיח שהוּא מוּצר תעשׂייתי הנמכּר בּגלילים, לציפּוּי רצפוֹת "מקיר אל קיר"
* במילון המקורי כתוב: מוֹקֶט
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: דִּיבֶּל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: דיבל (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
פְּסֵיפְסָן* פסיפסן*
* במילון המקורי כתוב: פְּסֵיפָסָן
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּטָן* טפטן*
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּטָן
דלג למונחים