ריצוף (תשל"ה)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הריצוף וחיפוי הקירות והתקרות

 

המצע למונחי הריצוף שחיבר הא' פ' דיאמנט נשלח במרחשוון תש"ל (נובמבר 1969) לכמה אנשי מקצוע לקבלת הערות. המצע וההערות שנתקבלו עליו נדונו בקריאה א' (אדר תש"ל – ניסן תשל"א; פברואר 1970 – אפריל 1971) בוועדה מקצועית. החומר שנדון פורסם בחוזר באייר תשל"א (מאי 1971), לאחר שהא' א' פיקרצ'יק ערכו מחדש. קריאה ב' בחוזר ובהערות עליו הייתה בוועדה המקצועית (אדר תשל"ב – שבט תשל"ד; מארס 1972 – פברואר 1974).

את ההצעה לרשימת מונחי חיפוי הקירות חיבר הא' קאופמן על יסוד הצעה קודמת מאת הא' ב' קפלן. המצע נדון בקריאה א' (אייר תשל"א – סיוון תשל"ב; מאי 1971 – מארס 1972). חומר הדיון שהורחב בעזרת הא' א' פיקרצ'יק פורסם בחוזר בשבט תשל"ג (ינואר 1973). הוועדה דנה בחוזר ובהערות עליו (אייר תשל"ג – שבט תשל"ד; מאי 1973 – פברואר 1974).

לקראת הדיון הסופי צורפו שתי הרשימות והוכנסו למילון אחד, והוא הוגש באדר תשל"ד (מארס 1974) לעיונה של ועדת האישורים, והיא דנה בו בניסן תשל"ד (מארס 1974).

הצעות התיקון של ועדת האישורים נדונו בוועדה המקצועית, והודעת סיכום נשלחה לחברי האקדמיה.

הערות חברי האקדמיה על הודעה זו נדונו בוועד המינוח של האקדמיה בישיבתו מיום ב' באייר תשל"ד (12 במאי 1974). המילון נדון בישיבת מליאת האקדמיה מיום כ' בכסלו תשל"ה (4 בדצמבר 1974) ואושר, חוץ מן המילה "אריח". מונח זה נדון במליאה ונתקבל ביום כ"ה בטבת תשל"ה (8 בינואר 1975).

חברי הוועדה המקצועית היו האדונים פ' דיאמנט, מ' הימן, א' פיקרצ'יק, י' קאופמן. כנציג האקדמיה השתתף הא' אברהם קריב. מזכיר הוועדה היה הא' אורי אלידן (אסטרחן). בישיבות אחדות השתתף גם הא' ב' קפלן. החל בקריאה ב' של מונחי הריצוף הצטרף הא' יוסף בן-נון ששימש מזכיר בשלב האחרון של הדיונים.

עזרו לוועדה בהערותיהם חברי האקדמיה האדונים זאב בן-חיים, מאיר ולנשטיין, שמואל ייבין, משה מיקם, משה מייזלש, שמשון מלצר, יהודה רצהבי, ואנשי המקצוע האדונים מ' ברודניץ, א' לוי, מ' פלג, ה' שפר והגב' לאה קפלן. א' שימרון עזר בכל הנוגע למקצוע העץ.

האדונים שרגא אירמאי ועלי איתן עזרו לוועדה בכל שלבי עבודתה. האדון יוסף בן-נון עסק בהכנת המילון לדפוס. הא' ציון בושריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של המפתחות [במהדורה המודפסת].

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל האנשים שעזרו בהכנת המילון.

 ***

ביום כ"ה בטבת תשל"ו (29 בדצמבר 1975) חתם שר החינוך והתרבות אהרן ידלין על הודעה שהמילון למונחי הריצוף וחיפוי הקירות והתקרות אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 2185, י"ג בשבט תשל"ו (15 בינואר 1976).

המילון (עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני) יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים – חיפה, תשל"ה.