אסטרונומיה (תשל"ו)

סינון
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
כּוֹכַב לֶכֶת כוכב לכת, פְּלָנֵטָה* פלנטה*
פְּלָנֵטִי פלנטי ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פְּלָנֶט
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קְבוּצַת כּוֹכָבִים קבוצת כוכבים, קוֹנְסְטֵלַצְיָה* קונסטלציה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְסְטֶלַּצְיָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מַעֲבָר בַּמֵּרִידְיָאן* מעבר במרידיאן*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲבָר בַּמֵּרִידְיָן
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סִיבוּב סיבוב סביב ציר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סְבָב סבב סיבוּב מלא אחד מסביב לציר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַקָּפָה הקפה תנוּעה בּמסלוּל סגוּר מנקוּדה מסוּימת לאוֹתהּ נקוּדה עצמהּ
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נְקִיפָה נקיפה, פְּרֵצֶסְיָה* פרצסיה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרֶצֶסְיָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אָפֶלְיוֹן* אפליון*
* במילון המקורי כתוב: אֲפֶלְיוֹן
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סִיזִיגְיָה* סיזיגיה*
* במילון המקורי כתוב: סִיזִיגִיָּה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אֵפֵמֵרִיס* אפמריס*
* במילון המקורי כתוב: אֶפֶמֶרִיס
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סְפֵרָה ספרה פּני הכּדוּר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אֵלִיפְּסוֹאִיד* אליפסואיד*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אֵלִיפְּסוֹאִיד סִיבוּב* אליפסואיד סיבוב*, אֵלִיפְּסוֹאִיד סִיבוּבִי* אליפסואיד סיבובי*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד סִיבוּב
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד סִיבוּבִי
העתק
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סְפֵרַת הָאָרֶץ ספרת הארץ ספירה תמוּרת הגיאוֹאיד
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קַו גֵּאוֹדֵזִי* קו גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: קַו גֵּאוֹדֶזִי
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קַו אֹרֶךְ קו אורך, מֵרִידְיָאן* מרידיאן*
מֵרִידְיָאנִי* מרידיאני* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָנִי
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָן
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קַו אֹרֶךְ גֵּאוֹדֵזִי* קו אורך גאודזי*, מֵרִידְיָאן גֵּאוֹדֵזִי* מרידיאן גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: קַו אֹרֶךְ גֵּאוֹדֶזִי
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָן גֵּאוֹדֶזִי
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מַשְׁוֶה גֵּאוֹדֵזִי* משווה גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁוֶה גֵּאוֹדֶזִי
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מַקְבִּיל גֵּאוֹדֵזִי* מקביל גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: מַקְבִּיל גֵּאוֹדֶזִי
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אֹרֶךְ גֵּאוֹדֵזִי* אורך גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: אֹרֶךְ גֵּאוֹדֶזִי
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
רֹחַב גֵּאוֹדֵזִי* רוחב גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: רֹחַב גֵּאוֹדֶזִי
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אָנוֹמַלְיַת הַכֹּבֶד* אנומליית הכובד*
* במילון המקורי כתוב: אֲנוֹמַלְיַת הַכֹּבֶד
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מֵרִידְיָאן שְׁמֵימִי* מרידיאן שמימי*
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָן שְׁמֵימִי
העתק
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אָזִימוּט* אזימוט*
* במילון המקורי כתוב: אֲזִימוּט
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְמָמַת כּוֹכָבִים* יממת כוכבים*
* במילון המקורי כתוב: יִמְמַת כּוֹכָבִים
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְמָמַת חַמָּה אֲמִתִּית* יממת חמה אמיתית*
* במילון המקורי כתוב: יִמְמַת חַמָּה אֲמִתִּית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְמָמַת חַמָּה מְמֻצַּעַת* יממת חמה ממוצעת*
* במילון המקורי כתוב: יִמְמַת חַמָּה מְמֻצַּעַת
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
צְפִיָּה צפייה הפּעוּלה
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
בִּדֵּק בידק בָּדק היטב, בּעיקר ע"י השואה עם מסמכים אוֹ ע"י בּדיקה חוֹזרת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אִמֵּת אימת בּדק את אמיתוּת הדבר הנבדק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
שְׁכִיחוּת שכיחות של אירוּעים
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אַבֵּרַצְיָה אברציה כּגוֹן: אבּרציה אסטרוֹנוֹמית, אבּרציה כּרוֹמטית, אבּרציה כּדוּרית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
פָּרָלַקְס* פרלקס* כּגוֹן: פּרלקס יממי, פּרלקס שׁנתי
* במילון המקורי כתוב: פָּרַלַּקְסְ
העתק
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נִימָה נימה קו חרוּת על הזכוּכית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
צַמְצַם* צמצם*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ קְרִיאָה* מיקרוסקופ קריאה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹף קְרִיאָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ סְקָלָה* מיקרוסקופ סקלה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹף סְקָלָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נוֹנְיוּס נוניוס כּגוֹן: נוֹניוּס מתקדם, נוֹניוּס נסוֹג
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹמֵטֶר* מיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
תֹּף הַמִּיקְרוֹמֵטֶר* תוף המיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֹּף הַמִּיקְרוֹמֶטֶר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
עַדְשַׁת מֵנִיסְקוּס* עדשת מניסקוס*, מֵנִיסְקוּס מניסקוס
* במילון המקורי כתוב: עֲדֶשֶׁת מֵנִיסְקוּס
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אַצְטְרוֹלָב פְּרִיסְמָה* אצטרולב פריסמה*, אַצְטְרוֹלָב מִנְסָרָה* אצטרולב מנסרה*
* במילון המקורי כתוב: אַצְטְרוֹלַב פְּרִיסְמָה
* במילון המקורי כתוב: אַצְטְרוֹלַב מִנְסָרָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סֶקְסְטַנְט* סקסטנט*
* במילון המקורי כתוב: סֶקְסְטַנְטְ
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
כְּרוֹנוֹמֵטֶר* כרונומטר*
* במילון המקורי כתוב: כְּרוֹנוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַשָּׁעוֹן מְאַחֵר השעון מאחר הוֹרָיָתוֹ מוּקדמת מן השעה הנכוֹנה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַשָּׁעוֹן מַקְדִּים השעון מקדים הוֹרָיָתוֹ מאוּחרת מן השעה הנכוֹנה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
תּוֹרַת הַטָּעוּיוֹת* תורת הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹרַת הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סְבֹלֶת סבולת, טוֹלֵרַנְס* טולרנס*
* במילון המקורי כתוב: טוֹלֶרַנְסְ
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אֵלִיפְּסַת הַטָּעוּיוֹת* אליפסת הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסַת הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְצִיר הַטָּעוּיוֹת* יציר הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: יְצִיר הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הִתְקַדְּמוּת הַטָּעוּיוֹת* התקדמות הטעויות*, הִתְמַשְּׁכוּת הַטָּעוּיוֹת* התמשכות הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: הִתְקַדְּמוּת הַטָּעֻיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: הִתְמַשְּׁכוּת הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
פוּנְקְצִיַּת הִסְתַּבְּרוּת הַטָּעוּיוֹת* פונקציית הסתברות הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיַת הִסְתַּבְּרוּת הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הִצְטַבְּרוּת הַטָּעוּיוֹת* הצטברות הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: הִצְטַבְּרוּת הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
פֵּרוּס הַטָּעוּיוֹת* פירוס הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּס הַטָּעֻיּוֹת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
דִּיּוּק דיוק של מדידה
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
דַּיִק דיק של מכשיר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קוֹרֵלָטִים* קורלטים*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרֶלָטִים
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קוֹרֵלַצְיָה* קורלציה*, מִתְאָם מתאם
* במילון המקורי כתוב: קוֹרֶלַצְיָה
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
תַּצְפִּיּוֹת לֹא תְּלוּיוֹת* תצפיות לא תלויות*
* במילון המקורי כתוב: תַּצְפִּיּוֹת לֹא תְלוּיוֹת
העתק
דלג למונחים