שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵדֶר בִּצּוּעַ סדר ביצוע הסדר שבו מבוצעים הכרזות, משפטים וחלקי משפטים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְרִימַת בַּקָּרָה זרימת בקרה סדר הביצוע בכל אחד מהנתיבים האפשריים בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תּוֹצָא לְוַאי תוצא לוואי כל תוצאה עקיפה הנגרמת מביצוע של ביטוי, משפט או תת-תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִטּוּב בְּסִיסִי מיטוב בסיסי מיטוב שאינו משנה בדרך כלל את ההתנהגות של קוד מקור מובנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִטּוּב תַּקִּיף מיטוב תקיף מיטוב היכול לשנות את ההתנהגות של קוד מובנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִטּוּב מְבֻסַּס-מִתְאָר מיטוב מבוסס-מתאר מיטוב שבו המהדר והמקשר עובדים יחד למיטוב של יישום על בסיס מתאר הנתונים המושג תוך כדי הרצת היישום על נתוני קלט טיפוסיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַצְנָרַת תָּכְנָה הצנרת תוכנה התמרת קוד מקור הממטבת ביצוע של לולאות בתכנית, המכילות פעולות אריתמטיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יִחוּד שֵׁמוֹת ייחוד שמות תהליך חילול של מזהים פנימיים חד-משמעיים ממזהים בקוד המקור כדי לפתור בעיות הקשורות לתחום המשתנים ועמיסת משמעויות. השוו 'הסרת ייחוד שמות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֲסָרַת יִחוּד שֵׁמוֹת הסרת ייחוד שמות תהליך שינוי הייצוג הפנימי של מזהים חזרה למזהים שבקוד המקור. השוו 'ייחוד שמות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַשְׁוָאָה בִּינָרִית השוואה בינרית השוואת תווים לפי הייצוג הבינרי הפנימי שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּתְרוֹן מַעַן פתרון מען בקריאה לפונקצייה, תהליך המרת שם לוגי של עצם במען הפיזי שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טַפְלָל טפלל פונקציית קלט–פלט המתירה ביצוע של פעולות קלט–פלט מיוחדות המאפשרות חילוץ מזרם הקלט או תחיבה לזרם הפלט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הוֹסָפָה הוספה חיבור ערך לצובר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְחָתָה הפחתה הפחתת ערך מצובר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַעֲבָרָה העברה העברת נתונים מנוהל קורא לנוהל נקרא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּעֻלָּה לֹא-פְּרִיקָה פעולה לא-פריקה פעולה שאינה יכולה להתבצע באופן חלקי ולכן מתבצעת בשלמותה או בכלל לא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קִבּוּעַ קיבוע בעיבוד תנועות, הפעולה המקבעת את כל העדכונים של משאבים המעורבים בתנועה. השוו 'הסגה' – rollback
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַסָּגָה הסגה בעיבוד תנועות, הפעולה המבטלת את כל העדכונים של משאבים המעורבים בתנועה ומחזירה אותם למצבם הקודם. השוו 'קיבוע' – commit
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רָמַת בִּידוּד תְּנוּעָה רמת בידוד תנועה המידה שבה מצבי ביניים של נתונים המעודכנים על ידי תנועה, נראים לתכניות בו-זמניות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַשְׁמָשַׁת זִכָּרוֹן השמשת זיכרון תהליך אוטומטי לגילוי ושחרור של קטעי זיכרון תפוסים שאינם בשימוש, לצורך שימוש חוזר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זֶרֶם זרם זרם בתים של נתונים המועברים משולח למקבל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שְׁגִיאָה לוֹגִית שגיאה לוגית שגיאה הנגרמת ממשפטים נכונים תחבירית המניבים תוצאות לא רצויות או לא צפויות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טָעוּת עִגּוּל טעות עיגול טעות חישוב המתרחשת כשאין די סיביות להחזקת המנטיסה של מספר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיטוֹת מַעֲנֶה שיטות מענה שיטות שמומשו בתוך רכיב תכנית והמשמשות למענֶה לקריאות של המערכת או של המכל, הנוגעות לאירועים במחזור החיים של הרכיב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִלּוּץ נְתוּנֵי מִשְׁתַּמֵּשׁ אילוץ נתוני משתמש מגבלה המציינת כיצד להגן על הנתונים במעבר בין לקוח ובין מכל, אם באמצעות מניעת הטיפול בנתונים ואם בחסימת הציתות להם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בַּקָּרָה עַל יְדֵי קוֹצֵב זְמַן בקרה על ידי קוצב זמן בקרת תכנית המבוצעת על ידי רכיב בתכנית המודיע לַיישום על פרקי זמן קצובים או על שעות מוגדרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַעֲרָכָה הערכה חישוב של ביטוי, פונקצייה או טופס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּרִיכָה מְקֻבַּעַת כריכה מקובעת כריכה שבה אסור לשנות את היוחסה (relation) בין המזהה לבין העצם שהוא מייצג
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֲקִיפָה עקיפה פקודה בשפת תכנות המנחה את המחשב להתעלם מהנחיות קודמות ולהשתמש במקומן בהנחיות הנקובות בפקודה
דלג למונחים